Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Logistik PowerPoint Presentation

Logistik

270 Views Download Presentation
Download Presentation

Logistik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Logistik • Logistikbegrebet • - Kort definition: • Logistik omfatter de processer, der skal sikre, at virksomhedens materialestrømmestyres ud fra et helhedssyn • - Uddybende definition: • Logistik er et helhedsorienteret styringssystem, der skal sikre den nødvendige planlægning, gennemførelse og kontrol af en effektiv materiale- og informationsstrøm fra råvareleverandør til slutbruger samt bortskaffelse og genbrug af udtjente produkter – alt sammen med det formål at tilfredsstille kundernes behov

 2. Logistik • Logistiksystemeti en produktionsvirksomhed

 3. Logistik • Virksomhedenslogistik • Indgåendelogistik (= indkøbsstyring) • Intern logistik (= produktionsstyring) • Udgåendelogistik (= distributionsstyring)

 4. Logistik • Logistikprocessen

 5. Logistik • Definition afværdikæde • En værdikædeanalysehartilformål at forbedrevirksomhedenskonkurrenceevne

 6. Logistik • Den udvidede værdikædemodel

 7. Logistik • Forsyningskædemodel

 8. Logistik • Logistikstrategi • - Forsyningsstrategi • producereselv, købe, samarbejde med leverandører • - Produktionsstrategi • sammensætningafproduktionsresurser, tilrettelæggelseafproduktionsforløb • - Distributionsstrategi • distributionskanaler

 9. Logistiskeffektivitet • Elementeri den logistiskeeffektivitet • - leveringsservicekontralogistikomkostninger

 10. Logistiskeffektivitet • Trade-off • Trade-up

 11. Logistiskeffektivitet • Leveringsservice • Leveringstid • tidenfra en ordremodtagestilordrenerfremmepåleveringssteddet • Lagerservicegrad • hvorstor en andelafindkomneordrerderleveresdirektefrafærdigvarelageret • Leveringsoverholdelse • levering irettetid, mængdeogkvalitet

 12. Logistiskeffektivitet • Leveringsservicefortsat • Leveringsfleksibilitet • - evnetil at klareuforudseteændringervedrørendeleveringen • Leveringsinformation • evnetil at informerekunderneomforholdvedrørendeordrenogleveringen

 13. Logistiskeffektivitet • Logistikomkostninger • Lageromkostninger • omkostningerforbundet med at have et varelager • Emballage- ogpakkeomkostninger • omkostningertilpakkematerialer, pakkemaskineroglønninger • Transportomkostninger • interne transportomkostningermellemafdelingerogekstern transport afråvarerfraleverandørerogfærdigvarertilkunder

 14. Logistiskeffektivitet • Logistikomkostningerfortsat • Administrative logistikomkostninger • planlægnings- ogkontrolomkostningeriforbindelse med materialegennemløbet • Mangelomkostninger • omkostningerderopstår, nårvirksomhedenikkeoverholder sine aftaler med kunderne

 15. Logistiskeffektivitet • Analyse af logistisk effektivitet • Formål: Klarlægge om virksomheden har det rette mix mellem på den ene side leveringsservice og på den anden side logistikomkostninger • Metode: Kvantitative metoder fx nøgletal og kvalitative metoder fx undersøgelser blandt kunderne • Særlige metoder: Gab-analyse og benchmarking

 16. Logistiskeffektivitet • Analyseaflogistikomkostninger • - Vedhjælpafindekstal • - derberegnesindekstal for de enkeltelogistikomkostninger, dersammenlignes med udviklingenivirksomhedensaktivitet (omsætning/produktion). • - Vedhjælpafvarelageretsomsætningshastighed • - varelageretsomsætningshastigheder I høj grad bestemmende for de logistiskeomkostninger. • - varelageretsomsætningshastighedafslører, omdeterlagertideneller en ændretaktivitet, dererårsagtil en ændringivarelageret.

 17. Logistiskeffektivitet • Analyseafleveringsservice • - Vedhjælpafkvalitativeanalyser • - kvalitativeanalysererbaseretpåsubjektivevurderingeroganslåedetalstørrelserfx med udgangspunktiopstillingafmålsætninger for A-B-C kunderog A-B-C varer. • - Vedhjælpafkvantitativeanalyser • - kvantitativeanalysererbaseretpåeksaktetalstørrelserfxnøgletal for lagerservicegrad, leveringsoverholdelseogleveringsfleksibilitet.

