Zmiany w prawie ue w zakresie przewozu lotniczego system zarz dzania konferencja bl 2013
Download
1 / 36

Zmiany w prawie UE w zakresie przewozu lotniczego System zarządzania Konferencja BL 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Zmiany w prawie UE w zakresie przewozu lotniczego System zarządzania Konferencja BL 2013. dr inż. Albert ORTYL Dyrektor Departamentu Operacyjno-Lotniczego ULC. Aktualny stan przepisów operacyjnych - AOC. Struktura nowych przepisów EU w zakresie operacji lotniczych (po 28/10/2014).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zmiany w prawie UE w zakresie przewozu lotniczego System zarządzania Konferencja BL 2013' - gerd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zmiany w prawie ue w zakresie przewozu lotniczego system zarz dzania konferencja bl 2013

Zmiany w prawie UE w zakresie przewozu lotniczegoSystem zarządzaniaKonferencja BL 2013

dr inż. Albert ORTYL

Dyrektor Departamentu Operacyjno-Lotniczego ULC
Art 6 certyfikat operatora lotniczego
Art. 6 Certyfikat Operatora Lotniczego lotniczych (po 28/10/2014)

1. Certyfikaty AOC wydane przez państwa członkowskie operatorom CAT (samoloty) przed wejściem w życie tego Rozporządzenia są uznawane za wydane zgodnie z tym Rozporządzeniem o ile są wydane w zgodności z Rozporządzeniem Rady (EWG) 3922/91.

Jednakże, nie później niż 2 lata po wejściu w życie tego Rozporządzenia:

 • Operatorzy muszą wdrożyć system zarządzania, programy szkoleniowe, procedury i podręczniki zgodne z wymaganiami odpowiednio: Załącznika III, IV i V.

 • Certyfikaty AOC muszą być wymienione na certyfikaty wydane zgodnie z Załącznikiem II (Part-ARO)


Art 10 wej cie w ycie
Art. 10 Wejście w życie lotniczych (po 28/10/2014)

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 października 2012 r.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 akapit drugi państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów załączników I–V do dnia 28 października 2014 r.

W przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z tej możliwości, powiadamia o tym Komisję i agencję. W powiadomieniu podaje się uzasadnienie dla tego rodzaju odstępstwa oraz długość okresu korzystania z niego, jak również określa się program wdrożenia obejmujący planowane działania i stosowne ramy czasowe.


Opt out
Opt-out lotniczych (po 28/10/2014)

 • Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej i EASA z notyfikacją woli przesunięcia terminu obowiązywania niniejszego rozporządzenia do dnia 28/10/2014 r. w całości.

 • Jednocześnie Polska przesłała raport konwersji AOC śmigłowcowych (cz. I) oraz „Plan implementacji” nowych przepisów w Polsce.


Dzia ania podczas okresu przej ciowego
Działania podczas okresu przejściowego lotniczych (po 28/10/2014)

 • Nadzór lotniczy powinien rozpocząć wdrażanie systemu zarządzania, podręczników inspektora, oprogramowania, itd., od momentu wejścia w życie nowych przepisów tak, aby na koniec okresu przejściowego był gotowy na „przejście” na nowe zasady.

 • Przewoźnicy lotniczy powinni rozpocząć wdrażanie ich systemu zarządzania (w tym SMS), procedur operacyjnych programów szkoleniowych i podręczników tak, aby na koniec okresu przejściowego w 100% spełniać wymagania nowych przepisów.


Struktura part oro
Struktura lotniczych (po 28/10/2014)Part-ORO


Oro gen 200 system zarz dzania
ORO.GEN.200 System zarządzania lotniczych (po 28/10/2014)

a) Operator ustanawia, wdraża i utrzymuje system zarządzania, który obejmuje:

1) wyraźnie określone zakresy obowiązków i odpowiedzialności w ramach struktury operatora, w tym bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywającą na kierowniku odpowiedzialnym;

2) opis ogólnej filozofii i zasad postępowania operatora w zakresie bezpieczeństwa, które określa się mianem polityki bezpieczeństwa;

3) określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa lotniczego stwarzanych przez działalność operatora, ocenę tych zagrożeń oraz sposób zarządzania towarzyszącym im ryzykiem, w tym podejmowanie działań zmniejszających ryzyko i weryfikujących skuteczność zarządzania;

