Projektowane zmiany
Download
1 / 26

Projektowane zmiany w kszta?ceniu zawodowym i ustawicznym - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Projektowane zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Przesłanki związane z modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego. rozwój gospodarki, postęp techniczny i technologiczny wzrost wymagań zawodowych w związku z dynamicznym rozwojem gospodarki (new skills for new jobs)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projektowane zmiany w kszta?ceniu zawodowym i ustawicznym' - graham-acosta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projektowane zmiany w kszta ceniu zawodowym i ustawicznym

Projektowane zmiany

w kształceniu zawodowym

i ustawicznym


Przes anki zwi zane z modernizacj kszta cenia zawodowego i ustawicznego
Przesłanki związane z modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego

 • rozwój gospodarki, postęp techniczny i technologiczny

 • wzrost wymagań zawodowych w związku z dynamicznym rozwojem gospodarki (new skills for new jobs)

 • rosnąca mobilność zawodowa i geograficzna pracowników i pracodawców

 • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy


Przes anki zwi zane z modernizacj kszta cenia zawodowego i ustawicznego1
Przesłanki związane z modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego

 • zobowiązania Polski jako państwa członkowskiego UE, w szczególności

 • do:

  • odnowionej Strategii Lizbońskiej

  • konieczności uczenia przez całe życie – LLL (life long learning )

  • konieczności dostosowania do Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji

  • dostosowania ram na rzecz zapewnienia jakości kształcenia i europejskiego transferu osiągnięć w kształceniu i i szkoleniu zawodowym (ECVET)

  • suplementu Europass

  • walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się

 • konieczność wzmocnienia kształcenia ogólnego w szkołach zawodowych


Obszary wprowadzania zmian w szkolnictwie zawodowym
Obszary wprowadzania zmian w szkolnictwie zawodowego i ustawicznegozawodowym

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Struktura i organizacja kształcenia zawodowego

Udział pracodawców w kształceniu zawodowym

Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


Modyfikacja klasyfikacji zawod w szkolnych do potrzeb gospodarki i rynku pracy
Modyfikacja klasyfikacji zawodów szkolnych zawodowego i ustawicznegodo potrzeb gospodarki i rynku pracy

 • pojęcie kwalifikacji fundamentem edukacji zawodowej

 • zapewnienie możliwości osiągania kwalifikacji na różnych ścieżkach edukacji

 • możliwość uznawania kwalifikacji zdobytych w poszczególnych krajach UE

 • wprowadzenie krajowego rejestru kwalifikacji zawodowych

 • grupowanie i integrowanie zawodów (redukcja liczby zawodów)

 • kwalifikacje potwierdzane egzaminami zewnętrznymi

 • wyodrębnienie kwalifikacji zawodów w oparciu o tzw. kwalifikację gospodarczą


Zaw d jako zbi r zada zawodowych odpowiadaj cych im modu w kszta cenia i kwalifikacji
Zawód jako zbiór zadań zawodowych, odpowiadających im modułów kształcenia i kwalifikacji

 • Symela K.: Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych a kształcenie zawodowe. Problematyka nowoczesnego kształcenia zawodowego. W-wa. 2009


Zmiany w organizacji i strukturze szkolnictwa zawodowego
Zmiany w organizacji i strukturze szkolnictwa zawodowego modułów kształcenia i kwalifikacji

 • zintegrowanie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe

 • rozkład godzin w cyklu nauczania przeznaczonych na kształcenie ogólne i zawodowe ustala dyrektor szkoły

 • jednolity katalog przedmiotów dla zsz, technikum i liceum (odrębność wymagań dla zsz oraz dla technikum z j. polskiego, j. obcego i matematyki oraz realizacja dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym)

 • możliwość integracji kształcenia ogólnego przedmiotów na poziomie rozszerzonym z przygotowaniem zawodowym np. rozszerzenie fizyki i matematyki w zawodach technik mechanik

 • stopniowa likwidacja szkół policealnych, liceów profilowanych i techników uzupełniających, ckp i cku włączone w centra branżowe


Zmiany w organizacji i strukturze szkolnictwa zawodowego1
Zmiany w organizacji i strukturze szkolnictwa zawodowego modułów kształcenia i kwalifikacji

 • wprowadzenie w zsz co najmniej 60% liczby godzin na przeznaczonych na kształcenie zawodowe

 • wprowadzenie w technikum co najmniej 50% liczby godzin na przeznaczonych na kształcenie zawodowe

 • kształcenie praktyczne w zsz:

  • 1 dzień w tygodniu w klasie I

  • 2 lub 3 dni w klasie II i III (u pracodawcy, ckp lub warsztatach szkolnych)

