1 / 18

Investicioni potencijali opštine Srbac

Investicioni potencijali opštine Srbac. Srbac, februar 2014. godine. Srbac. 500 km. 1000 km. P reko milion stanovnika u krugu od 100 km. Investicioni potencijali. Poljoprivreda, zdrava hrana Biogasna postrojenja (obnovljivi izvori energije – biomasa iz poljoprivrede i

gasha
Download Presentation

Investicioni potencijali opštine Srbac

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Investicioni potencijali opštine Srbac Srbac, februar 2014. godine

 2. Srbac 500 km 1000 km Preko milion stanovnika u krugu od 100 km

 3. Investicioni potencijali • Poljoprivreda, zdrava hrana • Biogasna postrojenja (obnovljivi izvori energije – biomasa iz poljoprivrede i šumarstva) • Drvoprerada • Rudnik kaolina „Motajica‟ • Industrijsko-poslovna zona „Crnaja‟

 4. Poljoprivreda, zdrava hrana • Ukupne obradive površine oko 17.000 ha • Područje Lijevče polja idealno za ratarstvo i povrtarstvo (kvalitetno zemljište, dostupnost vode za navodnjavanje i dr.) • Najviše je zastupljen uzgoj žitarica sa 67 % površina, industrijsko i krmno bilje 25 %, te povrće 8 % • Centar živinarske proizvodnje u BiH - preko 200 farmi za tov pilića, 20.000 t/god pilećeg mesa

 5. Poljoprivreda, zdrava hrana • Kompleks ribnjaka Bardača - proizvodnja slatkovodne ribe • Velike mogućnosti se vide u izgradnji plastenika za proizvodnju povrća i sadnog materijala (trenutno oko 65 ha pod plastenicima za proizvodnju povrća i cvijeća) • Nedostajuća infrastruktura - hladnjača sa pratećim objektima (distributivni centar)

 6. Biogasna postrojenja Problem nekontrolisanog odlaganja i bacanja velikih količina otpada organskog porijekla (otpad sa farmi, otpad iz klaonica, otpad iz prehrambene industrije i dr.) Rješenje - investiranje u izgradnju postrojenja za proizvodnju biogasa u kojem bi se prerađivao otpad organskog porijekla čime bi se riješilo pitanje njegovog uklanjanja Produkti proizvodnje biogasa koji donose profit: • električna energija • toplotna energija • supstrat/organsko đubrivo

 7. Drvoprerada • Sektor drvoprerade - najveći procenat izvoza na području opštine • Primarna prerada je trenutno osnovni vid obrade drveta • Tradicija i dostupna radna snaga - osnovana Škola za neformalno obrazovanje odraslih (WoodMetalTechnicalSchool – WMTS) - edukacija kadrova za potrebe drvnog i metalnog sektora (CNC programeri i operateri i dr.) • Investiciona mogućnost - sektor finalne obrade drveta

 8. Rudnik kaolina „Motajica‟ • Djelatnost: Iskop i prodaja rude kaolinisanog granita • Iskop rude od 1960. godine • Vlasnička struktura: 51,15 % većinski akcionar 42,58 % mali akcionari 6,27 % ZIF VIB Fond Banjaluka • Resursi: • Novi kop „Bašića brdo” rezerve cca. 13 mil. t • Stari kop „Đidovi” sa rezervama cca. 2 mil. t • Obavljena istraživanja na dva potencijalna kopa sa procijenjenim rezervama od cca. 10 mil. t • Sirova ruda sadrži i značajne količine feldspata, berila, liskuna i kvarca • Oprema i mehanizacija za kopanje rude sa kapacitetom 50.000 – 70.000 t/god

 9. Rudnik kaolina „Motajica‟ • Separacija: • Trenutno ne radi, već se prodaje sirova ruda • Uređena infrastruktura kapaciteta prerade 60.000 t/god rafinisanog kaolina • Vlastita trafostanica i izvori vode za potrebe separacije • Opcije za saradnju i strateško partnerstvo: • Zajednička ulaganja (Joint Venture Investment), prvenstveno u tehnologiju separacije • Pokretanje pogona za proizvodnju novih proizvoda na bazi rudno-mineralnih sirovina • Prodaja dionica

