slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Бошқарув ва ишлаб чиқариш жараёнларининг ахборот тизимлари PowerPoint Presentation
Download Presentation
Бошқарув ва ишлаб чиқариш жараёнларининг ахборот тизимлари

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Бошқарув ва ишлаб чиқариш жараёнларининг ахборот тизимлари - PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on

Бошқарув ва ишлаб чиқариш жараёнларининг ахборот тизимлари. Режа:. Жамият ривожида АКТнинг ўрни “Электрон хукумат” тизимини шакллантириш Электрон хукумат архитектураси Давлат интерактив хизматлари. ЖАМИЯТ РИВОЖИДА АКТНИНГ ЎРНИ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Бошқарув ва ишлаб чиқариш жараёнларининг ахборот тизимлари' - lamar-good


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Бошқарув ва ишлаб чиқариш жараёнларининг ахборот тизимлари

slide2
Режа:

Жамият ривожида АКТнинг ўрни

“Электрон хукумат” тизимини шакллантириш

Электрон хукумат архитектураси

Давлат интерактив хизматлари

slide3
ЖАМИЯТ РИВОЖИДА АКТНИНГ ЎРНИ

Ахборотлаштириш – худудий тақсимланган ахборот ресурсларини бирлаштирувчи телекоммуникация инфратузилмасини қуриш ва ривожлантиришга йўналтирилган сиёсат ва жараёнлар.

Ахборотлаштириш жараёни:

- ахбороттехнологиялариривожланишинингнатижаси;

- технологик, маҳсулотгайўналтирилганишлабчиқаришнингпостиндустриалхолатигатрансформацияси.

Ахборотлаштириш – бу нафақат технологик, балки аҳоли турмуш тарзига сезиларли ўзгартиришлар киритадиган ижтимоий ва маданий жараён ҳамдир.

Жамиятни ахборотлаштириш – бу жамият аъзоларининг ишончли ахборотдан тўлиқ ва ўз вақтида фойдаланишларини таъминлашга қаратилган чоралар комплексини ишга туширишдир, бу янги ахборот технологияларини ўзлаштириш ва ривожлантириш даражасига боғлиқ бўлади.

slide4

ЖАМИЯТ РИВОЖИДА АКТНИНГ ЎРНИ

Бугунги кунда ахборотлашган жамият атамаси нафақат ахборот соҳаси мутахассисларининг муомаласида, балки сиёсий фаолият, иқтисодчи, олимларнинг муомалаларида ҳам ўз ўрнини мустахкам эгаллади.

Кўп ҳолларда бу тушунча фуқаролик жамияти платформасида янги эволюцион сакрашни амалга оширишга ва ахборот асрига ахборотлашган жамият сифатида қадам босишга имкон берувчи ахборот технологиялари ва телекоммуникация воситаларининг ривожи билан умумлаштирилади.

slide5
ЖАМИЯТ РИВОЖИДА АКТНИНГ ЎРНИ

Ахборотлашганжамиятнитавсифловчимезонлар:

Технологик: ишлабчиқаришда, муассасаларда, таълимтизимидакенгқўлланиладиганахбороттехнологиялари.

Ижтимоий: ахборотяшашсифатиниўзгартиришнингмуҳимстимуляторисифатидаюзагачиқади, ахборотгакенгкиришда «ахборотонги» шаклланади ва тасдиқланади.

Иқтисодий:ахборотиқтисодиётда ресурс, хизмат, товар, қўшилганқиймат ва бандликманбаисифатида калит омилниташкилэтади.

Сиёсий:ахборотэркинлигисиёсийжараёнлардатурликласслар ва аҳолиижтимоийқатламлариорасидагиўсиббораётгаништироки билан характерланадиганетакчиҳисобланади.

Маданий:ахборотнингмаданийқийматиниалоҳида индивид ва бутунжамиятривожинингманфаатидаахборотқимматинитасдиқлашвоситасидабелгилаш.

slide6
ЖАМИЯТ РИВОЖИДА АКТНИНГ ЎРНИ

ITU ҳисоблари бўйича охирги йилда 250 миллиондан ортиқ одам интернетга уланган ва 2013 йил охирида бутун дунё аҳолисининг деярли 40 фоизи интернетдан фойдаланади.

Мобил технологиялар ва хизматлар аввалдан ахборотлашган жамият ривожининг калит омили ҳисобланади, мобил ва кенг полосали алоқа фойдаланувчилари сони 2 млрд.га яқин.