 • możliwość wprowadzenia form kursowych, pozaszkolnych w szkołach zawodowych (kursy kwalifikacyjne we współpracy z pracodawcami – certyfikat umiejętności zawodowych z suplementem)

 • integracja form szkolnych i pozaszkolnych w branżowych centrach kształcenia zawodowego (kształcenie młodzieży i dorosłych)


 • Pozyskiwanie i doskonalenie kadr szkolnictwa zawodowego
  Pozyskiwanie i doskonalenie kadr szkolnictwa zawodowego modułów kształcenia i kwalifikacji

  • doskonalenie nauczycieli w branżowych centrach kształcenia zawodowego

  • zatrudnianie specjalistów z gospodarki w szkołach zawodowych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i ustalenie wynagrodzenia na poziomie nauczyciela dyplomowanego

  • uruchomienie studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

  • wdrożenie pilotażowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych i pnz. w przedsiębiorstwach w celu zapoznania nauczycieli ze stosowanymi nowoczesnymi technikami i technologiami


  Wsp praca szk z pracodawcami
  Współpraca szkół z pracodawcami modułów kształcenia i kwalifikacji

  • Konieczność wzmocnienia relacji szkoła-pracodawca i integracji systemu szkolnego i pozaszkolnego oraz współpracy pracodawców na rzecz poprawy kształcenia zawodowego

   (inicjatywy i porozumienia MEN z organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi)

   Dotychczas zawarto 11 porozumień z organizacjami pracodawców. Są to:

  • 1. Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

  • 2. Business Centre Club

  • 3. Związek Rzemiosła Polskiego

  • 4. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

  • 5. Stowarzyszenie Elektryków Polskich

  • 6. Konfederacja Pracodawców Polskich

  • 7. Krajowa Izba Gospodarcza

  • 8. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

  • 9. Izba Gospodarcza Gazownictwa

  • 10. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

  • 11. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług


  Wsp praca szk z pracodawcami1
  Współpraca szkół z pracodawcami modułów kształcenia i kwalifikacji

  • tworzenie sieci zakładów pracy, w których uczniowie będą odbywać kształcenie praktyczne

  • wypracowanie standardów praktyk w poszczególnych zawodach

  • doskonalenie u pracodawców kadry pedagogicznej szkół zawodowych

  • doskonalenie zawodowe uczniów ostatnich klas zawodowych u pracodawców

  • wspieranie szkół przez pracodawców w zakresie bazy, środków i materiałów

  • podejmowanie działań i rozszerzanie możliwości i zakresu dofinansowania w zakresie kształcenia zawodowego młodocianych i kształcenia praktycznego u pracodawców


  Wsp praca szk z pracodawcami2
  Współpraca szkół z pracodawcami modułów kształcenia i kwalifikacji

  Organy prowadzące w ramach subwencji oświatowej refundują:

  • wynagrodzenia dla instruktorów pnz. do wysokości minimalnej stawki nauczyciela kontraktowego

  • dodatek szkoleniowy dla instruktorów pnz.(10 % przeciętnego wynagrodzenia)

  • koszty odzieży i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej na okres zajęć praktycznych u pracodawcy

  • dodatek szkoleniowy dla opiekuna praktyk zawodowych

  • premię dla opiekuna praktyk zawodowych


  Modernizacja podstaw programowych i program w kszta cenia w zawodach
  Modernizacja podstaw programowych modułów kształcenia i kwalifikacjii programów kształcenia w zawodach

  • modyfikacja podstaw programowych kształcenia w zawodzie do postaci efektów – wymagań (operacjonalizacja celów kształcenia zawodowego i bezpośrednie odniesienie do Europejskich Ram Kwalifikacji )

  • korelacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie z podstawą kształcenia ogólnego

  • podstawa programowa kształcenia w zawodzie jest jednocześnie standardem wymagań egzaminacyjnych

  • możliwość tworzenia szkolnych programów nauczania dla zawodu w o strukturze przedmiotowej i modułowej


  Modernizacja podstaw programowych i program w kszta cenia w zawodach1
  Modernizacja podstaw programowych modułów kształcenia i kwalifikacjii programów kształcenia w zawodach

  • wyodrębnienie wymagań ogólnych i szczegółowych w podstawach kształcenia ogólnego i zawodowego

   • wymagania ogólne, ponadzawodowe opisują najważniejsze zadania zawodowe oraz wskazują postawy wspólne dla wszystkich zawodów

   • wymagania szczegółowe podzielone na części A i B

    część A – wymagania ogólnozawodowe, wspólne dla zawodów pokrewnych. Są to kompetencje absolwentów, które nie utracą aktualności w przypadku zmiany zawodu na pokrewny

    część B – wymagania opisujące kwalifikacje typowe, właściwe dla danego zawodu i odnoszą się do wiadomości i umiejętności, które powinien opanować przeciętny uczeń na koniec etapu kształcenia


