Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Октомври - 2011г. Ноември - 2013 г. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Октомври - 2011г. Ноември - 2013 г.

Октомври - 2011г. Ноември - 2013 г.

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Октомври - 2011г. Ноември - 2013 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО” НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ОРГАНИЗИРАН ОТ НИОКСО И МОМН Октомври - 2011г. Ноември - 2013 г.

 2. ЕКИП ЗА ИНОВАЦИЯТА

 3. ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ И ТЕМА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РОДЕН ЕЗИК ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ Интегриран подход в управлението за подобряване на ключови компетентности по роден език чрез прилагане на нови продукти (тестове PISA и PIRLS) и нови технологии в процеса на обучение

 4. МОТИВИ И ОБОСНОВКА ЗА ИЗБОРА НА ТЕМАТИЧНАТА ОБЛАСТ • Да подпомогнем обучението по роден езикза усвояване на функционалната грамотност от учениците. • Да докажем, че при добре обмислени и реализирани управленски политики е възможен значителен напредък в постиженията на учениците, промяна в положителен план при провеждане на оценителни изследвания. • Да поставим ученика в центъра на вниманието ни. • Да стимулираме и активизираме нови форми на организация и методи на преподаване. • Подходите и методите в обучението по български език да гарантират качество и усвояване на ключовите компетентности по роден език чрез интересно и мотивиращо организиране на обучението и включване на учениците в приятни дейности за повишаване функционалната им грамотност. • Да повишим квалификацията на учителите по БЕЛ. • Да стимулираме участието на учителите в управлението на промените.

 5. МОТИВИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМАТА • При така създалата се ситуация – от 28 отбора в страната само ние избираме да работим по първата тематична област на конкурса, решаваме, че не е необходимо да перифразираме темата, че не е нужно да се дефинираме като различни, защото сме различните – единствените, които дръзват да иновират традицията; единствените, които влизат в надпревара със себе си.

 6. МОТИВИ ЗА ИЗБОРА НА ПРЕДМЕТНАТА ОБЛАСТ • Интегрираният подход на управление сам по себе си е иновативен. Той предполага сътрудничество, координиране и хармонизиране на работата на отделните системи на институцията. • Подобряването на ключови компетентности на учениците по роден език чрез прилагане на нови продукти (тестове PISA и PIRLS) и нови технологии в процеса на обучение. • Нов подход при оценяване на знанията на учениците и създаване на специализирани квалификации на учителите за работа с нови образователни продукти. • Нови технологии – система от иновативни образователни методи и похвати, свързани с: Ролята на учителя – медиатор, улесняващ, подкрепящ, сътрудник, консултиращ, стимулиращ, провокиращ, диалогичен, справедлив. Лидер на промяната. Ролята на ученика – активен, генериращ знания, партньор, субект, мислещ. Оценяването – обективно, формиращо; даващо обратна връзка.

 7. КАКВО ВСЪЩНОСТ ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ПРОМЕНИМ 1. Да внесем нов нюанс в оценката на грамотността на учениците, като се оценяват освен знанията и уменията и отношенията на ученика да: • разбира, използва и осмисля писмени текстове; • проследява тълкуването, осмислянето, използването на информация; • се оценява способността на учениците да се включват в обсъждането на проблеми; • да създават концепции за описване и обясняване на хипотезии умения за защитаване на собствена позиция пред аудитория. 2. Нагласата на учителите за провеждане на часовете по роден език по интересен за децата начин. Обединяването им в структура, генерираща добри идеи и единен оценъчен инструментариум. 3.Разбиранията на децата за значимостта на умението да се прилагат на практика, в ежедневния живот, усвоените знания. 4.Стимулиране към екипна работа на директорите на училищата с цел подобрени резултати на външното оценяване.

 8. НЕОБХОДИМА ЛИ Е ТАЗИ ПРОМЯНА?! Нашият екип смята, че отговорът е – да, защото нашата амбиция е подобряване на функционалната грамотност на децата, което да доведе до промяна на позицията на страната в изследванията на европейските институции и да подобрим резултатите от ДЗИ и НВО.

 9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАМКИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗЯСНИ ПРОБЛЕМАТИКАТА В обучението по роден език: • Четене с разбиране и учене с удоволствие; • Писане – създаване на текстове близки до усещанията и интересите на учениците; • Говорене – умение за изразяване на собствено мнение и говорене пред аудиторията

 10. ПРАКТИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНОВАЦИЯТА • Очакваме участието в конкурса да разшири границите за реализиране на идеята. Да се създаде мрежа от училища, в които тази идея да се реализира в по-голям мащаб. Имаме желание да се представи нашият скромен управленски опит за това как, къде и колко се използва и е приложима нашата идея в различните училища.