Мобил кенг полосали тармоқлар иловалар ва сервислардан фойдаланиш имконини беради: тезлик ошишда давом этади, хизматларнинг баҳоси пасаяди ва АКТ янада оммабоп бўлади, охирги тўрт йилда хизматларнинг баҳоси 82 фоизга пасайган.

Юқоритезликлиалоқатармоқларивоситасидаглобалахборотжамиятигакўпданкўподамларбоғланмоқдалар, яъни, ахборот коммуникация технологиялариниривожлантиришжамиятниривожлантиришнингэнгактуалйўналишлариданбиридир.

ITU ҳисоблари бўйича 2013 йил охирида кўчувчи сотали алоқа абонентлари 6,8 млрд.га ва бутун дунё интернет фойдаланувчилари 2,7 млрд.га етади.

slide7
ЖАМИЯТ РИВОЖИДА АКТНИНГ ЎРНИ

Ахборотлашган жамият ва янги яратилган ахборот иқтисодиёти компонентлари:

- Ахборот ва коммуникация технологиялари, Интернет;

- Ахборот интеллектуал мулк;

- Электрон ахборотмарказлари, базалари ва маълумотлар банки, видеомаҳсулотлар, кўптиллитаржимонлар, янгитасвирвоситалари;

- Ахборотнингумумиймерослари (ишлабчиқаришнибошқариштизимлари, биотехнологиялар, фармацевтик маҳсулотлар ва х.к.)

Бу компонентлар иқтисодиётнинг барча секторларида кўринади, уларнинг таъсири ахборот ва коммуникация жараёнлари эволюцияси сари ўсиб бормоқда.

Ахборотлашган жамият концепцияси асосида:

«жамиятривожинингасосийомили – ишлаб чиқариш ва ахборотданфойдаланиш».

Экспертларнинг баҳолашлари бўйича замонавий ривожланган жамиятнинг интеллектуал потенциали (салохияти) баҳоси саноат анъанавий тармоқлари асосий фондлари баҳосидан юқори.

Бундай ҳолатда, инсон интеллекти янги технологик даврнинг бевосита ва асосий ишлаб чиқарувчи кучи вазифасини бажаради.

slide8

Ахборотлашганжамиятниривожлантириш учун қуйидагитопшириқларқаторини комплекс реализацияси тактик заруратҳисобланади:

ташқи инвестицияларни жалб қилиш йўли билан ва юқори технологик маҳсулотларни экспортидан давлатга капиталнинг оқишини таъминлаш;

юқори истиқболли юқори технологик соҳаларда ишчи ўринларини ташкил этиш;

давлатнинг интеллектуал потенциалларини имтиёзли йўналишларга тўплаш;

илмий ривожланишни рағбатлаштириш (янги юқори самарали илмий коллективларни яратиш, ишлаб чиқариш соҳасида юқори технологияларни қўллашни таъминлаш);

шахсни ривожланишини таъминлаш (узлуксиз таълимнинг самарали ва илғор технологиялари гармоник шахсни бутунлигича ривожлантириш технологиялари билан);

жамият ривожига кўмак бериш (истиқболга қаратилган янги жамият укладини фуқароларнинг юқори онги, ўз-ўзини бошқариш, фуқаролик жамияти, ижтимоий хамкорлик ғоялари асосида шакллантириш);

Бизнингдавлатимиздахалқароахборотмуносабатларитизимидаўзинингмустаҳкамўрниниэгаллаш учун юқоридакелтирилганларнингбарчасимавжуд.

slide9
«ЭЛЕКТРОН ХУКУМАТ» ТИЗИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Ахборот ресурси – буахборот тизимларидаги (кутубхоналар, архивлар, фондлар, маълумотлар банки ва бошқа ахборот тизимлари) ҳужжатлар ва ҳужжатлар массиви.

Ҳар бир давлат учун ахборот ресурси энергия захиралари, қазилма бойликлар ва бошқа манбалар каби аҳамиятли стратегик ресурс ҳисобланади.

Ахборот ресурслари ахборот маҳсулотларини яратиш учун бошланғич база ҳисобланади.

Ахборот маҳсулотлари инсонларнинг интеллектуал фаолиятлари натижаси ҳисобланади ва хизматлар ёрдамида тарқатилади.