4) utrzymywanie personelu przeszkolonego i fachowego w zakresie wykonywania powierzonych mu zadań;

5) dokumentację wszystkich kluczowych procesów systemu zarządzania, w tym procesu uświadamiania personelowi jego obowiązków oraz procedury wprowadzania zmian do tej dokumentacji;


cd lotniczych (po 28/10/2014)

6) stanowisko ds. monitorowania spełniania przez operatora odpowiednich wymagań. W procesie monitorowania zgodności z wymaganiami uwzględnia się system przekazywania informacji o nieprawidłowościach do kierownika odpowiedzialnego, co ma zapewnić skuteczne wdrożenie koniecznych działań naprawczych; oraz

7) wszelkie dodatkowe wymagania przewidziane odpowiednimi podczęściami niniejszego załącznika lub innych stosownych załączników.

b) System zarządzania musi odpowiadać rozmiarowi operatora oraz charakterowi i złożoności prowadzonej przez niego działalności, z uwzględnieniem ryzyka i zagrożeń związanych z tą działalnością.


Co to jest system zarz dzania bezpiecze stwem sms
Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem (SMS)? lotniczych (po 28/10/2014)

System zarządzania bezpieczeństwem jest to szereg zdefiniowanych procesów stosowanych w organizacji, które zapewniają skuteczne, uwzględniające ryzyko, podejmowanie decyzji dotyczących waszej codziennej działalności.


Na czym koncentruje si sms
Na czym koncentruje się SMS? lotniczych (po 28/10/2014)

SMS koncentruje się na zwiększaniu możliwości stałej poprawy ogólnego bezpieczeństwa systemu lotnictwa.


Jakie s g wne procesy sms
Jakie są główne procesy SMS ? lotniczych (po 28/10/2014)

 • Identyfikacja Zagrożeń – sposób identyfikowania zagrożeń dotyczących waszej organizacji;

 • Zgłaszanie Zdarzeń – proces zdobywania danych dotyczących bezpieczeństwa;

 • Zarządzanie Ryzykiem - standardowe podejście do oceny ryzyk oraz kontroli ryzyka;

 • Ocena Wyników - narzędzie zarządzania służące do oceny czy cele bezpieczeństwa organizacji są osiągane; oraz

 • Zapewnienie Jakości / Bezpieczeństwa – procesy oparte na zasadach zarządzania jakością, które wspomagają stałą poprawę bezpieczeństwa organizacji.


Jakie s role i odpowiedzialno w ramach sms
Jakie są role i odpowiedzialność w ramach SMS ? lotniczych (po 28/10/2014)

 • Kierownictwo wyższego szczebla/ dyrektor odpowiedzialny są odpowiedzialni za ustanowienie SMS oraz przydział środków/ zasobów dla wsparcia i utrzymania skutecznego SMS;

 • Kierownictwo jest odpowiedzialne za implementację, utrzymanie i przestrzeganie procesów SMS w swoich dziedzinach; oraz

 • Pracownicy są odpowiedzialni za identyfikowanie zagrożeń i ich zgłaszanie.


Jakie korzy ci daje sms mojej organizacji
Jakie korzyści daje SMS mojej organizacji ? lotniczych (po 28/10/2014)

 • Zapewnia bardziej świadome podejmowanie decyzji;

 • Poprawia bezpieczeństwo przez zmniejszenie ryzyka wypadków;

 • Zapewnia lepszy przydział środków/ zasobów, co powoduje większą skuteczność i zmniejszenie kosztów;

 • Wzmacnia kulturę korporacyjną; oraz

 • Świadczy o należytej staranności korporacyjnej.


Jakie g wne cechy widoczne s w organizacji posiadaj cej skuteczny sms
Jakie główne cechy widoczne są w organizacji posiadającej skuteczny SMS ?

 • Zaangażowanie wszystkich szczebli kierownictwa oraz osobiste zaangażowanie wszystkich pracowników w osiągnięcie celów bezpieczeństwa;

 • Wyraźna mapa drogowa tego czym jest SMS oraz tego co ma dokonać;

 • Ustanowiony zwyczaj otwartego komunikowania się w całej organizacji, wszechstronny i transparentny, oraz tam gdzie jest to potrzebne, bez stosowania sankcji; oraz

 • Kultura organizacyjna, stale zmierzająca do poprawy.


