elevenes psykososiale milj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elevenes psykososiale miljø PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elevenes psykososiale miljø

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Elevenes psykososiale miljø - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Elevenes psykososiale miljø. Nord-Trøndelag 05.12.12 Morten Hendis. Krenkelser og mobbing er skadelig.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elevenes psykososiale miljø' - gen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elevenes psykososiale milj
Elevenes psykososiale miljø

Nord-Trøndelag

05.12.12

Morten Hendis

slide3

Mange mobbeofre får alvorlige ettervirkninger. Hele 33 prosent av norske skoleelever som har blitt mobbet hadde høy forekomst av posttraumatiske stresslidelser (PTSD). Dette kommer frem i en kartlegging av mobbing blant 963 skoleelever i åttende og niende klasse.(Studien viser også at jenter er mer utsatt for å få PTSD-symptomer enn gutter.)Idsøem.fl.: Bullying and PTSD symptoms, Journal of Abnormal Child Psychology, August 2012, Volume 40, Issue 6, pp 901-911, doi: 10.1007/s10802-012-9620-0.

slide4

En gang slapp de steiner ned mot meg fra en trapp på skolen. Målet var å treffe meg , og det klarte de. Nå ignorerer de meg bare. Jeg har ikke blitt invitert i bursdagselskap til noen siden fjerde klasse.

Jeg har dysleksi. Skolen sa at jeg skulle holde på med sosiale ferdigheter i ethalvt år og deretter begynne med fag. Da mamma og pappa var bekymret for at jeg ikke hadde lekser og skulle skrive noe hjemme, sa skolen at de ikke behøvde å bekymre seg, fordi jeg skrev på skolen, - men da skoleåret var

slutt, var skrivepermen min tom.

Gutt 15 år

slide5

Fakta om barnekonvensjonen

 • Norsk lov siden 2003 (Inkorporert gjennom menneskerettighetsloven)
 • Gir barn konkrete rettigheter
 • Ser barn på en ny måte
retten til uttale seg fritt og direkte
Retten til å uttale seg ’fritt’ og ’direkte’
 • ’Fritt’: uten press, manipulering - den unges eget syn (GC no. 12)
  • Hvis mistanke om at den unge fremmer andres interesser: betydning for vekten
 • ’Direkte eller gjennom representant’:
  • Barnekomitéen anbefaler direkte ’høring’ der det er mulig
  • Eks på representant: den unges foreldre, helsesøster el.
  • NB! Det kan være en interessekonflikt mellom den unge og foreldrene
 • Det sentrale: at den unge får sagt det han eller hun ønsker, uten å føle seg presset eller å måtte ta hensyn til foreldrene
slide9

Ungdom som sier sin mening kan skape utrygghet hos voksne

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8288261

henvendelser daglig ukentlig offentlige rapporter tilsyn innsyn i en rekke klagesaker

Bakgrunn

- Kontakter: * Elevråd * FUG/FUB * Ungdoms- panelet * Ekspert- grupper * Elev- org. * Elever ogforeldre * Fagmiljøer

- Henvendelser (daglig/ukentlig)- Offentlige rapporter (tilsyn)- Innsyn i en rekke klagesaker
slide13

Noen hovedutfordringer- Elever og foreldre kjenner ikke sine rettigheter- Elevene blir ikke hørt- Flere voksne i skolen forstår ikke sin handlings og varlingsplikt.-Klagesystemet er tungrodd - Skolene mangler ofte kompetent støtte til å løse utfordringene (PPT, skolehelsetjeneste, barnevern osv..)

slide14

”…gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing” (Elevundersøkelsen 2008)

Ulike definisjoner av mobbing

Olweus (1992:17) definerer mobbing slik: "En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer"

slide15

Generell definisjon av mobbing (Olweus)

Gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra ett eller flere individ rettet mot et individ som har vanskelig for å forsvare seg (som føler seg mer eller mindre hjelpeløs).

Tre hovedkriterier:

”Ondsinnet atferd”

Gjentakelse over tid

Ubalanse i faktisk eller persipert styrkeforhold

slide16

Opplæringsloven kap 9A

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjandeåtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarastmogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.

kap 9a
Kap 9a
 • Kravet i § 9a-1 er knyttet til at miljøet skal ha en positiv virkning på eleven. Det er ikke tilstrekkelig at skolen har et miljø som ikke har dårlig innvirkning på elevens læring, trivsel og helse.
 • Retten til et godt fysisk og psykososialt miljø er en individuell rett, noe som innebærer at det er den enkeltes oppfatning av skolemiljøet som er det avgjørende.

(Se fvl § 17 (1) andre punktum, barneloven § 31 og BK art. 12.)

saksbehandling
Saksbehandling
 • Forholdet mellom korrekte og hensiktsmessige avgjørelser og effektivitet og partenes behov for å få saken avsluttet
  • ”uten ugrunnet opphold” (Jfr. også tolkningen av dette i UDIR 2-2010)
innholdet i skolens vedtak
Innholdet i skolens vedtak
 • Skolen må i enkeltvedtaket gi en vurdering av om retten etter § 9a-1 er oppfylt.
 • Elevens mening skal fremkomme i saken
 • Skolen må i enkeltvedtaket fastsette egnede tiltak
 • Plan for evaluering og justering
 • Tidsplan for gjennomføring og evaluering
eksempler p tiltak udir 2 2010
Eksempler på tiltak, Udir-2-2010

Inndeling av tiltak:

 • individrettede tiltak – systemrettede tiltak
 • nivået tiltaket retter seg mot:
  • enkeltelever
  • flere elever i klassen
  • tiltak rettet mot klassemiljøet
  • tiltak rettet mot hele skolen
 • tiltak rettet mot den som har krenket – tiltak rettet mot det som har blitt krenket
 • pedagogiske/forebyggende tiltak – organisatoriske tiltak - rettslige tiltak
nasjonale tilsyn med kap 9a avdekker at for mange skoler ikke fatter vedtak men
Nasjonale tilsyn med kap. 9A, avdekker at for mange skoler ikke fatter vedtak, men;
 • Plikten til å stanse krenkelsene er absolutt etter loven.
 • Dersom en ungdom sier at hun ikke har det bra, er dette tilstrekkelig for å ”gjøre noe”! Videre undersøkelse og vedtak kan komme etterpå
 • Ikke la kravet til vedtak og plan hindre deg i å gjøre en praktisk-pedagogisk god jobb for den krenkede og de som krenker, lag gode rutiner
slide24

Hvem må delta i arbeidet for et miljø fritt for krenkelser for at vi skal lykkes?

 • Alle elever
 • Elevråd
 • SMU
 • Alle voksne i skolen
 • Foresatte
 • Lag og organisasjoner i nærmiljøet (Lenvik, Horten)
 • Kjøpmannen ”på hjørnet”
dette m du sjekke

Dette må du sjekke

”Ville jeg ha akseptert å bli utsatt for dette?”

”Står det i loven at jeg har lov til dette?”

”Er eleven hørt”

”Er dette det beste for eleven?”

”Kjenner familien til klageretten?”

plikt til gripe inn plikt til varsle plikt til avverge

Plikt til å gripe innPlikt til å varslePlikt til å avverge

Opplæringsloven §9a-3

Straffeloven §139

slide28

Takk for oppmerksomheten

www.barneombudet.no

facebook.com/barneombudettwitter.com/barneombudet