Ҳозирги вақтда хукумат ва унинг фуқароси орасидаги ўзаро таъсир ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда фаол амалга ошиб бормоқда.

Замонавий ҳуқуқий демократик давлат “фуқаро-хукумат”, “фуқаролик жамияти - хукумат” ўзаро ахборот муносабатлари, ахборот манфаатларининг баланси ва бу балансни меъёрларда, авваламбор ахборот қонунларида мустахкамлашга эришишга интилади.

Хукумат ва жамият, алоҳида фуқаронинг ўзаро таъсирини оптималлаштириш учун “электрон давлат” (“электрон хукумат”) моделидан фаол фойдаланилади.

slide10

Электрон хукумат чизмаси

Фуқаро

(С)

Марказий хукумат

Маҳаллий

хукумат

Билим (таълим, илм, технология, инновация (К)

Нодавлат ташки-лотлар

(N)

Электрон хукумат икки қисмдан ташкил топган:

1. Хукумат ва жамиятнингўзаромуносабатлари

2. Хукуматтурлидаражалари (марказий, регионал, маҳаллий) ва турлитармоқларининг (ижро, қонун, суд) ичкиўзарохамкорлиги.

slide12

Электрон хукуматтавсифи (WorldBank, http://go.worldbank.org/MlJHE0Z280):

«Электрон хукумат» атамасифуқаролар, бизнес ва турлихукуматтармоқларимуносабатларини трансформация қилишгақодирахбороттехнологияларинидавлаторганлари томонидан фойдаланилишиганисбатанишлатилади.

Бу технологиялар турли мақсадларда фойдаланилиши мумкин: фуқаролар учун давлат хизматларини кўрсатиш бўйича ишларни амалга ошириш, бизнес ва саноат билан ўзаро хамкорликни кучайтириш, ахборотга кира олиш воситасида фуқаролар имкониятларини кенгайтириш ва давлат бошқаруви самарадорлигини янада ошириш.

Натижадашундайавзалликкаэришишмумкинки, бунда коррупциянингқисқариши, шаффофликнингошиши, фойдаланувчилар учун янадақулайлик, даромаднингошишива/ёкиҳаражатнингкамайиши.

Электрон хукумат аҳолига Интернет-технологиялар воситасида ва ёрдамида (яъни, АКТ орқали) ўз нуқтаи назарларини тасвирлаш имкониятларини берган ҳолда мамлакат ҳаётига таъсир кўрсатишлари учун янада кўпроқ имконият беради.

Шу билан бирга Интернет фойдаланувчилар учун максимал мослаштирилган янги хизматларни тақдим этиш йўли билан давлат бошқарув органларига ўз аҳамияти ва таъсирини оширишга имкон беради.

slide13

Ахборот ва телекоммуникация инфратузилмасиниўзвақтидашакллантиришқуйидагиларнитаъминлайди:

ташкилот ва фуқаролар учун давлат хукумат органлари билан ўзаро хамкорликнинг электрон усулларига мурожаат қила олишни ошириш, аҳолининг давлат бошқарув органлари билан ўзаро хамкорлиги учун сарфланадиган вақтни камайтириш;

давлат бошқарув органларининг давлат хизматларини тақдим этиш ва электрон кўринишдаги давлат вазифаларини бажариш ҳаражатларини камайтириш;

умумдавлат аҳамиятидаги бир турли вазифаларни бажариш учун давлат бюджети ҳаражатларини уларни марказлашган ҳолда бажариш ҳисобига камайтириш;

давлат хукумати органлари орасида оператив

химояланган ахборот алмашинуви учун ягона

технологик платформа.

slide14

Электрон хукуматахбороттехнологик ва коммуникация компонентларинингбазавийклассификациясиқуйидагиларниўз ичига олади:

Идоравий ва идоралараро амалий (функционал) ахборот тизимлари.

Мухандислик инфратузилмаси (телекоммуникация ва аппарат қуввати).

Электрон ҳукуматнинг ахборот-технологик инфратузилмаси.

slide15

Фуқаролик жамияти ва алоҳида индивидларнинг манфаатлари ўз ичига давлат ва унинг органлари ахборотларининг очиқлигини олади. Ахборотнинг очиқлигидан давлатнинг ўзи ҳам манфаатдор.

