bemanningsforetak knut bodding 5 mai 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai 2009. Overenskomst. Bemanningsforetak. Yrkesområder 2008. Bygg og anlegg: 18 % Kontor / administrasjon: 16,5 % Lager / logistikk / transport: 13,7 % Industri og produksjon: 10,2 % Økonomi og regnskap: 7.9 % Helse og omsorg: 7.4 %

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bemanningsforetak Knut Bodding 5. mai 2009' - giovanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Overenskomst

Bemanningsforetak

Bemanningsforetak

yrkesomr der 2008
Yrkesområder 2008
 • Bygg og anlegg: 18 %
 • Kontor / administrasjon: 16,5 %
 • Lager / logistikk / transport: 13,7 %
 • Industri og produksjon: 10,2 %
 • Økonomi og regnskap: 7.9 %
 • Helse og omsorg: 7.4 %
 • Kundesenter / callsenter: 5,8 %
 • HORECA (Hotell, restaurant, kantine): 5,1 %
 • IT: 5 %
 • Tekniske tjenester: 4,7 %
 • Handel: 3,1 %
 • Annet: 2,6 %

Bemanningsforetak

slide5

Bemanningsforetak

Bemanningsforetak

(Uten tariffavtale)

Ansatt her

Innleiebedrift

(Med tariffavtale)

Utfrer arbeidet her

Bemanningsforetak

alt 2 ny avtale for bemanningsforetak
Alt 2. Ny avtale for bemanningsforetak
 • LO/forbundene forhandler frem en ny tariffavtale for bemanningsforetak med LO og alle forbund som part på arbeidstakersiden. (Svensk modell)Problemstillinger:Vanskelige forhandlinger under fredsplikt.Hvordan skal lønna fastsettes?Organisere og gjennomføre tariffrevisjon. Krav, forhandlingsdelegasjon, avstemming.

Bemanningsforetak

hva gj r vi
HVA GJØR VI?
 • Skal vi:
  • Starte forhandlinger med NHO/SBL om en ny avtale for bemanningsforetak for å dokumentere om det er mulig å bli enig om en ny overenskomst.
  • Behandle tvisten i Den Faste Tvistenemnda LO - NHO.
  • Andre forslag?

Bemanningsforetak

protokollen av 15 mai 2007
Protokollen av 15. mai 2007
 • ”Partene er enige om at Den faste tvistenemnd skal behandle spørsmålet om de vanlige avtalene mellom NHO og LO er anvendelige for Bemanningsforetak, eller om dette er et tarifftomt rom hvor partene må etablere ny overenskomst. NHO tar ut stevning for Nemnda innen 1. juli 2007.”

Bemanningsforetak

den faste tvistenemnd lo nho slutning 29 januar 2008
DEN FASTE TVISTENEMND LO/NHO Slutning 29. januar 2008
 • Ingen av arbeidsoverenskomstene i
 • overenskomstsystemet mellom LO
 • og NHO er anvendbare, slik at det
 • foreligger tarifftomt rom.

Bemanningsforetak

hva f lger av hovedavtalen
Hva følger av Hovedavtalen?
 • § 3-7 nr 4:
 • ”Kravet skal gjelde den bestående tariffavtale mellom LO og NHO som gjelder bedrifter av samme art.”
 • § 3-7 nr 5:
 • ”Ved valg mellom flere anvendbare tariffavtaler...”
 • § 3-9 nr 3:
 • ”Finner nemnda at ingen av de påberopte tariffavtaler er anvendbare, blir tvisten å behandle etter arbeidstvistlovens § 6 nr 3.”

Bemanningsforetak

hva inneb rer bestemmelsene i hovedavtalen
Hva innebærer bestemmelsene i Hovedavtalen?
 • Tese:
 • Nemnda kan ikke bestemme at en tariffavtale skal anvendes utenfor sitt eget virkeområde (omfang) iht vedkommende tariffavtales egne omfangsbestemmelser
 • (Ingen eksempler på at Nemnda har gjort det)
 • Konsekvens:
 • Om en tariffavtale skal anvendes på et bemanningsforetak, må bemanningsforetakets virksomhet omfattes av den aktuelle tariffavtalens omfangsbestemmelse.
 • Da oppstår problemene!

Bemanningsforetak

omfangsbestemmelsene i overenskomstene eksempler
Omfangsbestemmelsene i overenskomstene. Eksempler
 • VO: ”alle bedrifter i verkstedsindustrien og samhørige bransjer…”
 • BFO: ”alt bygningsarbeid som medlemmer av NHO har eller får til utførelse…
 • Miljøoverenskomsten (NTF) ”ansatte i miljøbedrifter som driver med håndtering av avfall og avfallprodukter…

Påstand: disse bestemmelsene passer ikke på MANPOWER!!

Bemanningsforetak

sekretariatets vedtak av 09 06 08
Sekretariatets vedtak av 09.06.08
 • LO tar opp forhandlinger med NHO med sikte på å etablere en ny overenskomst for bemanningsforetak.
 • Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av representanter fra LO, Fellesforbundet, IndustriEnergi, Arbeidsmannsforbundet, El & IT forbundet Handel og Kontor og Norsk Transportarbeiderforbund.
 • Det avholdes orienteringsmøter med alle forbund underveis i prosessen.
 • Dagens overenskomststruktur legges til grunn for forhandlingene. Resultatet forelegges Sekretariatet for godkjenning.

