elektroniniai vie ieji pirkimai
Download
Skip this Video
Download Presentation
ELEKTRONINIAI VIEŠ IEJI PIRKIMAI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 103

ELEKTRONINIAI VIEŠ IEJI PIRKIMAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

ELEKTRONINIAI VIEŠ IEJI PIRKIMAI. SEMINARO PROGRAMA. Viešųjų pirkimų reglamentavimo naujovės Pasirengimas ir planavimas Pirkimo skelbimas Pirkimo dokumentai Viešojo pirkimo sutartis Viešųjų pirkimų rezultatų skelbimas ir ataskaitos Teismų praktika ir CPK pakeitimai (papildomai).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ELEKTRONINIAI VIEŠ IEJI PIRKIMAI' - lilian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seminaro programa
SEMINARO PROGRAMA
 • Viešųjų pirkimų reglamentavimo naujovės
 • Pasirengimas ir planavimas
 • Pirkimo skelbimas
 • Pirkimo dokumentai
 • Viešojo pirkimo sutartis
 • Viešųjų pirkimų rezultatų skelbimas ir ataskaitos
 • Teismų praktika ir CPK pakeitimai (papildomai)

Viešieji pirkimai

vie j pirkim statymo pakeitimo statymas 2011 09 29
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (2011-09-29)

Viešieji pirkimai

Keičiama 7 str. 1 dalis

Reikalavimas iš anksto skelbti visų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus

7 str. įterpta nauja 3 dalis.

Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą (išskyrus mažos vertės pirkimus), taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį nedelsdama informuoja savo tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

7 str. nauja 5 dalis.

Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant mažos vertės pirkimo procedūras.

slide5
Viešieji pirkimai

Pakeistas 8 str. jį suskaidant į 8, 81 ir 82 str. Esminiai pokyčiai susiję su VPT statusu, direktoriaus ir pavaduotojų skyrimo tvarka. VPT funkcijos, pareigos ir teisės iš esmės nekinta. Atsiranda su sutikimais susijusi funkcija, taip pat teisė pareikalauti paaiškinimų ir dokumentų ne tik iš komisijos narių ir ekspertų, bet ir iš kitų asmenų.

Keičiama 10 str. 5 dalis.

Numatoma, kad „vidaus sandoris“ gali būti sudaromas tik gavus VPT sutikimą. VPT sutikimui skirta 20+20 dienų. Jeigu per tą laiką VPT nuomonės nepareiškia, laikoma, kad sutikimas duotas.

24 str. 2 dalis papildoma nauju 24 punktu

24) informacija apie numatomą skelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo

Keičiama 25 str. 1 dalis

Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę patvirtinti techninėms specifikacijoms taikomus reikalavimus. Šie reikalavimai perkančiosioms organizacijoms yra privalomi.

slide6
56 str. papildomas 5 dalimi.

5. Pirkimas neskelbiamų derybų būdu (tarptautiniai pirkimai išskyrus komunalinį sektorių) gali būti pradedamas tik gavus VPT sutikimą. Toks sutikimas nereikalingas, jeigu PO numato skelbti ex ante pranešimą ar pirkimas atliekamas skubos atveju. Pastaruoju atveju PO turi VPT pateikti pasirinkimo argumentus.

Viešieji pirkimai

vie j pirkim statymo pakeitimo statymas 2011 06 21
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS (2011-06-21)

10 str. 1 d. 1, 4 ir 8 p. pakeitimas.

Pakeitimai susiję su priimtu Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu (nuo 2011-08-21).

33 str. 2 d. 4 p. pakeitimas.

Išplėsta “profesinio pažeidimo” samprata, kuri apima ir profesinės etikos pažeidimą, kai nuo pripažinimo praėjo mažiau kaip metai.

33 str. 2 d. papildymas 8 punktu.

PO gali neleisti dalyvauti tiekėjui, kuris baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą.

33 str. 5 dalies pakeitimas.

Anksčiau minėtų 4 ir 8 p. nuostatos realizuojamos pasitelkiant tiekėjo deklaraciją.

Viešieji pirkimai

slide8
85 str. 1 dalies pakeitimas

Patikslinta, kad atliekant mažos vertės pirkimus netaikomas VPT nustatytas neįprastai mažos kainos reglamentavimas (nuo 2011-08-21).

92 str. 2 dalies pakeitimas

Patikslinta atvejai, kai atliekant neskelbiamus supaprastintus pirkimus reikia paskelbti informacinį pranešimą, pavyzdžiui, apie mokslinių tyrimų pirkimus (nuo 2011-08-21).

93, 94, 95 str. pakeitimai

Pakeitimai susiję su Civilinio proceso kodekso pakeitimais (nuo 2011-10-01).

Viešieji pirkimai

slide10
2010 M. BALANDŽIO 15 D. VPT DIREKTORIAUS Nr. 1S-54 ĮSAKYMO PAKEITIMAS (VPT DIREKTORIAUS 2011 M. RUGSĖJO 8 D. ĮSAKYMAS Nr. 1S-128)

Tikrinti tik geriausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikacinius dokumentus galima ir tais atvejais, kai taikomas ekonominio naudingumo vertinimas

Viešieji pirkimai

kiti teis s aktai vpt
KITI TEISĖS AKTAI. VPT
 • 2011 03 31 d. įsakymas Nr. 1S-44. Patvirtintos naujos viešojo pirkimo komisijos sudarymo rekomendacijos ir komisijos darbo reglamentas
 • 2011 06 30 įsakymas Nr. 1S-87 „Dėl standartinių atviro konkurso sąlygų, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis, patvirtinimo“
 • 2011 10 14 įsakymas Nr. 1S-146 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 1S-5 „Dėl Reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo“
 • 2011 10 14 įsakymas Nr. 1S-145 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1S-16 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“

Viešieji pirkimai

slide12
VPT 2011 m. lapkričio 30 d. Nr. 1S-174. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos
 • VPT 2011-12-12  įsakymas Nr. 1S-183. Pakeistas informacijos apie planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus skelbimo aprašas (įsigaliojo nuo 2012-01-01)
 • VPT 2011-12-13 įsakymas Nr. 1S-184 „Dėl skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų (pranešimų) tipinių formų patvirtinimo“ (įsigaliojo nuo 2012-01-01)
 • 2011-12-16 įsakymas Nr. 1S-191. Pakeistos PO prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės.
 • 2011-12-29 Nr. 1S-194. Pakeista VP ataskaitų pildymo ir teikimo tvarka. Įsigalioja nuo 2012-01-01, taikomas nuo įsigaliojimo dienos pradėtoms pildyti ataskaitoms

