adherencia pacienta prediktor spechu lie by sm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adherencia pacienta prediktor úspechu liečby SM PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adherencia pacienta prediktor úspechu liečby SM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Adherencia pacienta prediktor úspechu liečby SM - PowerPoint PPT Presentation


 • 340 Views
 • Uploaded on

Adherencia pacienta prediktor úspechu liečby SM. Ľubica Procházková Štrbské Pleso, 16.novembra2012. “Keep watch also on the fault of patients, which often makes lie about taking of things prescribed” Hippocrates. circa 200 BC. Adherencia: definícia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Adherencia pacienta prediktor úspechu liečby SM' - germaine-jordon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adherencia pacienta prediktor spechu lie by sm

Adherencia pacientaprediktor úspechu liečby SM

Ľubica Procházková

Štrbské Pleso, 16.novembra2012

slide2

“Keep watch also on the fault of patients, which often makes lie about taking of things prescribed”

Hippocrates. circa 200 BC

adherencia defin cia
Adherencia: definícia

Postoj pacienta k svojmu zdravotnému stavu a dodržiavanie odporúčania zo strany

lekárov má tri zložky:

 • Akceptáciu: prijatie diagnózy a navrnutej liečby,
 • „Compliance“ (podrobenie sa) pri dodržiavaní liečebného režimu, formy a frekvencie aplikácie,
 • „Persistence“ (zotrvanie ) – zohľadňuje časový priebeh (podiel pacientov s predčasne ukončenou liečbou)

World Health Organization report. Adherence to long-term therapies: Evidence for action. 2003

Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action, WHO 2003, ISBN 92 4 154599 2

www.emro.who.int/ncd/Publications/adherence_report.pdf;

Cohen BA. Int J MS Care 2006;(suppl):32–7;

Sokol MC et al. Med Care 2005;43:521–30.

d sledky slabej adherencie lieky ne inkuj ke ich pacienti neu vaj
Dôsledky slabej adherencieLieky neúčinkujú, keď ich pacienti neužívajú.

Slabá adherencia môže mať za následok:

Slabé výsledky

Zvýšené zdravotné náklady

Zlyhanie liečby

Komplikácie v budúcnosti

Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action, WHO 2003, ISBN 92 4 154599 2

www.emro.who.int/ncd/Publications/adherence_report.pdf;

Sokol MC et al. Med Care 2005;43:521–30.

fa k tor y ktor negat vne ovplyv uj adherenciu pri chronic k ch ochoreniach
Faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú adherenciu pri chronických ochoreniach

Čas potrebný na aplikáciu liekov

Zložitosť režimu podávania

Ťažkosti pri aplikácii

Nežiaduce účinky

Narušenie životného štýlu

Vysoká frekvencia dávkovania

Fóbia z injekcie

Nereálne očakávania od liečby

Únava

Depresia

Náklady na liečbu

Cohen B, Rieckmann P. Int J Clin Pract 2007;61:1922–30.

probl m adherencie k lie be sm
Problém adherencie k liečbe SM

Začiatok ochorenia :

(atak s kompletnou remisiou )

Pacient nemusí akceptovat nutnosť liečby

DMD – profylaktická liečba:

Nereálne očakávanie efektu liečby

Nežiaduce účinky liečby

Aplikácia- injekčná

Problémy s aplikáciou :

 • Kognitívny deficit
 • Znížená jemná motorika
 • Obavy – fóbia z injekčnej ihly

(7-22% populácie má fóbiu z ihly )

spokojnos s lie bou
Spokojnosť s liečbou
 • 2566 pacientov z 176 centier.
 • Priemerne 75% pacientov bolo spokojných s liečbou :
  • Avonex 85%
  • Rebif 22 78%
  • Rebif 44 73%
  • Betaferon 70%
  • Copaxone 75%
 • Pacienti, ktorí dodržiavali liečbu, mali v porovnaní s pacientmi, ktorí nedodržiavali liečbu:
  • menej problémov spojených s reakciami na mieste podania injekcie
  • lepšiu kvalitu života ako pacienti, ktorí nedodržiavali liečbu
  • menej neuropsychiatrických problémov

DMD, disease-modifying drug; GAP, global adherence project.

Source: TNS Healthcare Global Adherence Project.

Devonshire, 2006

t dia gap d vody pre vynechanie lie by
Štúdia GAP – dôvody pre vynechanie liečby

Zabudli si podať liek

50%

Boli unavení z injekcií

20%

Iné

17%

Únava

15%

Flu-like symptómy

13%

32% pacientov hlásilo najmenej jeden dôvod spojený s podávaním injekcií

12%

Bolesť v mieste podania inj.

