slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Демократик давлат ва фуқаролик жамиятини қуриш назарияси ва амалиёти асослари Д.З.Эрназаров PowerPoint Presentation
Download Presentation
Демократик давлат ва фуқаролик жамиятини қуриш назарияси ва амалиёти асослари Д.З.Эрназаров

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Демократик давлат ва фуқаролик жамиятини қуриш назарияси ва амалиёти асослари Д.З.Эрназаров - PowerPoint PPT Presentation


 • 899 Views
 • Uploaded on

Демократик давлат ва фуқаролик жамиятини қуриш назарияси ва амалиёти асослари Д.З.Эрназаров. Ўзбекистонда демократик жамият барпо этишда “Ўтиш даври”нинг зарурлиги. Унинг хусусиятлари. «Ўзбек модели».

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Демократик давлат ва фуқаролик жамиятини қуриш назарияси ва амалиёти асослари Д.З.Эрназаров


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Демократик давлат ва фуқаролик жамиятини қуриш назарияси ва амалиёти асослари

 • Д.З.Эрназаров
slide2

Ўзбекистонда демократик жамият барпо этишда “Ўтиш даври”нинг зарурлиги.

 • Унинг хусусиятлари
slide3
«Ўзбек модели».
 • Ислом Каримов туб ислоҳотлар асосчиси. Унинг «Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли», «Ўзбекистон - бозор муносабатларига ўтишнинг ўзига хос йўли» ва бошқа асарларида бозор иқтисодиётига асосланган демократик жамият қуриш тамойиллари.
 • Иқтисодиётнинг сиёсатдан устуворлиги.
 • Давлат бош ислоҳотчи.
 • Қонун устуворлиги.
 • Кучли ижтимоий ҳимоя
 • Бозор муносабатларининг босқичма-босқич ривожланиши
slide4
. «Ўзбек модели»нинг жаҳон халқлари томонидан эътироф этилиши

Жамиятимизниислоҳ қилиш борасидагимақсад вавазифаларимизнингмаъно-моҳиятини анашундайтушунишданкелибчиқиб баёнэтилган“Ислоҳот – ислоҳот учунэмас, аввалоинсонучун”, “Янги уйқурмай туриб, эскисинибузманг” деганмашҳур шиорларэл-юртимизўртасидакенгёйилиб, қўллаб-қувватланаётгани бежизэмас, албатта.

slide5
Ўтиш даврининг ўзига ҳослиги
 • «классик»,
 • «инқилобий»,
 • «эволюцион»,
 • «шок терапияси» йўллари.
 • Демократик жамият қуришда ўтиш даврини «анъанавий» ва «инқилобий» тушунишнинг бир томонлама талқин этилиши ва унинг чекланганлиги.
slide6
Ўзбекистонда «Ўтиш даври»га ёндашишнинг ўзига хос жиҳатлари.
 • Эволюцион, тадрижий ривожланиш йўлининг моҳияти. Унда ҳар бир мамлакат ва халқларнинг ўзига хос менталитети, турмуш тарзини ҳисобга олиш зарурлиги. Демократик жамият қуриш вазифаларининг босқичма-босқич амалга оширилиши.
slide7

Ислом Каримов томонидан Ўзбекистоннинг «эволюцион-тадрижийлик» асосида, ислоҳотлар йўли билан демократик жамиятга ўтишига доир назарий, концептуал методологиянинг ишлаб чиқилиши.

