stortingsmeldingen om rus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stortingsmeldingen om rus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stortingsmeldingen om rus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Stortingsmeldingen om rus - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Stortingsmeldingen om rus. 20.08.2012 Reidar Hole, leder Kompetansesenter rus – Midt-Norge (KoRus-Midt). Kom 22.06.2012 Finnes http://www.regjeringen.no/pages/37924944/PDFS/STM201120120030000DDDPDFS.pdf. Regjeringens mål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Stortingsmeldingen om rus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stortingsmeldingen om rus

Stortingsmeldingen om rus

20.08.2012

Reidar Hole, leder

Kompetansesenter rus – Midt-Norge

(KoRus-Midt)

slide2
Kom 22.06.2012

Finnes

http://www.regjeringen.no/pages/37924944/PDFS/STM201120120030000DDDPDFS.pdf

regjeringens m l
Regjeringens mål

Målet er å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner, for tredjepart og for samfunnet og bidra til flere friske leveår for befolkningen. Den forebyggende solidariske rusmiddelpolitikken har virket, og den skal det bygges videre på.

regjeringens m l1
Regjeringens mål

En liten del av befolkningen har et høyt forbruk av rusmidler, særlig alkohol. Det største omfanget av sykdom, skade, vold og konsekvenser for tredjepart finner vi likevel hos den store delen av befolkningen som har et moderat rusmiddelbruk.

utviklingstrekk og status
Utviklingstrekk og status

Selv om vi de senere årene har sett en økning i alkoholkonsumet, er det norske alkoholforbruket lavt i europeisk målestokk. En viktig forklaring på dette er langvarig vektlegging av de regulatoriske virkemidlene i alkoholpolitikken.

utviklingstrekk og status1
Utviklingstrekk og status

Forbudslinjen for narkotika vurderes viktig, samtidig som man ønsker mer individuelt tilpassede reaksjoner:

- Ungdomskontrakter

- Samfunnsstraff

- Narkotikaprogram v/domstol

- M.fl.

utviklingstrekk og status3
Utviklingstrekk og status

Milepæler siste 35 år:

 • Alkohol og folkehelse (1987-88)
 • Ny alkohollov (1989)
 • Tiltak for rusmiddelmisbrukere (1991-92)
 • Lov om sosiale tjenester (1993)
 • Narkotikapolitikken (1996-97)
 • Nesvåg-rapportene (1999)
 • Forskning på rusmiddelfeltet (2003)
 • Rusreformen (2004)
 • Opptrappingsplanen (2007-2012)
 • NAV-reformen (fullført 2010)
 • Samhandlingsreformen (2012)
slide9

Forebygging

Rusrelaterte skader og problemer har mange omkostninger for samfunn og individ. Forebyggingen tar primært sikte på å hindre at disse oppstår, sekundært å begrense og reversere problemutvikling, og i siste instans å reparere.

slide10

Forebygging

 • Regulatoriske/ universelle virkemidler er effektive og lite kostnadsdrivende.
 • Disse virkemidlene må understøttes av supplerende kunnskapsbaserte tiltak mot risikogrupper og enkeltindivider
slide11

Forebygging

 • Ansvaret for det rusforebyggende arbeidet er i stor grad lagt til kommunene.
 • KoRus skal bistå kommunene i arbeidet med rusmiddelpolitiske handlingsplaner.
 • Veilederen skal oppdateres i tråd med nytt lovverk.
slide12

Redusere tilgjengeligheten til rusmidler

 • Alkoholloven sentral. Kommunene tar ikke ut potensialet av virkemidler
 • ”Ansvarlig alkoholhåndtering” beskrives, bl.a. at alle kommuner skal få tilbud om kurs og bistand
  • Opplæring, samarbeid, kontroll (kommune, politi, næring)
 • Det vil bli utarbeidet en egen veileder for bedre kontroll, samt gjort endringer i forskrift.
slide13

Redusere tilgjengeligheten til rusmidler

 • Vinmonopol, pris, aldersgrenser, merking, reklame, internasjonale forpliktelser.
 • Narkotika: Forbud, håndheving-politi, grensekontroll, nye stoffer, internasjonale forpliktelser.
 • Vanedannende legemidler: Revisjon av veileder pågår.
 • Dopingmidler: Kriminalisering, kunnskapsheving, mm
slide14