 11. КАКВО СЪДЪРЖА ЕКИПНАТА НИ РАБОТА? • Повишаване професионалните компетенции на учителите за работа с тестове на PISA и PIRLS за повишаване функционалната грамотност на учениците – четене с разбиране и практическа приложимост на знанията в живота, повишаване на резултата на НВО и държавни зрелостни изпити както и окуражаване на учителя да бъде изследовател и творец, да ползва и създава добри практики; • Прилагане на единен инструментариум и критерии за оценка в четирите училища; • Създаване на условия за екипност при определяне на темите и дейностите за повишаване качеството по писане и говорене; • Добри  училищни практики – интерективни подходи в урочната дейност, ученическо самоуправление и работа с изявени ученици, изграждане на асоциация на учителите от училищата в рамките на отбора/града.

 12. При прилагането на интегрирания подход на управление планираме той да се осъществи на няколко нива: • интегрирани дейности на директорите от отбора и РИО; • интегрирани дейности на учителите от четирите училища на отбора; • интегрирани дейности на учениците от четирите училища на отбора; • интегрирани дейности на учениците и учителите от четирите училища на отбора; • интегрирани дейности на директори, учители и ученици от отбора с родители и общественост. Предвиждаме самият процес на интеграция да е функционална отворена система, която да обединява и приобщава всяка страна, проявяваща интерес към дейностите по приложение на иновацията и подпомагащи нейната ефективност.

 13. ПОСТАНОВКАТА НА ПРОБЛЕМА ИЗРАЗЕН В: • Концепция за нов закон за предучилищно и училищно образование; • Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.); • Доклад „Национални тестове за оценяване на учениците в Европа: цели, организация и използване на резултатите” Ян Фигел, комисар по образование, обучение, култура; • Европейска референтна рамка и зададените в нея параметри за ключови компетенции по родна реч.

 14. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРЕДЛАГАНАТА ИНОВАЦИЯ • Цел: Основната цел на екипа е така да управляваме училището, че то да доведе до стимулиране творчеството на учителя, да го окуражим да бъде новатор, изследовател в прилагането на методики, водещи до мотивиране дейността на ученика за качествено усвояване на ключовите компетентности по роден език – да чете с разбиране за удоволствие; да има уменията да общува както устно, така и писмено в разнообразни комуникативни ситуации.

 15. ЗАДАЧИ: • Да управляваме иновативно училищата –иновативната квалификация за работа с нови продукти – тестовете на PISA и PIRLS, анализ на резултатите; • Да мотивираме учителите за работа в екип и ефективно управление на учебния процес поновому за достигане на по-високи резултати Да поставим в центъра на вниманието ученика, като му дадем възможност да създава, участва, избира и прилага наученото в практиката и показва високи резултати; • Да поставим в центъра на вниманието ученика, като му дадем възможност да създава, участва, избира и прилага наученото в практиката и показва високи резултати; • Да дадем отговор на въпроса за приложимостта, устойчивостта, универсалността/приложимост към други учебни дисциплини/ и въздействието на иновацията при управление на образователния процес в училище.

 16. ДОПУСКАМЕ, ЧЕ НАШАТА ИНОВАЦИЯ • чрез интегрирания подход в управлението, новите технологии в процеса на обучение и прилагането на нови продукти, ще подобри ключовите компетентности по роден език; • може да се прилага във всички образователни институции на средното образование; • задава приложим модел за успешно управление чрез работа в екип – обединяване усилията на директори, учители и други институции в образованието.

 17. ЕКИПЪТ ИЗГОТВИ ПЛАНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА

 18. Графикът на дейностите е отворен и може да се допълва и променя

 19. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИЯТА • По отношение на потребителите на образователни услуги – учениците; • По отношение на учителите; • По отношение на управлението на образователния процес в училище; • По отношение на образователната система. Всички индикатори са свързани в единна цялостна система с непрекъснато взаимодействащи си компоненти. При реализацията на индикаторите ще бъдат използвани количествени и качествени показатели осъществени чрез анкети, тестове, обработка и анализ на резултатите и други.

 20. ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ Представяне на страниците на регионален инспекторат по образованието и екипа от училища: • Етапите на иновацията; • Резултатите от дейността на учениците – ниво на знания и умения, продукти – презентации, писмени текстове, снимков материал от събития, анализи-количествени и качествени на резултатите. • Съобщения за предстоящи дейности - регионални и национални медии, страниците на институциите на екипа