1 / 14

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

CZ.1.07/1.1.02/02.0021 „Interaktivní výuka napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově“  nám. Svobody 50, 682 01 Vyškov www. sosvyskov.cz www. sosvyskov.cz /projekt/.

gretel
Download Presentation

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. CZ.1.07/1.1.02/02.0021 „Interaktivní výuka napříč všeobecně vzdělávacími i odbornými předměty na Střední škole zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově“  nám. Svobody 50, 682 01 Vyškov www.sosvyskov.cz www.sosvyskov.cz/projekt/ Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 2. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnostOblast podpory: Zvyšování kvality ve vzděláváníRealizátor: SŠZZE Vyškov, nám Svobody 50, p.o.Zahájení projektu: 1.4.2010Ukončení projektu: 30.6.2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 3. CÍLE PROJEKTU: • tvorba nových metodik a pracovních materiálů pro interaktivní výuku • vzdělávání pedagogických pracovníků orientované na zavádění těchto metod ve výuce • týmová spolupráce žáků a učitelů • pilotní ověřování nové interaktivní výuky • propojení praxe žáků s interaktivní výukou Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 4. CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU: • žáci 1. – 4. ročníků oborů Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum • pedagogičtí pracovníci všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 5. KLÍČOVÉ AKTIVITY: • Realizace odborných školení pro pedagogické pracovníky s interaktivními médii • Přípravná fáze a tvorba metodik pro nové moderní metody výuky • Pilotní odzkoušení a závěrečné zhodnocení projektu • Propojení interaktivní výuky s praxí (Zdravotnický asistent) Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 6. KA 01 - Realizace odborných školení pro pedagogické pracovníky s interaktivními médii • FÁZE ŠKOLENÍ – období 07-12/2010 • FÁZE ŠKOLENÍ – období 08-10/2011 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 7. KA 02 – Přípravná fáze a tvorba metodik pro nové moderní metody výuky • FÁZE – zajištění vybavení • (multimediální sady vč. SW a PC, vizualizér, interaktivní tabule, dataprojektor, kamera, fotoaparát) • 2.FÁZE – vytvoření 26 nových učebních metodik k interaktivní výuce Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 8. KA 03 – Pilotní odzkoušení výuky a závěrečné zhodnocení projektu • PILOTÁŽ – období 10/2010-06/2011 a 09/2011-06/2012 • ZHODNOCENÍ – období 05-06/2011 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 9. KA 04 – Propojení interaktivní výuky s praxí (Zdravotnický asistent) • OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH • období 10/2010-06/2011 a 09/2011-06/2012 • zapojeno 60 žáků 3. a 4. ročníků • 2. VÝUKOVÝ FILM PRO PRAXI Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 10. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY – počet podpořených osob • Pracovníků v dalším vzdělávání – 20 osob • ( z toho 3 muži a17 žen) • Poskytovatelé služeb – 20 osob • ( z toho 3 muži a 17 žen) • V počátečním vzdělávání – 275 žáků • (z toho 46 chlapců a 229 dívek) Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 11. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY – počet nově vytvořených/inovovaných produktů • Celkem vytvořeno 27 produktů • (26 učebních metodik a1 film pro praxi) • Z toho 4 metodiky s komponentou ŽP • ( předměty: biologie, chemie, fyzika, výchova ke zdraví) • Z toho 1 metodika s komponentou ICT • (předmět: Informační a komunikační technologie) Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 12. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU: • Snížení hodnoty indikátoru – počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – z 310 na 275 žáků • Změna příjemce projektu od 1. 7. 2012 v rámci Optimalizace středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 13. PUBLICITA • Zřízené internetové stránky o projektu: www.sosvyskov.cz/projekt • Tiskové a mediální zprávy: články ve Vyškovském zpravodaji a Učitelských novinách, reportáže v TV VYMIK • Informační prospekty, letáky, propagační předměty, informační akce a další Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 14. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 25.6.2012 Ing. Dana Šramatá Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

More Related