1 / 63

PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 metų

PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 metų . Janina Vaičienė 2012-03- 23 Kaunas. Seminaro planas. 10.00 - 10.15 Bendra informacija 10.15 - 11. 15 PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 11.15 - 11. 30 PVM įstatymo pakeitimai nuo 2013 m.

griffin
Download Presentation

PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 metų

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 metų Janina Vaičienė 2012-03- 23Kaunas

 2. Seminaro planas 10.00 - 10.15 Bendra informacija 10.15 - 11.15 PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 11.15 - 11.30 PVM įstatymo pakeitimai nuo 2013 m. 11.30 - 12.00 Atsakymai į klausimus

 3. PVM įstatymo pakeitimai Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1, 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 71-1, 78, 79, 80, 83, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2 priedo papildymo, 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 63-1, 78-1, 89-1 straipsniais įstatymas. (Žin., 2011, Nr.161-7616).

 4. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 71 str. 2 d. ir 92 str. 1 d. (Registravimas PVM mokėtoju): - Padidinta pajamų iš ekonominės veiklos riba iki 155 000 Lt. kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju (iki šio pakeitimo buvo 100 000 Lt) - Skaičiuojant šią ribą atsižvelgiama tik į Lietuvos teritorijoje įvykusius sandorius - PVM skaičiuojamas nuo viso sandorio, dėl kurio ši riba buvo viršyta

 5. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Daugelyje šalių, kurių ekonomika, įmonių ir jų apyvartos dydis gerokai didesnis negu Lietuvos, taikoma mažesnė arba beveik tokia pati registravimosi PVM mokėtojais riba, pvz.: Danijoje - 6,7 tūkstančių eurų; Vengrijoje –  18,3 tūkstančių eurų;  Vokietijoje – 17,5 tūkstančių eurų; Italijoje ir Austrijoje – 30 tūkstančių eurų.

 6. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. (pvz.) Lietuvos bendrovė šalies teritorijoje ir už jos ribų teikia paslaugas. Per 12 paskutiniųjų mėnesių iš tokios veiklos gautas atlygis sudarė atitinkamai: už Lietuvoje suteiktas paslaugas – 45 000 Lt.; už Lietuvos teritorijos ribų – 200 000 Lt. Atlygis už šalies teritorijos ribų neįtraukiamas skaičiuojant 155 000 Lt. ribą, todėl bendrovei nėra prievolės registruotis PM mokėtoja. Tačiau bendrovė gali registruotis PVM mokėtoja savanoriškai.

 7. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. (pvz.) Įmonės, nuo 2011 m. kovo mėn. vykdančios PVM apmokestinamų prekių tiekimą šalies teritorijoje, atlygis (Lt) sudarė: 2011 03 50 000 2012 01 7 000 04 10 000 02 42 000 05 2 000 _______________ 06 2 000 Iš viso per 12 mėn.: 140 000 Lt 07 8 000 08 4 000 Nėra prievolės registruotis PVM mokėtoja 09 4 000 10 5 000 11 1 000 12 5 000

 8. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. (pvz. tęsinys) 2012 m. kovo 15 d. įmonė už prekes, patiektas šalies teritorijoje išrašė sąskaitą faktūrą už 40 000 Lt, kovo 25 d. už 30 000 Lt, o kovo 29 d. už 5 000 Lt. Iš viso per paskutiniųjų 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2011-04 iki 2012-03 (imtinai)) gautas 165 000 Lt (140 000 - 50 000 + 75 000) atlygis. įmonei atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoja 155 000 Lt riba buvo viršyta dėl prekių tiekimų, kurie buvo įforminti sąskaitomis faktūromis, išrašytomis 2012 m. kovo 25 d. ir 29 d. Todėl, PVM turi būti apskaičiuotas nuo bendros 35 000 Lt, o tai sudaro 6 074 Lt. (35 000 x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)).