10%

Bolesť hlavy

10%

Zložitá schéma dávkovania

Strach z injekcie

10%

Kožná reakcia

9%

Pacienti mohli nahlásiť viac ako jeden dôvod nedodržania liečby. Pri počítaní dôvodov nedodržania liečby spojeného s podávaním injekcií bol každý pacient zarátaný len raz.

Slabosť

8%

Depresia

6%

5%

Nevyzdvihli si liek

Necítili potrebu injekcie

4%

Nebol v blízkosti nikto, kto by liek podal

3%

Finančné dôvody

2%

Nedôvera v prínos liečby

2%

Gravidita/plánovaná gravidita

1%

0

20

40

60

DMD, disease-modifying drug; GAP, global adherence project.

Source: TNS Healthcare Global Adherence Project.

Pacienti (%)

miera adherencie k lie be sm
Miera adherencie k liečbe SM

Pacienti v štúdiách sú viac motivovaní dodržiavať liečbu

Pacienti v štúdiách

majú naplánované pravidelné návštevy kvôli sledovaniu

Miera prerušenia liečbySMje v klinických štúdiách zvyčajne nižšia ako v klinickej praxi

V klinickej praxi môže byť zotrvanie na liečbe po 4 rokoch liečby len 54%1

1Portaccio E et al. Eur Neurol 2008;59:131–5.

perziste nc ia k dm t 2 ro n registra n klinick t die
Perzistenciak DMT: 2-ročné registračné klinické štúdie

Lancet 1998; 352: 1498-504

Neurology 1993;43:655-661

Ann Neurol 1996; 39: 285-94

Neurology 1995;45:1268-1276

NEJM 2010; 10.1056/NEJMoa0909494

ukon enie lie by v klinick ch t di ch perzistencia k dmt
Ukončenie liečby v klinických štúdiách (perzistencia k DMT)

PRISMS LTFU1

IFN beta-1a, 44 μg s.c.3xT

GA pivotal study2

GA, 20 mg s.c.denne

IMSS3

IFN beta-1b, 8 MIU s.c.á 2.deň

Európska štúdia4,5

IFN beta-1a, 30 μg i.m.1xT

PRISMS-46

IFN beta-1a, 44 μg s.c.3xT

26%

8rokov

38%

6 rokov

53%

5rokov

4 roky

38%

4 roky

19%

Miera ukončenia

liečby (%)

1Kappos L et al. Neurology 2006;67:944–53;

2Johnson KP et al. Mult Scler 2000;6:255–66;

3IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1995;45:1277–85;

4Clanet M et al. Neurology 2002;59:1507–17;

5Clanet M et al. Mult Scler 2004;10:139–44;

6PRISMS Study Group. Neurology 2001;56:1628–36.

Údaje sa týkajú pacientov , ktorí dostávali aktívnu liečbu od začiatku.

DMD: liek modifikujúci ochorenie; eod: každý druhý deň; GA: glatiramer acetát; IFN: interferón; im: intramuskulárne;qd: raz denne; qw: raz týždenne; sc: subkutánne;tiw,: trikrát týždenne.

ukon enie lie by v klinickej praxi
Ukončenie liečby v klinickej praxi

27.1%

21.5%

19.6%

13.1%

8.4%

4.7%

2.8%

2.8%

Rio J et al. Mult Scler 2005;11:306–9.

d vody pre skon enie lie by s inf beta
Dôvody pre skončenie liečby s INF beta

30

30%

25

20

% pacientov

15

10

12%

10%

9%

8%

5

7%

6%

0

Pocit slabej účinnosti

Lokálne reakcie

Flu-like syndróm

Depresia

Bolesť hlavy

Laboratórne

výsledky

Únava

IFN, interferon.

Tremlett H et al.Neurology 2003;61:551–4.

slab adherencia m e naru i v sledky lie by
Slabá adherencia môže narušiť výsledky liečby

Riziko závažného relapsu

Nízke

Vysoké

Max. prestávka ≥90 dní

Max. prestávka ≥11–<90 dní

IFN beta-1a sc

GA

IFN beta-1b

IFN beta-1a im

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Miera pravdepodobnosti (95% IS)

Pacienti s dlhými prestávkami v liečbe majú vyššie riziko relapsu v porovnaní s pacientami, ktorí dôslednejšie dodržiavajú liečbu

Al-Sabbagh A et al.J Neurol 2008;255(Suppl. 2):S79.

nedostato n adherencia posun v lie be o viac ako 3 mesiace n s bor n 302
Nedostatočná adherenciaposun v liečbe o viac ako 3 mesiace(Náš súbor, n=302)