Redusere etterspørselen etter rusmidler

 • ”Helse i alt vi gjør” – folkehelseloven. Alkohol utgjør den 3. største risiko-faktoren for dårlig helse og tidlig død.
  • Langsiktig, systematisk tinærming.
 • Tidlig inn – tidlig intervensjonsveilederen (2009) er viktig hvor det vises til KoRus
slide15

Redusere etterspørselen etter rusmidler

 • Kriminalitetsforebygging
 • Rusmiddelfrie soner og arenaer for særskilt aktsomhet:
  • Fritid og idrett
  • Trafikk
  • Utdanning og arbeidsliv
  • Familie og hjem
  • Barnehage
  • Skole (nytt støttemateriell)
  • Internett som arena
  • Annet informasjons- og holdningsarbeid (f.eks. hvite uker)
slide16

Tilgjengelige og helhetlige tjenester

 • 25000 fikk rusbehandling i spesialisthelsetjenesten i 2011
 • 30000 over 18 år mottar kommunale tjenester som følge av rusproblemer.
 • Sentrale tjenesteytere er NAV, fastlege, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern, de hjemmebaserte omsorgstjenestene, sykehjem, psykologer, rus/psykisk helseenheter i kommunen, boligtjenester, lavterskel helsetiltak, tannhelsetjeneste og spesialisthelsetjenester.
slide17

Tilgjengelige og helhetlige tjenester

 • Tjenestene skal bygge på et sterkt bruker- og mestringsperspektiv. Dette inkluderer pårørende som ressurs og samarbeidspart.
 • Samhandlingsreformen stiller forventninger til at kommunene skal ivareta flere funksjoner
  • I tett samhandling med spesialisthelsetjenesten (jf lovpålagte samarbeidsavtaler)
slide18

Tilgjengelige og helhetlige tjenester

 • Det spesialiserte helsetjenestetilbudet bør bli mer fleksibelt, med raskere intervensjoner og støtte over tid. Pasienter med langvarige oppfølgingsbehov, bør få tilgang til spesialisthelsetjenesten uten ny henvisning. Eksempler
  • Digitale kontaktformer
  • ”Åpen retur” – ”brukerstyrte plasser”
  • Ambulante tjenester
  • Felles tilbud kommune-sphtj
slide19

Tilgjengelige og helhetlige tjenester

 • Lokale tjenester:
  • Helse og omsorgstjenesten
   • Svangerskaps- og barselomsorg
   • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste
   • Fastlegen
   • Omsorgstjenester
   • Psykologer i kommunen
   • Frisklivsentralen
   • Selvhjelp (Norsk selvhjelpsforum)
  • Boligoppfølging
   • Ny stortingsmelding kommer i 2013
  • Arbeid som mål (NAV)
  • Ruskonsulenter
  • Økonomi, fritid, nettverk
slide20

Tilgjengelige og helhetlige tjenester

 • Barnevernet
  • Samhandling barnevern, BUP og rus
 • Tannhelsetjenesten
 • Spesialisthelsetjenesten – TSB:
  • I dag 60 % poliklinikk og 40 % døgn
  • Opptrapping/videreutvikling av tjenestene med vekt på kunnskapsbasert praksis, kvalitet.
  • To nasjonale kompetansetjenester under etablering (Rus og psykiske lidelser Hamar, og for TSB/LAR Oslo)
  • Samhandling TSB og psykisk helsevern – enda tydeligere samhandling. Er i dag til sammen 150 ambulante team
  • Implementering av ROP-retningslinjene
slide21

Tilgjengelige og helhetlige tjenester

 • Nye samhandlingsarenaer
  • Nei til statlige mottakssentre fra Stoltenbergutvalget
  • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) omtales – herunder at spyttprøver skal utvikles og Naltrexon prøves ut.
  • Koordinerte tjenester
   • Individuell plan
   • Koordinatorrollen
   • Koordinerende enhet
   • Forsøk med koordinerende tillitsperson
  • Akuttfunksjonen – øyeblikkelig hjelp
 • Private og ideelle samarbeidspartnere
 • Samarbeid med helse- og omsorgstjenestene og kriminalomsorgen
slide22

