organisasjonsutvikling og lederroller n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organisasjonsutvikling og lederroller PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organisasjonsutvikling og lederroller

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Organisasjonsutvikling og lederroller - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

L O S Ledelse , organisasjon og styring i Bærum kommune. Organisasjonsutvikling og lederroller. Prinsipper for organisasjonsutvikling Lederroller. Organisasjonen - prinsippskisse. Tilrettelegging.               . Brukere og borgere.     

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organisasjonsutvikling og lederroller' - ganya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organisasjonsutvikling og lederroller

L O SLedelse, organisasjon og styring i Bærum kommune

Organisasjonsutvikling og lederroller

Prinsipper for organisasjonsutvikling

Lederroller

Organisasjonsutvikling og lederroller

organisasjonen prinsippskisse
Organisasjonen - prinsippskisse

Tilrettelegging

            

Brukereogborgere







                                                                                           

                                                                                          

Støtte

Tjenesteyting og forvaltning

Organisasjonsutvikling og lederroller

fokus i organisasjonsutviklingen
Fokus i organisasjonsutviklingen
 • Samordning av tjenestetilbudet – arbeid på tvers av faglige og organisatoriske skiller
 • Fokus på førstelinjetjenesten
  • Fullt ansvar og fullmakter til tjenestelederne
  • Utvikling av arbeidsgiverpolitikk overfor de ansatte
  • Økt ”ansikt-til-ansikt”-tid
 • Helhetlig organisasjonskultur
  • Tydeligog enhetlig ledelsesfilosofi
  • Oppslutning om felles spilleregler
  • Synlige ledere, synlig ledelse
  • Ledere som tar felles ansvar
 • Rekruttere / beholde medarbeidere
 • Læring og fornyelse

Organisasjonsutvikling og lederroller

hovedgrep i administrativ struktur
Ryddighet mht roller og ansvar

Lederansvaret forankres i linjen, lederansvaret utøves gjennom linjen

Definerte lederroller

Ledelsesutvikling er satsnings-område

Nettverksarbeid

Alle ledere deltar i nettverk

Kollegial støtte - personlig utvikling - resultatsikring - innspill til rådmannen

Resultatledelse

Alle ledere inngår resultatavtale

Resultatavtaler og resultat-rapportering inngår i styringssystemet

Utvikling av støttefunksjonene

En forutsetning for god ledelse

Lederne skal ha den støtte de trenger for å ivareta lederansvaret

Hovedgrep i administrativ struktur

Organisasjonsutvikling og lederroller

tjenestevei eller p tvers ja takk
Organisasjonsstrukturen klargjør ansvar og roller i organisasjonen

Lederansvar og lederroller i ”linjen” - hvem rapporterer til hvem

Ansvars- og rollefordeling mellom ”linje” og ”stab” (støttefunksjoner)

Men:Organisasjonsstrukturen legger ikke begrensninger på arbeidsformer!

Arbeid på tvers - av fag, nivåer, funksjoner, kompetanse … - gir bedre og mer effektiv oppgaveløsning

Utviklingsarbeid mm vil som hovedregel organiseres som prosjekt eller arbeidsgrupper

Tjenestevei eller på tvers? Ja, takk!

Organisasjonsutvikling og lederroller

linjestyring
Linjestyring
 • Linjestyring står sentralt i Bærum kommunes organisasjonsfilosofi
  • Utvikling av ledelse og ledere = satsningsområde
  • Arbeidsgiverpolitikken = satsningsområde
  • Hensynet til ledelse gir føringer på strukturen

Organisasjonsutvikling og lederroller

r dmannen 1
Rådmannen (1)

Rådmannen

 • Rådmannen
 • Roller og funksjoner:
  • Tilrettelegger for politiske organer
   • Tilrettelegge for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
   • Møte i kommunestyret og formannskapet
  • Administrativ toppleder
   • Overordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av organisasjonen, overordnet linjeleder
   • Overordnet / helhetlig strategisk styring og utvikling av tjenester og forvaltning
   • Eneansvar overfor politisk nivå
  • Linjeleder (personalleder, arbeidsgiver)
   • For direktørene og kommunalsjefene

Kommune-organisasjonen

Organisasjonsutvikling og lederroller

r dmannen 2
Rådmannen (2)
 • Ansvar og fullmakter
  • Overordnet resultatansvar, fagansvar, arbeidsgiveransvar og økonomiansvar – for hele kommunen
  • Maksimale fullmakter etter kommuneloven

Organisasjonsutvikling og lederroller

r dmannen 3 fokus og utfordringer
Kommunens rammebetingelser

Kommunens omdømme

Samarbeidsrelasjoner mellom kommunen og

Andre myndigheter, KS

Regionalt samarbeid

Samarbeid med andre kommuner

Politiske prosesser

Sørge for reell politisk styring

Få nødvendige avklaringer

Legge grunnlag for gode politiske prosesser

Felles verdier, strategier, utviklingsområder og mål

Overordnet

På tvers av faglige og organisatoriske skillelinjer

Prinsipper for ledelse, organisasjon og styring

Felles ”lim”, kultur

Motivere, inspirere, myndiggjøre

Følge opp, kontrollere

Rådmannen 3: Fokus og utfordringer

Organisasjonsutvikling og lederroller

direkt rene 1
Direktørene (1)

