t ukefondid hariduses 2007 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tõukefondid hariduses 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Tõukefondid hariduses 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Tõukefondid hariduses 2007-2013. Margus Haidak HTM tõukefondide osakonna juhataja. Vana ja uus periood. RAK 2004-2006 Programmi täiend Meede 1.1 (ESF) Meede 4.3 (ERF) jne. RSKS 2007-2013 Inimressursi arendamise OP (ESF) Elukeskkonna arendamise OP (ERF)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tõukefondid hariduses 2007-2013' - germane-nieves


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t ukefondid hariduses 2007 2013

Tõukefondid hariduses 2007-2013

Margus Haidak

HTM tõukefondide osakonna juhataja

vana ja uus periood
Vana ja uus periood

RAK 2004-2006

Programmi täiend

Meede 1.1 (ESF)

Meede 4.3 (ERF)

jne

RSKS 2007-2013

Inimressursi arendamise OP (ESF)

Elukeskkonna arendamise OP (ERF)

Majanduskeskkonna arendamise OP (ERF)

vana ja uus periood1
Vana ja uus periood

Meede 1.1 ja 4.3 kokku ca. 1 miljard krooni aastateks 2004-2008, ühenduse osalus 75% ESF ja 80% ERF

Uuel perioodil hariduse ja teaduse prioriteetsed suunad 2,5 miljardit ESF ja 8,2 miljardit ERF perioodiks 2007-2015

periood 2007 2013
Periood 2007-2013
 • Valmistatakse ette 3 rakenduskava ehk OP-d:
  • Inimressursi arendamise rakenduskava (ESF)
  • Elukeskkonna arendamise rakenduskava (ÜF ja ERF)
  • Ettevõtluse, Innovatsiooni, TjaA, Infotehnoloogia arendamise rakenduskava (ERF)
inimressursi rakenduskavast
Inimressursi rakenduskavast
 • Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) rahastatav 6,89 miljardi krooni ulatuses (85%), kogumaht 8,1 miljardit krooni
 • 5 valdkondlikku prioriteetset suunda, lisaks horisontaalse tehnilise abi ja tehnilise abi suunad
prioriteetsed suunad
Prioriteetsed suunad
 • Elukestev õpe (HTM, Innove)
 • TjaA ning kõrghariduse inimressursi arendamine (HTM, Innove)
 • Pikk ja kvaliteetne tööelu (SoM, Innove)
 • Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks (MKM, EAS)
 • Haldussuutlikkuse tõstmine (RK, RK)
 • Horisontaalne TA (RM, RM)
 • Rakenduskava TA (HTM, RM)
hetkeolukord
Hetkeolukord
 • Madal osalemine elukestvas õppes
slide9
Allikas: Eurostat

Keskmise haridustaseme langus nooremas earühmas

mitte eestlaste halvem olukord t j uturul
Mitte-eestlaste halvem olukord tööjõuturul

Eestlaste ja mitte-eestlaste töötuse määr

eesm rgid
Eesmärgid
 • Tööealise elanikkonna üldise haridustaseme tõstmine vähemalt keskhariduseni
 • Kogu elanikkonna hõlmamine elukestva õppega
 • Uute teadlaste ja inseneride põlvkonna piisava arvukuse tagamine ja sellele Euroopas atraktiivsete rakendusvõimaluste loomine
 • Ülikoolide teadustegevuse intensiivistamine ja teadlaste järelkasvu tagamine
prioriteet 1 elukestev pe
Prioriteet 1 – elukestev õpe

Vastutaja: Haridus- ja Teadusministeerium

Ühenduse osalus: 833,4 miljonit krooni

Eesmärgid:

 • Suurem osalemine elukestvas õppes vastavalt võimetele ja vajadustele
 • Õpe üld- ja kutsehariduses on kõrgtasemeline ja vastab õppijate ja ühiskonna vajadustele.
prioriteet 1 elukestev pe1
Prioriteet 1 – Elukestev õpe

