hans h gg l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hans Hägg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hans Hägg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Hans Hägg - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Hans Hägg. Intertek Semko AB. KVALITETSBEGREPP. Förväntan. Upplevelser. Vanligt synsätt . Ledningssystem för kvalitet. Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården . Ledningssystem för kvalitet I verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hans Hägg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hans h gg

Hans Hägg

Intertek Semko AB

slide2

KVALITETSBEGREPP

Förväntan

Upplevelser

vanligt syns tt
Vanligt synsätt

Ledningssystem

för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet

och patientsäkerhet i

hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet

I verksamheten enligt SoL, LVU,

LVM och LSS

hälso- och sjukvården

Verksamhet

verkligheten
Verkligheten

Verksamhet

ISO 9001:2000

SoL

HSL

varf r ska vi ha ett ledningssystem
Varför ska vi ha ett ledningssystem?
 • För att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:12 och SOSFS 2006:11
 • För att skapa ordning och reda i verksamheten och utveckla den.
 • Att fokusera på rätt saker
 • Hjälpa organisationer att öka kundtillfredsställelsen
 • Ge grunden för ständig förbättring
 • Skapa tilltro inom organisationen och inför kunder
 • Ge organisationen möjlighet att tillhandahålla produkter som genomgående uppfyller krav
ledningssystem enligt iso 9001 2000
Ledningssystem enligt ISO 9001:2000
 • Ett ledningssystem är ett verktyg för att framgångsrikt leda och styra en organisation på ett strukturerat och systematiskt sätt och att ständigt förbättra effektiviteten inom organisationens processer i syfte att öka kundtillfredsställelsen och uppnå verksamhetens mål.
slide7
SOSFS 2006:11

2 kap. Begreppsförklaringar

Föreskrifter

1 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

ledningssystem system för att fastställa grundprinciper för ledning

av verksamheten och ställa upp mål samt

för att uppnå dessa mål

SOSFS 2005:12

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

2 § I dessa föreskrifter avses med

Övergripande terminologi

ledningssystem system för att fastställa grundprinciper för ledning

av verksamheten och ställa upp mål samt för att

uppnå dessa mål

principer f r kvalitetsledning
Principer för kvalitetsledning

För att framgångsrikt leda och driva en organisation är det nödvändigt att den styrs på ett systematiskt och synligt sätt. Framgång kan vara ett resultat av att införa och underhålla ett ledningssystem som är utformat för att ständigt förbättra verksamheten genom att beakta behoven hos alla intressenter. Att leda en organisation innefattar kvalitetsledning bland andra ledningsprinciper.

Åtta principer för kvalitetsledning har formulerats. De kan användas av högsta ledningen för att leda organisationen mot förbättrad prestationsförmåga.

principer f r kvalitetsledning9
Principer för kvalitetsledning

Kundfokus:Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå

aktuella och framtida kundbehov.

Ledarskap: Ledare åstadkommer enhetlig het när det gäller organisationens

inriktning. De bör skapa och underhålla den inre miljön vari

personalen kan engageras helt för att uppnå organisationens mål.

principer f r kvalitetsledning10
Principer för kvalitetsledning

Medarbetarnas engagemang: Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa.

Processinriktning: Ett önskat resultat uppnås mer effektivt och tillhörande resurser hanteras som en process.

Systemangreppssätt för ledningen: Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål.

principer f r kvalitetsledning11
Principer för kvalitetsledning

Ständig förbättring: Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål.

Faktabaserade beslut: Verkningsfulla beslut baseras på analys av data och annan information.

Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer: En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer ökar förmågan hos båda att skapa värde.

slide12

SOSFS 2006:11

 • 3 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet
 • Föreskrifter
 • 3 § För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens
 • kvalitet skall nämnden inrätta ett ledningssystem för det systematiska
 • kvalitetsarbetet.
 • Ledningssystemet skall säkerställa att
   • uppföljningsbara mål utifrån SoL eller LSS fastställs,
   • 2. kvalitetsarbetets inriktning och omfattning är anpassad till vad som
   • krävs för att uppnå verksamhetens mål,
   • 3. ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet fastställs,
   • 4. enskilda och grupper, t.ex. brukarorganisationer, ges möjlighet att
   • vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten,
   • 5. personalen görs delaktig i arbetet med att utveckla och säkra
   • kvaliteten, och
   • 6. kvalitetsarbetet dokumenteras och kontinuerligt följs upp.
sosfs 2005 12
SOSFS 2005:12