 9. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. (pvz. tęsinys) 2012 m. balandžio mėnesį įmonė šalies teritorijoje patiekė prekių už 7 000 Lt, ir suteikė paslaugų kitos valstybės narės apmokestinamajam asmeniui (paslaugų teikimo vieta kita valstybė narė), kurių vertė 20 000 Lt. Iš viso (nuo 2011 - 05 iki 2012 – 04 (imtinai)) šalies teritorijoje buvo patiekta prekių už 155 926 Lt (165 000 – 6074 – 10 000 + 7 000) nuo 7 000 Lt privaloma apskaičiuoti PVM ir sumokėti į biudžetą 1215 Lt (7 000 x 21 proc. /(100 proc.+21 proc.)). Atkreiptinas dėmesys, skaičiuojant registravimuisi nustatytą 155 000 Lt ribą už šalies teritorijos 20 000 Lt gautas atlygis neįtraukiamas.

 10. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. (pvz. tęsinys) 2012 m. gegužės mėnesį įmonė eksportavo į Rusiją prekių už 15 000 Lt., kurioms taikytas 0 proc. tarifas. Į 155 000 Lt ribą yra įtraukiama ir prekių, kurioms buvo pritaikytas 0 proc. PVM tarifas ir kurios buvo išgabentos į Rusiją, apmokestinamoji vertė. Taigi, per 12 paskutiniųjų mėnesių (nuo 2011 – 06 iki 2012 – 05 (imtinai)) atlygis sudarė 167 711 Lt (155 926 – 1215 – 2 000 +15 000), t.y. viršijo registravimuisi PVM nustatytą ribą, todėl įmonei yra prievolė registruotis PVM mokėtoja, tačiau už liepos mėnesį skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM nuo eksportuotų prekių, 15 000 Lt kurios buvo apmokestintos taikant 0 procentų PVM tarifą), vertės, nereikia.

 11. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. (pvz.) Paslaugų įmonė įsteigta 2011 m. gegužės mėnesį ir per laikotarpį nuo: - 2011-05 mėn. iki 2011-12-31 d. suteikė paslaugų už 95 000 Lt.; - 2012-01 mėn. suteikė paslaugų už 35 000 Lt; - 2012 m. vasario 20 d. išrašė sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas 30 000 lt sumai. Gautas atlygis per pask. 12 mėn. (95 000+35 000+30 000)=160 000 Lt.; Už vasario mėnesį nuo 30 000 Lt. sumos turi būti apskaičiuotas PVM. Tai sudarys 5207 Lt.(30 000x21proc./100 proc.+21 proc.),pateikiama neįregistruoto asmens apyskaitos formą FR0608.

 12. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Atlygis, kuris neįskaičiuojamas į nurodytą 155 000litų sumą. Skaičiuojant 155 000litų sumą, neatsižvelgiama į: Atlygį už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, kai toks tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas vykdomas už šalies teritorijos ribų ; atlygį už šalies teritorijoje vykdomą prekių tiekimą ir (arba) paslaugų teikimą, kuriam naudojamų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal PVM įstatymo 62 straipsnio 1 dalies nuostatas negalėtų būti atskaitomas, jeigu apmokestinamasis asmuo būtų PVM mokėtojas; už ilgalaikio turto, naudoto apmokestinamojo asmens ekonominėje veikloje, tiekimą; gautus avansus; atlygį už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir PVM Įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimą tuo atveju, kai šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo įprastai nesiverčia tokios rūšies veikla.

 13. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Prašymų registruotis į PVM mokėtojų registrą pateikimas Lietuvos Respublikosasmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasisavanoriškai, prašymus turėtų pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti. Užsienio apmokestinamieji asmenys prašymus turi pateikti ne vėliau kaip prieš3 darbo dienas iki prekiųtiekimo (paslaugų teikimo)Lietuvoje ar jų įsigijimo iš kitų ES valstybių narių.

 14. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Dėl išsiregistravimo iš PVM mokėtojų registro PVM mokėtojai, nuo 2012 m. sausio 1 dienos įsigaliojus padidintai registravimosi PVM mokėtoju ribai iki 155 000 Lt, gali nuo 2012 m. sausio 2 d. išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro, jeigu vykdant ekonominę veiklą gauta bendra atlygio suma už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas  paslaugas  per paskutiniuosius 12 mėnesių nesiekė 155 000 Lt.