Viešieji pirkimai

slide13
2011-12-30 įsakymas Nr. 1S-196. Pakeistos tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos.
 • 2011-12-30 įsakymas Nr. 1S-197 „Dėl elektros energijos tiekimo viešųjų pirkimų vykdymo rekomendacijų patvirtinimo“
 • 2011-12-30 įsakymas Nr. 1S-199. Patvirtintos naujos perkančiųjų organizacijų supaprastintų viešųjų pirkimų pavyzdinės taisyklės
 • 2011-12-30 įsakymas Nr. 1S-204. Patvirtintos viešųjų pirkimų gairės perkančiosios organizacijos vadovui 

Viešieji pirkimai

kiti teis s aktai
KITI TEISĖS AKTAI
 • LRV 2011 06 22 nutarimas Nr. 772 “Dėl mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo”
 • Ūkio ministro 2011 09 30 įsakymas Nr. 4-706 „Dėl Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos formų patvirtinimo“
 • Aplinkos ministro 2011 06 28 įsakymas Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Viešieji pirkimai

vie j pirkim organizavimo reglamentavimas
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO REGLAMENTAVIMAS

Nuo 2012 m. sausio 1 d. negalioja VPT 2010-12-31 įsakymu Nr. 1S-181 patvirtintos viešųjų pirkimų organizavimo pavyzdinės taisyklės.

2011-11-30 įsakymu Nr. 1S-174 patvirtintos perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos

Viešieji pirkimai

rekomendacij turinys
REKOMENDACIJŲ TURINYS
 • Rekomendacijose apibrėžiami pirkimų proceso dalyviai. Nauja - pirkimų vidaus kontrolė, prevencinis patikrinimas, prevencinę pirkimų ir sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis asmuo, už CPV IS atsakingas asmuo, už pirkimų organizavimą ir organizavimo priežiūrą atsakingas asmuo, už pirkimų planavimą atsakingas asmuo, už pirkimų vykdymą CPO katalogu atsakingas asmuo.
 • Apibrėžiamos pirkimų proceso dalyvių funkcijos, teisės ir pareigos.
 • Pateikiamos kiekvieno pirkimo etapo vidinės procedūros, pvz. paraiškų rengimas, derinimas, sprendimų priėmimas, atsakomybė, proceso ir rezultatų dokumentavimas ir t.t.
 • Šiek tiek užsimenama apie pažeidimų rizikos vertinimą.

Viešieji pirkimai

vie j pirkim gair s perkan iosios organizacijos vadovui
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GAIRĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS VADOVUI
 • Vadovo veiklos tikslas – sukurti nuolat tobulinamą ir efektyvią pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą.
 • Vadovas privalo:
  • Patvirtinti supaprastintų pirkimų taisykles;
  • Sudaryti komisiją, paskirti pirkimų organizatorių;
  • Patvirtinti metinį pirkimų planą, užtikrinti jo suvestinės paskelbimą;
  • Užtikrinti techninių specifikacijų skelbimą;
 • Vadovui rekomenduojama:
  • Patvirtinti pirkimų organizavimo taisykles;
  • Paskirti atsakingus už pirkimų organizavimą ir už organizavimo priežiūrą:
   • Pirkimų iniciatorius;
   • Planuotojus;
   • Pretenzijų komisiją;
   • Prevencinį kontrolierių;
   • CVP IS administratorių;
   • Pirkimų per CPO vykdytojus;
   • Registrų tvarkytojus.

Viešieji pirkimai

gair s vadovui
GAIRĖS VADOVUI
 • Vadovas turi rūpintis pavaldinių kvalifikacija:
  • delegavimas į seminarus bei mokymus pirkimų organizavimo ir vykdymo tematika;
  • skatinimas naudotis aktualiomis teisės aktų duomenų bazėmis;
  • prieigos prie aktualių duomenų bazių suteikimas;
  • skatinimas domėtis ir vadovautis VPT skelbiamais klausimais–atsakymais, mokomąja medžiaga, testais, rekomendacijomis, įvairiais informaciniais pranešimais;
  • delegavimas į užsienio kalbų kursus.
 • Vadovui rekomenduojama, esant galimybei, periodiškai įsigyti išorės audito paslaugas.

Viešieji pirkimai

planavimas
PLANAVIMAS
 • Kiekviena PO turi parengti ir patvirtinti planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus.
 • Planuojamų pirkimų suvestinė turi būti paskelbta CVPIS ir savo tinklapyje iki kovo 15 d.
 • Esant reikalui planus galima tikslinti. Tokiu atveju reikia nedelsiant patikslinti paskelbtą suvestinę.
 • Taip pat būtina paskelbti techninių specifikacijų projektus (išskyrus mažos vertės pirkimus).

Viešieji pirkimai

d l technini specifikacij projekt gaut pastab ir pasi lym vertin imo tvarka
DĖL TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTŲ GAUTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMO TVARKA
 • 10 dienų prieš pirkimą, išskyrus mažos vertės, skelbiami techninių specifikacijų projektai. Trupesnis terminas taikomas tik derybų po nepavykusio konkurso ar derybų skubos atvejais.
 • Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų gali teikti pavieniai tiekėjai, tiekėjų grupės, asociacijos ir kiti suinteresuoti asmenys.
 • Perkančiosios organizacijos vadovas dėl techninių specifikacijų projektų gaunamas pastabas ir pasiūlymus gali pavesti nagrinėti:

- jau sudarytai viešojo pirkimo komisijai

arba

- specialiai sudarytai komisijai.

Pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų gali teikti pavieniai tiekėjai, tiekėjų grupės, asociacijos ir kiti suinteresuoti asmenys.

 • Sprendimas dėl gautų pastabų ar pasiūlymų turi būti priimtas iki pirkimo pradžios.Apie jį informuoti pateikėją.
 • Nusprendusi pritarti pastaboms ar pasiūlymams perkančioji organizacija gali, tačiau neprivalo paskelbti pakeistą Techninių specifikacijų projektą. Pakeisto Techninių specifikacijų projekto paskelbimui 10 dienų terminas iki numatomo pirkimo pradžios nėra privalomas.

Viešieji pirkimai

kam reikalinga pirkimo vert
KAM REIKALINGA PIRKIMO VERTĖ?

Pagal pirkimo vertę pasirenkama, kokios rūšies pirkimą reikia vykdyti (tarptautinį, supaprastintą, mažos vertės).