2 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet

4 § För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa vårdens

kvalitet skall vårdgivarna inrätta ett ledningssystem för kvalitet och

patientsäkerhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet skall

1. syfta till att förebygga vårdskador,

2. utgå från syftet med verksamheten, identifierade och prioriterade

vårdbehov samt vårdprocesserna,

3. vara anpassat till verksamhetens inriktning, storlek och omfattning,

4. utgå ifrån mätbara mål, dokumenteras och kontinuerligt följas upp,

och

5. vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen.

slide14

Krav

 • Lagar
 • Kunder
 • Egna
 • Ägare
 • Samhälle
 • etc

MÅL

Affärsidé/Uppdrag

Strategi

Yttre Kvalitet

Inre

Kvalitet

Organisation

Resurser

uppr ttande av m l
Upprättande av mål

Bas att mäta från (nuläge)

Mål (vart vill vi komma)

Tid (när ska målet vara uppnått)

Tydlighet och förståelighet (oklarheter och tvister undviks, medarbetare är delaktiga)

Mätbart (hur och med vilka hjälpmedel avser vi att mäta resultatet)

Frekvens av mätningar (hur ofta sker mätningar under den aktuella tidsperioden för att

avgöra sannolikheten att nå målet)

På vilket sätt presenteras och delges måluppfyllelsen (resultatet utgör underlag för nya beslut)

kvalitetskriterier
Kvalitetskriterier

1 Professionalism och skicklighet

Kunderna upplever att personalen, dess omgivning och resurser

de har finns till för att lösa kundens problem på ett professionellt sätt

2 Attityder och beteende

Kunderna känner att frontpersonalen intresserar sig för dem och är

angelägna att lösa deras problem.

3 Tillgänglighet och flexibilitet

Kunderna känner att lokalens utformning och läge, öppettider osv

gör det lätt att få tillgång till tjänsten och det sker en flexibel anpassning till kundens behov och krav.

kvalitetskriterier17
Kvalitetskriterier

4 Pålitlighet, tillförlitlighet

Kunden vet att de kan lita på organisationen och dess personal, att löften

hålls och att dess rättesnöre alltid är kundens bästa.

5 Återhämtning / återställningsförmåga

Kunden upplever att organisationen/personalen har förmåga att snabbt rätta

fel och lösa problem som uppstår på ett för kunden acceptabelt sätt.

6 Rykte och trovärdighet

Kunden känner att de får den nytta av tjänsterna de förväntar sig, att

leverantören lever upp till sin image och att de får valuta för pengarna.

Tjänsteprocessen spelar en viktig roll för kund- /användarupplevda kvalitén.

Det är ofta också här som brister i kvalitén kan sökas.

slide18

Krav

 • Lagar
 • Kunder
 • Egna
 • Ägare
 • Samhälle
 • etc

MÅL

Affärsidé/Uppdrag

Strategi

Verktyg

ISO 9001:2000

Organisation

Resurser

slide19

Krav

 • Lagar
 • Kunder
 • Egna
 • Ägare
 • Samhälle
 • etc

MÅL

Ledningssystem

Strategi

Affärsidé/Uppdrag

Verktyg

ISO 9001:2000

Organisation

Resurser

utveckling av ledningssystem
Utveckling av ledningssystem?