 15. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų: Pvz.: PVM mokėtojo, vykdant ekonominę veiklą gauta bendra atlygio suma už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per paskutinius 12 mėnesių (nuo 2011 sausio iki 2011 m. gruodžio 31 d. ) sudarė 115 000 Lt, t.y. nesiekė 155 000 Lt. nuo 2012 m.  sausio  2 d. gali pateikti prašymą išregistruoti jį iš PVM mokėtojų registro.

 16. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 89-1 str. Beviltiškos skolos(1): - taikoma pardavimo PVM sumoms, apskaičiuotoms ir deklaruotoms PVMĮ nustatyta tvarka nuo 2012 m. sausio 1 d. ; - Beviltiška skola: jeigu atlygio asmuo negali susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip 12 paskutinių kalendorinių mėnesių nuo tiekiamų prekių ar teikiamų paslaugų apmokestinimo momento ir jeigu skolai priskiriama pardavimo PVM suma už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas buvo apskaičiuota ir deklaruota šio įstatymo nustatyta tvarka.

 17. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Beviltiškos skolos (2) Skolai priskiriama pardavimo PVM suma apskaičiuojama proporcingai gautam atlygiui (atlygio daliai) Asmuo turi įrodyti skolos beviltiškumą. Jeigu beviltiška skola (įskaitant pardavimo PVM) visiškai ar iš dalies yra grąžinama prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui), prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) grąžintai beviltiškai sumai priskiriama pardavimo PVM suma didina mokėtiną į biudžetą PVM sumą tą mokestinį laikotarpį, kurį skola buvo grąžinta. Pirkėjas grąžinęs skolą, tikslina pirkimo PVM

 18. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Beviltiškos skolos (3) Nemažinamas pardavimo PVM : jeigu prekių tiekėjas (paslaugų teikėjas) ir prekių (paslaugų) pirkėjas yra susiję asmenys arba jais tapo kalendoriniais metais einančiais po tų kalendorinių metų, kurių skola (įskaitant pardavimo PVM) buvo pripažinta beviltiška ir jai priskiriama pardavimo PVM suma buvo sumažinta mokėtina į biudžetą PVM suma.

 19. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Beviltiškos skolos (4) Pardavėjas turės teisę mažinti pardavimo PVM (laisvos formos apskaitos dokumento pagrindu), kurio išrašymo tvarką nustatys Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliota institucija. Pirkėjas - prievolę atstatyti PVM atskaitą (laisvos formos apskaitos dokumento pagrindu)

 20. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 19 str. 3 d. 1 p. ir 4 d. (Lengvatiniai PVM tarifai): 3 d. 1 punktas: iki 2012 m. gruodžio 31 d. pratęsiamas lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

 21. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 19 str. 4 dalis (Lengvatiniai PVM tarifai): iki 2012 m. gruodžio 31 d. pratęsiamas lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

 22. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad  viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms nuo 2012-01-01 taikomas standartinis 21 procentų PVM tarifas (laikotarpyje nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31 šioms paslaugoms buvo taikomas lengvatinis 9 proc. PVM tarifas).

 23. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 31 str. 3 d. ir 32 str. 3 d. (pasirinkimas skaičiuoti PVM): Asmuo turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už nekilnojamojo daikto nuomą ar pardavimą, kai klientas yra: apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas PVMĮ 47 str. nurodytas asmuo (išskyrus fizinius asmenis)

 24. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 47 str. 8 d. (pasirinkimas skaičiuoti PVM): PVM įstatymo 47 straipsnyje nurodyti asmenys, tai: - diplomatinės atstovybės; - konsulinės įstaigos; - tarptautinės organizacijos ar jų atstovybės, išskyrus fizinius asmenis.

 25. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. (pvz.) Lietuva Lietuva UAB X Vokietijos ambasada ne PVM mokėtoja Pastato nuoma su PVM UAB X įgyja teisę į PVM atskaitą

 26. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 36 str.4 d. (Importo PVM neapmokestinamos prekės): - importo PVM neapmokestinamos prekės, skirtos ES įsteigtų Lietuvoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl ES privilegijų ir imunitetų. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti lengvatos apribojimus.

