pengenalan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
pengenalan PowerPoint Presentation
Download Presentation
pengenalan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

pengenalan - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

pengenalan. Sejak 25 Ogos 2010 hingga sekarang – Pengetua SMK Serendah , Hulu Selangor, Selangor SMK Serendah mula beroperasi sejak 2005 SK Serendah – sekolah jiran merupakan feeder utama

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

pengenalan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pengenalan
pengenalan
 • Sejak 25 Ogos 2010 hinggasekarang – Pengetua SMK Serendah, Hulu Selangor, Selangor
 • SMK Serendahmulaberoperasisejak 2005
 • SK Serendah – sekolahjiranmerupakan feeder utama
 • Di kelilingikawasanperumahan – Kg.SeriSerendah, Taman Cempakadan Kg. OrangAsli
 • MenerimamuridYayasanBasmiKemiskinan

( YBK ) dandrp Boys’ Home

 • Mempunyai Program PendidikanKhas ( PPKI ) bermasalahpembelajaran
 • BilanganMurid – 1700 orang
 • Bilangan guru – 110 orang
pentaksiran berasaskan s ekolah ke arah sekolah berimpak tinggi

PentaksiranBerasaskansekolah KE ARAH SEKOLAH BERIMPAK TINGGI

MAZMIN BINTI MOHD

PENGETUA

SMK SERENDAH, HULU SELANGOR

SELANGOR DARUL EHSAN

tagline dato seri abd ghaffar bin mahmud ketua pengarah pelajaran malaysia
TAGLINE DATO’ SERI ABD. GHAFFAR BIN MAHMUDKETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
 • DEMOKRASIKAN KECEMERLANGAN
 • Setiapmuridberhakcemerlangpadatahap yang merekamampu
program gagasan akademik sekolah akses kecemerlangan gasak
PROGRAM GAGASAN AKADEMIK SEKOLAH AKSES KECEMERLANGAN ( GASAK )

MengenalPastidanMenterjemah Program GASAK

 • Kurikulum - Pembudayaan Headcount diSekolah
 • Peningkatanmuridsecaraindividudiberikanperhatianbersungguh-sungguhdanmuridjugamenghayatinya
guru penyayang kpm
Guru penyayang - kpm
 • Every Child Matters – pencapaianakademiksetiapmuriddipantauoleh guru subjek & pentadbir.
 • Kehadiranmerekadisedari– pentadbirmengenalimuridterutama yang bermasalahutkdibantusamaadadgnpentadbir/ kaunselor/ atauagensiluar.
 • Setiap guru perlusedar, kehadiranmuridmerupakanrahmatkpd guru & kpdsekolah– memberipeluangkpd guru utkmembuatkebaikan & beramalsoleh.
pembudayaan headcount berpusatkan murid
Pembudayaan headcount berpusatkanmurid
 • Muridsendirimenentukan ETR setiapsubjekberdasarkan TOV dgnpanduan guru subjek.
 • Prosesinimemberipeluangkpdmuridmenerokapotensidiri& menentukanmarkahsasarandlmsetiapsubjek– membolehkanmerekacemerlang pd tahapygmerekamampu.
 • Muridlemah – sentiasadiingatkansupayaberupayamelepasigarisankritikal, 40%.
 • Buku Headcount – semuamarkahygdisasarolehmurid – ETR & OTR sertamarkahygdicapai – TOV & AR direkoddlmbuku.
 • Bukuinidisimpandisekolahutkelakkankehilangan.
 • Bukudiuruskanoleh guru kelas & penyelaras headcount.
headcount
HEADCOUNT
 • MembuatPelunjuranAkademikBerdasarkanPotensiMurid
 • TindakanSusulan– aktivitiintervensiygsesuaibagitujuanpenambahbaikanprestasiatau
 • Klinikal - pemulihan, pengukuhandanpengayaan
headcount1
Headcount

Data PenilaianMurid

MarkahPencapaianAsas ( TOV )

MarkahSasaran (OTR)

Markah Yang Dicapai (AR)

MarkahJangkaan ( ETR )

inovasi dlm pelan operasi headcount
Inovasidlmpelanoperasi headcount
 • headcount berpusatkanmurid– muridmenghayatiprosespeningkatanprestasiakademiknya – menentukansendiri ETR berdasarkan TOV setiapsubjek ( UPSR/ PMR/ SPM )
 • semuamarkahmurid ( TOV & AR ) dan yang diharapkandapat ( OTR & ETR ) direkoddlmBuku Headcount ( setiapmuridperluada )
 • Jerayawara Headcount Guru – melibatkan guru subjek – semua guru tahutentang headcount
 • Jerayawara Headcount Pentadbir– melibatkanPengetua, semua PK, GKMP
pembudayaan headcount berpusatkan murid1
Pembudayaan headcount BERPUSATKAN MURID