Har vi:

 • Mål för verksamheten?
 • En organisation och resurser som är anpassad för verksamheten?
 • Identifierat våra processer?
 • Strategi för att nå målen?
  • Gör vi rätt saker?
  • Gör vi rätt saker rätt?
slide21

Processteori

K

U

N

D

K

U

N

D

Kärnverksamhet

Familj och Individ

Mätning

Analys

Omvårdnadsboende

Bistånd

Hemtjänst

slide22

Uppdrag

Verksamhetsledning

K

U

N

D

K

U

N

D

Kärnverksamhet

Förskola

Familj och Individ

Mätning

Analys

Skola

Omvårdnadsboende

Start

Bistånd

Produkt

Äldreomsorg

Hemtjänst

Stödprocesser

slide23

Planera

Leda

Följa upp

Utveckla

Uppdrag

Ledningsgrupp

Kundtillfredsställelse

Ständig förbättring

Policy

Ledningens

genomgång

Avvikelsehantering

Förebyggande åtgärder

Verksamhetsmål

Ledningens

Representant

Korrigerande

åtgärder

Processer

Internrevision

Kommunikation

Infrastruktur

Verksamhetsmiljö

Organisations-

beskrivning

slide24

Uppdrag

Verksamhetsledning

K

U

N

D

K

U

N

D

Kärnverksamhet

Förskola

Familj och Individ

Mätning

Analys

Skola

Omvårdnadsboende

Start

Bistånd

Produkt

Hemtjänst

Äldreomsorg

4.7

EKONOMI

Ekonomi

4.3

INKÖP

Inköp

3.

DOKUMENT-

HANTERING

Dokument-

hantering

Fastighets-underhåll

IT

Petrsonal

S T Ö D P R O C E S S E R

slide25

Upp-

följning

Färdtjänst

Biståndsprocess

äldreomsorg

Förändring

Datainsamling

Hembesök

Upp-

följning

Hemtjänst

Förändring

Utredning

och beslut

Ansökan

Upp-

följning

Dagverksamhet

Förändring

Eget hem med:

-hemtjänst.

-dagverksamhet,

-växelvård

Upp-

följning

Korttidsboende

Rehabilitering

Förändring

Upp-

följning

Särskilt boende

Förändring

slide26

PROCESSMODELL

KOMMUNAL VERKSAMHET

 • LAGAR
 • FÖRFATTNINGAR
 • FÖRESKRIFTER
 • ANVISNINGAR

STYRPROCESSER

HUVUDPROCESS

Förvaltnings-

ledning

KF

KS

Nämnder

Produktion

STÖDPROCESS

Stöd från regering

och departement

DELPROCESS

inom huvudprocessen

Målformu-

lering

Budget

Planering

Samhällsmål

Insatser

Budget

Genom-

för-

bart

Mål-

dokument

Priori-

tering

AKTIVITETER

inom delprocessen

Resurser

Förändr.

förutsättn

pdca cykeln
PDCA-cykeln

Act Plan

Check Do

processbaserat kvalitetsledningssystem

Ständig förbättring av

Kvalitetsledningssystemet

K

U

N

D

Ledningens

ansvar

K

U

N

D

KUND-

TILL-

FREDS-

STÄLL-

ELSE

Hantering av

resurser

Mätning, analys

och förbättring

Produktframtagning

PRODUKT

Insats

K

R

A

V

Utfall

Process

Processbaserat kvalitetsledningssystem
9001 2000 inneh ll
9001:2000 - Innehåll

6 Hantering av resurser

6.1 Tillhandahållande av resurser

6.2 Personalresurser

6.3 Infrastruktur

6.4 Verksamhetsmiljö

0 Orientering

0.1 Allmänt

0.2 Processinriktning

0.3 Förhållande till ISO 9004

0.4 Förenlighet med andra ledningssystem

1 Omfattning

1.1 Allmänt

1.2 Tillämpning

2 Normativ hänvisning

3 Termer och definitioner

7 Produktframtagning

7.1 Planering av produktframtagning

7.2 Kundanknutna processer

7.3 Konstruktion och utveckling

7.4 Inköp

7.5 Produktion av varor och utförande av tjänster

7.6 Behandling av övervaknings- och mätutrustning

4 Ledningssystem för kvalitet

4.1 Allmänna krav

4.2 Dokumentationskrav

5 Ledningens ansvar

5.1 Ledningens åtagande

5.2 Kundfokus

5.3 Kvalitetspolicy

5.4 Planering

5.5 Ansvar, befogenheter och kommunikation

5.6 Ledningens genomgång

8 Mätning, analys och förbättring

8.1 Allmänt

8.2 Övervakning och mätning

8.3 Behandling av avvikande produkter

8.4 Analys av information

8.5 Förbättring

slide30

Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och Patientsäkerhet i hälso- och sjukvården;SOSFS 2005:12