 27. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 43 str. 1 d. 1p. (0 % PVM laivams): - 0 % PVM apmokestinamas tiekimas, priežiūra, remontas ir (arba) pertvarkymas (modernizavimas), taip pat nuoma ar čarteris: - atviroje jūroje plaukiojančių jūrų laivų, skirtų keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba 0 kitokioms paslaugoms už atlygį teikti - Sąvoka ”Atviroje jūroje plaukiojantis laivas”? (Leidinyje “Su laivais ir orlaiviais susijusių sandorių apmokestinimas PVM”, kurį galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje: www.vmi.lt.).

 28. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 49 str. 2 d. (Naujos transporto priemonės): - Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos naujos transporto priemonės, tiekiamos bet kuriam asmeniui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena) - Tampa svarbu, kas gabena ir kokios gabenimo sąlygos

 29. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 49 str. 3 dalis (Akcizinių prekių gabenimas): - Taikant 0 proc. PVM tarifą apmokestinamos akcizais apmokestinamos prekės, tiekiamos apmokestinamajam asmeniui arba juridiniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, kai šių asmenų kitų negu akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas kitoje valstybėje narėje pagal Direktyvos 2006/112/EB 3 straipsnio 1 dalies nuostatas yra ne PVM objektas, ir - išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į tai, kas (prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis) prekes gabena), kai jos laikantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatų gabenamos su akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentu ar su supaprastintu akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentu.

 30. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Pagal 49 str. 3 d. 0% PVM tarifas taikomas, kai prekės tiekiamos tokiems asmenims: Ūkininkams – taikoma kompensacinio PVM tarifo schema; Teisės į PVM atskaitą neturintiems apmokestinamiesiems asmenims (pvz., dar neviršijusiems registracijos PVM mokėtoju ribos); Neapmokestinamiesiems juridiniams asmenims; Diplomatinėms atstovybėms, tarptautinėms organizacijoms (žr. Direktyvos 2006/112 151 str.); Į laivus ir orlaivius (žr. Direktyvos 2006/112 148 str.).

 31. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 53 str. 8 d. (prekių praradimas): Prievolė apskaičiuoti PVM neatsiranda, jeigu prekės prarastos: dėl nenugalimos jėgos (force majeure) dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos (ir yra įrodymai) dėl kitų nuo asmens nepriklausančių priežasčių (prekių sunaikinimo dėl realizacijos terminų pasibaigimo ir kt.), kai šis asmuo gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus .

 32. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Pavyzdys: Transporto kompanija sudaužė vežamą prekę ir pagal pretenziją bendrovei kompensavo puse prekės vertės. Ar įmonė turi tikslinti prekės, kuri buvo sugadinta dėl vežėjo kaltės, pirkimo PVM atskaitą? Prekė buvo sugadinta ir nebetinkama naudojimui ne dėl įmonės, o dėl vežėjo kaltės. Prekės pirkimo PVM atskaita galėtų būti netikslinama, jeigu įmonė galėtų pagrįsti, kad prekė buvo nepataisomai sugadinta ne dėl jos kaltės ir turėtų prekės sunaikinimo faktą patvirtinančius dokumentus arba kitus įrodymus, kad prekė buvo perduota utilizavimui ir buvo utilizuota. Neturint įrodymų pirkimo PVM atskaita turi būti patikslinta, neatsižvelgiant į tai, kad vežėjas dalį prekės įsigijimo išlaidų kompensuoja.

 33. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. Pavyzdžiui: Įmonė nurašė ir sunaikino (pridavė į sąvartyną utilizavimui) įrengimų remontui skirtas atsargas, kurias privaloma turėti įrengimo eksploatacijos metu, siekiant užtikrinti nepertraukiamą įrengimo veiklą. Jos tampa nebereikalingos, nes įmonės įrengimai atnaujinti ir šios detalės netinkamos naujiems įrengimams. Kadangi šios detalės pagamintos iš neperdirbamų medžiagų jų negalima panaudoti kaip antrinių žaliavų. Jei įmonė detales perdavė utilizavimui ir turi sunaikinimo faktą patvirtinančius įrodymus, tai turi teisę netikslinti šių detalių pirkimo PVM.