Jerayawara HC

Guru

Jerayawara HC

Pentadbir

 • Perbincangan guru subjekdgnmuridtentang TOV/ETR/ OTR/ AR
 • Graf PrestasiDiri

- graf OTR –merah

- graf AR - biru

 • Cop HC padasetiapbukulatihan
 • Memberimotivasi, nasihatdanteguran
 • Memperkasasemangatjuangmuridsupayaberani / berupayabuattransformasidiriataupenambahbaikan
 • Menterjemahkasihsayangmelaluisikap & tingkahlaku
cara pengiraan
Cara pengiraan
 • Muridkenalpasti TOV
 • Muridtentukan ETR berdasarkan TOV – benchmark mesti lulus - melepasigarisankritikal
 • Formula ;

cth; 60 – 40 = 6.6 = 7tambahanmarkahsetiap OTR

3 ( Ting. 1 & 2 / Ting. 4 & 5 )

 • Masukkan AR ( selepassetiappeperiksaan )
 • Semaksamaada AR menepati OTR – jikatidakmuridberhutang– perlutambahmarkahhutangdgnmarkahtambahan OTR utkcapai OTR seterusnya

ETR - TOV

BILANGAN PEPERIKSAAN

cara pengiraan1
Cara pengiraan

Tahun 4 & 5

Tahun 6

 • TOV – Pep. Tgh. ThnThn 4
 • 3 kali peperiksaan–

OTR 1 - Pep. AkhirThnThn 4

OTR 2 - Pep. Tgh. Thn. Thn 5

OTR 3 - Pep. AkhirThn. Thn 5

 • TOV – Pep. AkhirThnThn 5
 • 2 kali peperiksaan

OTR 1 - Pep. Tgh. Thn 6

OTR 2 - Pep. Percubaan

UPSR

cara pengiraan2
Cara pengiraan

Ting. 1 & 2 / Ting. 4 & 5

Ting . 3

 • Ting. 1 & Ting. 4 ;

TOV – markah Pep. Tgh. Thn.

 • 3 kali peperiksaan–

OTR 1 - Pep. AkhirTahun

Ting. 1 & Ting. 4

OTR 2 - Pep. Tgh. Thn., Ting. 2

& Ting. 5

OTR 3 - Pep. AkhirThn.

Ting. 2 & Prc. SPM

 • TOV – Pep. Akhir

Thn. Ting. 2

 • 2 kali peperiksaan

OTR 1 - Pep. Tgh.Thn.

Ting. 3

OTR 2 - Percubaan

PMR

impak terhadap kemenjadian murid
Impakterhadapkemenjadianmurid

OUTPUT

OUTCOME

 • peningkatankuantitidlm UPSR/ PMR/ SPM – lebihramaimurid lulus
 • peningkatankualitidlm UPSR/ PMR/ SPM – bilanganmuridmendapatgredcemerlangbertambah
 • muridmempunyaikeyakinandiri
 • mempunyaisemangatjuang yang tinggi
 • berupayamengenalpastiisu / masalah
 • bijakmenyelesaikanisu / masalah
 • beranimenghadapicabaran
keberkesanan terhadap pdp
KeberkesananterhadapPdP
 • AR atauskorujianmuridmerupakan KPI untuknilaikeberkesananpembelajaranmurid& kualitipengajaran guru
 • Penguasaanmuridterhadap ‘ hasilpembelajaran ‘ ( rekodmengajarharian ) terpancardalam AR murid
 • Guru perlubuatpersediaanmantapuntukhasilkanPdPberkesan/ aktifmenepati Standard 4 (SKPM 2010)
 • Guru perlulaksanakan ‘ klinikal ‘ – pemulihan, pengukuhan & pengkayaanuntuk bantu muridmenguasai
 • Guru sediakanmodul / buatkajiantindakan
slide18

SMK SERENDAH

PMR 2009 , 2010 & 2011

cop headcount
Cop headcount
 • Murid cop padasemuabukulatihan
 • Masukkansepertidalam BM HC 1
 • Contoh ;
 • Tingkatan 3
titian silaturrahim
Titian silaturrahim
 • emel - mazmin58@gmail.com
 • blog - mazmin58@blogspot.com
untuk renungan
Untukrenungan

Membilangdarisatu

Menyapadengansalam

Ilmudilipatsebesar kuku

Ditebarseluasalam

kepimpinan instruksionan menjana generasi kreatif dan inovatif
Kepimpinaninstruksionanmenjanagenerasikreatifdaninovatif
 • inovasi - penambahbaikan idea
 • pemikirankreatif- pemikiranygmenerbitkan idea
 • Pemikirankritis- membuatpenilaianterhadapsesuatu idea
tn hj sufaat bin tumin timb kppm
tn. Hj. Sufaat bin tumintimb. Kppm

Misi 2020 – Malaysia menjadinegaraberpendapatantinggi & negaramajuikutacuankita

Perananpendidikandalampembangunannegara: MembangundanMengekalkan Modal InsanBertarafDunia

( 4 TonggakUtama )

4 tonggak utama
4 TonggakUtama
 • Menjadikansekolahbertanggungjawabterhadapprestasimurid
 • Memastikansetiapmuridbolehberjaya
 • Membuatpelaburanbagimembangunkepimpinanungguldisetiapsekolah
 • Meningkatkandayatarikanprofesyenpergutuandanmenghasilkan guru terbaik
tema persidangan kebangsaan majlis pengetua sekolah malaysia 2012
Temapersidangankebangsaanmajlispengetuasekolahmalaysia 2012

KepimpinanKreatifdanInovatifMenjanaTransformasiPendidikan Negara