2011 9 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2011 ÎÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ¯ÍÝËÃÝÝÍÄ ÒÓÑÃÀÃÄÑÀÍ 9 ÍÎÌÈÍÀÖÈÉÍ ÄÀÃÓÓ ÕÝÐÝÃƯ¯ËÑÝÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ PowerPoint Presentation
Download Presentation
2011 ÎÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ¯ÍÝËÃÝÝÍÄ ÒÓÑÃÀÃÄÑÀÍ 9 ÍÎÌÈÍÀÖÈÉÍ ÄÀÃÓÓ ÕÝÐÝÃƯ¯ËÑÝÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

2011 ÎÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ¯ÍÝËÃÝÝÍÄ ÒÓÑÃÀÃÄÑÀÍ 9 ÍÎÌÈÍÀÖÈÉÍ ÄÀÃÓÓ ÕÝÐÝÃƯ¯ËÑÝÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ ТӨВ ЭМНЭЛЭГ. 2011 ÎÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ¯ÍÝËÃÝÝÍÄ ÒÓÑÃÀÃÄÑÀÍ 9 ÍÎÌÈÍÀÖÈÉÍ ÄÀÃÓÓ ÕÝÐÝÃƯ¯ËÑÝÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ. Эмнэлгийн дарга Б.Батчулуун 2012 оны 02-р сарын 09 өдөр. Íèéãìèéí ýð ¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ , ¿ éë ч èëãýýã àìæèëòòàé õýðýãæ ¿¿ ëñýí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2011 ÎÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ¯ÍÝËÃÝÝÍÄ ÒÓÑÃÀÃÄÑÀÍ 9 ÍÎÌÈÍÀÖÈÉÍ ÄÀÃÓÓ ÕÝÐÝÃƯ¯ËÑÝÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ' - gloria-owens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2011 9

П.Н.ШАСТИНЫ НЭРЭМЖИТ ТӨВ ЭМНЭЛЭГ

2011 ÎÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ ¯ÍÝËÃÝÝÍÄ ÒÓÑÃÀÃÄÑÀÍ 9 ÍÎÌÈÍÀÖÈÉÍ ÄÀÃÓÓÕÝÐÝÃƯ¯ËÑÝÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ

Эмнэлгийн дарга Б.Батчулуун

2012 оны 02-р сарын 09 өдөр

slide2

Íèéãìèéíýð¿¿ë ìýíäèéíòóñëàìæ, ¿éëчèëãýýãàìæèëòòàéõýðýãæ¿¿ëñýí

slide3

Нийгмийн эрүүл мэнд нийтийн биеийн тамирыг дэмжих жил-ийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж нийт 14 ажил төлөвлөж 100 % биелүүлсэн байна.

 • Ýìíýëãèéíäàðãûí 2011 îíû 2-ð ñàðûí 01-íèé ºäðèéí Á/29 òîîòòóøààëààðÝð¿¿ë çàí ¿éëòºëºâø¿¿ëýõ, ìýäýýëýë, ñóðãàëòñóðãàëчèëãààíûáàãийг 14 ýìч, эмнэлгийнìýðãýæèëòí¿¿äèéíá¿ðýëäýõ¿¿íòýéãýýðáàéãóóлан ажиллаж дараах ажлуудыг хийсэн байна. Үүнд:
slide4

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний õºòºëáºð¿¿äèéíõýðýãæèëòáîëîíõàëäâàðòáóñ ºâчíººñ ñýðãèéëýõ ¿íäýñíèéõºòºëáºð¿¿äèéíõýðýãæèëòèéãñàéæðóóëàõçîðèëãîîðíèéò 13 îëîíóëñûíáîëîíäýëõèéí ºäð¿¿äèéãòîõèîëäóóëàí ºäºðëºãèéí ¿éëàæèëëàãààçîõèîíáàéãóóëàâ. ¯¿íä :

 • ÄýëõèéíÝð¿¿ë Ìýíäèéí ºäºð
 • ÄýëõèéíÀñòìûíýñðýã ºäºð
 • Òàìõèíûýñðýãäýëõèéí ºäºð
 • Õоол боловсруулах эмгэгээс ñýðãèéëýõäýëõèéí ºäºð
 • Õàðâàëòûíýñðýãäýëõèéí ºäºð
 • Óушигны архаг бөглөрөлт өвчинтэй òýìöýõäýëõèéí ºäºð
 • Äýëõèéí Ẻð õàìãààëàõ ºäºð
 • Чихрийн шижин өвчинтэй òýìöýõäýëõèéí ºäºð
 • Ñîõîðëîîññýðãèéëýõäýëõèéí ºäºð
 • Ãëàóêîìûíýñðýãäýëõèéí ºäºð
 • Îñîëãýìòëýýñóðüäчèëàíñýðãèéëýõ өдөр
 • Ýð¿¿ë çºâõîîëëîëòûí ºäºðëºã
slide5
Дэлхийн эрүүл мэндийн өдөрт зориулсан“Эмэнд тэсвэржсэн нянтай тэмцье”сэдэвтөдөрлөг
slide7
Óушигны архаг бөглөрөлт өвчинтэй òýìöýõäýëõèéí ºäºð
slide8
Îлон сувилагч нарын ºäрийгóãòñàí “Íýýëòòýéõààëãàíûºäºðëºã”
slide11

3. “Èäýâõèòýéõºäºë㺺í”-èéõ¿ðýýíä:

 • Õ¿ç¿¿ íóðóóíûäàñãàëûãõóâààðüòàé ºäð¿¿äýäíèéòýì÷, àæèë÷äàäçààæñóðãàæõýâø¿¿ëñýí. Äàâõàðäñàíòîîãîîðíèéò 4008 õ¿íäàæëûíáàéðàíäýýðõèéãäýõäàñãàëçààæñóðãàñàí. Øèíýýðõ¿ç¿¿ íóðóóíûäàñãàëûíâèäåîáè÷ëýãèéãõèéæáýëòãýñýíáàýíýíüýìíýëãèéíäîòîîäñ¿ëæýý share äýýðòàâèãäñàí. “Äýëõèéíýð¿¿ë ìýíäèéí ºäºð”-ò çîðèóëàííèéòýäõàíäñàíýð¿¿ë çàí ¿éëèéãñóðòàë÷ëàõàæëûíõ¿ðýýíä “õ¿ç¿¿ íóðóóäàñãàëõºäºëãººí“ âèäåîáè÷ëýãèéãïîëèêëèíèêèéí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äýä ¿ç¿¿ëæáàéíà.
 • 2011 îíû 8 ñàðäÝð¿¿ë ìýíäèéíñàëáàðûíàæèëòàí, àæèëëàãñäûíáàÿðààð “Ýð¿¿ë àãààð-ýì” àÿëàëçóãààëãûãýìíýëãèéíçàõèðãààíààñóëàìæëàëáîëãîíçîõèîíáàéãóóëñàí. Õèéíäàñãàëûíêàáèíåòáîëîíóëàìæëàëòýì÷èëãýýíèéòàñàãòýì÷ àæèë÷äûãâèäåîõè÷ýýëýýðõèéíäàñãàëäõàìðóóëñàí.
slide14
Тамхины эсрэг тэмцэх дэлхийн өдөр
 • Тамхины эсрэг аянд эмч болох оюутан залуус нэгдэв.
slide16

Ýõèéíýíäýãäýëã¿éàæèëëàñàí, ýõ, íÿëõñûíýð¿¿ë ìýíäèéãõàìãààëàõ ¿éëñýäõóâüíýìýðîðóóëñàí

slide17

Тус эмнэлэг дээр 2010 онд 2 эхийн эндэгдлийн тохиолдол гарч байсан бол 2011 онд тус эхийн эндэгдэл гараагүй ба эхэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор цаш алдалгүй түргэн шуурхай оношлогоо эмчилгээ хийх журам боловсруулан мөрдөн ажиллаж байна.

slide18

Ýìíýëãèéíòóñëàìæ, ¿éëчèëãýý, òóñëàìæ, ¿éëчèëãýýíèéчàíàðûãñàéæðóóëàõчèãëýëýýðàõèöãàðãàñàí

slide19
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр дараах онцлог ажлуудыг хийсэн:
 • Эмнэлгийн үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүд сайжирсан. Тухайлбал: нас баралтын хувь, дундаж ор хоног, хоног болоогүй нас баралтын хувь, мэс заслын идэвхи, мэс заслын дараах нас баралтын хувь, давтан хийгдсэн мэс заслын тохиолдол гэх мэт
 • Эмчлүүлэгчдэд аюулгүй эрсдэлгүй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд: мэс заслын аюулгүй ажиллагааны хуудас, эмнэл зүйн хөтөч гэх мэт
slide21
Ñýòãýë õàíàìæèéí ñóäàëãààíä ¿éëчë¿¿ëýãчäèéí õ¿ðòýýìæ, чàíàðûãñàéæðóóëàõ ¿éëàæèëëàãàà

1

Эмч, ажилчдаас 5 удаа 1002 хүнээс

Хэвтэн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч нараас 4 удаа 720 хүнээс

2

Амбулаторын үйлчлүүлэгч нараас 3 удаа 571 хүнээс

Нийт 2293 хүнээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан

3

slide22

Ýìíýëãèéíõàëäâàðõàìãààëàë, àþóëã¿éáàéäëûãá¿ðýíõàíãàñàí

2011 8
2011 îíûõàëäâàðõÿíàëòûí ¿éëàæèëëàãààíû 8 çîðèëãûíõ¿ðýýíäõèéñýíàæëààñäóðüäâàë

1. “Õàëäâàðõÿíàëòûíòîãòîëöîîãáýõæ¿¿ëýõ, ýìíýëãýýñøàëòãààëàõõàëäâàðààññýðãèéëýõòóõàé” Ýìíýëãèéíäàðãûí À/43 òîîòòóøààëààðõàëäâàðõÿíàëòûíáàãèéíóäèðäëàãàçîõèîíáàéãóóëàëò, á¿òýö, ìýäýýìýäýýëýëèéíæóðàì, òàíäàëòçýðãèéãòóñãàí, õýðýãæ¿¿ëýíàæèëëàæáàéíà.

 • Á¿õòàñàã, íýãæ¿¿ä 2011 îíäÕàëäâàðõÿíàëòûí ¿éëàæèëëàãààíäчèãëýñýíàæëûíòºëºâëºãºº áîëîâñðóóëàí ¿éëàæèëëàãààíäààõýðýãæ¿¿ëýíàæèëëàñàíáàõàëäâàðõÿíàëòûíáàãíüýìч, ñóâèëàãчèéíá¿ðýëäýõ¿¿íòýéãýýðòîìèëîãäîíàæèëëàæáàéíà.
 • “Ãàðóãààõáîëîíõàëäâàðã¿éòãýõ ¿éëàæèëëàãààíûæóðàìáàòëàõòóõàé” 2011 îíû 05 ñàðûí 12 ºäðèéíýìíýëãèéíäàðãûí À /25 òîîòòóøààëáàòëàãäàíìºðäºíàæèëëàæáàéíà.
2011 05 09 06 09 1
2011.05.09-ººñ 06.09 õ¿ðòýëõõóãàöààíä “ Ãàðóãààõ, õàëäâàðã¿éòãýõ” 1 ñàðûíàÿíçîõèîíáàéãóóëñàí
slide26

Ýìíýëãèéí äàðãûí 2010 îíû “Öýâýðëýãýýíèé ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ àðãà õýìæýý àâàõ òóõàé” À/38 òîîò òóøààëûí äàãóó öýâýðëýã÷ á¿ð ºäºð òóòìûí öýâýðëýãýýíèé ¿éë àæèëëàãàà òýìäýãëýë õºòºëæ òàñãèéí àõëàõ ñóâèëàãч íàðààð ¿íýë¿¿ëäýã ñèñòåìä øèëæñýíýýð ýìíýëãèéí öýâýðëýãýý ñàéæèðñíààð ýð¿¿ë àõóéí àðèóí öýâðèéí íºõöºë ñàéæèðñàí.