 • Ўзбекистоннинг тоталитар мустамлака мамлакатдан демократик жамиятга ўтишда ўзбек халқининг ўзига хос хусусиятлари, урф-одат, анъана ва қадриятларининг роли. Демографик жараёнлар, миллий таркиб, геостратегик хусусиятларига асосланиш ва уларни ҳисобга олиш зарурлиги.
slide8
Демократик жамиятнинг миллий, умумбашарий тамойиллари ва қадриятлари тушунчаси.
 • Президент Ислом Каримов Ўзбекистонда демократик жамият қурилишида миллий ва умумбашарий тамойилларга таяниш тўғрисида. Миллат - ҳар қандай миллий қадриятнинг объекти, миллий қадриятлар тизими таянадиган ижтимоий асоси эканлиги.
 • Демократик жамият барпо этишда миллий тамойилларига бўлган зарурат. Демократияни миллий манфаатларга зид қўйиб, «зўрма-зўракилик” билан жорий қилиб бўлмаслиги. Миллий қадриятлар ва деморкатия тамойиллари ўртасидаги мутаносибликка эришишнинг жаҳон тажрибаси.
slide9
Қонун устуворлиги демократик, фуқаролик жамияти қурилишининг асоси Фуқаро эркинлиги ва фаоллигини таъминлаш - демократик жамият қуриш омили
 • Ўзбекистонда демократик, ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамияти қурилишида қонун устуворлиги тамойилининг мустаҳкамланиши. Ҳозирги Қонун устуворлиги тушунчаси ва унинг моҳияти. Ҳуқуқий давлатни белгиловчи мезонлар.
 • Президент Ислом Каримовнинг «Адолат - қонун устуворлигида» масаласига доир қарашлари. Қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий хужжатлар асосида адолат, инсон манфаатлари устуворлиги. Ўзбекистонда давлат ва жамият қурилиши ҳамда сиёсий ҳаётни эркинлаштириш. Президентлик институти ва унинг шаклланиши.
slide10
Маънавий янгиланишнинг демократик жамият қурилишидаги аҳамияти.
 • Миллий-маънавий ўзгаришларнинг давлат ва жамият қурилишида акс этиши. Ўзбекистонда барпо этилаётган демократик, фуқаролик жамияти қурилишининг маънавий янгиланиш билан боғлиқлиги. Унинг демократик жамият қуришдаги аҳамияти ва истиқболлари
slide11
Президент Ислом Каримов асарларида фуқаролик жамияти тушунчаси

«Кучли давлатдан кучли фуқаролик жамият сари» тамойили.

Республик ПрезидентиИслом Каримов таъкидлаганидек, “Бизучунфуқаролик жамияти – ижтимоиймакон. Бумакондақонун устуворбўлиб, у инсоннингўз-ўзиникамолтоптиришгамонеликқилмайди, аксинчаёрдамберади. Шахсманфаатлари, унингҳуқуқ ваэркинликларитўладаражадарўёбгачиқишига кўмаклашади. Бошқача айтгандадавлатнингқонунлари инсонвафуқаро ҳуқуқларини камситмаслигилозим. Шунингбаробаридабарчаодамларқонунларга сўзсизриояқилишлари шарт”.

slide12
Демократик жамиятда оила институтининг ўзига хослиги.
 • Оила институтининг баркамол шахс ва демократик қадриятлар шаклланишидаги ўрни. Оилада миллий-маънавий қадриятларга амал қилишнинг ўзига хос хусусиятлари. Демократик жамиятда оила функцияси ва унинг асосий вазифалари. Оила муҳитида фикрлар бирлиги ва плюрализм. Оилада жамоавийлик кўринишларининг демократик жамият ҳаётида акс этиши. Ўзбекистонда ўзига хос ва мос демократик жамият қуришда оила ролининг ошиб бориши.
slide13

Ўзбекистонда демократик жамият шаклланишида маҳалла ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг ўрни.

 • Нодавлат, нотижорат ва жамоат бирлашмалари тушунчаси. Унинг маъно ва мазмуни.Фуқаролик жамияти қуриш Ўзбекистоннинг пировард сгратегик мақсади.
slide14
Кўппартиявийлик - демократик жамият барпо этишнинг муҳим шарти.
 • Демократик жамиятда турли қатламлар, гуруҳлар манфаатларини уйғунлаштиришда ижтимоий адолат мезонлари ва ижтимоий ҳимояни қўллашни барқарор тараққиётни таъминлашдаги аҳамияти
slide15
Жаҳон ҳамжамияти ва демократик жараёнлар
 • Марказий Осиёдаги демократик жараёнлар ва давлатлараро ҳамкорлик. Мустақил Ўзбекистоннинг жаҳон хамжамияти билан ўзаро манфаатли ҳамкорлигининг истиқболлари. Халқаро, минтақавий ва миллий хавфсизлик муаммоларини мустаҳкамлашда Ўзбекистон нуфузининг ортиб бориши.