 10. Industrijsko-poslovnazona„Crnaja” • Nalazi se u mjestu Crnaja udaljenom od Srpca 5 km • Obuhvatapovršinuod32 ha • Namjena: industrijsko-poslovna • Urađen je Regulacioni plan zone koji daje sve urbanističke parametre za parcele

 11. POSTOJEĆI STAMBENI OBJEKTI LAKA INDUSTRIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA SUŠENJE I PRERADU VOĆARSKO - POVRTLARSKIH PROIZVODA PROIZVODNJA I SKLADIŠTENJE HRANE

 12. Udaljenost od autoputa E 661 (Banja Luka – Gradiška) je 20 km Udaljenost od međunarodnog graničnog prelaza Gradiška je 30 km (granica BiH sa EU) Udaljenost od autoputa E 70 (Zagreb – Beograd) je 35 km Udaljenost od aerodroma Mahovljani je 30 km, od aerodroma Zagreb 170 km

 13. Industrijsko-poslovnazona„Crnaja” Postojeća infrastruktura: • Nadzemni20 kV dalekovod • Trafostanicakojazadovoljavazahtjevekorisnikaindustrijskezone (630 kVA) • Sistemzavodosnabdijevanjeprofila 160 mm • Telekomunikacijskeinstalacije, internet (ADSL) Nedostajuća infrastruktura: • U zoninijeizgrađenajavnagradskakanalizacija, nego je predviđenaizgradnjalokalnih uređaja za prečišćavanje tehnoloških voda.

 14. Industrijsko-poslovnazona„Crnaja” Podsticajne mjere za kupovinu zemljišta u zoni u cilju izgradnje novih objekata: • Smanjenjecijenezemljišta (u ovojzonipotržišnimcijenama se kreće oko6 KM/m²) -isto sesadanudi u postupkujavnelicitacijepopočetnoj od 0,60 KM/m². • Umanjenjejednokratnerente(u ovoj zoniiznosi 12 KM/m²) - sadaiznosi4 KM/m² novoizgrađenogobjektavećeg od 1000 m² u osnovi.

 15. Konkurentskeprednostiindustrijsko-poslovne zone „Crnaja“: • Dobraputnainfrastruktura • Blizinaautoputa • BlizinaEU tržišta • Neposrednablizinapogonazapreradu pilećeg mesa „Klaonica PPS (PerutninaPtuj)“ – savremenaklaonicakapacitetapreko 30.000jedinica/dan • Neposrednablizinapogona „ENSA BH (Sava Kranj)” - proizvodnjabioenergenatanabazidrvnebiomase • Adekvatnaelektroenergetskamrežaiindustrijskitrafovelikogkapaciteta • Postojećivelikiskladišnikapaciteti (silosi) zaskladištenježitarica

 16. Industrijsko-poslovnazona„Crnaja” Konceptrazvojaindustrijske zone „Crnaja“ je takav da treba da pružiodgovorenapitanjavezanauzvlastituenergetskuefikasnostiodrživost (ponudirješenjavlastiteproizvodnjetoplotneenergijeiintegrisanogsistemazbrinjavanjaiupravljanjaotpadnimvodama). U tim uslovima potencijalniinvestitori (pogotovo u sektoruprehrambeneindustrije)moguočekivatiznačajnijebenefitei to možebitiključanipresudanfaktorprivlačenjainvestitora.

 17. Dodatne investicione mogućnosti • Tekstilna industrija – tradicija, obučena radna snaga • Turizam – Bardača (Ramsarsko područje), ribolovni i lovni, rekreacijski • Akvakultura • Izgradnja sistema centralnog grijanja gradskog područja • Luka/pristanište na rijeci Savi • Unapređenje upravljanja komunalnim otpadom i sekundarnim sirovinama

 18. HVALA NA PAŽNJI !!! Opština Srbac Mome Vidovića 7, 78420 Srbac Tel: +387 51 745-640 Fax: +387 51 740-152 E-mail: opstinasrbac@teol.net www.srbac-rs.com

More Related