448 864 Lt – prekės ir paslaugos perkamos centrinio valstybinio administravimo sistemos PO

690 560 Lt– prekės ir paslaugos ne centrinio valstybinio administravimo sistemos PO

17 264 000 Lt – darbai

1 381 120 Lt – prekės ir paslaugos komunalinio sektoriaus PO

17 264 000 – darbai

100 000 Lt – mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimas

500 000 Lt – mažos vertės darbų pirkimas

PRIEŠ PIRKIMĄ PASITIKRINTI CVPP

Viešieji pirkimai

kaip skai iuojama pirkimo vert
KAIP SKAIČIUOJAMA PIRKIMO VERTĖ?
 • Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnis.
 • Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika (VPT direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1S-26su vėlesniais pakeitimais)
 • Pirkimo vertė nereiškia sutarties vertės

Viešieji pirkimai

preki ir paslaug pirkimo ver i skai iavimas
PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO VERČIŲ SKAIČIAVIMAS
 • Jeigu prekės ar paslaugos perkamos vieną kartą per metus, šio pirkimo vertė yra numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė
 • Jeigu pirkimai yra nuolatiniai, tai pirkimo verte yra to paties tipo per metus sudaromų sutarčių verčių suma
 • To paties tipo prekių pirkimo sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios rūšies prekių.
 • Tos pačios rūšies prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodynoskaitmeninio kodo pirmus 3 skaitmenis, atskirais atvejais – pirmus 5 skaitmenis.Žemės ūkio augalai, prekinės daržininkystės ir sodininkystės produktai (BVPŽ kodas – 03110000-5)žemės riešutai (BVPŽ kodas – 03111200-4medvilnė (BVPŽ kodas – 03115110-4).

Viešieji pirkimai

paslaug pirkimo ver i skai iavimas
PASLAUGŲ PIRKIMO VERČIŲ SKAIČIAVIMAS
 • To paties tipo paslaugų pirkimo sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios kategorijos paslaugų, ir (ar) sutartys, kurių sudarymu yra arba gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas.
 • Teikti reikalingas paslaugas yra arba gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas, jeigu:
 • Skirtingos paslaugos jau buvo pirktos iš to paties tiekėjo;
 • perkančiajai organizacijai tas pats tiekėjas yra pasiūlęs teikti skirtingas paslaugas;
 • remdamasi žiniasklaidos ar kitų informacijos šaltinių pateikiama informacija aišku, kad skirtingas paslaugas gali teikti tas pats tiekėjas;
 • atsižvelgiant į paslaugų ypatybes ir vadovaujantis protingumo kriterijais galima manyti, kad skirtingas paslaugas teikti suinteresuotas tas pats tiekėjas.

Viešieji pirkimai

kitos preki ir paslaug ver i skai iavimo ypatyb s
KITOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ VERČIŲ SKAIČIAVIMO YPATYBĖS
 • Jeigu perkančioji organizacija nėra įsitikinusi, kad sudaromos sutartys yra ne to paties tipo, ji šias sutartis turi priskirti tam pačiam tipui
 • Jeigu numatomoje sudaryti pirkimo sutartyje nustatoma pirkimo sutarties pratęsimo galimybė, pirkimo vertė skaičiuojama pagal didžiausius pirkimo sutartyje numatytų įsigyti prekių arba paslaugų kiekius, įskaitant tuos kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus pirkimo sutartį
 • Jeigu numatoma, kad ateityje neskelbiant apie pirkimus perkamos papildomos prekės ar paslaugos, pirkimo vertė padidinama šių numatomų pirkimų verte
 • Jeigu sudaroma neterminuota pirkimo sutartis, skaičiuojant vertes laikoma, kad jos trukmė – 48 mėn.

Viešieji pirkimai

kitos preki ir paslaug ver i skai iavimo ypatyb s 2
KITOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ VERČIŲ SKAIČIAVIMO YPATYBĖS 2
 • Kai per metus arba per 12 mėnesių panašios prekės, paslaugos yra suskirstytos į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo vertė yra tų dalių numatomų verčių suma.
 • Jeigu pirkimo sutartis sudaroma dėl kelių rūšių prekių, kelių kategorijų paslaugų, šių pirkimo sutarčių vertė yra visų prekių, paslaugų, dėl kurių sudaroma ši sutartis, verčių suma. Skaičiuojant kitų pirkimų vertes, ši sutartis laikoma sudaryta dėl tos rūšies prekių ar tos kategorijos paslaugų, kurių vertė yra didžiausia.

Viešieji pirkimai

darb pirkimo ver i skai iavimas
DARBŲ PIRKIMO VERČIŲ SKAIČIAVIMAS
 • Darbų pirkimo verte yra visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių, nesvarbu per kokį laikotarpį jos bus sudaromos, verčių suma.
 • Objektu yra statinys su inžineriniais tinklais, dėl kurio statybos, remonto, rekonstrukcijos ar nugriovimo yra parengtas ir patvirtintas projektas. Jeigu projektas nėra parengtas dėl to, kad planuojama kartu su darbų pirkimu įsigyti ir projektavimo paslaugas, objektu laikomas statinys su inžineriniais tinklais, kuriam perkamos projektavimo paslaugos ir atliekami darbai.
 • Jeigu dėl to paties statinio su inžineriniais tinklais rengiami keli projektai, kurių įgyvendinimo laikas panašus, pirkimo vertę sudaro šių projektų pirkimo sutarčių vertes.
 • Jeigu projekto pagal įstatymus rengti nereikia, objektu yra statinys su inžinieriniais tinklais, kurio statybai, remontui, rekonstrukcijai ar nugriovimui numatytas finansavimas (įvertinamas ir keliems metams numatytas finansavimas).

Viešieji pirkimai

darb pirkimo ver i skai iavimas 2
DARBŲ PIRKIMO VERČIŲSKAIČIAVIMAS 2
 • Nustatant darbų pirkimo vertę, įskaitomos ir numatomo projektavimo bei kitų kartu perkamų paslaugų (tuo atveju, kai kartu perkamas darbų atlikimas, projektavimo bei kitos paslaugos) vertės ir darbams atlikti reikalingų prekių, kurias rangovui pateikia perkančioji organizacija, numatomos vertės
 • Kai perkami darbai yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, pirkimo vertė yra tų pirkimų verčių suma. Taip apskaičiuota pirkimo vertė galioja visoms pirkimo dalims
 • Skirtingose vietose, tuo pat metu ir pagal savarankiškus projektus vykdomi darbai gali būti savarankiškais objektais, pavyzdžiui, tiesiant ilgą kelio atkarpą, taisant kelius skirtingose vietose, jeigu jie gali savarankiškai atlikti ekonominę ar techninę funkciją. Tokiu atveju kiekvieno savarankiško projekto vertė ir yra pirkimo vertė

Viešieji pirkimai

pirkimo vert apibendrinimas
PIRKIMO VERTĖ (APIBENDRINIMAS)

Svarbu planuoti;

Nustatoma pirkimo pradžiai;

Skaičiuojamos to paties tipo sutartys atkirai prekėms, paslaugoms ir darbams:

Prekėms

Paslaugoms

Darbams

BVPŽ prekių grupė (3 skaitmenys,

skirtingo naudojimo prekėms – iki 5 skaitmenų

kategorija arba tiekėjų suinteresuotumas

Darbų objektas

Viešieji pirkimai

pirkimo b do pasirinkimas

PIRKIMO BŪDO PASIRINKIMAS

Viešieji pirkimai

b do pasirinkimo principai
BŪDO PASIRINKIMO PRINCIPAI

Viešieji pirkimai

neskelbiami supaprastinti pirkimai vp 86 str
Neskelbiami supaprastinti pirkimai (VPĮ 86 str.)
 • pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
 • atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės PO nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys PO nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
 • dėl įvykių, kurių PO negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo PO;
 • atliekami mažos vertės pirkimai PO nustatytais atvejais;
 • dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti prekes, paslaugas ar darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;

Viešieji pirkimai

slide36
Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės ir paslaugos:
 • kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai;
 • prekių ir paslaugų, skirtų Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybėms prie tarptautinių organizacijų, kariniams atstovams ir specialiesiems atašė, pirkimams užsienyje;
 • prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.

