Download
sexuellt verf rbara infektioner sti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sexuellt överförbara infektioner –STI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sexuellt överförbara infektioner –STI

Sexuellt överförbara infektioner –STI

849 Views Download Presentation
Download Presentation

Sexuellt överförbara infektioner –STI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sexuellt överförbara infektioner –STI Berit Hammas ST-läkare Klinisk Mikrobiologi Universitetssjukhuset MAS Teleborg 2005-09-01

 2. STI = sexuellt överförbara infektioner • Värdens försvar mot STI/mikrobens strategi • Allmänt om spridning av STI • Anatomi • Agens • Patogenes • Klinik • Epidemiologi • Diagnostik och behandling

 3. Normalflora vagina Anaerober ; • Laktobaciller • Bakteroides Gram (-) stavar; • Klebsiella • Proteus • Pseudomonas Gram (+) kocker; • Streptokocker • Stafylokocker • Corynebakterier • Actinomyces • Mycoplasma

 4. Normalflora • Framgångsrik kolonisatör hindrar ny. • Laktobaciller upprätthåller lågt pH • Antibiotikaterapi kan sänka nivån av laktobaciller vilket ger högt pH • Överväxt av Candida albicans (jästsvamp)

 5. Värdens försvar -slemhinna -urinflöde -fagocytos -komplement Mikrobens strategi -specifik vidhäftning -inducera eget upptag och transport -ge obetydlig inflammation -C3d receptor på mikroben binder C3b/d och reducerar fagocytos Mikrobens strategi för att undvika värdens försvar (1)

 6. Värdens försvar -Antikroppar ffa IgA -Cell-medierat immunförsvar Mikrobens strategi -Producera IgA proteas -Antigen variation, reinfektion med ny typ -Antigen variation inom individen -Faktorer som ger ineffektivt cell-medierat svar Mikrobens strategi för att undvika värdens försvar (2)

 7. Spridning av STI (1) • R= reproduktionstal = antal personer som en smittad smittar • R>1 = ökning= epidemi • R=1 = stabilt= endemi • R<1 = försvinner

 8. Spridning av STI (2) • R=b x c x d • b=sannolikhet för smitta vid kontakt • c=antal partners över tiden, ”contact rate” • d=duration av smittsamhet

 9. Hur kan man förhindra spridning av STI? • Ökad kondomanvändning • Lagstiftning. Smittskyddslag. Prostitutionslag. • Smittspårning eller screening med efterföljande behandling • Vaccination

 10. Terminologi • Incidens – andelen nya fall som uppträder i en sjukdomsfri population under en specificerad tidsperiod • Prevalens – andelen personer i en definierad population som vid en specifik tidpunkt har det utfall som studeras

 11. Terminologi - exempel Idag finns 3000 HIV-smittade i Sverige Svar: prevalens 10 nya fall av hepatit B i Helsingborg Svar: incidens

 12. Anatomi - kvinnliga genitalier

 13. Anatomi - manliga genitalier

 14. Bakterier Neisseria gonorrhoeae Treponema pallidum Trichomonas vaginalis Hemophilus ducreyi Ureaplasma urealyticum Mycoplasma genitalium Chlamydia trachomatis Virus Herpes simplex virus typ 1 och 2 (HSV) Humant papillomvirus (HPV) HIV Hepatit B (HBV) Hepatit C (HCV) HTLV-1 Humant herpesvirus 8 (HHV8) Kaposi´s sarkom Sexuellt överförbara infektioner

 15. STI - incidens 2004 oavsett smittväg Chlamydia trachomatis Humant papillomvirus (HPV)? Hepatit C virus (HCV) Hepatit B virus (HBV) HIV Neisseria gonorrhoeae Treponema pallidum - lues HTLV-1/2 - < 10 fall / år sedan 1996 Trichomonas vaginalis Hemophilus ducreyi - mjuk schanker Ureaplasma urealyticum ? Mycoplasma genitalium? Herpes simplex virus typ 1 och 2 (HSV)? Humant herpesvirus 8 (HHV8) Kaposi´s sarkom

 16. STI - incidens 2004 sexuellt överfört Chlamydia trachomatis Humant papillomvirus (HPV) – kondylom Neisseria gonorrhoeae HIV Treponema pallidum - lues Hepatit B virus (HBV) Hepatit C virus (HCV) HTLV-1/2 - < 10 fall / år sedan 1996 Trichomonas vaginalis Hemophilus ducreyi - mjuk schanker Ureaplasma urealyticum ? Mycoplasma genitalium ? Herpes simplex virus typ 1 och 2 (HSV) ? Humant herpesvirus 8 (HHV8) Kaposi´s sarkom ?