Bemanningsforetak

vikardirektivet
Vikardirektivet
 • Lagt fram av kommisjonen 20. mars 2002
 • Utkast pr 11. juni 2008
 • Foreligger politisk enighet
 • Behandlet av Kommisjonen 18. September 2008
 • 2. Gangs behandling i Parlamentet 7. oktober 2008
 • Vedtatt 19. november 2008
 • Gjennomføres innen 3. år

Bemanningsforetak

hovedprinsipp artikkel 5
Hovedprinsipp (artikkel 5)
 • De vesentlige lønns- og arbeidsvilkår for vikaransatte skal minst svare til det som ville gjelde dersom den vikaransatte hadde vært ansatt i innleiebedriften for å utføre samme type arbeid.
 • Vesentlige lønns- og arbeidsvilkår omfatter lønns- og ansettelsesvilkår fastsatt i lov, administrative bestemmelser (allmenngjøring), tariffavtale eller andre bindende bestemmelser som gjelder i innleiebedriften om arbeidstidas lengde, overtid, pauser, hvileperioder, nattarbeid, ferie/helligdager, og avlønning (artikkel 3 pkt f)

Bemanningsforetak

bemanningsbedrifter norge
Bemanningsbedrifter Norge
 • Regjeringen fastsatte den 4. juni 2008 en ny
 • forskrift om obligatorisk melde- og
 • registreringsordning for vikarbyråer.
 • Trer i kraft 1. januar 2009 (registeret 1. mars2009)
 • Gjelder ikke ved utleie av sjøfolk.
 • Alle bemanningsforetak må registrere seg og
 • oppfylle forskriftens vilkår for å bli lovlige.

Bemanningsforetak

punkter for avklaring diskusjon
Punkter for avklaring/diskusjon
 • Partsforhold
 • - Hvem skal være parter i avtalen?
 • - Hvem har forhandlingsfullmakter?
 • - Hvem håndterer tvistebehandling?
 • - Hvem er administrativt ansvarlig i tariffperioden?
 • Hvem håndterer krav om tariffavtaler?
 • Vertikal eller horisontal overenskomst
 • - Skal det være en ren arbeideroverenskomst
 • (horisontal avtale) eller en overenskomst som
 • dekker både arbeidere og funksjonærer (vertikal avtale)?

Bemanningsforetak

slide19
10%-regelen
 • Skal 10%-regelen for å kreve tariffavtale gjelde,
 • eller er det hensiktsmessig med andre krav til – i tilfelle hvilke?
 • - Hva er en bedrift/foretak i denne sammenheng? Et AS, landsomfattende, regionalt, lokalt?
 • Hvordan dekke/finne løsninger som er tilpasset alle mulige oppbygginger av foretak?
 • Tillitsvalgtordning - innleie- og utleiebedrift
 • - Passer Hovedavtalens bestemmelser for bemanningsforetakene (utleiebedrift)?
 • - Hvordan forholde seg til tillitsvalgtsystemet/klubb på innleiebedriften?
 • - Hvordan løse tvister på innleiebedrift?
 • - Hva med innleiebedrifter uten tariffavtale og tillitsvalgtsystem?

Bemanningsforetak

slide20
Lønn
 • - Lønnssystem som fanger opp alle kategorier av ansatte i bemanningsbyråer.
 • - Bare legge overenskomsten til grunn. Er det så enkelt?
 • - Hvilke grunnlag for utregning av lønn (gjennomsnitt, minstelønn etc.) på innleiebedriften som skal brukes til å avlønne innleid arbeidskraft?
 • - Hva med de som skifter innleier flere ganger i året – variasjon i lønn?
 • - Hva med de som er innom flere tariffområder på samme oppdrag hos innleier?
 • - Innleid arbeidskraft og forholdet til ansiennitetssystem i innleiebedriften?
 • - Hvordan ivareta hensynet til vikarenes kvalifikasjoner, ansiennitet og lignende.? Skal det være eget ansiennitetssystem el. i overenskomsten? Selvstendig opptjening av ansiennitet for ansatte/vikarer som blir utleid gjennom bemanningsforetak?
 • - Hva med innleiebedrifter uten tariffavtale?
 • - Skal lengden på innleieforholdet ha innvirkning på vikar/innleid sitt forhold til innleiebedriftens lønns- og arbeidsvilkår?

Bemanningsforetak

slide21
Dagens standard ansettelseskontrakter i bransjen
 • Er disse dekkende?
  • fast ansatte med rett til garantilønn
  • fast ansatte uten rett til garantilønn
  • midlertidig ansatte
  • deltidsansatte
  • vikarer

Bemanningsforetak

slide22

Her er det mange kombinasjonsmuligheter, f.eks:

A1+B3+C4

A5+B4+C4

A5+B2+C2

Bemanningsforetak