Viešieji pirkimai

slide37
Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės:
 • perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
 • prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;
 • perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai,prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
 • ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
 • prekės perkamos iš valstybės rezervo.

Viešieji pirkimai

skelbimai

SKELBIMAI

Viešieji pirkimai

supaprastint pirkim skelbim terminai ir teikimas
Supaprastintų pirkimų skelbimų terminai ir teikimas

Skubos atveju vietoje 3 skelbimų VŽ teikimas vienas bendras

Viešieji pirkimai

pirkimo dokumentai

PIRKIMO DOKUMENTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

technin specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
 • Techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Išimtis – mažos vertės pirkimai.
 • Kiekviena perkama prekė, paslauga ar darbai turi būti aprašyti aiškiai ir nedviprasmiškai, aprašymas negali diskriminuoti tiekėjų bei turi užtikrinti jų konkurenciją.
 • Techninė specifikacija nustatoma nurodant standartą, techninį reglamentą ar normatyvą arba nurodant pirkimo objekto funkcines savybes, ar apibūdinant norimą rezultatą arba šių būdų deriniu.
 • Jei leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, nurodomi minimalūs reikalavimai, kuriuos šie pasiūlymai turi atitikti. Alternatyvūs pasiūlymai negali būti priimami vertinant mažiausios kainos kriterijumi.
 • Rengiant techninę specifikaciją negalima nurodyti konkrečios prekės, gamintojo ar tiekimo šaltinio, gamybos proceso, prekės ženklo, patento, kilmės šalies, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto. Šiuo atveju privaloma nurodyti, kad savo savybėmis lygiaverčiai pirkimo objektai yra priimtini, įrašant žodžius „arba lygiavertis”.

Viešieji pirkimai

svarbiausios problemos
SVARBIAUSIOS PROBLEMOS
 • Specifikacijos pernelyg siauros
 • Specifikacijos paremtos pasenusiomis technologijomis
 • Specifikacijose neatsižvelgiama į rinkos galimybes
 • Tiekėjai nespėja išanalizuoti techninių specifikacijų

Viešieji pirkimai

tikslai ir principai
TIKSLAI IR PRINCIPAI

Pagrindinis tikslas – perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas sugebės vykdyti būsimą sutartį.

Kvalifikacijos reikalavimai nustatomi siekiant patikrinti tiekėjo kompetenciją įvykdyti sutartį – reikalavimai turi būti minimalūs, būtini sutarčiai įvykdyti, proporcingai atitikti pirkimo sąlygas;

Negali būti taikomi dirbtiniai apribojimai konkurencijai;

Taikomi VPĮ 32-38 str., “komunalinio sektoriaus” perkančiųjų organizacijų tarptautiniams pirkimams – ir 77 str. nuostatos;

Supaprastintų pirkimų taisyklėse gali būti nustatyti atvejai, kai tiekėjų kvalifikacija netikrinama

Viešieji pirkimai

tiek j teis s
TIEKĖJŲ TEISĖS
 • Įrodydami savo kvalifikacijos atitikimą keliamiems reikalavimams tiekėjai turi teisę remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tačiau turi įrodyti jų prieinamumą. Subrangovai turi būti nurodyti pasiūlyme (24 str. 5 d.)
 • Pasiūlymą pateikti turi teisę tiek pavienis ūkio subjektas, tiek subjektų grupė
 • Visuose viešuosiuose pirkimuose turi teisę dalyvauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, nesvarbu ar jie registruoti Lietuvoje ar užsienyje, išskyrus kai kurias trečiąsias šalis

Viešieji pirkimai

bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 • Jei kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.
 • Jei kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalonepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

Viešieji pirkimai

kada draud iama dalyvauti vie uosiuose pirkimuose 33 str
KADA DRAUDŽIAMA DALYVAUTI VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE (33 STR.)?

Perkančioji organizacija privalo atmesti paraiškas ir pasiūlymus jei:

 • tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba/ir
 • dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už įstatyme nurodytus nusikaltinimus
 • arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus

Nuo 2011-07-05 galioja nauja Baudžiamojo kodekso 226 str. redakcija, kur “tarpininko kyšininkavimas” pakeistas į “prekybą poveikiu”. VPT siūlo pirkimo dokumentuose palikti VPĮ 33 str. 1 d. esančią nuostatą, tačiau paaiškinti, kad pakeitus kodeksą taikoma sąvoka “prekyba poveikiu”

Viešieji pirkimai

kada galima drausti dalyvauti pirkimuose 33 str
KADA GALIMA DRAUSTI DALYVAUTI PIRKIMUOSE (33 STR.)?

Paraiška ar pasiūlymas gali būti atmetami, jei tiekėjas:

1) yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

2) jam iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;

3) fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinis asmuo, dėl kurio per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;

4) yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kuriuo yra ir profesinės etikos pažeidimas;

5) nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu;

6) nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu;

7) apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

8) baustas už nelegalaus darbo leidimą.

Viešieji pirkimai

teis verstis tam tikra veikla 34 str
TEISĖ VERSTIS TAM TIKRAVEIKLA (34 STR.)
 • Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Teisę verstis tokia veikla kandidatas ar dalyvis gali įrodyti pateikdamas profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymas ar priesaikos deklaraciją.
 • Perkant paslaugas, jei kandidatai arba dalyviai, norėdami teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariais, perkančioji organizacija gali pareikalauti iš jų tokių leidimų arba narystės įrodymų.

Viešieji pirkimai

ekonomin ir finansin b kl 35 str
EKONOMINĖ IR FINANSINĖ BŪKLĖ (35 STR.)

Tikrinant tiekėjo ekonominius ir finansinius gebėjimus galima reikalauti pateikti:

1) atitinkamas banko pažymas ar įrodymus, kad tiekėjas yra apsidraudęs nuo profesinės rizikos;

2) paskutinių finansinių metų įmonės balansą ar jo išrašą, jei šalyje, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymai reikalauja skelbti balansą;

3) daugiausia paskutinių 3 finansinių metų, o jei įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios kandidato ar dalyvio įmonėspažymą apie visos veiklos pajamas ar, jei reikia, pažymą apie pajamas, gautas iš konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima.

Jei tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijospirkimo dokumentuose nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitokius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad jo ekonominė ar finansinė būklė atitinka keliamus reikalavimus.