 17. Neisseriae gonorrhoeae;Gonorré- agens, patogenes • Neisseriae gonorrhoeae (gonococcus) ger gonorré • Gram-negativ, pyogen diplokock • Ej kapslade, har pili och är icke-mobila • Pili=hårliknande utskott samt membranproteiner, outer membrane protein (OMP II) förmedlar vidhäftning till epiteliala och mukösa ytor. • >20 gener kodar för pili. • Antigen variation. Shuffling. Rekombinationer. • Återkommande infektioner i samma individ.

 18. Gonorré - patogenes • Pili och OMP II underlättar vidhäftning av gonokocker till epitelceller i uretra, rectum, cervix, farynx eller konjunktiva • Pili förhindrar fagocytos • Produktion av IgA proteas som klyver IgA • Rikligt med pus vid lokal infektion • Kronisk inflammation och fibros • Känsliga för upphettning och uttorkning

 19. Gonorré - klinik • Kort inkubationstid (2-6 dagar) • Kvinnor oftare asymptomatiska • Purulent exudat och smärtsam miktion lättast att diagnostisera hos män; uretrit • Infektion i cervix,uretra och vagina • Salpingit, PID och fibros • 20% infertilitet efter gc-salpingit • Rektala infektioner, faryngit • Konjunktivit hos nyfödda • Septisk artrit

 20. Gonorré - epidemiologi • Ökning under 2003 • 596 fall 2003. Ökning med 18% jfr 2002. • Högsta årssiffran på 10 år. • Ökning av heterosexuellt överförd infektion • Minst 3 olika ciproxinresistenta stammar cirkulerar i landet • 2004I: Ökningen bruten- ner 24% • Ej ovanligt med samtidig infektion med Chlamydia

 21. Gonorré -incidens 1997-2005 Källa:Smittskyddsinstitutet

 22. Gonorré –sexuell smitta 1997-2005 Källa:Smittskyddsinstitutet

 23. Gonorré - diagnostik • Fynd av diplokocker i neutrofiler från uretraexudat • Odling

 24. Gonokocker - resistensproblematik • 15-20% betalaktamasproduktion • Ökande flourokinolonresistens ffa. i Sydostasien • Makrolidresistens

 25. Patientfall - gonorré 27-årig kvinna söker på STD-mottagning. Anamnes saknas på remissen. Chlamydia-PCR negativt. Gonokockodling positivt. Resistensbestämning visar: Påvisad betalaktamasproduktion Resistens mot kinoloner Resistensmekanism mot makrolider Känslig för spektinomycin Känslig för ceftriaxon

 26. Gonorré - behandling Behandling styrs av resistensbestämningen! Inhemsk smitta: fluorokinolon (ciprofloxacin) eller ceftriaxon. Utlandssmitta: makrolid (azithromycin) eller aminoglykosid (spectinomycin)

 27. Chlamydia arter • Chlamydia trachomatis • Serotyper • A-C; trachom, conjunktivit • D-K; STDs • L1-L3; Lymphogranuloma venerum • Chlamydia psittaci • Chlamydia pneumoniae (TWAR)

 28. Chlamydia - agens, patogenes • Chlamydia organismer är intracellulära parasiter. • Förökar sig efter det att en elementarkropp (EB) tagits upp i en värdcell. • EB återfinns efter 9 -10 timmar i en cytoplasmatisk vakuol där den bildar retikulär kroppar (RB). • RB differentieras till nya infektiösa EB. • EB frigörs med cytolys och värdcellen går under.

