Program Evropske unije “Mladi u akciji” 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

glen
program evropske unije mladi u akciji 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Evropske unije “Mladi u akciji” 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Evropske unije “Mladi u akciji” 2007-2013

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
148 Views
Download Presentation

Program Evropske unije “Mladi u akciji” 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program Evropske unije“Mladi u akciji”2007-2013

 2. Baziran na iskustvu prethodnih programa: • Program “Omladina” (2000-2006) • “Mladi za Evropu”(1989-1999) • “Evropska volonterska služba” (EVS)

 3. Ciljevi… • Promocija aktivnog učešća mladih • Razvoj solidarnosti i tolerancije • Jačanje uzajamnog razumevanja • Razvoj kvalitetnih sistema podrške za omladinske aktiviste i organizacije • Ohrabrivanje saradnje na nivou Evrope, u oblasti rada sa mladima

 4. Prioriteti • Evropsko “građanstvo” • Participacija mladih ljudi • Kulturna raznolikost • Inkluzija mladih ljudi sa manje mogućnosti • “Mladi ljudi koji dolaze iz “manje privilegovanog”obrazovnog, socio-ekonomskog, kulturološkog ili geografskog porekla kao i mladi sa hendikepom.”

 5. Ciljne grupe • Šire ciljne grupe: • mladi između 13 i 30 godina • omladinski radnici (18-…godine) • Glavna ciljna grupa : • mladi između 15-28 godina


 6. Ko može da učestvuje? • Programske zemlje: • 27 zemalja EU • EFTA/EEA zemlje: Island, Lihtenštajn i Norveška • Zemlja kandidat: Turska • Partnerske / susedne zemlje Jugoistočna Evropa: Albanija, Bivša jugoslovenska republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija Istočna Evropa i Kavkaz: Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Moldavija, Ruska Federacija i Ukrajina • Mediteranske partnerske zemlje:Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Maroko, Palestina –Zapadna obala i pojas Gaze, Sirija, Tunis

 7. Uslov za većinu projekata koji se kofinansiraju od strane Programa “Mladi u akciji” je : partnerstvo sa jednom ili više Programskih zemalja

 8. Akcija 2 Evropski volonterski servis

 9. Akcija 2 : Evropski volonterski servis - EVS daje mladima mogućnost da, kao volonteri/ke, žive i rade u drugim zemljama tokom najviše 12 meseci. - Cilj mu je upoznavanje drugih kultura i sticanje novih veština. - To je neplaćena i dobrovoljna aktivnost. - Jedan projekat može da uključi jednog volontera ili veću grupu volontera (1 –100 volontera). - Za mlade od 18 do 30 godina. - Dugoročni EVS traje of 2 –12 meseci.

 10. To je neplaćena i dobrovoljna aktivnost Pokriveni troškovi : • Troškovi pripreme 100% - viza, vakcinacija. • Putovanja 100% - avionska karta, autobus,voz. • Života volontera (stanovanja, osiguranja, ishrane, škola jezika...) 100% (svaka zemlja ima fiksnu sumu koju udruženje prima da bi moglo da ispuni ove uslove). • Džeparca -100% % (svaka zemlja ima fiksnu sumu koju prima za džeparac, za Srbiju je to 80 eura za Francusku je to 120 eura i tako za svaku zemlju posebna). • “Follow-up”projekta volontera - (svaka zemlja ima fiksnu sumu. • Izuzetnih troškova (ukoliko ih ima) -100% ( napr. sanitarne knjižice ).

 11. Kako pronaći projekat? Postoje udruženja koja: Primaju volontere, hosting Šalju volontere sending Koordiniraju volonterske projekte cordianting Da bi neka od asocijacija mogla, uopšte, da prima, šalje ili koordinira individualne EVS projekte ona mora da prođe akreditaciju Evropske unije. Žil Vern” je udruženje koje prima i šalje volontere ono je prošlo akreditaciju i može da vam pomogne u realizaciji vašeg internacionalnog volontiranja. “

 12. Kako tražiti projekat koji me zanima? Najpre, morate imati udruženje čiji ste član de biste mogli da konkurišete na neki od projekata. Zatim treba da : a) sastavite (uz našu pomoć )Vašu biografiju (na engleskom). b) tražite asocijaciju (uz našu pomoć ) kojoj ćete poslati : Vaše motivaciono pismo Vašu biografiju

 13. Korisni sajtovi za traženje projekata • http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm • http://www.healthynetwork.org/public/booklets/901DE02A10B152469D071462139BA121/index.html • http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc82_en.htm • http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc403_en.htm • http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm - ovde se nalazi mogućnost da tražite udruženja po državi, domenima rada, ili projektu.

 14. Najčešće teme kojima se bave akreditovane asocijacije Art and culture European awareness Anti-discrimination Environment Media and communication Youth information Minority rights Youth policies Environment Disability Development cooperation Education through sport and outdoor activities Development cooperation Equal opportunities Youth leisure Youth information

 15. Šta kada nađem projekat kojimi se dopada? • Šaljemo kandidaturu – motivaciono pismo - biografiju - podatke o asocijaciji koja nas šalje - dodatne podatke ako ih zatraže • Ako je ona prihvaćena od asocijacije kojoj je upućena • Pišemo i potpisujemo projekat sa svim detaljima o poslu, volonteru, asocijacijama kao i budžetu. • Pišemo i potpisujemo ugovor o volontiranju (gde stoje svi detalji o onome što ih čeka)

 16. Ako je odgovor pozitivan i Agencija prihvati budžet u celosti? Udruženje koje šalje pomaže volonteru da: - dobije vizu - kupi kartu - upozna sve moguće prednosti i probleme koji ga očekuju - obavesti ga o edukaciji koju organizuje SALTO (edukacija i praćenje volontera je od izuzetne važnosti zato postoje treninzi na kojima se volonteri obučavaju, susreću sa drugim volonterima, upoznaju sa njihovim iskustvima, problemima itd. Volonter je obavezan da prođe pripremni trening, trening nedelju dana nakon dolaska u novu sredinu, trening u sredini volontiranja zatim na kraju projekta.) - obuči ga o pravima i dužnostima volontera

 17. Šta se dešava kad odem ? Udruženje koje me je poslalo ostaje u stalnom kontaktu samnom. Udruženja koje me prima obezbeđuje mi mentora i supervizora. Redovno posećujem treninge. Redovno i savesno obavljam svoje volonterske obaveze dogovorene u ugovoru.

 18. Šta se dešava kad se završi volontiranje? • Pripremam sa udruženjem koje me je primilo moj YOUTHPASS. • Sa udruženjem koje me je poslalo mogu da organizujem razne aktivnosti valorizacije mog projekta.