Czym nie jest sms
Czym nie jest SMS ? posiadającej skuteczny SMS ?

 • Samokontrolą / brakiem kontroli

 • Oddzielnym wydziałem;

 • Substytutem nadzoru; lub

 • Nadmiernym obciążeniem.


Jak dzia a sms
Jak działa SMS? posiadającej skuteczny SMS ?

 • Opiera się na istniejących procesach;

 • Integruje się z innymi systemami zarządzania przez dostosowanie elastycznego systemu przepisów do waszej organizacji; oraz

 • Świadczy o dobrych zasadach prowadzenia działalności.


Jaka jest r nica mi dzy sms i programem bezpiecze stwa lot w
Jaka jest różnica między SMS i programem bezpieczeństwa posiadającej skuteczny SMS ?lotów?

 • SMS jest przede wszystkim proaktywny/ przewidujący. Uwzględnia zagrożenia i ryzyka, które mają wpływ na całą organizację, oraz kontrolę ryzyka. Program bezpieczeństwa lotów jest przede wszystkim reaktywny i zasadniczo koncentruje się tylko na jednej części systemu – na operacjach linii lotniczych.


Jaka jest r nica mi dzy sms i systemem zarz dzania jako ci qms
Jaka jest różnica między SMS i systemem zarządzania jakością (QMS) ?

 • SMS koncentruje się na aspektach bezpieczeństwa organizacji.

 • QMS koncentruje się na usługach i wyrobach organizacji.

 • QMS koncentruje się na zgodności, a SMS koncentruje się na zagrożeniach. Zarówno niezgodności jak i zagrożenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.

  Obydwa systemy zwiększają bezpieczeństwo i są uzupełniającymi się narzędziami zarządzania.

  Nie można mieć skutecznego SMS-u bez stosowania zasad zarządzania jakością.


Podej cie zintegrowane
Podejście zintegrowane jakością (QMS) ?


Proporcjonalno
Proporcjonalność jakością (QMS) ?


Proporcjonalno1
Proporcjonalność jakością (QMS) ?

Definicja „złożonej (dużej)organizacji” – trzy kryteria:

 • Wielkość w kontekście personelu (ponad 20 osób FTE) zaangażowanych w działalność będącą przedmiotem rozporządzenia (WE) nr 216/2008 i przepisów wykonawczych do niego lub

 • Złożona działalność

  • Ilość baz;

  • Ilość podwykonawców

 • Podejmowane ryzyko

  • operacje wymagające specjalnych zatwierdzeń: PBN, LVO, ETOPS, HHO, HEMS, NVIS, DG;

  • różne typy wykorzystywanych statków powietrznych;

  • środowisko (obszar przybrzeżny, górzysty, itp


Elastyczno
Elastyczność jakością (QMS) ?

Organizacja może wykorzystywać alternatywne sposoby spełnienia wymagań wobec akceptowalnych sposobów przyjętych przez Agencję:

„alternatywne sposoby spełnienia wymagań „

 • Organizacja musi przekazać właściwemu organowi opis tych sposobów oraz ocenę potwierdzającą zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 216/2008 oraz przepisami wykonawczymi do niego.

 • Organizacja może wdrożyć te alternatywne sposoby spełnienia wymagań po ich wcześniejszym zatwierdzeniu przez właściwy organ


Ma e nieskomplikowane organizacje
Małe, nieskomplikowane organizacje jakością (QMS) ?

Prosty system zarządzania:

 • Lista kontrolna zagrożeń

 • Zarządzanie ryzykami w zakresie bezpieczeństwa związanymi ze zmianami

 • Kierownik ds. bezpieczeństwa (może być również ACCM)

 • Odpowiedzialność za identyfikacje zagrożeń, ocenę i ograniczanie ryzyk

 • Polityka bezpieczeństwa

 • Plan działań awaryjnych (ERP)


Du e skomplikowane organizacje amc1 oro gen 200 a 1
Duże, skomplikowane organizacje jakością (QMS) ?AMC1-ORO.GEN.200(a)(1)


Kierownik odpowiedzialny
Kierownik Odpowiedzialny jakością (QMS) ?