Solidaritet med særlig utsatte mennesker

 • Gode liv for barn og unge
  • Inkludering sentralt
  • Tidlig hjelp jf ventelistegaranti
  • 135000 barn har foreldre med alvorlige rus og/eller psykiske lidelser (styrket rettsstilling med barneansvarlige, 26 modellkommuner, familie-ambulatorium, mm)
  • Særlig sårbare barn. Barn født med rusmiddelskader – herunder LAR-barn
  • Gravide rusavhengige – herunder tvang
  • Det foreslås gjennomført en levekårsundersøkelse.
slide23

Solidaritet med særlig utsatte mennesker

 • Pårørendes rolle
  • Familieomsorgen er anslått å være på samme størrelse som spesialisthelsetjenesten

(vises til egne pårørende-meldinger).

  • Pårørende utgjør et nettverk for personen
  • Pårørende har viktig erfaringskompetanse
  • Pårørende som pasientens representant
  • Pårørendes egne behov
  • Åtte pårørendesentre er etablert, 79 lærings- og mestringssentre finnes, pårørendeporta-len.no kom v2012, taushetspliktbestemmels-ene gjennomgås, egen levekårsundersøkelse kommer, oppdatere veilederen, med mer
slide25

Solidaritet med særlig utsatte mennesker

 • Rusavhengige med omfattende behov
  • Åpne bruker- og omsetningssteder med større vekt på helsetiltak (sammen m/politi oa.)
  • Innsats mot profesjonelle selgere og gateomsetning
  • Alternative reaksjoner ved bruk, besittelse, kjøp og salg av narkotika
   • Egen rapport 2011 foreslår (a) motivasjonssamtale og (b) intervensjons-program i regi av konfliktrådene.
  • Færre overdosedødsfall - Nasjonal strategi kommer
   • Økt risiko etter soning og ved behandlingsavbrudd. Trondheims overdoseteam og samarbeid med St.Olav trekkes fram.
  • Skadereduksjon drøftes; dilemmaer, ulike tiltak, sprøyterom - heroin i behandling avvises
  • Om tilbakehold og tvang – rundskriv skal lages, mm.
slide26

Kvalitetsløft rus og psykisk helse- økt kompetanse og bedre kvalitet

 • Kompetanseplan rus og psykisk helse
  • Rekruttering og kvalifisering av personell
  • Ledelse
  • Videre og etterutdanning
  • Etablere rusmedisinsk spesialitet
slide27

Kvalitetsløft rus og psykisk helse- økt kompetanse og bedre kvalitet

 • Bedre grunnlag for styring, kunnskap om helseutfordringer og behandling
  • Framskaffe data på rusmiddelområdet og folkehelsearbeid
  • Lokale og nasjonale styringsdata og kvalitetsarbeid
slide28

Kvalitetsløft rus og psykisk helse- økt kompetanse og bedre kvalitet

 • Forskning, utvikling og kunnskapsstøtte
  • Videreføre og styrke forskning og utvikling innenfor rusfeltet
  • Bidra til implementering av ny kunnskap i tjenestene gjennom retningslinjer og veiledere
  • Videreføre og utvikle kunnskapsstøtte
   • Herunder omtale av KoRusene
slide30

Økonomiske og administrative konsekvenser

 • Integrasjon – ikke særomsorg
  • Tilskudd til rusarbeid i kommunene blir fullt ut rammefinansiert. Noe omdisponeres til:
   • Kompetanse
   • Samhandlings-modeller
   • Flere psykologer
slide31

Økonomiske og administrative konsekvenser

 • Ordning for kommunal medfinansiering kommer også for rus
  • Herunder avklaring omkring utskrivnings-klare pasienter, og
  • Kommunale ø-hj. døgntilbud for rus.
 • Ytterligere økning i de årlige budsjettene
avslutning
Avslutning
 • Stø kurs i ruspolitikken
 • Omfattende tematikk
 • 95 % av alle voksne i Norge bruker alkohol regelmessig, viktig å tenke gjennom hva vi skal forebygge?
  • Heve debutalderen?
  • Bevisstgjøre i gråsoner bruk-misbruk, med mer
 • Narkotika er forbudt i Norge
  • Hvordan unngå førstegangsbruk, regelmessig bruk, avhengighet.