 29. Chlamydia trachomatis - klinik • Ofta asymptomatisk • Asymptomatiska infektioner kan senare aktiveras och bli symptomgivande • Uretrit, epididymit, proktit, konjunktivit hos män • Uretrit/cervicit, endometrit, salpingit, konjunktivit hos kvinnor • Reaktiv artrit • Konjunktivit, pneumonit hos nyfödda

 30. Epidemiologi

 31. Chlamydia -incidens 1997-2005 Källa: Smittskyddsinstitutet

 32. Chlamydia trachomatis-incidens halvårsvis 1997-2005 Källa: Smittskyddsinstitutet

 33. Chlamydia– Malmödata 2004-2005

 34. Chlamydia – Malmödata forts.

 35. Chlamydia – Malmödata forts. Andel positiva / antal provtagna

 36. Chlamydia trachomatis -epidemiologi • 2003: 26 802 personer smittade. Ökning med 9% jfr 2002. • 2004 I: Ökar 28% jfr 2003. • 1/3 av fallen upptäcks pga. akut sjukdom, resten diagnostiserade via partnerspårning. • Påtaglig ökande klamydiaspridning i Sverige sedan >5 år tillbaka

 37. Chlamydia trachomatisdiagnostik och behandling • Urin • PCR. 10 ml prov av första portionen efter 2 timmars blåsinkubation • Uretra/cervix pinnprov till PCR och/eller odling • Behandling: tetracyklin eller azitromycin

 38. 61-årig man söker på vårdcentral pga. värk i pungen. Vid undersökning noteras rodnad samt ömhet över vänster bitestikel. Klinisk epididymit. Ingen STI-anamnes. Planerad antibiotika Ciproxin. Differentialdiagnoser? Urinvägsinfektion? Chlamydia? Mycoplasma? Urinodling negativ. Chlamydia trachomatis PCR positiv Mycoplasma genitalium inte testat Patienten svara bra på behandlingen och uppföljningsprov negativt för Chlamydia trachomatis Patientfall 1

 39. Epididymit

 40. Patientfall 2 18-årig kvinna söker på ögonklinikens akutmottagning. Symptom sedan 1 vecka; röd, svullen samt var- och tårflöde höger öga. Diagnos ensidig konjunktivit. Aktuella agens? Adenovirus. Chlamydia. Gonokocker (ffa barn) Chlamydia trachomatis PCR positiv Adenoviros PCR negativ

 41. Bakteriell konjunktivit • Rodnad bindehinna (conjuktiva), dvs hornhinnan (cornea) ej affekterad • Varig sekretion • Oftast ensidig

 42. Patientfall 2 forts. Behandling: levofloxacin (Oftaquix ®) ögondroppar lokalt. Ytterligare åtgärder? Smittspårning. Provtagning på kvinnan 1 vecka senare testas uretra/cervixsekret för chlamydia och gonokocker: Chlamydia trachomatis PCR positiv Neisseria gonorrheae odling negativ

 43. Mycoplasma genitalium • Isolerades första gången 1980 från 2 av 13 män med uretrit • Tillhör familjen Mycoplasmataceae: • Familjen har två genus: Mycoplasma Ureaplasma • Små bakterier, 0.1 - 0.3 µm • Saknar cellvägg => pleomorft utseende

 44. Mycoplasma genitalium

 45. Mycoplasma genitalium • Cellmembranet innehåller sterol • Kan passera membran 0,45 µm • Fakultativt anaeroba • Rörliga • Kemotaktiska • Cytoskelett • Saknar flageller • Litet genom – 580 kb, 470 gener

 46. Mycoplasma genitalium-symtom • Sveda vid miktion • Flytning från uretra/vagina • Asymptomatisk Komplikationer • Äggledarinflammation? (=salpingit) Bitestikelinflammation? (=epididymit) • Båda tillstånden kan leda till sterilitet

 47. Patientfall 3 23-årig man söker STI-mottagning med uretritbesvär. Urinprov. Agens? C.trachomatis PCR negativ M.genitalium PCR positiv Söker 6 månader senare med samma symptom. Uretrasekret. Agens? C.trachomatis PCR positiv M.genitalium PCR negativ

 48. Mycoplasma genitalium- förekomst • Malmö – diagnostik sedan början av 2005. • 3-4% positiva bland chlamydiatestade kvinnor => hälften så vanligt som chlamydia • Andra studier talar för 6% hos personer med uretrit/cervicit • Okänt antal asymptomatiska fall

 49. M.genitalium - frekvens i Malmö första halvåret 2005

 50. Åldersfördelning i Malmö 2005; Chlamydia respektive Mycoplasma