NA: nonadherent

nedostato n adherencia posun v lie be o viac ako 3 mesiace n s bor n 3021
Nedostatočná adherenciaposun v liečbe o viac ako 3 mesiace(Náš súbor, n=302)

NA: nonadherent

kontinu lna dmt lie ba
Kontinuálna DMT liečba
 • DMT pre SM znamená merateľnú redukciu aktivity= redukciu atakov a spomalenie progresie disability.
 • K dosiahnutiu tohto cieľa musí byť liek podávaný kontinuálne a dlhodobo.
 • Zlepšenie adherencie k liečbe vyžaduje multidisciplinárnu a mnohoúrovňovú intervenciu kde fokusom je individuálna skúsenosť pacienta s chorobou (WHO 2003).
motiv ovanie pa c ient ov
Motivovanie pacientov

„... čo najdlhšie zachovanie funkcie”

Liečba by mala byť prezentovaná skôr z pohľadu najlepšieho zachovania zdravia, ako z pohľadu predchádzania progresie ochorenia.

Historicky bola motivácia pacientov založená na oddialení

zhoršenia SM-ky.

Môže sa koncipovať ako:

re lne o ak vania
Reálne očakávania

Mnohí pacienti majú nereálne, optimistické očakávania o prínose liečbe.

Asi 2/3 pacientov, ktorí ukončili liečbu malo nadhodnotené očakávania.

Pravdivé informovanie a vzdelávanie pacientov je nevyhnutné, aby sa predišlo vnímaniu liečby ako slabo účinnej.

Mohr DC et al. Mult Scler 1996;2:222–6.

predch dzanie ne iaducich inkov
Predchádzanie nežiaducich účinkov
 • Titrácia dávky na začiatku liečby.
 • Užívanie liekov na zmiernenie flu-like syndrómu.
 • Uistenie, že flu-like syndrómy časom ustúpia.
 • Optimalizácia aplikácie a používanie pomôcok na aplikáciu.
 • Aplikácia injekcie pred spaním.
zlep enie akcept cie perzistencie a compliance
Zlepšenie akceptácie, perzistencie a compliance

Pacienti potrebujú pred začiatkom liečby určité obdobie, aby sa emočne prispôsobili.

Pacientov upozorňujeme na nepredvídateľný priebeh ochorenia a na dôležitosť liečby, aj keď nemajú symptómy.

Pacienti by mali byť informovaní o všetkých možnostiach liečby.

Zvýšenie pohodlia pri aplikácii zvýši adherenciu aj perzistenciu.

zv enie komfortu pri aplik cii
Zvýšenie komfortu pri aplikácii
 • Nová generácia liekov – perorálna aplikácia
 • Jednorazová aplikácia injekčným perom
 • Elektronický autoinjektor
zv enie komfortu pri aplik cii1
Zvýšenie komfortu pri aplikácii
 • Štúdie BRIDGE: multicentrická, otvorená, 12 týždňová štúdia fázy IV
 • Cieľ štúdie:zhodnotiť adherenciuk liečbe u pacienov s RR-SM pri jej zmene z iného injekčného DMD na IFN β-1a aplikovaný s.c. s použitím RebiSmartTM
 • 88% pacientov malo dobrú adherenciu (aplikovali si ≥80% plánovaných injekcií)
 • 82% pacientov malo vysokú adherenciu (aplikovali si ≥90% plánovaných injekcií)
 • 67% pacientov si aplikovalo 100% plánovaných injekcií

Adherencia po 12 týždňoch (n=119).

88.2

n=98

82.4

n=7

5.9

n=6

5.0

n=2

1.7

n=3

2.5

n=3

2.5

Lugaresi A et al. BMC Neurol. 2012 Mar 5;12(1):7

zhrnutie
Zhrnutie

Dodržiavanie liečby v prípade chronických chorôb vrátane MS je suboptimálne.

Slabé dodržiavanie liečby môže viesť k slabým výsledkom.

Vzdelávanie pacientov a pohodlnejšia liečba môžu zlepšiť úroveň adherencie.

Adherenia je kľúčový faktor pri rozhodovaní o liečbe u pacienta s nedostatočnou odpoveďou :

úprava dávkovania

zmena lieku v 1. línii

eskalácia liečby – 2. línia DMT

kontinuálna liečba

Efektívna, hoci drahá liečba, často nemá efekt preto, lebo pacient s ňou nie je z rôznych dôvodov spokojný.

Spokojnosť pacienta, zlepšenie kvality jeho života by malo byť našim cieľom, aby sme nepridávali len roky k životu, ale kvalitný život k rokom.