nacion lais att st bas pl ns 2014 2020 transporta infrastrukt ras att st ba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 Transporta infrastruktūras attīstība PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 Transporta infrastruktūras attīstība

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 Transporta infrastruktūras attīstība - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 Transporta infrastruktūras attīstība. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija 27.11.2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020 Transporta infrastruktūras attīstība


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nacion lais att st bas pl ns 2014 2020 transporta infrastrukt ras att st ba

Nacionālais attīstības plāns 2014 – 2020Transporta infrastruktūras attīstība

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības apakškomisija

27.11.2012.

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

b tisk kie transporta infrastrukt ras att st bas jaut jumi 2014 2020 gad 1
Būtiskākie transporta infrastruktūras attīstības jautājumi 2014.-2020.gadā (1)
 • TEN-T infrastruktūras attīstība:
 • Valsts galvenie autoceļi
 • Dzelzceļš
 • Lielās ostas
 • Lidosta “Rīga”

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

b tisk kie transporta infrastrukt ras att st bas jaut jumi 2014 2020 gad 2
Būtiskākie transporta infrastruktūras attīstības jautājumi 2014.-2020.gadā (2)
 • Valsts reģionālie un vietējie autoceļi
 • Mazās ostas
 • Reģionālās lidostas

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

nap2020 noteiktie b tisk kie sasniedzamie m r i un rezult ti transporta jom 1
NAP2020 noteiktie būtiskākie sasniedzamie mērķi un rezultāti transporta jomā (1)
 • Mērķis - Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību

Mērķa sasniegšanas rādītāji

Bāzes vērtība 2014 2017 2020 2030

Kravu apgrozījums Latvijas lielajās ostās (Rīga, Ventspils, Liepāja) milj. tgadā.

67,4 (2011) 80 98 116 >140

Apkalpoto gaisa satiksmes pasažieru skaits gadā lidostā „Rīga” (milj. gadā)

5,10 (2011) 5,9 7,3 8,5 12

Pasažieru skaits starptautiskajā dzelzceļa transportā (tūkst. pasažieru gadā)

338 (2010) 347 353 360 2 308

Apkalpoto pasažieru skaits Rīgas ostā (tūkst. gadā)

764 (2010) 900 1 050 1 150 >1 500

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

nap2020 noteiktie b tisk kie sasniedzamie m r i un rezult ti transporta jom 2
NAP2020 noteiktie būtiskākie sasniedzamie mērķi un rezultāti transporta jomā (2)
 • Mērķis - nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot 2020.gadā labu braukšanas kvalitāti pa autoceļiem, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus, un sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu
 • Mērķa sasniegšanas rādītāji

Bāzes vērtība 2014 2017 2020 2030

Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts galveno autoceļu garums par (%)

0 (2012) 20 45 80 100

Samazināts sliktā un ļoti sliktā stāvoklī esošo valsts reģionālo autoceļu ar melno segumu garums par (%)

0 (2012) 5 20 50 85

Autoceļi ar melno segumu no reģionālajiem valsts autoceļiem (%)

75,4 (2009) 80 81 83 100

Pasažieru apgrozība sabiedriskajā autotransportā (regulārās satiksmes autobusu milj. pasažierkilometri gadā) 1981 (2011) 2190 2130 1860 1730

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

transporta infrastrukt ras vieta nap2020 strukt r 1
Transporta infrastruktūras vieta NAP2020struktūrā (1)
 • Prioritāte “Tautas saimniecības izaugsme”
 • Rīcības virziens “Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi”
 • Speciālās ekonomiskās zonas
 • Valsts un pašvaldību infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju piesaistei
 • Rīcības virziens “Izcila uzņēmējdarbības vide”
 • Ieguldījumu veikšana lielo ostu infrastruktūras sakārtošanai un jaudu palielināšanai (TEN-T)
 • RailBaltica (TEN-T)
 • Austrumu-Rietumu dzelzceļa infrastruktūras modernizācija (TEN-T)
 • Starptautiskās lidostas”Rīga” attīstība (TEN-T)

