1 / 24

Октомври - 2011г. Ноември - 2013 г.

“ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО”. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС. ОРГАНИЗИРАН ОТ НИОКСО И МОМН. Октомври - 2011г. Ноември - 2013 г. ЕКИП ЗА ИНОВАЦИЯТА. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ И ТЕМА. ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РОДЕН ЕЗИК. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ.

glynis
Download Presentation

Октомври - 2011г. Ноември - 2013 г.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО” НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ НИОКСО И МОМН Октомври - 2011г. Ноември - 2013 г.

 2. ЕКИП ЗА ИНОВАЦИЯТА

 3. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ И ТЕМА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РОДЕН ЕЗИК ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ Интегриран подход в управлението за подобряване на ключови компетентности по роден език чрез прилагане на нови продукти (тестове PISA и PIRLS) и нови технологии в процеса на обучение

 4. МОТИВИ И ОБОСНОВКА ЗА ИЗБОРА НА ТЕМАТИЧНАТА ОБЛАСТ • Да подпомогнем обучението по роден езикза усвояване на функционалната грамотност от учениците. • Да докажем, че при добре обмислени и реализирани управленски политики е възможен значителен напредък в постиженията на учениците, промяна в положителен план при провеждане на оценителни изследвания. • Да поставим ученика в центъра на вниманието ни. • Да стимулираме и активизираме нови форми на организация и методи на преподаване. • Подходите и методите в обучението по български език да гарантират качество и усвояване на ключовите компетентности по роден език чрез интересно и мотивиращо организиране на обучението и включване на учениците в приятни дейности за повишаване функционалната им грамотност. • Да повишим квалификацията на учителите по БЕЛ. • Да стимулираме участието на учителите в управлението на промените.

 5. МОТИВИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМАТА • При така създалата се ситуация – от 28 отбора в страната само ние избираме да работим по първата тематична област на конкурса, решаваме, че не е необходимо да перифразираме темата, че не е нужно да се дефинираме като различни, защото сме различните – единствените, които дръзват да иновират традицията; единствените, които влизат в надпревара със себе си.

 6. МОТИВИ ЗА ИЗБОРА НА ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ • Интегрираният подход на управление сам по себе си е иновативен. Той предполага сътрудничество, координиране и хармонизиране на работата на отделните системи на институцията. • Подобряването на ключови компетентности на учениците по роден език чрез прилагане на нови продукти (тестове PISA и PIRLS) и нови технологии в процеса на обучение. • Нов подход при оценяване на знанията на учениците и създаване на специализирани квалификации на учителите за работа с нови образователни продукти. • Нови технологии – система от иновативни образователни методи и похвати, свързани с: Ролята на учителя – медиатор, улесняващ, подкрепящ, сътрудник, консултиращ, стимулиращ, провокиращ, диалогичен, справедлив. Лидер на промяната. Ролята на ученика – активен, генериращ знания, партньор, субект, мислещ. Оценяването – обективно, формиращо; даващо обратна връзка.

 7. КАКВО ВСЪЩНОСТ ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ПРОМЕНИМ 1. Да внесем нов нюанс в оценката на грамотността на учениците, като се оценяват освен знанията и уменията и отношенията на ученика да: • разбира, използва и осмисля писмени текстове; • проследява тълкуването, осмислянето, използването на информация; • се оценява способността на учениците да се включват в обсъждането на проблеми; • да създават концепции за описване и обясняване на хипотезии умения за защитаване на собствена позиция пред аудитория. 2. Нагласата на учителите за провеждане на часовете по роден език по интересен за децата начин. Обединяването им в структура, генерираща добри идеи и единен оценъчен инструментариум. 3.Разбиранията на децата за значимостта на умението да се прилагат на практика, в ежедневния живот, усвоените знания. 4.Стимулиране към екипна работа на директорите на училищата с цел подобрени резултати на външното оценяване.

 8. НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТАЗИ ПРОМЯНА?! Нашият екип смята, че отговорът е – да, защото нашата амбиция е подобряване на функционалната грамотност на децата, което да доведе до промяна на позицията на страната в изследванията на европейските институции и да подобрим резултатите от ДЗИ и НВО.

 9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАМКИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗЯСНИ ПРОБЛЕМАТИКАТА В обучението по роден език: • Четене с разбиране и учене с удоволствие; • Писане – създаване на текстове близки до усещанията и интересите на учениците; • Говорене – умение за изразяване на собствено мнение и говорене пред аудиторията

 10. ПРАКТИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНОВАЦИЯТА • Очакваме участието в конкурса да разшири границите за реализиране на идеята. Да се създаде мрежа от училища, в които тази идея да се реализира в по-голям мащаб. Имаме желание да се представи нашият скромен управленски опит за това как, къде и колко се използва и е приложима нашата идея в различните училища.