Ахборотнинг очиқлиги – бу давлат характеристикаси. Давлатда қачонки ахборот очиқлиги юқори бўлса, шунда у ҳуқуқий давлат бўлади.

Хукумат ҳужжатлари ва ахборотларига киришни таъминлаш замонавий давлат аппаратига мавжуд талабларнинг бири ҳисобланади.

Давлат бошқарувининг сифати давлат хукуматининг аҳолини “эшитиш” ва “тинглаш”га тайёрлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади, бу давлат фаолияти устидан жамият назорати ва аҳолига қулай усулда улар билан муносабатда бўлишга имкон беради.

slide16

Электрон хукуматнижорийэтишжараёниучтабосқичгаажратилади:

1 босқич (оммавийлик).

Ушбу босқичдаахборот-коммуникация технологияларивоситаларикенгайтирилади ва тезлигиоширилади, хукуматорганлари статистик ахборотларигафуқаролар, ташкилотлар, корхоналар томонидан киришосонлаштирилади. Бубосқичниамалгаошириш учун хукуматорганлариўзларинингWeb-сайтларини яратадилар, бу ерда қонуний ва бошқа меъёрий ҳуқуқий актлар, керакли ҳужжатлар шакллари, статистик ва иқтисодий маълумотлар жойлаштирилади. Ушбу босқичнинг асосий элементи ахборотларни оператив янгилаш ва “ягона ойна” орқали киришни тақдим этувчи, давлатнинг барча ахборот ресурсларини интеграцияловчи хукумат порталининг мавжудлиги.

slide17

2 босқич (on-line-транзакция).

Давлат тузилишлари динамик ахборотнитаклифэтади. Хукуматнинг электрон нашриётган, маълумотларбазаси, қонунийҳужжатлаштирилгансайтларюзагакелади. Иккинчибосқичдадавлатхизматлари (кўчмасмулк ва ер майдонлариниқайдқилиш, солиқдеклорацияларинитўлдириш, рухсат учун ариза топшириш) on-line режимда тақдим этилади. Ушбу босқичгаўтишбюрократикпроцедураларниоптималлаштириш ва коррупция масштабиниқисқартиришгаимконберади.

Ушбу босқичга ўтиш хукумат органларига хизматларни электрон шаклда (e-services) аҳолига ва юридикшахсларга «ягонаойна» орқали 24/7 шаклидатақдимэтишгаимконберади.

slide18

3 босқич (иштирок).

Учинчибосқичдааҳоли ва фирмаларнингсиёсатчилар ва амалдорлар билан интерактивўзарохамкорлигинидавлатсиёсатиниишлабчиқишнингбарчациклларидавомидахукуматнингбарчасатхларидатаъминлашйўли билан жамиятнидавлатбошқарувидақатнашишитаъминланади. У номатив ва қонунийактларлойиҳаларимуҳокамақилинадиган ва турлитаклифлар аккумуляция қилинадиганweb-форумларёрдамидаамалгаоширилади.

Ушбу босқичнингтўлиқишгатушиши учун жамиятҳаётииштирокчилари томонидан кўпнарсаларниамалга

оширишзарур.

slide19

ЭЛЕКТРОН ХУКУМАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Рахбарият

Технология/ Инфратузилма

Стратегия/

Норматив база

ОЧИҚ

ХУКУМАТ

Инновацияларнимолиялаштириш

Институтлар

Иловалар

Фуқароларни жалб қилиш

Потенциални шакллантириш

Источник:

The World Bank

e government
E-GOVERNMENT пайдо бўлгунга қадар

Интернет тармоғида барча вазирликлар, комитетлар, агества, ташкилотлар ва ўқув муассасалари ўзининг сайтларига эга эдилар

Давлат томонидан қандайдир маълумот талаб қилинса, маълумот қоғоз формада бериш керак бўларди

Тақдим этиладиган маълумот хафта ёки бир неча ойлар давомида тайёрланарди.

e government1
E-GOVERNMENT пайдо бўлгунга қадар
 • Прописка
  • Хужжатлар рўйҳати (1 кун)
  • Давлатрежасидан маълумотнома (2 кун)
  • Нотариалидора (ота-оналаррухсати) (1 кун)
  • Пропискадан ўчириш (1 кун)
   • 3 та бланканитўлдириш (хизматларстоли)
  • Махалладан маълумотнома
  • Янги турар жойгаўтиш учун ариза ёзиш
   • 3 та бланканитўлдириш (хизматларстоли)
   • Янги пропискани олиш (2 кун)