Odpowiedzialność za to, że:

 • Działalność może być sfinansowana

 • Działalność będzie prowadzona zgodnie z przepisami

 • Ustanowiono i utrzymano efektywny system zarządzania


Kierownik ds bezpiecze stwa
Kierownik ds. bezpieczeństwa jakością (QMS) ?

Funkcje:

 • umożliwianie identyfikacji zagrożeń oraz analizy i zarządzania ryzykiem;

 • monitorowanie wdrażania działań podejmowanych w celu ograniczania ryzyka, zgodnie z listą zawartą w planie działań bezpieczeństwa;

 • zapewnianie okresowych raportów na temat wyników w zakresie bezpieczeństwa;

 • zapewnianie utrzymania dokumentacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;

 • zapewnianie dostępności szkolenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz spełnianiu przez nie akceptowalnych standardów;

 • dostarczanie informacji w kwestiach związanych z bezpieczeństwem; oraz

 • zapewnianie rozpoczęcia i sprawdzenia końcowego wewnętrznego systemu badań zdarzeń/wypadków.


Polityka bezpiecze stwa
Polityka bezpieczeństwa jakością (QMS) ?

Polityka bezpieczeństwa stanowi środek, przy pomocy którego organizacja określa swoje intencje do utrzymania oraz, na ile to wykonalne, poprawy poziomów bezpieczeństwa w całym zakresie prowadzonej działalności oraz ograniczenia do minimum swojego wkładu w ryzyko wystąpienia wypadku statku powietrznego w maksymalnie możliwym stopniu.


Podr cznik zarz dzania bezpiecze stwem
Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem jakością (QMS) ?

Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem (SMM) powinien stanowić kluczowy instrument komunikowania podejścia do bezpieczeństwa w całej organizacji. SMM powinien dokumentować wszystkie aspekty związane z zarządzaniem bezpieczeństwem, łącznie z polityką, celami i procedurami bezpieczeństwa oraz zakresem obowiązków poszczególnych osób w zakresie bezpieczeństwa.

Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem powinien zawierać wszystkie poniższe punkty:

 • zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem;

 • polityka i cele bezpieczeństwa;

 • zakres odpowiedzialności kierownika odpowiedzialnego związany z bezpieczeństwem;

 • zakres obowiązków kluczowego personelu związanego z bezpieczeństwem;

 • procedury kontroli dokumentacji;

 • systemy identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem;

 • planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa;

 • monitorowanie wyników w zakresie bezpieczeństwa;

 • zgłaszanie i badanie incydentów;

 • planowanie działań w sytuacjach awaryjnych;

 • zarządzanie zmianą (łącznie ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi zakresu obowiązków związanych z bezpieczeństwem);

 • promowanie bezpieczeństwa.


Dokumentacja
Dokumentacja jakością (QMS) ?

 • Nie wymaga się powielania informacji w kilku dokumentach.

 • Informacje mogą być zawarte w jakimkolwiek podręczniku/instrukcji organizacji (np. instrukcja operacyjna, instrukcja szkoleniowa), które również mogą być łączone.

 • Organizacja może również zdecydować o dokumentowaniu niektórych informacji podlegających wymogowi dokumentowania w oddzielnych dokumentach (np. w procedurach). W takim przypadku należy zapewnić, że podręczniki/instrukcje zawierają odpowiednie odniesienia do każdego oddzielnego dokumentu. Każdy z takich dokumentów powinien być uznawany za integralną część dokumentacji systemu zarządzania organizacji.Sms teoria
SMS - teoria jakością (QMS) ?

 • Dla zainteresowanych opisem systemu zarządzania bezpieczeństwem, informacje o elementach SMS i oddziaływaniu ich na siebie, można odnaleźć w Podręczniku SMS Doc ICAO (9859) opublikowanym na stronach Urzędu w zakładce "Zarządzanie bezpieczeństwem - Program bezpieczeństwa" 


Data graniczna
Data graniczna jakością (QMS) ?

 • Po 28/10/2014 przewóz lotniczy może wykonywać tylko podmiot, który wykazał spełnienie wymagań rozporządzenia 965/2012


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę jakością (QMS) ?


ad