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

transporta infrastrukt ras vieta nap2020 strukt r 2
Transporta infrastruktūras vieta NAP2020struktūrā (2)
 • Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”
 • Rīcības virziens “Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana”
 • Attīstīt Rīgas kā reģiona metropoles funkciju veikšanai nepieciešamo infrastruktūru
 • Pārrobežu sadarbība ar mērķi paaugstināt ekonomisko aktivitāti
 • Mazo ostu un uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras attīstība piekrastē
 • Rīcības virziens “Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai”
 • Valsts reģionālo autoceļu sakārtošana
 • Valsts vietējo autoceļu sakārtošana
 • Nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras nodrošināšana un attīstība (TEN-T), tai skaitā pilsētu satiksmes infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu.
 • Valsts galveno autoceļu seguma rekonstrukcija

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

probl ma finans juma ierobe ojumi
Problēma – finansējuma ierobežojumi

Autoceļi – NAP redakcija

Autoceļi – lai situācija nepasliktinātos

Autoceļi – lai situācija uzlabotos līdz apmierinošai

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

probl ma finans jums lielo ostu att st bai
Problēma – finansējums lielo ostu attīstībai
 • Ja Latvijas lielo ostu infrastruktūras attīstībai NAP2020 ietvaros netiks atvēlēti līdzekļi:
 • bremzējas TEN-T attīstība, kas savukārt novedīs pie Latvijas konkurētspējas mazināšanās
 • Netiks veicināta potenciāli izdevīgā sadarbība ar augošajām austrumu valstu ekonomikām.
 • Netiks nodrošināta šādu NAP2020 mērķu sasniegšana: „Ilgtspējīga Latvijas ekonomikas izaugsme ar pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos tirgos”, „Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību”, „Stiprināt Latvijas reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā Ziemeļeiropas metropoles un citu nacionālās nozīmes attīstības centru starptautisko lomu”, „Nodrošināt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai ražojošā un pakalpojumu sektorā reģionos”, kā arī negatīvi ietekmēta citu mērķu sasniegšana

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

slide10

Latvijas tranzīts ir globālās ekonomikas sastāvdaļa, kas veiksmīgi konkurē pasaules tirgū, tādēļ tam tiek jāpievērš īpaša uzmanība gan valsts, gan uzņēmumu līmenī un lielākās investīcijas transporta infrastruktūrā – ostās, dzelzceļā un autoceļos – jāiegulda tieši tranzītam izmantojamos virzienos.

Tranzīta nozīme Latvijas ekonomikā ostās % (Latvijas Bankas dati)

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

maz s ostas
Mazās ostas
 • Mazās ostas ir nozīmīgas gan darbavietu radīšanai reģionos, gan arī ekonomiskās aktivitātes nodrošināšanā. Finansējums, kas patlaban NAP projekta ietvaros ir atvēlēts, ir minimālais, lai nodrošinātu pietiekamu ostas darbību un elementāru attīstību. Bez šāda finansējuma ostas darbība var tikt vispār apturēta, jo netiks nodrošinātas kuģošanas un infrastruktūras drošības prasības.

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

re ion l s lidostas
Reģionālās lidostas
 • Konceptuāli SM atbalsta reģionālo lidostu attīstību, ņemot vērā to pozitīvo ietekmi uz reģiona attīstību,
 • Ja tiek rasts finansējums, iespējams veidot investīciju programmu reģionālo lidostu attīstībai, lai nodrošinātu lidostu infrastruktūras modernizāciju un atbilstību standartiem.
 • Jāvērtē projektu ilgtspēja, iepriekš veikto valsts ieguldījumu apjoms, lidostu gatavība uzsākt projektu īstenošanu, iespējamā pasažieru piesaiste, kā arī nepieciešamība nodrošināt finansējumu regulāru lidojumu nodrošināšanai.
 • Jautājums skatāms kontekstā ar ierobežotajiem valsts budžeta resursiem, kas pieejami pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai un zaudējumu kompensācijai pārvadātājiem.

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA

slide13
Paldies par uzmanību!

satiksmes.ministrija@sam.gov.lv

www.sam.gov.lv

Tālr. 67028205

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA