1 / 12

Bakgrund

Bakgrund. - privata FoU investeringar. Syfte : Stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Mål : Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

glenys
Download Presentation

Bakgrund

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bakgrund - privata FoU investeringar

 2. Syfte: Stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Mål: Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader bidra till ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen ökad kunskapsöverföring mellan SMF och kunskapsleverantörer bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion Syfte och mål

 3. Erbjudanden • FoU kort Bas (50% medfinansiering, max 35 000 kronor) • …ska identifiera och definiera vilka FoU-insatser företaget behöver för att utveckla ny vetenskapligt hållbar kunskap för att möta specifika marknadsbehov. • FoU kort Avancerat (50% medfinansiering, max 500 000 kronor) • …ska bidra till forskningsprojekt. Insatserna ska främja företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer.

 4. Vad täcks… • Västra Götalandsregionen täcker kostnaderna för insatser från vald samarbetsorganisation - universitet, högskola, forskningsinstitut eller motsvarande. • Företaget anger i sin ansökan vilken eller vilka forskningsutförande institution(er), som ska utföra tjänster åt företaget. • Företaget rapporterar resultatet och rekvirerar bidraget, när kostnaderna upparbetats.

 5. Huvudkriterier för bedömning av FoU kort Avancerat • Relevans • Stärker konkurrenskraften hos företaget • Ekologisk hållbar utveckling • Västra Götalandsregionens regionala styrkeområden • Kvalitet • Kunskapshöjd • Genomförbarhet • Realistiska mål • Aktivitetsplan och projekttid • Exploaterbarhet • Förmåga att kommersialisera • Ökad tillväxt i företaget Bedömningen görs av experter från VINNOVAs Forska&Väx program

 6. Vem och hur gör bedömningen? • Grunden har varit ett nära samarbete med VINNOVA att kvalitetssäkra ansökningarna • 1. Fast expertpanel • - Läser och bedömer alla ansökningar • 2. Specialister • Ca 20 stycken specialister inom olika ämnen som bedömer ansökningar inom sin expertkompetens • 3. Expertmöte för att fastställa en rekommendationslista

 7. Kort sammanfattning av pilotperioden • Total programbudget FoU-kortet • - Tre utlysningar Godkända ansökningar • 41 Ansökningar godkändes - 24 Bas - 17 Avancerat • Utbetalda medel 8,5 Milj • Den totala projektbudgeten är drygt 20 Milj • Flest godkända ansökningar inom 1. Miljö & energi 2. Tillverkning 3. Biomedicin • Ca 19 olika forskningsutförare har anlitats, från Umeå till södra Tyskland • Ca 50 % har fått stöd från olika stödsystem tidigare Antal Ansökningar • Totalt 106 ansökningar - 31 Bas - 75 Avancerat • Sökttryck ca 23 Milj • Den totala projektbudgeten är drygt 95 Milj • Flest ansökningar inom: 1. Miljö & energi 2. Tillverkning 3. Biomedicin • Flest ansökningar från företag med ca 4-10 anställda • Ca 30 % har fått stöd från olika stödsystem tidigare

 8. Framgångsfaktorer • En efterfrågad produkt • Enkla ansökningsblanketter • Ett inarbetat nätverk med regionens forskningsinstitut, högskolor och utvecklingsbolag som kunde sprida FoU-kortet till regionens SMF – ”Industriell Dynamik” • Mycket bra samarbete med VINNOVA (kvalitetssäkrare..)

 9. Kritiska faktorer • Informationsspridning – att hitta rätt företag • Kvalitetssäkring och att hitta rätt expert för bedömning • Produktutveckling vs FoU – vart går gränsen • Bas kortet – för lång ansökningsprocess

 10. Tack för visat intresse • Marcus Nordanstad • Västra Götalandsregionen • marcus.nordanstad@vgregion.se • 0739 - 60 32 58

 11. Sökande Små och medelstora företag* i Västra Götaland och med global marknad eller potential för global marknad och uttalad vilja att växa med hjälp av FoU-insatser. * Följer EU:s definition Samarbetsorganisationer (utförare) Högskolor/Universitet Forskningsinstitut och andra organisationer med forskarkompetens Programmets målgrupper

More Related