Rådmannen

 • 4 direktører:
  • Stab, økonomi, HR, spesialoppgaver
 • Roller og funksjoner:
  • Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet.
   • Delta i ledermøte
   • Initiere og følge opp politiske saker
  • Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger
   • Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt
   • Personalleder, arbeidsgiver for enhetsledere

Direktørene

Støtteenheter

Organisasjonsutvikling og lederroller

direkt rene 2
Direktørene (2)
 • Ansvar og fullmakter
  • Overordnet resultatansvar jfr. resultatavtale
  • Overordnet ansvar for utvikling av programområde administrasjon
  • Overordnet ansvar for utvikling av arbeidsgiverpolitikk og økonomistyring
  • Lønnsforhandlinger på vegne av rådmannen (arbeidsgiverdirektør)
 • Fokus, utfordringer
  • Som rådmannen
 • Rådmannen og direktørene (rådmannens stabsteam)
  • Direktørene er rådgivere og dialogpartnere for rådmannen

Organisasjonsutvikling og lederroller

kommunalsjefene 1
Kommunalsjefene (1)

Rådmannen

 • 9 kommunalsjefer
  • Programområdene: grunnskoleopplæring, barnehager og barnevern, pleie og omsorg, helse- og sosialtjenester, tekniske tjenester, kultur, plan og miljø, tjenester Fornebu, Eiendom
 • Roller og funksjoner
  • Strategisk ledelse: Rådgiver for rådmannen og politiske organer. Medansvar for kommunen som helthet.
   • Delta i ledermøte
   • Initiere og følge opp politiske saker
  • Operativ ledelse: Linjeleder og tilrettelegger
   • Sørge for prosesser som sikrer styring og utvikling av tjenestene helhetlig og effektivt
   • Personalleder, arbeidsgiver for tjenesteledere

Kommunal-sjefene

Tjenester ogforvaltning

Organisasjonsutvikling og lederroller

kommunalsjefene 2
Ansvar og fullmakter

Har overordnet resultat-, personal- og økonomiansvar

Ansvar for utvikling på programområdet / ansvarsområdet

Styrer gjennom resultatavtaler, lederansettelser og tilrettelegging

Budsjettansvar for sitt programområde / ansvarsområde

Utfordringer

Veilede og motivere tjenestelederne i koordinering, drift og utvikling

Utnytte handlingsrommet

Oppgaver, ansvar

Strategi for utvikling av tjenestene og tjenesteytingen

Riktig volum/dimensjonering

Videreutvikling av tjenestetilbudet, opptatt av innbyggernes behov og dekning

Effektiv ressursbruk

Delta i samarbeid med andre kommuner, KS, regionalt samarbeid og andre offentlige instanser

God samhandling på tvers

Motivere, inspirere, myndiggjøre

Følge opp, kontrollere

Kommunalsjefene (2)

Organisasjonsutvikling og lederroller

tjenestelederne 1
Ca 200 tjenesteledere

Roller og funksjoner

Personalleder, arbeidsgiver

Faglig leder

Ansvar og fullmakter

Eget tjenestested: Personal-, økonomi-og resultatansvar

Drift og utvikling

Programområdet: Felles ansvar for tilbudet til brukerne

Styring, utvikling, samordning, felles praksis overfor brukerne, likebehandling, helhet

Eget tjenestested: Delegerte fullmakter

Tjenestelederne (1)

Rådmannen

Kommunal-sjefene

Tjeneste-lederne

Organisasjonsutvikling og lederroller

tjenestelederne 2
Tjenesteleder skal

bruke fullmaktene sine

følge felles spilleregler

inngå resultatavtale med kommunalsjef

delta i nettverk sammen med andre ledere

Utfordringer

Tjenestestedene er kommunens ansikt mot innbyggerne

Brukerorientering

Forholdet til ansatte og brukere inngår i resultatrapportering

Oppgaver, ansvar

Daglig drift av tjenestene

Stadig forbedring av tjenestene!

Strategi for utvikling av tjenestene og tjenesteytingen

Fokus på brukere, medarbeidere, læring og fornyelse, økonomi og etikk/internkontroll (målekartet)

Motivere, inspirere, myndiggjøre

Følge opp, kontrollere

Tjenestelederne (2)

Organisasjonsutvikling og lederroller

enhetssjefene
Enhetssjefene

Rådmannen

 • 14 enhetssjefer
  • Budsjett og analyse, regnskap, personal, HMS, lønn, forhandling og pensjon, IKT strateg, IKT drift, kommuneadvokat, dokumentsenter, informasjon, anskaffelse, forvaltning, utvikling og utredning
 • Roller og funksjoner
  • Støtte til linjelederne / til forvaltning og tjenesteyting
  • Daglig drift av støttefunksjonene
  • Stadig forbedring av støttefunksjonene!
  • Strategi for utvikling av interne tjenester / tjenesteyting
  • Kompetanse, arbeidsformer, effektivisering
  • Ta initiativ til utviklingsarbeid

Direktørene

Enhets-sjefene

Støtte-funksjoner

Organisasjonsutvikling og lederroller