 34. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. 64 str. 3 d.: - Atsisakyta reikalavimo, pildyti Įsigytų prekių ar paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalai, kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės arba kai pagal PVM įstatymo nuostatas prievolė apskaičiuoti  pardavimo PVM už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas tenka jų pirkėjui.

 35. PVM įstatymo pakeitimai nuo 2012 m. - PVM sąskaitos faktūros, kurios buvo registruojamos Įsigytų prekių ar paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnale, nuo 2012 m. sausio 1 d. privalo būti registruojamos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VA-55 (Žin., 2004, Nr. 59-2102; 2012, Nr. 10-448)

 36. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų 5-1 str. 2 d. 5 p. (Prekių pervežimas verslo tikslais) : Prekių tiekimu nelaikoma: - prekių pervežimas į kitą valstybę narę, kurioje atliekamas šių prekių vertinimas, aptarnavimas (remontas, priežiūra, derinimas ir kt.), apdirbimas ir (arba) perdirbimas, jeigu po to prekės bus grąžintos atgal į valstybę narę, iš kurios jos buvo išvežtos, tam pačiam apmokestinamajam asmeniui, kuris tas prekes išvežė.

 37. Prekių pervežimas verslo tikslais Gabenimas Lietuvos UAB X Vokietija Gabenimas Ir vertinimo atveju prekės turi grįžti į Lietuvą (būtina sąlyga).

 38. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų 14 str. 10 d. (Apmokestinimo momentas): Neatsižvelgiant į kitas šio straipsnio nuostatas,prievolė apskaičiuoti PVM už prekių tiekimą į ES, kuriom taikomos PVMĮ VI skyriaus nuostatos (taikomas 0 % PVM tarifas), kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas toks prekių tiekimas, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną.

 39. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų Teisė į PVM atskaitą 57 str. 1 d. Teisę į PVM atskaitą turi: PVM mokėtojai; PVM mokėtojais neįregistruoti LR apmokestinamieji asmenys, privalėję pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais; PVM mokėtojais neįregistruoti užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie Lietuvoje tiekė (teikė) PVM apmokestinamas prekes (paslaugas), išskyrus nurodytąsias PVMĮ 117 str. 2 d.

 40. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų Pirkimo PVM atskaita iš pardavėjo neįsiregistravusio PVM mokėtoju Pvz. (šiuo metu galiojanti nuostata remiantis ETT sprendimu): Įmonė per paskutiniuosius 12 mėnesių viršijo nustatytą privalomam registravimuisi PVM mokėtoju ribą ir laiku neįsiregistravo PVM mokėtoju. Neįsiregistravusi PVM mokėtoju, pirkėjui PVM mokėtojui išrašė parduotų PVM apmokestinamų prekių sąskaitą faktūrą (be kitų privalomų rekvizitų, nurodė savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą) ir išskyrė PVM sumą, taikydama šioms prekėms 21% PVM tarifą. Pirkėjas, įsigijęs šias prekes savo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, turi teisę išskirtą PVM sumą įtraukti į PVM atskaitą. Pardavėjas, išrašytame dokumente išskyręs PVM sumą, privaloją sumokėti į biudžetą per 10 dienų nuo dokumento, kuriame PVM buvo išskirtas , išrašymo (PVMĮ 92 str. 5 d.).

 41. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų 63 -1 str. : -PVM mokėtoju neįregistruotas asmuo turi teisę įtraukti į PVM atskaitą tik tų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM, kurios buvo faktiškai panaudotos PVM apmokestinamai veiklai (PVMĮ 58 str. 21 d.) ; 64 str. 1 d.: -Techniniai pakeitimai: išbraukiama, kad PVM sąskaitos faktūros išrašomos ant spec. blankų

 42. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų PVM įstatymo 13 str. 13 d. (Ilgalaikės transporto priemonių nuomos suteikimo vieta): - ilgalaikės transporto priemonės (išskyrus pramoginį laivą) nuomos paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai šis asmuo yra įsikūręs šalies teritorijoje, o - ilgalaikės pramoginio laivo nuomos paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu pramoginis laivas fiziškai perduodamas pirkėjui šalies teritorijoje.

