slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Å gi rammer som støtte for elevenes skriving PowerPoint Presentation
Download Presentation
Å gi rammer som støtte for elevenes skriving

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
lamont

Å gi rammer som støtte for elevenes skriving - PowerPoint PPT Presentation

150 Views
Download Presentation
Å gi rammer som støtte for elevenes skriving
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Å gi rammer som støtte for elevenes skriving

 2. Praksisdokumentet • Les: Å gi rammer som støtte for elevenes skriving • Noter ned nøkkelord/setninger i hver boks på lesearket mens du leser • Del med gruppa di/partneren din det du noterte ned på lesearket ditt

 3. Rammer for skriving • På ungdomstrinnet møter elevene større faglige krav og større krav til skriveferdighet. Eksplisittskriveopplæring er derfor helt nødvendig og må inngå i alle fag. • Å motivere for skriving handler om å målretteskriveoppgavene, gi gode rammerfor skrivinga og bruke skriving i faglig relevante sammenhenger. • Å lære seg å skrive er med andre ord en kontinuerligprosess som fortsetter etter at den første skriveopplæringen er avsluttet • Rammer for skriving vil si at vi gir elevene stillaserfor å støtte elevenes skriveutvikling

 4. Rammer for skriving kan være bruk av modelltekster • Bruk av modelltekster der samtalen rundt tekstene er sentralt Bruk av elevtekst for å modellere hvordan tematiske koblinger brukes for å skape sammenheng i tekst: http://youtu.be/9sZbl7N6-4o

 5. Modelltekster • En modelltekst er en tekst man bruker som utgangspunkt for å for å diskutere tekstoppbygging og typiske kjennetegn ved teksten med elevene. • Samtalen om teksten er svært viktig for at elevene skal utvikle et metaspråk om tekst og skriving. • Modelltekster kan også brukes som inspirasjon og slik motivere for egen skriving • Gode elevtekster er særlig nyttige som modelltekster fordi de relevante å strekke seg etter • Mangler man gode modelltekster, kan læreren konstruere modellteksterfor det enkelte skriveformål

 6. Rammer for skriving kan være å modellere skriveposessen • Modellering er viktig for å støtte elevene i skrivearbeidet og for å synliggjøre hva vi gjør når vi skriver Lærer modellerer ulike måter å innlede en artikkel: http://youtu.be/AZ1HkjmB5as

 7. Modellering • Modellering vil si at læreren modellerer skriving for elevene sine • Elever og lærer forhandler om hvordan teksten skal bli • Gjennom modelleringsprosessen synliggjøres at det å skrive handler om å foreta en rekke valg

 8. Rammer for skriving kan være å bruke konkrete støttestillas • Skriverammer, startsetninger og tekstbinderarkiver eksempler på ulike støttestillas eleven kan ta i bruk i skrivinga. • Skriverammer er fleksible verktøyeleven kan bruke for å strukturere tekstinnholdet i en tidlig fase av skriveprosessen.

 9. Hvorfor bruke skriverammer? • Rammene gjør det lettere å komme i gang med skrivinga • Rammene gjør det lettere å se for seg hvordan teksten skal bli til slutt (gir et «bilde» av teksten • Rammene gir hjelp til å finne ord som kan uttrykke innholdet og slik gir rammene kognitiv avlastning • Rammene gir erfaring med ulike måter å strukturere tekst på, både på heltekstnivå og avsnittsnivå • Rammene gir forslag til måter å skape sammenheng i tekst på.

 10. Eksempel på skriverammer

 11. Skriveramme for strukturering av innhold (tematiske avsnitt)

 12. Når kan vi bruke skriverammer? • Skriverammer er et nyttig verktøy for elever som strever med å se for seg hele teksten • Skriverammer er kanskje spesielt nyttig i planleggingsfasen • Skriverammer må aldri reduseres til skjematiske innfyllingsoppgaver • All bruk av skriverammer må modelleres av lærer og elevene bør veiledes i bruken av dem • Skriverammer er stillas som må «rives ned» når elevene ikke har behov for dem lenger