Peamised tegevused:

 • Koolituse kättesaadavuse tagamine täiskasvanutele
 • Riikliku kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine ja rakendamine
 • Noorsootöö teenuste arendamine
 • Elukestvat õpet toetava teavitamis- ja nõustamissüsteemi väljaarendamine
 • Mitte-eestlase konkurentsivõime suurenemisele suunatud koolitused
 • Õppekvaliteedi tõstmisele suunatud tegevused, et suurendada inimeste kohanemist teadmistepõhise ühiskonna vajadustega ja vähendada õpingute katkestamist
prioriteet 1 elukestev pe2
Prioriteet 1 - Elukestev õpe

Alasuund 1.1. Kutse- ja täiskasvanuhariduse arendamine

Alasuund 1.2. Teavitamis- ja nõustamissüsteemi arendamine

Alasuund 1.3. Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine

Alasuund 1.4. Keeleõppe arendamine

Alasuund 1.5 Noorsootöö kvaliteedi arendamine

Alasuund 1.6 Keskkonnahariduse arendamine

alasuund 1 1 kutse ja t iskasvanuhariduse arendamine
Alasuund 1.1: Kutse- ja täiskasvanuhariduse arendamine

Täiskasvanuhariduse arendamise ja koolituse programm

Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes

Kutsekvalifikatsioonisüsteemi arendamine

Praktilise väljaõppe ja ettevõttepraktika arendamine

Kutsehariduse sisuline uuendamine

Kutsehariduse väärtustamine ja populariseerimine

prioriteet 2 teadus ja arendustegevuse ning k rghariduse inimressursi arendamine
Prioriteet 2 – Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine

Vastutaja: Haridus- ja Teadusministeerium

Ühenduse osalus: 1,6 miljardit krooni

Eesmärgid:

 • Lisandub teadmistepõhisele ühiskonnale vajalik uus põlvkond teadlasi ja insenere
 • Tugevneb kõrghariduse kvaliteet ning suunatus lisandväärtuse loomisele
prioriteet 2 teadus ja arendustegevuse ning k rghariduse inimressursi arendamine1
Prioriteet 2 – Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine

Peamised tegevused:

 • Doktoriõppe edendamine
 • Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia võtmetehnoloogiate ning haridusteaduse arendamine
 • Rahvusvahelistumise ja koostöö arendamine
 • Kohandumine teadmistepõhise majanduse vajadustega
 • Kõrghariduse kvaliteedi tõstmine
 • E-õppe arendamine
prioriteet 3 pikk ja kvaliteetne t elu
Prioriteet 3 - Pikk ja kvaliteetne tööelu

Vastutaja: Sotsiaalministeerium

Ühenduse osalus: 2 miljardit krooni

Eesmärgid:

 • Riskirühmade osalemine tööhõives on suurenenud
 • Pakutavad tööturuteenused on tulemuslikumad ja nende kvaliteet on kasvanud
 • Tööelu kvaliteet on tõusnud
 • Tervislikest põhjustest tingitud mitteaktiivsus on vähenenud
prioriteet 3 pikk ja kvaliteetne t elu1
Prioriteet 3 - Pikk ja kvaliteetne tööelu

Peamised tegevused:

 • töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine
 • töötute ja mitteaktiivsete hõivesse toomine
 • tööjõu sisse- ja väljarände potentsiaali parem ärakasutamine
 • töökeskkonna muutmine töötaja tervist hoidvaks
 • töösuhte selguse ja paindlikkuse suurendamine
 • töösuhte osapoolte tööeluga rahulolu suurendamine
prioriteet 4 teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettev tluseks
Prioriteet 4 - Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks

Vastutaja: MKM

Ühenduse osalus: 1,17 miljardit krooni

Eesmärgid:

