slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปี 2554 PowerPoint Presentation
Download Presentation
สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปี 2554

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปี 2554 - PowerPoint PPT Presentation

giulia
122 Views
Download Presentation

สรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปี 2554

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ปี 2554

  2. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า • ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 657,700 บาท เบิกจ่าย 464,423.50 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,430 คน ได้แก่

  3. การบริการวิชาการจัดเก็บรายได้ โดยสร้างหลักสูตร • หมวดเงินรายได้ จำนวน 5 หลักสูตร 14 กิจกรรม งบประมาณรายรับ 5,014,500 บาท มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,502คน

  4. จากผลการศึกษาผลกระทบการดำเนินงานโครงการชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ ปี 2551 – 2554

  5. ผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง:ผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง: • ตระหนักในคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ • มีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนในชุมชน เพิ่มมูลค่าจากต้นทุนในสังคม ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

  6. เกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ • มีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสนอแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง • เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สื่อออนไลน์และสร้างสรรค์สื่อ ส่งผลให้เยาวชนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

  7. ผลกระทบต่อครัวเรือน : • เพิ่มความผูกพันในครอบครัวในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพิ่มหัวข้อที่ใช้สนทนากันมากขึ้น • ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว • ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆ • คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ส่งผลถึงการอนุรักษ์และเกิดการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

  8. ผลกระทบต่อชุมชน: • เกิดความร่วมแรงร่วมใจของประชาชน เยาวชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้นำท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน • นักเรียนมีกิจกรรมในโรงเรียนและขยายโครงการไปยังครอบครัวในโครงการเพิ่มโปรตีนในชุมชนเลี้ยงกบและปลา โครงการนวดแผนไทย เป็นต้น • สามารถจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

  9. ผลกระทบต่อชุมชน: (ต่อ) • ชุมชนมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี เยาวชน นักเรียน ตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยี มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต สืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาและด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น • มีการขยายจุดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ขยายสู่ทุกพื้นที่ชุมชน • สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักสูตรการเรียนรู้จากท้องถิ่น • ชุมชนได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีและส่งผลให้ได้รับงบประมาณในการพัฒนาชุมชนสามารถนำเสนอด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากองค์การพัฒนาชุมชน

  10. ผลกระทบต่อชุมชน: (ต่อ) • ชุมชนมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้าน เช่น กลุ่มโฮมสเตย์นาอ้อ เป็นต้น • มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนเพิ่มขึ้น • เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นกลุ่มอาชีพที่ดำเนินการ อยู่แล้วให้เข้มแข็งขึ้น • หน่วยงานรัฐในพื้นที่เล็งเห็นความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น • คนในชุมชนเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มอาชีพและในชุมชนเพิ่มขึ้น • สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อคนในชุมชนได้ต่อไป