Viešieji pirkimai

techniniai ir profesiniai geb jimai 36 str
TECHNINIAI IR PROFESINIAI GEBĖJIMAI(36 STR.)

Galima reikalauti pateikti tokią informaciją ir dokumentus:

1) per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašą kartu su užsakovų pažymomis; prireikus perkančioji organizacija tokias pažymas gali gauti tiesiai iš užsakovų;

2) pagrindinių per paskutinius 3 metus patiektų prekių ar suteiktų paslaugų sąrašus;

Viešieji pirkimai

tiek j kvalifikacijos vertinimo metodin s rekomendacijos kas naujo
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS. KAS NAUJO?
 • Akcentuojama teisingai nurodyti reikalavimus tiekėjams, kai pirkimas yra iš kelių dalių
 • Išplėtotas minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos naudojimas
 • Restruktūrizavimas
 • Profesinės etikos pažeidimas
 • Nelegalaus darbo leidimas
 • Tikslinamos sąvokos, pvz. vidutinė metinė bendroji apyvarta → vidutinės metinės visos veiklos pajamos
 • Informacijos galima prašyti ne tik apie įvykdytas, bet ir apie tebevykdomas sutartis
 • Kokybės vadybos reikalavimų patikrinimas, kokybės vadybos sistemų vertinimas kvalifikacinėje atrankoje

Viešieji pirkimai

tiek j kvalifikacijos vertinimo metodin s rekomendacijos
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS
 • Patobulintas rėmimosi kitų ūkio subjektų pajėgumais reglamentavimas
 • Atskiros rekomendacijos perkant bankų paslaugas.
 • Detaliau reglamentuota, kada būtina tikslinti duomenis apie kvalifikaciją, o kada galima pasiūlymą atmesti iš karto.
 • Nauja kvalifikacijos klausimyno forma ir minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos forma

Viešieji pirkimai

pasi lym vertinimo kriterijai
PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
 • MAŽIAUSIOS KAINOS

kriterijumi rekomenduojama vertinti tuomet, kai kitos perkamo objekto savybės neturi didesnės reikšmės objekto naudojimui.

 • EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO

kriterijais gali būti kokybė, kaina, techniniai privalumai, estetinės ir funkcinės charakteristikos, aplinkosaugos charakteristikos, eksploatavimo išlaidos, efektyvumas, garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, pristatymo laikas ir kt.

Šie kriterijai nebūtinai turi atspindėti pasiūlymo “ekonomiškumą”. Nepažeidžiant Bendrijos principų galima atsižvelgti ir į aplinkosaugos, socialines charakteristikas (ETT: C-513/99 Concordia Bus; 31/87 Beentjes). →

Viešieji pirkimai

reikalavimai vertinimo kriterijams
REIKALAVIMAI VERTINIMO KRITERIJAMS
 • ETT byla C-513/99 (Concordia Bus)

Vertinimo kriterijai turi būti:

 • susiję su pirkimo objektu;
 • konkretūs ir objektyviai apskaičiuojami;
 • paskelbti iš anksto;
 • atitikti pagrindinius Bendrijos teisės principus.
 • Pasiūlymų vertinimo kriterijais negalima nustatyti kriterijų, kuriuos taikant ne siekiama nustatyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, o iš esmės norima įvertinti konkurso dalyvių gebėjimą įvykdyti sutartį.
 • Draudžiama atsižvelgti į:
 • dalyvių patirtį;
 • personalą ir įrangą
 • gebėjimą įvykdyti sutartį nustatytu laikotarpiu kaip į pasiūlymų vertinimo kriterijus, o ne kvalifikacijos kriterijus.→

Viešieji pirkimai

skaidrumo principas vertinant pasi lymus
SKAIDRUMO PRINCIPAS VERTINANT PASIŪLYMUS

Skaidrumo principui prieštarauja:

 • Pasiūlymų vertinimas taikant kitus vertinimo kriterijus nei paskelbta/pranešta
 • Pasiūlymų vertinimas taikant kitokį vertinimo kriterijų reikšmingumą nei paskelbta/pranešta
 • Vertinant tokias pasiūlymų savybes, kurių PO negali ar neketina tikrinti
slide61
EKSPERTINIS VERTINIMAS VADOVAUJANTIS VPT DIREKTORIAUS ĮSAKYMU „DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“
 • Ekspertinis vertinimas gali būti naudojamas:
 • - įvertinti tiekėjų pasiūlymuose nurodytų pirkimo objektų parametrus
 • Ir/arba
 • nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, jų parametrus, kriterijų ir jų parametrų lyginamuosius svorius.
 • Pagrindiniai principai:
 • Turi būti užtikrintas nešališkumas
 • Turi būti sudarytos sąlygos objektyviam įvertinimui

Bent trys ekspertai

Ekspertų paaiškinimai

dėl santykinių nukrypimų

Individualios vertinimo anketos

Viešieji pirkimai

ne prastai ma a kaina vp 40 str
NEĮPRASTAI MAŽA KAINA VPĮ 40 STR.
 • Sąvoką apibrėžia VPT ->
 • Privaloma kreiptis pagrindimo
 • Prašyme pagrįsti neįprastai mažą kainą nurodyti, kokią informaciją turi pateikti tiekėjas. Prašoma informacija savo turiniu ir apimtimi turi būti proporcinga pirkimo objektui ir pateiktam pasiūlymui
 • Neįprastai mažos kainos vertinimas turi būti efektyvus

Viešieji pirkimai

slide63
VPT direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1S-96 “Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo”

1. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

2. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

2.1. yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

2.2. yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.

Viešieji pirkimai

ma os vert s pirkimai1
MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
 • Mažos vertės pirkimams, kaip ir kitiems supaprastintiems pirkimams, turi būti patvirtintos ir paskelbtos supaprastintų pirkimų taisyklės
 • Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami visais taisyklėse nustatytais supaprastintų pirkimų būdais, atsižvelgiant į šių būdų pasirinkimo sąlygas.
 • Mažos vertės pirkimų galima neskelbti tais atvejais, kai vykdoma apklausa
 • PO pirkimo dokumentuose pateikia būtiną pasiūlymams parengti informaciją: pasiūlymų rengimo ir įforminimo reikalavimus, pirkimo objekto apibūdinimą, kvalifikacijos reikalavimus ir juos įrodančius dokumentus (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami), informaciją apie pasiūlymų vertinimą, apie pagrindines pirkimo sutarties sąlygas: prekių pateikimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminus, kainodaros taisykles, atsiskaitymo tvarką, pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikalinga – kitas sąlygas.