 18. Logistiskeffektivitet • Gab-analyseaflogistiskeffektivitet • En Gab-analyseer en sammenligningaf et opstilletmål med faktiskepræstationer. • En Gab-analysekanudarbejdespåalle de områder, hvordereropstilletmål for præstationen. • Benchmarking aflogistiskeffektivitet • Ved benchmarking sammenlignesegnepræstationer med andrestilsvarendepræstationer (best practice).

 19. Logistiskeffektivitet • Benchmarking • Intern benchmarking • sammenligningmellemafdelinger I virksomhedenellermellemvirksomhederi en koncern. • Ekstern benchmarking • sammenligning med de bedstevirksomhederinden for sammebranchefxkonkurrenter. • Funktionel benchmarking • sammenligning med de bedstevirksomhederpåområdetuafhængigafbranchetilhørsforhold.

 20. Indkøbsstyring • Indkøbsstyringens mål • Forsyningsstrategi • - Hvilkevarerønskervirksomhedenselv at fremstille, oghvilkevarerønsker den at indkøbeudefra? • - Hvilken købsstrategi ønskervirksomheden at benytte for de varer, den harbesluttet sig for at indkøbe?

 21. Indkøbsstyring • Make or buy • Beslutningskriteriervedafgørelsenaf make or buy • -Kernekompetence • - Afhængighedsforhold • - Forsyningssikkerhed • - Omkostninger

 22. Indkøbsstyring • Outsourcing (buy) • - Fordeleved outsourcing: • reduktionafkapacitetsomkostninger, færresamledeomkostninger, fleksibilitetvedaktivitetsændringer • Ulemperved outsourcing: • forøgelseafsamledeomkostningerhvisforventedebesparelserikke holder stik, kvalitetsproblemer, afhængighedafleverandører

 23. Indkøbsstyring • Insourcing • Tilbagetrækningaftidligereoursourcedeopgaver • Årsagertilinsourcing: • forventedebesparelserved outsourcing ikkeopnået • utilfredsstillendekvalitet • problemer med forsyningssikkerhed

 24. Indkøbsstyring • Købsstrategi • Treoverordnedetyper: • Konkurrencebaseret, samarbejdsbaseret, differentieret • Konkurrencebaseret købsstrategi • Varerindkøbespånormalemarkedsvilkår, hvorudbudogefterspørgselregulererprisen • Leverandørerneervirksomhedensmodparter • Anvendesfxnårvirksomhedenshar en stærkforhandlingsposition • Kaldesogså for multiple sourcing

 25. Indkøbsstyring • Samarbejdsbaseret købsstrategi • Leverandøreropfattessomsamarbejdspartnere • Deropbygges et langsigtetoggensidigttillidsforholdtilleverandører • Virksomhedenforpligter sig til at købe de aktuellevarerhosleverandøren • Virksomhedoglevarandørudvekslerinformationeromordrer, lagerbeholdninger, produktudvikling mm. • Samarbejdsbaseret købsstrategi kostertidogpenge • Kaldesogså for single sourcing

 26. Indkøbsstyring • Differentieret købsstrategi • Kombinationafkonkurrencebaseretogsamarbejdsbaseret købsstrategi • Flerstrenget købsstrategi danoglevarerindkøbespåbaggrundafkonkurrencebaseretstrategi, mensandreindkøbespåbaggrundafsamarbejdsbaseret købsstrategi • Forskelligetyperafdifferentieret købsstrategi:

 27. Indkøbsstyring • Indkøbsplanlægning • Indkøbsmarketing • analyseafforsyningsmarkedet med hensyntilmateriale- ogleverandørmuligheder, prisudvikling, lovregulering mm. • Leverandørvurdering • vurderingafnyeleverandørmulighederogløbendekontrolafnuværendeleverandørermht. teknologi, viden, kapacitet, kvalitet, økonomi, logistik, socialeogmiljømæssigeforhold mm

 28. Indkøbsstyring • ABC-analyse • -Anvendesfxvedfastlæggelseafdifferentieretindkøbs- oglagerstyring • -Er et analyseværktøj, derafdækker at fxnoglevarerharstørreøkonomiskbetydning for virksomheden end andrevarer • Byggerpå 80/20-reglen, dvs. 80 % af et forholdkanforklaresaf 20 % afandetforholdfx • 80 % afdækningsbidragetkommerfra 20 % afvarerne • 80 % afomsætningenkommerfra 20 % afkunderne • 80 % aflagerarealetoptagesaf 20 % afvarerne • 80 % afleverandørgældenhidrørerfra 20 % afleverandørerne