slide28

2011 онд эмчилгээ оношлогоонд нийт 9 төрлийн 32 шинэ техник технологи нэвтрүүлж нутагшуулсан байна.Үүнд:

 • Зүрхний мэс заслын 9
 • Мэдрэлийн мэс засал 2
 • Ерөнхий мэс засал 8
 • Оношлогооны 2
 • Ангиографийн оношлогоо эмчилгээний 2
 • Бусад 9 /ÇÑÒ-2, ×ÕÕÌÇÒ-2, ÝÇÀ-4, ÍÌÇÒ-1/

¯үнээс зарим нэгээс нь дурьдахад:

slide30

Тархиныóðä, óðäõîëáîãчàðòåðè, ã¿ðýýíèéäîòîðàðòåðèéíñóäàñíûñóïðàêëèíîèäõýñãèéíö¿ëõýíäõèéõáèчèëìýñçàñëûíøèíýàðãà

 • Тархиныдурангийнмэсзаслынэмчилгээгмонголданхудаанэвтрүүлсэн
slide31

НойрбулчирхайнүхжилийнүедидэвхитэйсоруулгаашигласанНойрбулчирхайнүхжилийнүедидэвхитэйсоруулгаашигласан

 • Томбаолонжижигчулуутайцөснийхүүдийгдурангааророхүедчулуугавахбагаж
 • Цөснийерөнхийцоргыгхөхлөгдундуурболондалдурсгууртавихбагаж
 • Дурангийнхагалгааныбагажнышинэзагварөөрчлөлтшинэбагаж
slide32

Õàìðûíòàñëàâчèéíöîîðîëòûã ººðèéíìºãººðñººð íºõºõàðãà

 • Õàìðûíòàñëàâчèéíìóðèéëòèéí ¿åä /øèïíû/ óðäóóðç¿ñëýãõèéõàðãààðìóðèéñàíõýñãèéãàâàõìýñçàñàë
slide33

Ç¿ðõíèéõóðöøèãäýýñèéí ¿åäêîðîíàðîàíãèîïëàñòèêõèéñýí

 • Òºðºëõèéíãàæãèéãýíäîâàñêóëÿðàðãààðýìчèëñýí
slide34

Õ¿íèé íººöèéíõºãæèë, ¸ñ ç¿éãýðõýìëýíäýýäýëñýí

slide35
Õ¿íèé íººöèéíõºãæëèéãõàíãàõçîðèëãîîðõèéñýíàæëóóä:
 • Õ¿íèé íººöèéíõºãæëèéíòºëºâëºãººíèéäàðààõçàãâàðûãáîëîâñðóóëàâ.
2012 2016
Í¿äíèéìýñçàñëûíýìчèéíóäèðäëàãûíòºëºâëºãºº/2012-2016/Í¿äíèéìýñçàñëûíýìчèéíóäèðäëàãûíòºëºâëºãºº/2012-2016/
slide37

Ýðäýìøèíæèëãýýíèéøèëäýãá¿òýýëòóóðâèñàíÝðäýìøèíæèëãýýíèéøèëäýãá¿òýýëòóóðâèñàí

slide38
Ýðäýìøèíæèëãýýíèéøèëäýãá¿òýýëòóóðâèñàíÝðäýìøèíæèëãýýíèéøèëäýãá¿òýýëòóóðâèñàí
 • 2011 онд ШТЭ-ийн нийт эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд баримтат кино 2, ном 11, өгүүлэл 17, лекц 27, илтгэл 85-ийг хэвлэн нийтүүлж, олны хүртээл болгосон.
 • Анагаах ухааны доктор 1, анагаах ухааны магистр 3 төрөн гарсан байна.
slide39

“Анагаах эрдмийн судар өргөө” ном Б.Батчулуун. Л.Баярцэцэг., 2011

slide40
Зүрхний эмгэг судлалын тасгийн 50 жилийн ойг угтаж “Зүрхний үзүүлбэрт хэт авиан оношлогоо” ном Д.Сэржээ, О.Оюунбилэг.,
slide41
Зонхилон тохиолдох зарим эмгэгүүдийн дүрс оношлогоо” Ц.Бадамсэд, Н.Баатаржан., 2011 он
slide43
“Дүрс оношлогооны од-Р.Пүрэв багшийгаа эргэн дурсахуй” Ц.Бадамсэд, 2011
slide44
“Хүний биологийн нас, уламжлалт анагаах ухааны өвөрчлөлийн хамаарал” Б.Áóðìàà, Ц.Цэрэнцоо., 2011 он
slide45
“Төрөлжсөн сувилахуйн тусламж” гарын авлага С.Наранцэцэг. 2011 он
slide46

ШТЭ-ийн ХБЭТЭСТ үүсч хөгжсөний 35 жилийн ойд зориулсан “Энэрэл хайрын их өргөө” баримтат кино бүтээн, “Түүх эхэлж, өрнөж, айсуй” түүхэн дурсамжийн ном эмхэтгэн тус тус туурвисан байна.

slide47
ШТЭ, Зүрхний эмгэг судлалын тасгийн 50 жилийн ойг угтсан “ОЮУНЛАГ ШАСТИНЧУУД” илтгэлийн хураангуй
slide48
НЭСТ-ийн 20 жилийн ойд зориулсан онол практикийн хурал зохион байгуулж “Нүд судлалын Монголын сэтгүүл”-ийг гаргасан
slide49
ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА ХУРЛУУД

Сувилагч, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний “Нотолгоонд суурилсан судалгаа 2011” эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлыг зохион байгуулж, нийт 21 лекц, 5 ховор тохиолдол, 65 илтгэлийг хүлээн авч байр эзлүүлэн илтгэлийн хураангуйг гаргалаа.

slide50

2011 оны 11-р сарын 04-05-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Төрийн Соёрхолт, Ардын эмч, Хүндэт профессор Р.Пүрэвийн нэрэмжит “Дүрс оношлогооны лавлагаа төв” байгуулагдсаны 1 жилийн ойд зориулсан "Олонтоо тохиолдох зарим эмгэгүүдийн дүрс оношлогоо" сэдэвт онол практикийнбага хурал

slide51

Áàéãóóëëàãûíèëòîäáàéäàë, ¿éëчë¿¿ëýãчäýäýýëòýéîðчèí, áàéãóóëëàãûíñî¸ëûãýðõýìëýíàæèëëàñàí

slide52

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг байгууллагын мэдээллийн самбар болон www.shastinhospital.mn цахим хуудсанд байрлуулан мэдээлсэн.

slide54

2011 онд эмнэлгийн үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр хамтран ажилласан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд:

Эрүүл мэнд инээмсэглэл сэтгүүл

Emch.mn сайт

Eruulmendinfo.mnсайт

Өдрийн сонин

Монголын мэдээ сонин

UBS TV

TV-9

B-TV

slide55

Эмнэлгийн цахим хуудас www.shastinhospital.mnсайтад шинээр үйлчлүүлэгчдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний мэдээллийг нээлттэй болгох зорилгоор шинээр дараах булангуудыг нээж ажиллуулж байна.

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын булан

Үйлчлүүлэгчдийн санал сэтгэгдлийн булан

Үйлчлүүлэгчдийн авилгын мэдээллийн булан

Зүрх судасны эмчийн зөвөлгөө

Мэдрэлийн эмчийн зөвөлгөө

slide56

¯éëчë¿¿ëýãчäýäýýëòýéîðчèí, áàéãóóëëàãûíñî¸ëûãýðõýìëýíàæèëëàñàí

slide57

Ýð¿¿ë ìýíäèéíñàéäûí 2011 îíû “Ýìíýëãèéíýýëòýéîðчèíá¿ðä¿¿ëýõòóõàé” 255 òîîòòóøààëûíäàãóóòºëºâëºãºº ãàðãàíàæèëëàæáàéíà.

 • ̺íэìчë¿¿ëýãчèéãñàõèõ, ýðãýëòîðóóëàõ, ýìчòýéóóëçàõæóðìûãáîëîâñðóóëñàí.