  Rodzaje kwalifikacji w krajowym systemie kwalifikacji zawodowych kskz
  Rodzaje kwalifikacji w Krajowym Systemie Kwalifikacji Zawodowych KSKZ

  Specyficzne dla zawodu

  Specjalistyczne

  Typowe dla zawodu

  Podstawowe dla zawodu

  Wspólne dla grupy

  zawodów

  pokrewnych

  Ogólnozawodowe

  Wspólne dla

  wszystkich

  zawodów

  Ponadzawodowe


  Kszta cenie ustawiczne
  Kształcenie ustawiczne Zawodowych KSKZ

  • szkoły w zawodach, w których prowadzą kształcenie zawodowe oraz w zawodach pokrewnych będą mogły organizować kursy kwalifikacyjne dla dorosłych zgodnie z potrzebami rynku pracy

  • kursy te powinny być zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje, a osoba, która zda egzamin otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowych

  • Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć nowocześnie wyposażone branżowe centra kształcenia zawodowego na bazie CKU, CKP oraz szkół dla młodzieży i dorosłych

  • branżowe centrum kształcenia zawodowego ma pełnić rolę koordynatora działań jednostek wchodzących w jego skład i zapewnić efektywne wykorzystanie bazy dydaktycznej i zasobów ludzkich w procesie kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy


  Struktura bran owego centrum kszta cenia zawodowego i ustawicznego
  Struktura branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

  • czteroletnie technika i trzyletnie szkoły zawodowe kształcące w danej branży

  • formy kursowe kształcenia ustawicznego i praktycznego (branżowe)

  • gimnazja i licea dla dorosłych umożliwiające zdobycie wykształcenia ogólnego i jednocześnie uczestniczyć w formach kursowych w kształceniu zawodowym

  • Ośrodki przeprowadzania branżowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe


  Zadania bran owego centrum kszta cenia zawodowego i ustawicznego
  Zadania branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego

  • Kształcenie w szkołach dla młodzieży

  • Kształcenie w szkołach dla dorosłych

  • Organizowanie i prowadzenie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych

  • Kształcenie w formach pozaszkolnych (kursy kwalifikacyjne – mogą je prowadzić poszczególne szkoły i placówki wchodzące w skład centrum)

  • Organizowanie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego

  • prowadzenie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych

  • Przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

  • Prowadzenie poradnictwa i doradztwa zawodowego


  Modyfikacja egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe
  Modyfikacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ustawicznego

  • wprowadzenie całorocznego trybu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (odejście od sesyjności) w centrach kształcenia branżowego

  • możliwość potwierdzania w procesie kształcenia każdej wyodrębnionej kwalifikacji ( certyfikat potwierdzający kwalifikację – po potwierdzeniu wszystkich wyodrębnionych w zawodzie kwalifikacji uzyskanie dyplomu i suplementu do dyplomu)

  • utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych

  • wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu na poziomie technikum


  Modyfikacja egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe1
  Modyfikacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ustawicznego

  • likwidacja systemu egzaminów na tytuły zawodowe

  • ujednolicenie systemu egzaminów zawodowych bez względu na formę uczenia się (szkolną czy pozaszkolną)

  • uczestnictwo organizacji pracodawców, stowarzyszeń zawodowych, samorządów gospodarczych oraz indywidualnych pracodawców w tworzeniu ośrodków egzaminacyjnych zapewniających rzeczywiste warunki środowiska pracy

  • wprowadzenie zasady uczestnictwa pracodawców w egzaminach zawodowych


  Modyfikacja egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe2
  Modyfikacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ustawicznego

  Ustalenia ze Związkiem Rzemiosła Polskiego:

  • warunki i czas trwania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego z pracownikami młodocianymi pozostają bez zmian

  • izby rzemieślnicze będą przeprowadzać egzaminy na podstawie wymagań opracowanych w oparciu o podstawę kształcenia w zawodach

  • dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe pracowników młodocianych pozostanie świadectwo czeladnicze  Literatura
  Literatura ustawicznego

  • Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewodnik. MEN 2010

  • „Założenia projektowanych zmian. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Informator. MEN 2010

  • Symela K.: Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych a kształcenie zawodowe. Problematyka nowoczesnego kształcenia zawodowego. W-wa. 2009


  Projektowane zmiany w kszta ceniu zawodowym i ustawicznym

  DZIĘKUJEMY ustawicznego

  ZA

  UWAGĘ