Viešieji pirkimai

pirkimo forma
PIRKIMO FORMA
 • Bendravimas su tiekėjais gali vykti žodžiu arba raštu. Žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir:
  • pirkimo sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt;
  • dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, pirkimą būtina atlikti skubiai. 
 • Raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar vokuose. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas, elektroninėmis priemonėmis pateikiamas pasiūlymas – užkoduotas (užšifruotas)

Viešieji pirkimai

kiti supaprastinimai ma os vert s pirkimams
KITI SUPAPRASTINIMAI MAŽOS VERTĖS PIRKIMAMS
 • Pirkimo dokumentai gali būti mažesnės apimties nei bendru atveju
 • Negalioja nustatyti terminai PD aiškinimui
 • Negalioja reikalavimai, kuriais reikėtų vadovautis apibūdinant, kaip tiekėjai turi rengti savo pasiūlymus
 • Negalioja reikalavimai dėl pasiūlymų alternatyvų, pvz. ekonominio naudingumo vertinimo
 • Negalioja reikalavimai, susiję su techninės specifikacijos rengimu
 • Netaikomas reikalavimas, kad pirkimą būtinai vestų komisija, jį gali atlikti ir paskirtas asmuo – pirkimų organizatorius
 • Nereikia taikyti dviejų vokų sistemos
 • Vokų su pasiūlymais atplėšimo ar kitokio susipažinimo nereikia protokoluoti
 • Netaikomi reikalavimai, kuriais reikėtų vadovautis sudarant sutartį tais atvejais, kai laimėtojas atsisako šią sutartį sudaryti
 • Jeigu pirkimo metu deramasi, derybų eigą nebūtina įforminti raštu

Viešieji pirkimai

sutarties sudarymo terminai
SUTARTIES SUDARYMO TERMINAI

Viešieji pirkimai

Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau nei pasibaigė atidėjimo terminas, kuris gali būti netaikomas:

 • Vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;
 • Pirkimo sutartis sudaroma dinaminės sistemos pagrindu arba “klasikinio sektoriaus” PO sudaro sutartį preliminariosios sutarties pagrindu;
 • Supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt.

Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas (toliau – atidėjimo terminas)– 15 dienųlaikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.

pirkimo sutarties forma
PIRKIMO SUTARTIES FORMA

Viešieji pirkimai

Iki 10 tūkst. Lt. pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu.

vie j pirkim sutar i kainodaros metodika
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ KAINODAROS METODIKA

Vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodika pirkimo sutartyse gali būti tokios kainodaros formos:

 • fiksuotos kainos nustatymas
 • fiksuoto įkainio nustatymas
 • įkainio bazės nustatymas
 • dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas
 • įvairios aukščiau išvardintų formų kombinacijos

Viešieji pirkimai

sutar i kainodaros metodikos pakeitimas 2011 08 0 1 sakymas n r 1s 105
SUTARČIŲ KAINODAROS METODIKOS PAKEITIMAS (2011 0801 ĮSAKYMAS Nr. 1S-105)
 • Patikslintos atskirų kainodaros būdų pasirinkimo sąlygos, pavyzdžiui, dalinio išlaidų padengimo
 • Pasiūlymus vertinant pagal įkainius siūloma atsižvelgti į paslaugų, prekių ar darbų kiekius.
 • Išplėtota darbų sutarčių kainodara. Fiksuotos kainos sutarties atveju draudžiama rangovui sumokėti už didesnius faktiškai atliktų darbų kiekius.
 • Taikant fiskuoto įkainio būdą reikalaujama pirkimo dokumentuose pateikti darbų aprašymus, tikslias medžiagų specifikacijas ir preliminarius darbų kiekius.
 • Sutartyje gali būti nustatyta galimybė pagal pirminę sutartį įsigyti papildomų darbų (užsakovo rezervas). Taip pat nurodyta, kokios su papildomų darbų įsigijimu susijusios nuostatos turi būti sutartyje.
 • Papildomiems darbams įkainoti galima naudoti sutartyje esančius įkainius, skaičiuojamuosius įkainius su pridėtinių išlaidų ir pelno apribojimais, rangovo patiriamas sąnaudas, vidutines rinkos kainas.
 • Jeigu numatoma darbų kaina su papildomais darbais viršija pagal skaičiuojamuosius įkainius apskaičiuotą kainą, papildomiems darbams reikia atskiro pirkimo, o jeigu perkama iš to paties rangovo, darbų įkainiai negali būti didesni už skaičiuojamuosius, nebent pasikeitė rinkos kainos.
 • Įsakymas įsigaliojo 2011 m. lapkričio 1 d.

Viešieji pirkimai

papildom darb iniciatorius
PAPILDOMŲ DARBŲ INICIATORIUS
 • Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės perkančiosios organizacijos atstovui gali teikti:
 • Rangovo atstovas,
 • Statinio projekto valdytojas,
 • Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Viešieji pirkimai

slide74
PAPILDOMŲ DARBŲ ĮFORMINIMAS
 • Perkančiosios organizacijos atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo:
 • papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius,
 • argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę,
 • techninius sprendinius su statybos proceso dalyvių parašais,
 • įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą:
  • jei vadovaujamasi rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, jų pavadinimą ir vėliausią registravimo datą;
  • jei papildomų darbų kaina rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, perkančiosios organizacijos atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

Viešieji pirkimai

slide75
PAPILDOMŲ DARBŲ ĮKAINIAI
 • Pritaikomi sutartyje numatytų panašių darbų įkainiai;
 • Išskaičiuojama kainos dalis iš sutartyje numatyto įkainio;
 • Panaudojamos sutartyje numatyto įkainio sudėtinės dalys
 • Įvertinamos pagrįstos tiesioginės ir netiesioginės išlaidas.

Viešieji pirkimai

slide76
PAPILDOMŲ DARBŲ ĮKAINIAI KAI NEGALIMA REMTIS SKAIČIUOJAMOSIOMIS KAINOMIS
 • Konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus:
 • pagrįstas tiesiogines išlaidas (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) ir netiesiogines(pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios ne didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą;
 • statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

Viešieji pirkimai

sutar i vykdymo problemos
SUTARČIŲ VYKDYMO PROBLEMOS
 • Darbų ar tiekimo vėlavimai,
 • Subrangovų keitimai,
 • Tiekėjų reorganizacija ir restruktūrizacija, nemokumas ir pan.

Viešieji pirkimai

vie ojo pirkimo sutarties s lyg keitimas
18 str. 8 dalis.

Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai tenkinamos abi sąlygos:

keičiamos sutarties sąlygos yra tokios, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 str. nustatyti principai ir tikslai;

tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

VPT sutikimas keisti sutartį nereikalingas, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS

Viešieji pirkimai

teis s aktai
TEISĖS AKTAI

Viešieji pirkimai

 • VPT direktoriaus 2006 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1S-11 “Dėl perkančiųjų organizacijų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo” (aktuali redakcija)
 • VPT direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 1S-43 “Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų patvirtinimo”.
ataskaitos ir informavimas

ATASKAITOS IR INFORMAVIMAS

Viešieji pirkimai

ataskaitos
ATASKAITOS
 • Pirkimo procedūrų ataskaita
 • Metinė pirkimų ataskaita
 • Ataskaita už įvykdytą ar nutrauktą sutartį

Viešieji pirkimai

proced r ir metin ataskaitos
PROCEDŪRŲ IR METINĖ ATASKAITOS
 • Turi būti pateikta kiekvieno pirkimo, išskyrus mažos vertės pirkimą, procedūrų ataskaita
 • Ataskaita rengiama CVPIS dar vykstant procedūroms ir baigiam pildyti per 5 darbo dienas nuo pirkimo pabaigos.
 • PO privalo pateikti metinę pirkimų ataskaitą. Joje teikiami duomenys apie mažos vertės ir 91 str. reglamentuotus pirkimus, preliminariųjų sutarčių pagrindu sudarytas pagrindines sutartis. Ataskaitos pateikiamos per 30 dienų, pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams.

Viešieji pirkimai

sutarties ataskaita
SUTARTIES ATASKAITA
 • Užbaigus vykdyti sutartį ar ją nutraukus (išskyrus MVP ir pagrindines sutartis) per 14 dienų turi būti pateikta sutarties įvykdymo ar nutraukimo ataskaita.
 • Į sutarties vykdymo laikotarpį neįeina garantinis terminas.

Viešieji pirkimai

tiek j informavimas 41 str
TIEKĖJŲ INFORMAVIMAS (41 str.)
 • PO turi pranešti tiekėjams apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimosutartį (išskyrus kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt be PVM), nurodyti nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą.
 • Nutraukusi pirkimą ar kitaip nesudariusi sutarties PO taip pat turi nurodyti to priežastis.

Viešieji pirkimai

teism praktika

TEISMŲ PRAKTIKA

Viešieji pirkimai

pa eidim r iavimas
PAŽEIDIMŲ RŪŠIAVIMAS

Formalus nukrypimas nuo VPĮ nustatytų reikalavimų, kuris iš esmės neturėjo įtakos dalyvių ir kitų tiekėjų teisių apimčiai, negali lemti viešųjų pirkimų principų pažeidimo, nebent besiskundžiantis dalyvis ar tiekėjas įrodytų, kad šiais veiksmais buvo pažeisti jo teisėti iš VPĮ kildinami interesai ir taip nepagrįstai suvaržyta galimybė sudaryti viešojo pirkimo sutartį (LAT 3K-3-150/2010).

Viešieji pirkimai

vie asis interesas
VIEŠASIS INTERESAS

Pagal LAT praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Nei vienas iš šių interesų nėra savaime svarbesnis ir jų vertinimas priklauso nuo konkrečių aplinkybių (3K-3-155/2011, 3K-3-350/2010, 3K-3-505/2009).

Viešieji pirkimai

pirkimo objekto agregavimas
PIRKIMO OBJEKTO AGREGAVIMAS

Atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis ir turi atitikti varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus. Vien tik PO žmogiškųjų ir finansinių išteklių administravimo tikslo nepakanka (LAT 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010 („15 minučių”)).

Viešieji pirkimai

po diskrecijos ribos pasi lym teikimo kelioms pirkimo dalims var ymas
PO DISKRECIJOS RIBOS. PASIŪLYMŲ TEIKIMO KELIOMS PIRKIMO DALIMS VARŽYMAS

PO neturi neribotos diskrecijos priimant VPĮ numatytus sprendimus. Sprendimai turi būti motyvuoti, pagrįsti, atitinkantys VP principus ir nenukrypstantys nuo tikslo. PO negali riboti galimybės pateikti pasiūlymus skirtingoms pirkimo dalims, jeigu yra kitų, mažiau žalingų būdų tikslams pasiekti. Varžymas būtų pateisinamas, pavyzdžiui, kai reikia atskirti statybą nuo techninės priežiūros (LAT 2011 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011 (UAB „Specialusis autotransportas" vs. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija)).

Viešieji pirkimai

technin specifikacija1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PO turi nustatyti tokią techninę specifikaciją ir taikyti tokius VPĮ nustatytus jos apibrėžimo būdus, kad nebūtų diskriminuojami tiekėjai. Specifiniai reikalavimai pateisinami tik tokiu atveju, jeigu PO turi įtikinamą tokių reikalavimų pagrindimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-200/2008 (UAB „Labostera" vs. VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė).

Viešieji pirkimai

po pareigos per i ros proced roje
PO PAREIGOS PERŽIŪROS PROCEDŪROJE

PO turi užtikrinti veiksmingą pretenzijų nagrinėjimą ir tiekėjo teisių apsaugą. PO pagal savo kompetenciją ir turimas priemones turi imtis reikalingų veiksmų (pvz., pareikalauti prekės mėginio), užtikrinančių tiekėjų pažeistų teisių gynybos veiksmingumą (šunų pašaro byla// 3K-3-119/2011; 3K-3-155/2011; 3K-3-158/2011);

Viešieji pirkimai

pretenzijos d l s lyg kuri tiek jas nepra tikslinti
PRETENZIJOS DĖL SĄLYGŲ, KURIŲ TIEKĖJAS NEPRAŠĖ TIKSLINTI

Tiekėjas ir perkančioji organizacija laikomi pirkimų profesionalais, kuriems abiem suteikta iniciatyvos teisė pašalinti galimus neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio, todėl nei tiekėjas, nei PO negali remtis tuo, kad nebuvo prašymo tikslinti pirkimo sąlygas ar tos sąlygos nebuvo patikslintos. Jei nei tiekėjas, nei PO nepasinaudojo jiems VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse suteikta teise, nė vienam jų tik dėl to ir neturi tekti neigiamos pasekmės; PO prieš tiekėją, nepaprašiusį jos patikslinti ar paaiškinti pirkimo sąlygų, negali tuo remtis pateisindama savo veiksmų neteisėtumą (3K-3-158/2011).

Viešieji pirkimai

pretenzijos pateikimo terminai 1
PRETENZIJOS PATEIKIMO TERMINAI 1

Pretenzijos padavimo terminų skaičiavimas pradedamas nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (94 straipsnio 1 dalis). Naudojimasis PO sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto.

Naikinamuosius pretenzijų padavimo terminus galima taikyti tik dėl tokių perkančiosios organizacijos veiksmų, pažeidžiančių konkurso dalyvių interesus, kurie nustatyti ar paaiškėja prieš šių terminų pabaigą. Reikia atsižvelgti ir į tai, kiek laiko iki naikinamųjų terminų pabaigos tiekėjas turėjo pretenzijai paduoti, nes pernelyg trumpi terminai taip pat nesuderinami su veiksminga teisių gynyba. Negalimas toks naikinamųjų terminų taikymas, lemiantis tiekėjų teisių suvaržymą pateikti ieškinį dėl perkančiosios organizacijos veiksmų (pvz., pasirinktos viešojo pirkimo sutarties sudarymo procedūros), jei ji aiškiai tiekėjui nenurodė informacijos, reikalingos šiam ieškiniui pagrįsti (3K-3-158/2011).

