verenigingen en financi n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verenigingen en financiën PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verenigingen en financiën

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Verenigingen en financiën - PowerPoint PPT Presentation

geri
98 Views
Download Presentation

Verenigingen en financiën

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Verenigingen en financiën Jaarafsluiting van de financiële administratie

 2. Wettelijke eisen - Jaarrekening • Criteria eenvoudige regelgeving • Balanstotaal < € 4,4 miljoen • Netto-omzet < € 8,8 miljoen • Werknemers < 50 (bron: website ING)

 3. Wettelijke eisen - Jaarrekening • Eenvoudige regelgeving • Opstellen van een balans • Opstellen van een staat van baten en lasten • Toelichting • Ondertekening door bestuur binnen6 maanden na start boekjaar • Controle door kascommissie (bron: website ING)

 4. Balans

 5. Ratio’s berekenen • Liquiditeitsratio: Vlottende activa / Kort Vreemd vermogen € 600,00 / € 500,00 = 1,2 • Solvabiliteitsratio: Eigen vermogen / Totaal vermogen € 1.100,00 / € 2.000,00 = 0,55

 6. Controles op de jaarrekening • Controles : • De post liquide middelen bepalen en controleren • Kassaldo • Banksaldo • De post vorderingen bepalen en controleren • Debiteurenadministratie • Aanmaningen • Reservering?

 7. Eindejaarsverwerking

 8. Wel of geen BTW-administratie • BTW is een belangrijk onderwerp voor vrijwilligersorganisaties • Er zijn twee BTW tarieven: 6% en 19% • Gebruik maken van vrijstellingen? Niet afdragen? Dan ook niet terugvragen! • Voorwaarde van vrijstelling: • Géén winstoogmerk • Exploitatieoverschot moet aangewend worden voor vrijgestelde verenigingsdoelstelling (sporten) (bron: website ING)

 9. Vrijstellingen en drempels • Hoofdactiviteiten • Diensten aan leden (contributies) zijnvrijgesteld van BTW • Nevenactiviteiten • Levering van goederen < € 68.067,00 • Levering van diensten < € 31.765,00 • Kantineomzet < € 68.067,00 • Bij overschrijding van een categorie-drempel wordt deze voor het gehele bedrag alsnog belast • Toegangsgelden 6% • Overige nevenactiviteiten 19% (bron: website ING)

 10. Vrijstellingen en drempels • Gebruik van vrijstellingen is een recht en geen plicht. Mits de fondswervende activiteiten niet onder € 31.765,00 komt, anders is het een plicht. • Soms is het verstandig om BTW af te dragen, ook wanneer de omzet onder de vrijstellingsgrens valt. Bijvoorbeeld bij de voorgenomen bouw van een nieuwe kantine. • U blijft dan wel 10 jaar betrokken in deBTW-heffing! (bron: website ING)

 11. Contributie in Davilex Club

 12. Leden invoeren

 13. Leden importeren

 14. Lidcategorie

 15. Soorten lidcategorieën • Vast contributiebedrag per periode • Contributieladder (staffelprijs per periode) • Korting (negatief bedrag) • Donatie (geen bedrag, wél factuur) • Geen (uitsluitend voor groepering van leden)

 16. Leden verbinden aan lidcategorie

 17. Lidcategorieën verbinden aan lid

 18. Contributie berekenen

 19. SEPA • SEPA komt……………. • Wat is SEPA? • Single Euro Payments Area • Huidige bankrekeningnummer wordt IBAN • Wat betekent dit voor uw vereniging?

 20. SEPA • Gevolgen voor de incasso • Twee soorten incasso’s: de standaard incasso en de zakelijke incasso • Standaard incasso: betalingen van particulieren • Langere terugboekingstermijn • Huidige machtigingen blijven van kracht • Pre-notificatie verplicht • Clieop03 verdwijnt per 1-2-2014

 21. SEPA • Nieuwe incasso-standaard • Incassant ID • Kenmerk van de machtiging • IBAN van de debiteur • Datum van de ondertekening van de machtiging Voor meer informatie, kijk op: http://www.sepanl.nl/ of http://www.sepanl.nl/index.php?p=919928