Натижадаянги турар жойгаўтиш учун 1 хафтавақткетади

slide22
Прописка олиш жараёнининг анъанавий усули

1 кун

1 кун

1 кун

2 кун

1 кун

2 кун

e government2
e-government орқали прописка олиш

Янги прописка

1-соат

1 соат

1-2 соат

slide24
Нима учун электрон хукуматмуҳим?
 • «Электрон хукумат:
  • Мамлакатиқтисодийривожланишигакаттахиссақўшади,
  • Ташкилотлар ва фуқароларгаёрдамберади
  • Давлат маълумотларига мурожат қилингандаўзинингхаражатлариниқисқартиради.
 • Фуқароларга электрон хизматларнитақдимэтишдагиберадиганимкониятлар
  • Давлат бошқарув тизимига муражат қилиш мураккаблигини камайтириш
  • Фуқаро ва хукуматни ўзаро алоқасини яқинлаштириш,
  • Буэсахукуматнишаффофлиги ва очиқлигини (доступный) таъминлайди.
e government3
e-government мақсади

Электрон хукумат анъанавий хукуматнингқўшимчақисмиёки аналоги эмас

У давлатхизматлариниочиқлик ва шаффофлик билан тақдимэтишсамарадорлигиниоширишмақсадидаАКТданфаолфойдаланишасосидаўзаробоғланишнингянгиусулинианиқлайди.

e governmment
e-governmment хизматларидан фойдаланиш фуқаролар ва давлатга қандай фойда кўради ?
 • Кўпхизматларникамхаражатлилик билан тақдимэтади.
 • Давлат ташкилотлариёпиқбўлишимумкин, лекинe-government24/7 кеча-кундуз давомида серверлари ишлаб туради ва уларга мурожат қилиш мумкин.
slide27
Ўзароалоқатурлари
 • Давлат ва фуқароалоқаси

(G2C, Government-to-Citizen);

 • Давлат ва бизнес алоқаси

(G2B, Government-to-Business);

 • Давлат бошқарувинингтурлитармоқларинингалоқаси

(G2G, Government-to-Government);

 • Давлат ва давлатходимларинингалоқаси

(G2E, Government-to-Employees).

e government4

e-Government

e-Government даража ва форматлари

G2C

G2B

G2E

G2G

ишончлилик, махфийлик ва хавфсизлик

Технологик ва коммуникацион инфратузилмаси (Интернет)

g2g government to government
Давлат — Давлат. G2G (Government-to-Government) 
 • G2G (Government-to-GovernMent) секторидаАКТнингимкониятлари:
  • Давлат ташкилотларининг ўзаро алоқаси самарадолигини оширади
  • Бошқарув ва режалаштириш сифатини оширади.
  • Ахоли фикрини ишончли маълумотлар билан шакллантириб беради.
  • Давлат аппаратидаги сарф-харажатларни қисартиради.
  • В перспективе G2G секторифақатгинабиттадавлат билан чегараланибқолмай, давлатлараромуносабатлариниҳамамалгаоширади.
g2c government to citizen
Давлат — ФуқароG2C (Government-to-Citizen).
 • G2C Сектори(Government-to-Citizen) ахолигақуйидагиимкониятларнитақдимэтади:
  • Маълумотномаларнирасмийлаштиришпроцедураси
  • Паспортнирасмийлаштириш,
  • автомобилнирегистрацияданўтказиш,
  • Биттаресурсда декларация бериш.
  • Турлидаражадагидавлатмаълумотларини олиш:
   • Қонунлойиҳалари, қонунлар, фармонлар, сайловдаon— lineиштирокэтиш.
  • Шаффофдавлатконцепциясиниамалгаошириш.
  • Хориждабўлганёкияшаётганфуқароларнингимкониятлари ва хуқуқлариниамалгаошириш.
g2b government to business
Давлат — Бизнес.G2B (Government-to-Business)
 • G2B Сектори (Government-to-Business) тижоратташкилотлари учун қуйидагиимкониятларимавжуд:
  • Вақтинча харажатларни камайтиришга имкон беради ва қуйидаги процедураларни соддалаштиради:
  • Ташкилотни руйҳатга олиш
  • Декларацияни бериш
  • Ижтимоий суғурта фондига пул ўтказиш
  • Солиқларни тўлаш ва бошқалар.
g2e government to employees
Давлат — Давлат ходимлари.G2E (Government-to-Employees)