 43. Ilgalaikės transporto priemonės nuomos paslaugos (nuo 2013 m.) Vokietijos PVM mokėtojas Lietuvos PVM mokėtojas nuoma Vokietijos gyventojas 1 atveju - paslauga suteiktane Lietuvoje, 2 atveju – paslauga suteikta ne Lietuvoje, nes nuolatinė gyvenamoji vieta yra Vokietija

 44. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų 71 str. 3 d. : Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą registruojantis PVM mokėtoju netaikomas asmenims, įsikūrusiems: teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis, ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje

 45. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų 78 str. 4 d. (Apskaita): Jeigu prekės atvežamos perdirbimui, apdirbimui ir pan., tai turi būti vedama atskira tokių prekių apskaita. Reikalavimai nustatys CMA 78 str. 5 d.: Supaprastintos PVM sąskaitos faktūros nėra fiksuojamos gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose

 46. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų Pakeitimai, susiję su PVM sąskaitomis faktūromis: - supaprastina elektroninių PVM sąskaitų faktūrų naudojimą; - apibrėžia, pagal kokios šalies reikalavimus turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra; - nustato PVM sąskaitos faktūros išrašymo terminus; - numato supaprastintas PVM sąskaitas faktūras ir jų rekvizitus; - apibrėžia PVM sąskaitų faktūrų saugojimo reikalavimus.

 47. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų 78-1 str. 1 d.(PVM sąskaitų faktūrų išrašymas): PVM sąskaitų faktūrų išrašymui taikomos taisyklės tos valstybės, kurioje patiektos prekės ar suteiktos paslaugos, išskyrus: kai pardavėjas nėra įsikūręs tiekimo valstybėje ir pirkėjui tenka prievolė skaičiuoti PVM (“atvirkštinis” PVM) PVM sąskaitą faktūrą išrašo pats pirkėjas

 48. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų 79 str. 2 d. 2 p. (Terminas PVM sąskaitai faktūrai išrašyti): - Prekių tiekimas į ES ar paslaugų teikimas (kai pirkėjas skaičiuoja PVM): ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės patiektos ar paslaugos suteiktos, 15 d. (privaloma) - Prekės į ES tiekiamos ilgiau nei kalendorinį mėnesį: ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės patiektos ar paslaugos suteiktos, 15 d. (privaloma) - Ilgalaikės paslaugos (kai pirkėjas skaičiuoja PVM): ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės patiektos ar paslaugos suteiktos, 15 d.

 49. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų 79 str. 6 d. (Bendra PVM sąskaita faktūra): - Įforminami visi per tam tikrą laiką įvykę prekių tiekimai ar paslaugų teikimai, už kuriuos prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tą patį kalendorinį mėnesį - Turi būti nurodyti visi PVM sąskaitos faktūros rekvizitai kiekvienam konkrečiam įvykusiam prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, išskyrus bendrus (išrašymo data, PVM mokėtojo kodas ir pan.) - CMA turi teisę nustatyti atvejus, kuriais visi įvykę tiekimai, už kuriuos prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda per ilgesnį nei kalendorinis mėnuo laikotarpį, įforminami bendra PVM sąskaita faktūra, išrašoma CMA nustatytu laiku

 50. PVM įstatymo pakeitimainuo 2013 metų 80 str. 9 d. Supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje turės būti nurodomi tokie rekvizitai : išrašymo data ir numeris; pardavėjo PVM kodas, pavadinimas (vardas pavardė); pirkėjo PVM mokėtojo kodas, prekių (paslaugų) pavadinimas; apmokestinamoji vertė; PVM tarifas, PVM suma nacionaline valiuta (Lt).

More Related