infosessie vlaamse pati nten peiling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Infosessie Vlaamse Patiënten Peiling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Infosessie Vlaamse Patiënten Peiling

play fullscreen
1 / 27

Infosessie Vlaamse Patiënten Peiling

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Infosessie Vlaamse Patiënten Peiling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Infosessie Vlaamse Patiënten Peiling 26 april 2013 Else Tambuyzer

 2. 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform?

 3. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw Wat? • Onafhankelijk platform • ±100 patiëntenverenigingen • Patiëntenvertegenwoordigers Ontstaan • Frustratie • Versplintering

 4. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (2) Streven naar … • Toegankelijke zorg voor iedereen • Actieve deelname van patiënten Via o.m. studiegroepen, denkdagen, …

 5. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (3) • Gemeenschappelijke noden aankaarten • Belangen van de patiënt verdedigen • Info geven over beleidsbeslissingen • Oplossingen zoeken in overleg met patiënten • Patiënten vertegenwoordigen op beleidsniveau

 6. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (4) Thema’s • Toegankelijkheid van zorg • Bekendmaking patiëntenrechten • Verzekeringen (problemen die chronisch zieke mensen ondervinden bij het afsluiten van hospitalisatie- en/of schuldsaldoverzekeringen,…) • Werkgelegenheid (ondersteunende maatregelen chronisch zieken, solliciteren met een chronische ziekte, …) • Medicatie (maximumfactuur, leesbaarheid van de bijsluiter,…) • Kwaliteit van zorg en transparantie • Etc.

 7. 2. Ontwikkeling Vlaamse Patiënten Peiling

 8. Ontwikkeling VPPeiling • Doelstelling: patiënten ervaringen en patiënttevredenheid meten vanuit het perspectief van de patiënt • Analyse van bestaande vragenlijsten • Eerste selectie van items o.b.v. volgende criteria: • Toepasbaar voor alle algemene ziekenhuizen • Niet ziektespecifiek • Vergelijking tussen ziekenhuizen mogelijk • Eenvoudig, begrijpelijk en duidelijk voor patiënten • Gelieerd met thema’s die patiënten belangrijk vinden: informatie/communicatie, privacy, respect, bejegening, patiëntenrechten, empowerment (bron: denkdagen VPP) • Gezichtsvaliditeit en inhoudsvaliditeit OK (items uit bestaande vragenlijsten)

 9. Ontwikkeling VPPeiling (2) • Feedbackronde: verfijning / verheldering / gedragenheid • Patiëntenvertegenwoordigers • Verschillende actoren VIP²: expertenmeetings • Denkdag over kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief

 10. Ontwikkeling VPPeiling (3) • Feedbackronde: • Denkdag van het VPP vzw over kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief (19 november 2011): • Bouwstenen van kwaliteit volgens de deelnemers: • Inspraak van de patiënt en zijn naaste / participatie • Expertise • Privacy, bejegening en respect • Communicatie • Informatie • Organisatie (continuïteit, timing, ontslagregeling) • VPPeiling versie 0.1

 11. 3. Inhoudelijke Validatie Vlaamse Patiënten Peiling

 12. Inhoudelijke validatie VPPeiling • Meting in 2012 • Uitgevoerd door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg, KU Leuven • Vraag tot medewerking ziekenhuizen • Veel enthousiasme: 17 kandidaten • 1076 ingevulde vragenlijsten

 13. Inhoudelijke validatie VPPeiling Resultaten • Vragenlijst gevalideerd in voldoende representatieve steekproef • VPPeiling (mits aanpassingen) in staat tevredenheid bij patiënten te meten op betrouwbare & valide wijze Aanpassing naar versie 1.0

 14. 4. Meetprotocol

 15. Overzicht • Vragenlijst Vlaamse Patiënten Peiling • Definitie van de indicator • Gebruik vragenlijst • Doelgroep, inclusie- en exclusiecriteria • Hoe worden de gegevens verzameld? • Meetfrequentie, meetperiode, meetmoment • Meetmethode • Validatie meetprotocol

 16. Vragenlijst Vlaamse Patiënten Peiling • Verschillende secties: • Informatie in te vullen door ziekenhuismedewerker (5 vragen) • Informatie in te vullen door de patiënt (demografische gegevens; 9 vragen) • Aard van het ziekenhuisverblijf (gepland/ongepland) (1 vraag) • Opname in het ziekenhuis (3 vragen) • Verblijf in het ziekenhuis (20 vragen) • Ontslag uit het ziekenhuis (3 vragen) • Algemene beoordeling (2 vragen)

