Haapsalu, Läänemaa 17 . mai 20 10 - PowerPoint PPT Presentation

haapsalu l nemaa 17 mai 20 10 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Haapsalu, Läänemaa 17 . mai 20 10 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Haapsalu, Läänemaa 17 . mai 20 10

play fullscreen
1 / 49
Haapsalu, Läänemaa 17 . mai 20 10
205 Views
Download Presentation
gray-russell
Download Presentation

Haapsalu, Läänemaa 17 . mai 20 10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LÄÄNEMAA RAHVASTIKURÄNDE UURING Katrin Suursoo Tiit Tammaru Haapsalu, Läänemaa 17. mai 2010

 2. Eesmärk Selgitada • Läänemaa rahvastikurände põhijooned • Kullamaa, Lihula ja Taebla keskkoolilõpetajate rändekavatsused • 1987. ja 1997. aasta vilistlaste tänased elukohad • Tulemuste põhjal koostada rahvastikuprognoos

 3. Osapooled Tellija: Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus Täitja: KT Europroject Management (Katrin Suursoo - projekti juht, Tiina Vilu) Koostööpartnerid: Tartu Ülikooli inimgeograafia õppetool (Tiit Tammaru) ja Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž (Liina Põld, Katrin Seppel)

 4. OÜ KT Europroject Managementwww. europroject.ee • Arengukavade koostamine ja analüüs • Äriplaanide koostamine • Kriisiplaanide ja riskianalüüside koostamine • Tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamine • Rahvastikuanalüüside koostamine • Projektitaotluste koostamine • Projektijuhtimine • Koolituste korraldamine eelpool nimetatud valdkondades

 5. TÜ inimgeograafia õppetool • Rahvastiku igapäevane ruumiline mobiilsus • Turism • Eesti sisene ränne • Eestist väljaränne ja eesti diasporaa • Ränne ja linnaregioonide areng • Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja regionaalne areng • Regionaalsed rahvastikuprognoosid

 6. Ettekande kava Siserände suundumused Eestis ja Läänemaal Kullamaa, Lihula ja Taebla keskkoolilõpetajate elusoovid ja ränne Kullamaa, Lihula ja Taebla vilistlaste elutee ja ränne Kullamaa, Lihula ja Taebla rahvastikuprognoos

 7. Siserände suundumused Eestis ja Läänemaal

 8. Nõukogude aja pärand ja ränne • Kõrge sündimus • Elitaarne kõrgharidus • Põllumajanduse õitseaeg • Maa-linn rändepööre • Suunad • Rahvastikurühmad

 9. Üleminekuaja muutused rände taustategurites Majanduse struktuursed muutused Kõrghariduse plahvatuslik levik Venekeelse vähemuse lahkumine linnadest (elamispinna vabanemine)

 10. Ränne Eestis asustuse hierarhia-tasemete kaupa LR – linnaregioon Allikas: RL 2000

 11. Rändesuunad asustussüsteemis LR – linnaregioon Allikas: RL 2000

 12. Rändesuunad asustussüsteemis LR – linnaregioon Allikas: RL 2000

 13. Rahvastikurühmade rändesuunad asustussüsteemis Allikas: RL 2000

 14. Ränne Eesti asustuse hierarhias vanuse järgi Allikas: RL 2000

 15. Noorte ränne linnades ja valdades Allikas: RL 2000

 16. Pereealiste ränne linnades ja valdades Allikas: RL 2000

 17. Ränne linnades ja valdades tööjätueas Allikas: RL 2000

 18. Läänemaa ränne vanuse järgi Allikas: RL 2000

 19. Siserände suundumuste põhjused • Ränne on eelkõige vanussõltuv protsess: • Elukohavahetajate hulk ja valitsev rändesuund sõltub rahvastiku vanuskoosseisust • Rände suunad muutuvad koos inimeste elutsükli arenguga • Muud tegurid, sh õppimine, töö, eluase ja pere mõjutavad eelkõige rände suundasid elutsükli võtmehetkedel, mitte ulatust • Muude tegurite (õppimine, töö, eluase ja pere) tähtsus erineb erinevate põlvkondade elutsükli võtmehetkedel • Kõrghariduse levik on muutunud kõrgkoolide paiknemise peamiseks rändesuundade mõjuteguriks

 20. Inimkapitali ja regioonide arendamise vastuolu • Inimkapital – noorte eesmärk on saada hea haridus • Regioonid – eesmärk tasakaalustatud piirkondlik areng • Kuidas leida kompromiss?