Электрон хукумат G2E (Government-to-Employees) даражасидақуйидагиларнитаъминлайди:

 • Электрон хужжаталмашиниш тизимини қўллаш ҳисобига қоғоз хужжаталмашинишни қисқартириш.
 • Бизнес-жараёнларни автоматлаштириш ва оптималлаштириш ҳисобига вақтинчалик харажатларни қисқартириш.
 • Сарф-харажатларни қисқартириш
 • Бошқа давлат ташкилотлари билан ўзароалоқасини хамжиҳатлилиги
 • Ишнинг сифатли янги даражаси.
slide33
Электрон хукумат тизимини бошқарув схемаси

Ўзбекистон Республикаси Бош Вазири

BPR ўтказиш, дастурни амалга оширишда умумий бошқаруви

Республика комиссияси

ЎзРАА ва ТТ Давлат қўмита

BPR ташкил этиш ва мониторинг ўтказиш, дастур доирасда лойихани амалга оширишни бошқариш

Меъёрий-методологик бошқарув

Электрон хукумат доирасида ташкилий лойихаларни амалга ошириш

Вазирликлар

Электрон хукуматни ривожлантириш маркази.

Датацентр

Ахборот хавфсизлик маркази

AKT бўйича давлат органларининг махсус бўлимлари

Сиёсатни ишлаб чиқиш, амалга ошириш реализацияси

Бошқа тизимли интеграторлар

Электрон Хукумат доирасида лойихаларни техник амалга ошириш ва қўллаб-қувватлаш

slide34

Электрон Хукуматни ривожланиш босқичлари

Фаза4

Интерактив транзакцион хизматларни тақдим этиш

Xoзирда купгина давлат органлари шу ерда....

Фаза3

Давлат органларини бизнес-жараёнларини реинжеренги

Фаза 2

Электрон маълумотномалар ва информацион хизматлар

Фаза1

Интернетда маълумотлар нашри

2002

2007

2013

2014

2015

2017

2005

2020

slide35

«Электрон ҳукумат» тизими архитектураси

Аҳоли ва тадбиркорлар

Ахборот хавфсизлигини таъминлаш маркази

«Электрон ҳукумат» тизимини ривожлантириш маркази

Ягона давлатинтерактив хизматлари

портали

Давлат органлари веб-сайтлари

Ахборот тизимлари комплекслари

«Клиринг» АТК

«Харид» АТК

«Бюджет» АТК

«Солиқ» АТК

«Божхона» АТК

«Нафака» АТК

«Соғликни сақлаш» АТК

«Таълим» АТК

«Коммунал» АТК

«Адлия» АТК

«Давлат бошкаруви» АТК

«Лицензия» АТК

Маълумотларни қайта ишлаш давлат маркази

Справочниклар ва

классификаторлар

маълумотлар базаси

Кўчмас мулк тўғрисида

маълумотлар базаси

Жисмоний шахслар

маълумотлар базаси

Юридик шахслар

маълумотлар базаси

Миллий геоинформацион

тизим

Автоуловлар маълумотлар

базаси

slide36

ЎзбекистонРеспубликасинингҲукуматпортали – www.gov.uz

Интернет тармоғидаЎзбекистонРеспубликасиҲукуматининграсмийдавлатахборотресурсиҳисобланади.

gov.uz портали UZINFOCOMмаркази томонидан бошқарилади ва кузатилади

Асосиймақсадлар:

 • Республика аҳолисиҳамдахалқарожамоатчиликнингЎзбекистонРеспубликасиҲукуматифаолиятитўғрисида, республиканингижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодийҳаётидаамалгаоширилаётганислоҳотларданхабардорлигинитаъминлаш;
 • ташкилотларнингюридик ва жисмонийшахслар билан ўзароҳамкорлигисамарадорлигиниоширишгакўмаклашиш;
 • ахборотларниайирбошлаш ва тарқатиштезлигидаражаси, ташкилотларнингхабардорлигидаражасиўсишиҳисобигаташкилотларфаолиятинингсифати ва самарадорлигиниоширишгакўмаклашиш;
 • ахборотларниидоралараро электрон айирбошлашнибирхиллаштириш.
slide37
Электрон хукуматнинг амалдаги лойиҳалари

Коммунал хўжалик ва уй-жой фонди портали

Давлат интерактив хизматларини ягона портали

ЖКХ мухитида умумий информацион инфрасктруктурани яратиш, у ахоли ўртасида ахборот алмашинувини соддaллаштиради ва органлар, хўжаликлар хамдакоммунал хизматлари томонидан текширилиб борилади.