 11. КАКВО СЪДЪРЖА ЕКИПНАТА НИ РАБОТА? • Повишаване професионалните компетенции на учителите за работа с тестове на PISA и PIRLS за повишаване функционалната грамотност на учениците – четене с разбиране и практическа приложимост на знанията в живота, повишаване на резултата на НВО и държавни зрелостни изпити както и окуражаване на учителя да бъде изследовател и творец, да ползва и създава добри практики; • Прилагане на единен инструментариум и критерии за оценка в четирите училища; • Създаване на условия за екипност при определяне на темите и дейностите за повишаване качеството по писане и говорене; • Добри  училищни практики – интерективни подходи в урочната дейност, ученическо самоуправление и работа с изявени ученици, изграждане на асоциация на учителите от училищата в рамките на отбора/града.

 12. При прилагането на интегрирания подход на управление планираме той да се осъществи на няколко нива: • интегрирани дейности на директорите от отбора и РИО; • интегрирани дейности на учителите от четирите училища на отбора; • интегрирани дейности на учениците от четирите училища на отбора; • интегрирани дейности на учениците и учителите от четирите училища на отбора; • интегрирани дейности на директори, учители и ученици от отбора с родители и общественост. Предвиждаме самият процес на интеграция да е функционална отворена система, която да обединява и приобщава всяка страна, проявяваща интерес към дейностите по приложение на иновацията и подпомагащи нейната ефективност.

 13. ПОСТАНОВКАТА НА ПРОБЛЕМА ИЗРАЗЕН В: • Концепция за нов закон за предучилищно и училищно образование; • Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.); • Доклад „Национални тестове за оценяване на учениците в Европа: цели, организация и използване на резултатите” Ян Фигел, комисар по образование, обучение, култура; • Европейска референтна рамка и зададените в нея параметри за ключови компетенции по родна реч.

 14. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРЕДЛАГАНАТА ИНОВАЦИЯ • Цел: Основната цел на екипа е така да управляваме училището, че то да доведе до стимулиране творчеството на учителя, да го окуражим да бъде новатор, изследовател в прилагането на методики, водещи до мотивиране дейността на ученика за качествено усвояване на ключовите компетентности по роден език – да чете с разбиране за удоволствие; да има уменията да общува както устно, така и писмено в разнообразни комуникативни ситуации.

 15. ЗАДАЧИ: • Да управляваме иновативно училищата –иновативната квалификация за работа с нови продукти – тестовете на PISA и PIRLS, анализ на резултатите; • Да мотивираме учителите за работа в екип и ефективно управление на учебния процес поновому за достигане на по-високи резултати Да поставим в центъра на вниманието ученика, като му дадем възможност да създава, участва, избира и прилага наученото в практиката и показва високи резултати; • Да поставим в центъра на вниманието ученика, като му дадем възможност да създава, участва, избира и прилага наученото в практиката и показва високи резултати; • Да дадем отговор на въпроса за приложимостта, устойчивостта, универсалността/приложимост към други учебни дисциплини/ и въздействието на иновацията при управление на образователния процес в училище.

 16. ДОПУСКАМЕ, ЧЕ НАШАТА ИНОВАЦИЯ • чрез интегрирания подход в управлението, новите технологии в процеса на обучение и прилагането на нови продукти, ще подобри ключовите компетентности по роден език; • може да се прилага във всички образователни институции на средното образование; • задава приложим модел за успешно управление чрез работа в екип – обединяване усилията на директори, учители и други институции в образованието.

 17. ЕКИПЪТ ИЗГОТВИ ПЛАНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

 18. Графикът на дейностите е отворен и може да се допълва и променя

 19. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИЯТА • По отношение на потребителите на образователни услуги – учениците; • По отношение на учителите; • По отношение на управлението на образователния процес в училище; • По отношение на образователната система. Всички индикатори са свързани в единна цялостна система с непрекъснато взаимодействащи си компоненти. При реализацията на индикаторите ще бъдат използвани количествени и качествени показатели осъществени чрез анкети, тестове, обработка и анализ на резултатите и други.

 20. ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ Представяне на страниците на регионален инспекторат по образованието и екипа от училища: • Етапите на иновацията; • Резултатите от дейността на учениците – ниво на знания и умения, продукти – презентации, писмени текстове, снимков материал от събития, анализи-количествени и качествени на резултатите. • Съобщения за предстоящи дейности - регионални и национални медии, страниците на институциите на екипа

More Related