 21. Rände edasised suundumused – Eesti on rändepöörde alguses Kõrgeima rändeintensiivsuse eas on praegu suurimad põlvkonnad Eesti ajaloos (1980. aastate lõpus sündinud) Järgnevad 1990. aastate väikesed põlvkonnad – rändevoogude maht väheneb hüppeliselt Väljarändepiirkondadest väljaränne väheneb Tänastest sisserändepiirkondadest suureneb väljaränne

 22. Läänemaa rahvastiku soo-vanusjaotus, 2009 Allikas: Rahvastikuregister

 23. Rände edasised suundumused – Eesti on rändepöörde alguses Kõrgeima rändeintensiivsuse eas on praegu suurimad põlvkonnad Eesti ajaloos (1980. aastate lõpus sündinud) Järgnevad 1990. aastate väikesed põlvkonnad – rändevoogude maht väheneb hüppeliselt Väljarändepiirkondadest väljaränne väheneb Tänastest sisserändepiirkondadest suureneb väljaränne

 24. Kullamaa, Lihula ja Taebla keskkoolilõpetajate elusoovid ja ränne

 25. Keskkoolilõpetajate küsitlus • Eesmärk selgitada noorte tulevikuootused hariduse, elukoha, töö ja pereelu ehk peamiste elukarjääride osas • Ankeedi keskseteks küsimusteks olid: • Kui palju noored soovivad Läänemaalt lahkuda? • Kui paljud nendest, kes soovivad lahkuda leiavad, et tulevad Läänemaale kunagi tagasi? • Ühtekokku küsitleti 61 Lihula, Kullamaa ja Taebla keskkoolide lõpuklasside õpilast

 26. Vastajate jaotus lõpetatud gümnaasiumi järgi Allikas: Keskkoolilõpetajate küsitlus

 27. Edasiõppimise kavad Läänemaa keskkoolilõpetajate seas Allikas: Keskkoolilõpetajate küsitlus

 28. Erialavaliku kriteeriumid keskkooli-lõpetajate seas Allikas: Keskkoolilõpetajate küsitlus

 29. Sobiliku töö leidmine Läänemaal Allikas: Keskkoolilõpetajate küsitlus

 30. Töökoha eelistus Allikas: Keskkoolilõpetajate küsitlus

 31. Gümnaasiumilõpetajate plaan pärast õpinguid Läänemaale naasta Allikas: Keskkoolilõpetajate küsitlus

 32. Keskkoolilõpetajate elukohaeelistus Allikas: Keskkoolilõpetajate küsitlus

 33. Kullamaa, Lihula ja Taebla keskkoolivilistlaste elutee ja ränne

 34. Vilistlaste küsitlus • Eesmärk selgitada kuhu on 1987. ja 1997. aastal Kullamaal, Lihulas ja Taeblas keskkooli lõpetanud noored tegelikult elama asunud, millise haridustaseme nad on tänaseks saavutanud, kus nad töötavad ning milline on nende pereseisund ja laste arv. • Ankeedi keskseteks küsimusteks olid: • Kas Läänemaal gümnaasiumi lõpetanud elavad täna pigem Läänemaal või mujal? • Milline on Läänemaale naasmise tõenäosus nendel, kes on oma elu sisse sättinud mujal Eestis?

 35. Vilistlaste küsitlus 1987. ja 1997. aastal Kullamaal, Lihulas ja Taeblas lõpetas keskkooli 133 noort Uuringu käigus õnnestus koguda 118 inimese kontaktandmed (e-posti aadress või telefoninumber) Küsitluse täitis ühtekokku 43 vilistlast ning neist 42 täidetud ankeetidest olid analüüsikõlbulikud

 36. Vastajate jaotus lõpetatud gümnaasiumi järgi Allikas: Vilistlaste küsitlus

 37. Läänemaa gümnaasiumide vilistlaste väljarände põhjus Allikas: Vilistlaste küsitlus

 38. Vilistlaste tänaseks omandatud haridustase Allikas: Vilistlaste küsitlus

 39. Vilistlaste töökoht Allikas: Vilistlaste küsitlus

 40. Vilistlaste töökoht hariduse alusel Allikas: Vilistlaste küsitlus

 41. Vilistlaste praegune elukoht Allikas: Vilistlaste küsitlus

 42. Vilistlaste eluaseme tüüp elukoha järgi Allikas: Vilistlaste küsitlus

 43. Vilistlaste praegune elukoht keskkooli lõpetamise aasta järgi Allikas: Vilistlaste küsitlus

 44. Läänemaalt lahkunud vilistlaste Läänemaale naasmise võimalikkus Allikas: Vilistlaste küsitlus

 45. Läänemaalt lahkunud vilistlaste Läänemaale naasmise võimalik aeg Allikas: Vilistlaste küsitlus

 46. Kullamaa, Lihula ja Taebla rahvastikuprognoos

 47. Kullamaa, Lihula ja Taebla rahvastiku-prognoos: baasstsenaarium

 48. Kullamaa, Lihula ja Taebla rahvastiku-prognoos: rändestsenaarium

 49. Suur tänu! Katrin Suursoo Tiit Tammaru katrin@europroject.eetiit.tammaru@ut.ee +372 566 08 077 www. europroject.ee