Тадбиркорлик субъектлари ва ахолига “ягона ойна” режимида интрерактив давлат хизматларини олишга имкон беради.

eСТАТ автоматлаштирилган ахборот тизими

Компьютер саводхонлиги сертификация тизими

ESTAT

Электрон кўринишда тадбиркорлик субъектларидан статистик хисоботларни йиғувчи автоматлаштирилган тизим.

Компютер технологиялари сохаси бўйича энг минимал даражадаги билимни сертификатлашган онлайн тестдан ўтказиш тизими

E-XAT химояланганэлектрон почта тизими

Давлат ахборот ресурслари ва тизимлари реестри

REESTR.UZ

ЭРИ дан фойдаланган холда фойдаланувчилар ўъзаро химояланган электрон хабар алмашинувини таъминловчи тизим.

Реестр давлат ахборот ресурслари ва ташкилот тизимларини рўйхатдан ўтказиш ва тўлиқ хисобга олишни таъминлайди.

slide38
Электрон хукуматнинг амалдаги лойиҳалари

Cолиқ тўловчилар портали

Lex.uz

Электрон солиқ хисоботларни қайта ишловчи ва қабул қилувчи, электрон хисоботларни жўнатиш хизматларини тақдим этувчи ва бошқа солиқ хизматларини кўрсатувчи портал

Ўзбекистон Республикаси қонунлари Миллий маълумотлар базасининг ахборотли-қидирув тизими

Электрдан фойдаланувчи- ларнинг персонал кабинети

Ўзбекистон Республикаси лицензия ягона портали

Рухсат этилган процедуралар ва лицензия олиш турлари хамда лицензия олиш учун керакли хужжатлар хақида ахборот берувчи портал

Электр энергиясидан фойдаланувчилар интернет орқали ўзининг шахсий маълумотларини кўриш имконини берувчи тизим.

Деклорантлар ягона портали

Савдо-сотиқ хизматлари портали

odnookno.uz

Ўзбекистон Республикаси Чегарасидан ўтувчи махсулотлар ва транспортлар хақида маълумотларни қайта ишловчи, божхона тўловларини текширувчи тизим.

Кадастр хужжатларини расмийлаштириш, савдо мулклари ва ер-мулки хуқуқини регистрация қилиш, турли кўринишдаги маълумотномаларни тайёрлаш бўйича тизим.

slide39

Электрон хукуматнинг 2020 йилгачабўлганасосийлойиҳалари

Миллиймаълумотларбазаси

(жисмонийшахслар, тадбиркорлик, транспорт, юридикшахслар, Геоинформационтизим, манзилларнингягонареестри)

“Электрон хукумат” тизимининг ташкилотлараро интеграцион тизимини яратиш

(таркокахборотресурслар (маълумотларбазаси) ва давлатташкилотлариниахбороттизимларинибирлаштириш)

Интерактив давлат хизматларининг ягона порталини ривожланиши(тақдимэтилаётганхизматларисониниошириш ва давлатхизматларинитақдимэтувчижорийтизимниоптималлаштириш)

Турли соҳалар бўйича ахборот тизимлари мажмуини яратиш

(Харид, Солик, Божхона, Лицензия, Бюджет , Таълим, Коммунал, Адлия-2, Давлат бошкаруви, Нафака)

slide40

Электрон хукуматнингасосийтадбирлари

Электрон хукумат ўқув марказини ташкил этиш

(давлатходимларини, шунингдек, ахолинингкенгкўламини ва тадбиркорликсубъектлариниузлуксизтаълиминиташкилэтиш)

“Электрон хукумат хақида” Ўзбекистон Республикаси Қонунларини ишлаб чиқиш

(Инфраструктура, ахбороттизимларимажмуиинтеграцияси ва давлатташкилотларинингмаълумотларбазаситалабларинианиқлаш)

Электрон хукуматни қўллаб қувватловчи махаллий марказларини ташкил этиш

(Электрон хукуматхизматлариахолигатақдимэтишшартшароитларини билан таъминлаш)