Download
adristorical lands n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ADRISTORICAL LANDS PowerPoint Presentation
Download Presentation
ADRISTORICAL LANDS

ADRISTORICAL LANDS

88 Views Download Presentation
Download Presentation

ADRISTORICAL LANDS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ADRISTORICAL LANDS Historia, kultura, artidhezanatet e vjetranëterritorineuropiantëAdriatikut

  2. SIMPOZIUM SHKENCOR Roli i Lezhës në lëvizjen kombëtare dhe krijimin e shtetit modern Lezhë, 17 janar 2013

  3. Z. Viktor Tushaj Hapja dhe përshëndetja e simpoziumit

  4. Prof. Dr. Pëllumb XHUFI Skënderbeu në ideologjinë shtetërore shqiptare

  5. ADRISTORICAL LANDS Historia, kultura, artidhezanatet e vjetranëterritorineuropiantëAdriatikut

  6. ADRISTORICAL LANDS Historia, kultura, artidhezanatet e vjetranëterritorineuropiantëAdriatikut

  7. ADRISTORICAL LANDS Historia, kultura, artidhezanatet e vjetranëterritorineuropiantëAdriatikut

  8. ADRISTORICAL LANDS Historia, kultura, artidhezanatet e vjetranëterritorineuropiantëAdriatikut