 29. Indkøbsstyring • ABC-analyse • - Varerne/kunderneellerandrefaktoreropdelesi A – B – C varer/kunder • - Eksempelpå ABC-analyse • - • - I eksempletgælder 80/20 reglenikkehelt, da A-varerne “kun” dækker 77 % afvareforbruget

 30. Lagerstyring • Lagerstyringens mål • Lagertyper • - Lager afråvarer, hjælpematerialerogkomponenter (RVL) • - Lager afvarer under fremstilling (VUF) • - Lager affærdigvarer (FVL) • - I en handelsvirksomhedfindes kun ét lager ogsåkaldet lager afhandelsvarer

 31. Lagerstyring • Lagermotiver • Eksemplerpålagermotiver: • - Yde en god leveringsservice • - Imødegåusikreforsyningsforhold • - Udjævnesæsonudsving • - Købeindførprisernestiger • - Opnåattraktivekvantumsrabatter • - Spare ordreomkostninger

 32. Lagerstyring • Lagermotiv “god leveringsservice”

 33. Lagerstyring • Lagerdisponering • To metoder: Indkøbefterbestillingspunktogperiodiskindkøb • Indkøbefterbestillingspunkt • Sammeindkøbsmængde med forskelligeindkøbsintervaller • For hvervarerfastsættes en minimumsbeholdning • Nårlagerbeholdningennårminimumsbeholdningenudløses et • indkøb • Eventueltetableringafsikkerhedslager for at undgå • mangelsituationervedforsinkelserfraleverandørerelleruventet • storefterspørgsel

 34. Lagerstyring • Periodiskindkøb • Sammeindkøbsinterval med forskelligeindkøbsmængder • Bestillingafvarerpåfastsattetidspunkter • For hvervarefastsættes en maksimumsbeholdning • Vedhvertindkøbfyldes op tilmaksimumsbeholdningen • Eventueltetableringafsikkerhedslager for at undgå • mangelsituationervedforsinkelserfraleverandørereller • uventetstorefterspørgsel

 35. Lagerstyring • Lagermodel • Forenkletlagermodel: • Forudsætninger: • jævnafgangfralageret • konstantsalgfra dag til dag • konstantleveringstid • konstantordrestørrelse

 36. Lagerstyring

 37. Lagerstyring • Detgennemsnitligevarelager

 38. Lagerstyring • Sikkerhedslager • - Formål med sikkerhedslager: • - opretholdehøjlagerservicegrad • - undgåmangelsituationer

 39. Lagerstyring • Forenkletlagermodel med sikkkerhedslager

 40. Lagerstyring • Detgennemsnitligevarelager

 41. Lagerstyring • Optimal indkøbsstørrelse

 42. Lagerstyring • Sammenhæng mellemindkøbog lager

 43. Lagerstyring • Optimal indkøbsstørrelse– grafiskvisning

 44. Lagerstyring • Optimal indkøbsstørrelse– Wilsons formel • Forkortelser:

 45. Lagerstyring • Lager-ogordreomkostningervedoptimaleindkøbsstørrelse

 46. Lagerstyring • Gennemsnitligtidmellemhverordre • Bestillingspunkt

 47. Lagerstyring • Lagerindretning • To metoder: Fast lokationellerflydendelokation • Fast lokation • - Varerneerfysiskaltidplaceretdetsammestedpålageret • - Varerneerlette at finde • - Derkanopstå tom hyldeplads • Flydendelokation • Varerneerplaceret, hvordererplads • Varernefindesvedopslagilokationsregister • Derkanopståproblemer med at findevarerneveduoverensstemmelsemellemfysisk lager oglokationsregister

 48. Produktionsstyring • Produktionsstyringens mål • Produktionsfunktionenshovedopgave • -Omdanneråvarerogkomponentertilfærdigvareri de rigtigemængder, irettekvalitet, tilrettetid, tillavestmuligeomkostningerog under hensyntagentilbæredygtighed.

 49. Produktionsstyring • Produktionsstrategi • - Konkurrenceparametrenesindflydelsepåkravenetilproduktionsfunktionen

 50. Produktionsstyring • Produktionsformer • - Enkeltstyk- ogprojektproduktion • - Serieproduktion • - Masse- ogprocesproduktion • - Kundetilpassetmasseproduktion