1 / 34

ZIELONOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

ZIELONOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa działa od 1 października 2005 r. ZBC – etapy tworzenia. Marzec 2005 - wybór platformy. Maj 2005 – negocjacje z PCSS w/s oprogramowania.

goldy
Download Presentation

ZIELONOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZIELONOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

 2. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa działa od 1 października 2005 r.

 3. ZBC – etapy tworzenia • Marzec 2005 - wybór platformy • Maj 2005 – negocjacje z PCSS w/s oprogramowania • Lipiec2005 – szkolenie pracowników • Wrzesień 2005 – wprowadzanie pierwszych publikacji • 1 października 2005 - inauguracja • 8 listopada 2005 – oficjalne otwarcie i prezentacja ZBC • ` • październik 2006 – przystąpienie do projektu WiMBP w Zielonej Górze • `

 4. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa To z założenia regionalna biblioteka cyfrowa działająca pod kierunkiem Uniwersytetu Zielonogórskiego i z planowanym udziałem instytucji naukowych, kulturalnych i oświatowych z miasta i regionu (biblioteki, archiwa, muzea, placówki naukowo-badawcze). Pomysłodawcą, koordynatorem i liderem jest Uniwersytet Zielonogórski.

 5. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Jej celem jest upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowego środowiska akademickiego, jego zasobów edukacyjnych, dostęp do cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych ze zbiorów bibliotecznych.

 6. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Należy do tej grupy cyfrowych bibliotek akademickich, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną.

 7. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Adresowana jest do naukowców, studentów, nauczycieli i uczniów oraz wszystkich, którzy zdobywają wiedzę, szukają informacji, interesują się sztuką i kulturą.

 8. ZBC - kolekcje • Nauka i dydaktyka – obejmuje dorobek naukowy środowiska akademickiego oraz materiały edukacyjne (monografie, podręczniki, skrypty, czasopisma oraz inne publikacje). • Doktoraty i habilitacje– obejmuje rozprawy doktorskie i habilitacyjne obronione w Uniwersytecie Zielonogórskim. • Dziedzictwo kulturowe- obejmuje najcenniejsze zabytki kultury piśmienniczej (rękopisy, starodruki, zbiory kartograficzne, muzyczne) oraz kolekcje dzieł sztuki ze zbiorów bibliotecznych. • Regionalia- obejmuje materiały, dokumenty oraz dzieła dotyczące Zielonej Góry i Ziemi Lubuskiej, również w jej dawnych granicach historycznych (dzieła współczesne i zbiory archiwalne, a także kolekcje dzieł sztuki).

 9. Kolekcje Nauka i dydaktyka • Nauki humanistyczne • Nauki techniczne

 10. Kolekcje Doktoraty, habilitacje

 11. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Rękopisy

 12. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Starodruki

 13. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Dokumenty kartograficzne

 14. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Czasopisma

 15. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Wydawnictwa drugiego obiegu

 16. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Rysunki

 17. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Grafika

 18. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Malarstwo

 19. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Fotografia artystyczna

 20. Kolekcje Dziedzictwo kulturowe • Plakaty

 21. Kolekcje Regionalia • Rękopisy

 22. Kolekcje Regionalia • Starodruki

 23. Kolekcje Regionalia • Dokumenty kartograficzne

 24. Kolekcje Regionalia • Kampanologia (dokumentacja dzwonów woj. lubuskiego)

 25. Kolekcje Regionalia • Czasopisma

 26. Kolekcje Regionalia • Dokumenty Życia Społecznego

 27. Kolekcje Regionalia • Grafika

 28. Regionalia Kolekcje • Rysunek lubuski

 29. Regionalia Kolekcje • Malarstwo lubuskie

 30. Kolekcje Regionalia • Pocztówki

 31. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa ZBC powstała w porozumieniu i współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym w oparciu o oprogramowanie dLibra.

 32. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa Biblioteki działające w środowisku dLibra tworzą Federację Bibliotek Cyfrowych i udostępniają wspólnie ok. 120 000 dokumentów.

 33. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa zbc.uz.zgora.pl

 34. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

More Related