 17. Enkele voorbeelden: • Ik kreeg van mijn verwijzende arts vooraf informatie over hoe ik mij moest voorbereiden op deze opname in het ziekenhuis. • De verpleegkundigen gaven mij begrijpelijke uitleg. • De medewerkers respecteerden mijn privacy tijdens onderzoeken, behandeling en verzorging. • Ik kon mee beslissen over het moment van mijn ontslag. • Welk cijfer zou u dit ziekenhuis geven voor deze opname, als 0 gelijk is aan het slechtst mogelijke en 10 gelijk is aan het best mogelijke ziekenhuis?

 18. Definitie van de indicator • Alle 28 items van de vragenlijst vormen een aparte indicator • 2 ‘uitvalsindicatoren’: ‘algemene’ vragen • rapportcijfer voor het ziekenhuis • de mate waarin men het ziekenhuis zou aanbevelen aan vrienden en familie • 26 ‘detailindicatoren’

 19. Gebruik van de vragenlijst • Auteursrechtelijk beschermd • Gebruik binnen het kader van het VIP²gratis mits melding aan VIP² en/of Vlaams Patiëntenplatform • Gebruik buiten het kader van het VIP²: toestemming Vlaams Patiëntenplatform vereist

 20. Doelgroep, inclusie- en exclusiecriteria • Patiënt vult zelf in of met hulp van familielid/kennis • Ziekenhuismedewerkers/vrijwilligers/studenten kunnen patiënt niet bijstaan bij het invullen • Criteria: • Inclusie: • Opgenomen in algemeen ziekenhuis • minimumleeftijd van 18 jaar bij opname (géén ouders van minderjarigen) • Medische discipline: chirurgisch/niet-chirurgisch/materniteit • Exclusie: psychiatrie, dagziekenhuis, spoed zonder doorstroming naar andere afdeling, pediatrie

 21. Hoe worden de gegevens gemeten? • Meetfrequentie: 2x per jaar • Meetperiode in 2013: • Week 23 & 24, van maandag tot en met zondag (3-16 juni) • Week 41 & 42, van maandag tot en met zondag (7-20 oktober) allepatiënten die met ontslag gaan (en die aan criteria voldoen) worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen • Meetmoment: vanaf ontslaggesprek

 22. Hoe worden de gegevens gemeten? (2) • Meetmethode: VPPeiling = ‘één en ondeelbaar’: moet gebruikt worden conform template aangeboden door Vlaams Patiëntenplatform: • Alle vragen moeten gesteld worden (28 vragen + demografische vragen) • In de volgorde waarin ze aangeboden worden • Er mogen geen vragen tussengevoegd worden • Code op VPPeiling dient enkel om vragenlijst te identificeren, niet de patiënt

 23. Hoe worden de gegevens gemeten? (3) • Meetmethode: • Er mogen geen andere vragen gesteld worden omtrent patiënttevredenheid of patiëntervaringen vooraleer VPPeiling ingevuld is • Vragen die achteraan bijgevoegd worden, staan niet in de huisstijl van het Vlaams Patiëntenplatform. Deze vragen worden expliciet gepresenteerd als aparte vragenlijst.

 24. Hoe worden de gegevens gemeten? (4) • Schriftelijk of elektronisch • De afnamewijze wordt bepaald door het ziekenhuis zelf • Beide afnamewijzen kunnen gecombineerd worden • Garanties nodig dat elke patiënt de vragenlijst slechts eenmaal invult • Ziekenhuis staat zelf in voor dataverzameling & data-invoer

 25. 6. Validatie meetprotocol • Tijdens eerste meting in juni 2013 • Keuze voor korte, intensieve meting werd gemaakt na bevraging van de voorkeuren van de ziekenhuizen • Na 16 juni: korte elektronische vragenlijst (1 contactpersoon per deelnemend ziekenhuis) • duur van de meetperiode • beoogd aantal vragenlijsten • registratie van de gegevens • opmerkingen (vb. mogelijke problemen, opmerkingen van patiënten, etc.)

 26. Meer informatie Vlaams Patiëntenplatform vzw Groenveldstraat 15 3001 Heverlee Tel: 016 23 05 26 Fax: 016 23 24 46 www.vlaamspatientenplatform.be info@vlaamspatientenplatform.be