Viešieji pirkimai

pretenzijos pateikimo terminai 2
PRETENZIJOS PATEIKIMO TERMINAI 2

Tiekėjai negali ginčyti pirkimo sąlygų, o teismai jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje priimant sprendimą vėlesnėse procedūrų stadijose. Tai netaikoma tais atvejais, kai pirkimo sąlygose nebuvo informacijos, kuria remiantis vėliau priimti sprendimai. Tai pagrindas vėliau netaikyti pretenzijos pateikimo naikinamųjų terminų (3K-3-506/2009).

Viešieji pirkimai

laikinosios apsaugos priemon s
LAIKINOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

ES paramos fondų praradimo grėsmė ne visada yra pagrindu atsisakyti taikyti LAP (3K-3-350/2010), nes dėl teisminių ginčų laiku nedeklaravus paramos panaudojimo, parama automatiškai nenurašoma.

Viešieji pirkimai

d l perkan iosios organizacijos neteis t veiksm padarini
DĖL PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS NETEISĖTŲ VEIKSMŲ PADARINIŲ

Tuo atveju, kai PO sprendimas yra pripažįstamas neteisėtu ir dėl to kitas sprendimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį taip pat tampa neteisėtu, teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje PO, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas. Taip siekiama realiai apginti besiskundžiančiojo tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti PO veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ.

(3K-3-425/2010; 3K-3-216/2010; 3K-3-323/2009).

Viešieji pirkimai

slide98
Viešieji pirkimai

Teismingumas. Viešųjų pirkimų bylas nagrinėja apygardų teismai pagal LR CPK XXI1 skyriaus nuostatas. Šios kategorijos bylos išskirtos į atskirą kategoriją ir nagrinėjamos pagal bendrąsias CPK nustatytas bylų nagrinėjimo taisykles, atsižvelgiant į šiame skyriuje ar kituose įstatymuose (Viešųjų pirkimų ir kt.) nustatytas išimtis.

Žyminis mokestis. Bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus apmokestinti vieno tūkstančio litų žyminiu mokesčiu. (CPK 80 str. 1 d. 4 p.).

Procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos (CPK 80 str. 1 d. 4 p.).

Specifinis procesinių dokumentų įteikimo ir susižinojimo būdas. Teismas visus procesinius dokumentus įteikia tik elektroniniu paštu, faksu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tam nėra techninių galimybių.

Įteikiant procesinį dokumentą elektroninių ryšių priemonėmis, procesinio dokumento įteikimo diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena.

Apie atliekamus procesinius veiksmus teismas dalyvaujantiems byloje asmenims gali pranešti telefonu ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki atliekamo procesinio veiksmo pradžios. (CPK 4231 str. 3 d.)

slide99
Viešieji pirkimai
 • Rašytinis procesas. Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Žodinis procesas – išimtiniais atvejais teismui nutarus pagal motyvuotą šalies prašymą.(CPK 4231 str. 3 d.)
 • Ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka. Teisminės bylos ribos visuomet nustatomos ikiteisminėje ginčų sprendimo stadijoje, atliekamoje pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (CPK 4232 str.).
 • Teismas – aktyvus proceso dalyvis. Teismas turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, net jei šalis jais ir nesiremia.
 • Teismas turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu.
 • Teismas gali savo iniciatyva taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų asmens teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą.

(CPK 4238 str.)

ie kinio turinys
IEŠKINIO TURINYS

Viešieji pirkimai

1) skelbimas apie pirkimą – jeigu pranešimas apie pirkimą buvo paskelbtas viešai arba buvo adresuotas ieškovui;

2) pirkimo dokumentuose nurodytos pirkimo sąlygos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;

3) tiekėjo kreipimasis, pareikštas išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, ir dėl jo priimtas sprendimas – jeigu šie dokumentai yra;

4) perkančiosios organizacijos sprendimai, apie kuriuos ieškovui buvo pranešta;

5) tiekėjų ir perkančiosios organizacijos susirašinėjimo dokumentai dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo;

6) tiekėjo ir (ar) perkančiosios organizacijos susirašinėjimo su Viešųjų pirkimų tarnyba dokumentai – jeigu šiuos dokumentus tiekėjas turi;

7) tiekėjo pasiūlymas – kai ieškinio dalykas nėra tik pirkimo sąlygų ginčijimas;

8) ieškovo turima informacija apie kitų konkurso dalyvių pasiūlymus – kai ieškinio dalykas ir (ar) pagrindas yra tiesiogiai su šiais pasiūlymais susiję;

9) nuomonė dėl būtinumo į bylą įtraukti kitus asmenis (būtina ir atsiliepime);

10) nuomonė dėl būtinumo gauti kompetentingų valstybės institucijų išvadas (būtina ir atsiliepime);

11) ieškovo, atsakovo ir kitų suinteresuotų asmenų turimi elektroninio pašto adresai, telefono ir fakso numeriai, kitų turimų elektroninių ryšių priemonių adresai;

12) kiti dokumentai ar informacija, susiję su ginčo dalyku.

Taip pat:

Kiti bendrieji reikalavimai;

elektroninio pašto adresai, fakso numeris, kitomis elektroninės ryšių priemonės

terminai
TERMINAI

Viešieji pirkimai

Ieškinio priėmimo klausimą teismas išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo ieškinio gavimo teisme dienos. Ribojamos galimybės įpareigoti ieškovą šalinti trūkumus.

Atsiliepimams pateikti7 dienų terminas (galima pratęsti iki 14 dienų);

Paruošiamiesiems dokumentams pateikti gali būti nustatytas ne ilgesnis kaip 7 dienų terminas. Išimtiniais atvejais teismas vietoj pasirengimo bylą nagrinėti paruošiamųjų dokumentų būdu gali paskirti ne daugiau kaip vieną parengiamąjį teismo posėdį, jeigu taip bus greičiau ir išsamiau pasirengta nagrinėti bylą (po dokumentinio pasirengimo bylai parengiamąjį teismo posėdį skirti negalima).

Pasirengimas nagrinėti bylą teisme turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo ieškinio priėmimo dienos;

Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos.

Apeliacinis skundas viešųjų pirkimų byloje gali būti paduotas per 14 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos.

Atsiliepimams į apeliacinį skundą paduodamas per 14 dienų nuo apeliacinio skundo išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos.

Apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos. 

Kasacinis skundas gali būti paduotas per 1 mėnesį nuo skundžiamo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

laikinosios apsaugos priemon s1
LAIKINOSIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Viešieji pirkimai

 • Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.
 • Laikinąsias apsaugos priemones teismas gali taikyti ir kai to prašo šalis ir savo iniciatyva.
 • Nesant informacijos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rekomenduojama pirkimo procedūras sustabdyti.
 • Be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma:

1) viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas;

2) įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties;

3) perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymas;

4) su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas.

ad