 • Ettevõtete töötajate teadmised ja oskused vastavad ettevõtete vajadustele ning nende arendamine on harjumuspärane
 • Ettevõtete otsused on pädevad ja professionaalsed
 • Rohkem elujõulisi uusi ettevõtteid
 • Teadmised ettevõtlusest ja innovatsioonist on levinud ja hästi kättesaadavad
prioriteet 4 teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettev tluseks1
Prioriteet 4 - Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks

Peamised tegevused:

 • Ettevõtte töötajate koolitamine, koolitusturu arendamine
 • Arendustöötajate värbamise toetamine
 • Ettevõtte juhtide koolitamine, strateegilise juhtimise ja uue juhtimismõtte levitamine ning juhtimiskvaliteedi süsteemseks arendamiseks vajalike töövahendite väljatöötamine
 • Ettevõttevälise konsultatsiooniteenuse kasutamise soodustamine, diagnostikainstrumentide arendamine ja pakkumine, ettevõtete vahelise koostöö soodustamine teadmiste ja oskuste arendamiseks ning ettevõtluskonsultantide kompetentsivaldkondade laiendamine
 • Alustavate ettevõtjate toetamine finantsvahendite ning teadmiste arendamisega
 • Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse tõstmine
prioriteet 5 suurem haldusv imeks
Prioriteet 5 – Suurem haldusvõimeks

Rakendaja: Riigikantselei

Ühenduse osalus: 253,8 miljonit krooni

Eesmärgid:

 • On tagatud poliitika kujundamise ja elluviimise tulemuslikkus ja efektiivsus läbi avaliku sektori organisatsioonide ja mittetulundusühenduste strateegilise planeerimise ja juhtimissuutlikkuse tõstmise ning parema õigusloome arendamise.
 • On tõstetud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ja hallatavate asutuste töötajate ning mittetulundusühenduste töötajate professionaalsust ning arendatud avaliku sektori töötajate kvaliteetset ja jätkusuutlikku koolitussüsteemi.
prioriteet 5 suurem haldusv imeks1
Prioriteet 5 – Suurem haldusvõimeks

Peamised tegevused:

 • Poliitika kujundamise ja elluviimise tulemuslikkuse ning efektiivsuse tõstmine läbi avaliku sektori organisatsioonide, mittetulundusühenduste strateegilise planeerimise ja juhtimissuutlikkuse tõstmise
 • Parema õigusloome arendamine
 • Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ametnike ja hallatavate asutuste töötajate ning mittetulundusühenduste professionaalsuse tõstmine
 • Avaliku sektori töötajate kvaliteetse ja jätkusuutliku koolitussüsteemi arendamine
 • Haldusorganisatsiooni ülesehituse optimeerimine ja toimimise efektiivsuse suurendamine
investeeringud
Investeeringud
 • Elukeskkonna rakenduskavas on prioriteetne suund, millest kaetakse kutsekoolide, HEV laste koolide ja noorsootöö struktuuride (ANK, TNK ja huvikoolid) investeeringuid.
 • Majanduskeskkonna arendamise rakenduskavas on kõrghariduse ning TjaA investeeringud ja riiklikud programmid prioriteetsete teadusvaldkondade toetamiseks.
elukeskkonna arendamise rakenduskava
Elukeskkonna arendamise rakenduskava

Hariduse infrastruktuuri arendamise prioriteetne suund (3,329 mrd. kr)

Kutseõppekeskuste õppekeskkonna kaasajastamine

HEV laste koolide õppekeskkonna kaasajastamine

ANK, TNK ja huvikoolide kaasajastamine

Selles suunas moodustab EL toetus kokku 99%

majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava

Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu(4,853 mrd kr, 85%)

Pikaajalisele majandusarengule suunatud T&A valdkondlike programmide toetamine

Teaduse tippkeskuste arendamine ja osaluse toetamine EL ja Läänemere teaduskoostöö programmides

T&A asutuste ja kõrghariduse, sh rakenduskõrgkoolide üldise infrastruktuuri kaasajastamine

Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine

ad