INNEHÅLL

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

2 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet

3 kap. Ansvaret

4 kap. Områden som omfattas

Bemötande av patienter

Metoder för diagnostik, vård och behandling

Kompetens

Samverkan och samarbete

Riskhantering

Avvikelsehantering

Försörjning av tjänster, produkter och teknik

Spårbarhet

5 kap. Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring

slide31

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt

SoL, LVU, LVM och LSS; SOSFS 2006:11

INNEHÅLL

1 kap. Tillämpningsområde

2 kap. Begreppsförklaringar

3 kap. Grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet

4 kap. Områden som omfattas

Kvalitetssäkring av sociala tjänster

Tillgänglighet

Samverkan och samarbete

Handläggning och dokumentation m.m. av ärenden som rör enskilda

Fel och brister i verksamheten

Synpunkter och klagomål på verksamheten

Personal- och kompetensförsörjning

Försörjning av varor och tjänster

Uppföljning och utvärdering av verksamheten

processbaserat kvalitetsledningssystem32

Ständig förbättring av

Kvalitetsledningssystemet

K

U

N

D

Ledningens

ansvar

K

U

N

D

KUND-

TILL-

FREDS-

STÄLL-

ELSE

Hantering av

resurser

Mätning, analys

och förbättring

Produktframtagning

PRODUKT

Insats

K

R

A

V

Utfall

Process

Processbaserat kvalitetsledningssystem
slide33

Verksamhetshuset

Marknadskrafter/Politisk vind

Ständiga förbättringar

Ledning

Resurser

Mätning, analys

Processer

Verksam-

het 3

Verksam-

het 4

Verksam-

het 1

Verksam-

het 2

Kundfokus

Ledarskap

Medarbetar-

engagemang

Process-

inriktning

System-

översikt

Ständiga

Förbättringar

Fakta

beslut

Goda relatio-

Ner till

leverantörer

KUND

KUND

Lagar, förordningar, föreskrifter, etc

dokumentation
Dokumentation
 • Process
 • Delprocesser
 • Aktiviteter
 • Rutiner
 • Instruktioner
 • Checklistor
dokumentation35
Dokumentation

Dokumentation gör det möjligt att kommunicera avsikter och att

åtgärder blir konsekventa. Användningen av dokument

 • bidrar till att åstadkomma överensstämmelse med kunders krav och åstadkomma kvalitetsförbättring,
 • ger underlag för lämplig upplärning
 • skapar repeterbarhet och spårbarhet
 • skapar bevis och
 • ger underlag för att utvärdera verkan och fortlöpande lämplighet hos ledningssystemet.
dokumentation36
Dokumentation
 • Framställning av dokumentationen bör inte vara ett självändamål utan bör vara en aktivitet som skapar mervärde.
att h lla systemet levande
Att hålla systemet levande
 • Interna revisioner
 • Certifieringsprocess
 • Uppföljande revisioner
slide38

Resultat efter införande av ledningssystem

 • Ökat engagemang hos alla anställda genom bättre kunskaper och insikter i verksamheten
 • Ökad kundnöjdhet avseende bemötande
 • Ökad trygghet i sin yrkesroll
 • Större kreativitet gällande förbättring av verksamheten
 • Klarläggande av gränssnitt inom verksamheten och därmed tydligare ansvarsområden
 • Förbättrad verksamhetsmiljö
 • Minskade vårdköer
 • Nöjdare vårdtagare
kommunikation
Kommunikation
 • ”Inte mycket som går fram” (Enligt Klara Pihlajamäkis forskning)
   • Vi kommunicerar 80 % av vår vakna tid.
   • Drygt hälften av denna tid avser lyssnandet.
   • Endast 20-30 % av meddelanden når fram och tas emot.
   • Den genomsnittliga effektiviteten i kommunikationen är 25 %.
   • Ändå utgår vi ifrån att effektiviteten är 100 %.
slide40

Förändringar

Okomfortabelt

Otrygghet

Rädsla

System

Rutiner

Vanor

Trygghet

Komfortabelt

Oro

Osäkerhet

Okänt