Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

202 Views Download Presentation
Download Presentation

HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020 Viktoras Mongirdas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra www.mita.lt

 2. HORIZON 2020 – finansinis instrumentas strategijos EUROPA 2020 Inovacijų iniciatyvos įgyvendinimui EUROPA 2020 3 prioritetai, 7 pagrindinės iniciatyvos • Sustainable growth • Resource efficient Europe • An industrial policy for the globalisation era • Smart growth • Digital agenda for Europe • Innovation Union • Youth on the move • Inclusive growth • An agenda for new skills and jobs • European platform against poverty • INNOVATION UNION • 30 pagrindinių iniciatyvų – veikimo krypčių (key initiatives-action points), kurių tikslas: • Padaryti Europos mokslą pirmaujančiu pasaulyje • Pašalinti kliūtis inovacijų patekimui į rinką (brangus patentavimas, rinkos fragmentacija, lėtas standartų diegimas, gebėjimų trūkumas) • Iš pagrindų pakeisti viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, diegiant inovacijas į Europos institucijų, nacionalinių ir regioninių administracijų ir verslo bendradarbiavimą HORIZON 2020 finansinis instrumentas

 3. EUROPA 2020 – biudžetas

 4. Kam skirtos europinės MTTP? Gauti EK finansavimą savo tyrimams Padėti ES išspręsti jos suformuluotas problemas • Teikiamo projekto rezultatas tai priemonė problemai spręsti su numatomu dideliu poveikiu, o ne konkretaus rezultato pasiekimas • Problema aktuali EK požiūriu, turėsianti didelį būsimą poveikį, jau suformuluota ES strateginėje politikoje • Adresuotos rinkos aktualios Europai arba kuriose Europa užima arba gali užimti pirmaujančias pozicijas

 5. Kas apsprendžia dalyvavimą BP? • Nacionalinės investicijos į tyrimus • Sinergijos ir bendrystės tarp nacionalinių programų ir BP • DU skirtumai tarp šalių – pagrindinė priežastis dėl ko šalys gauna skirtingas sumas iš BP • Dalyvavimas tinkluose ir galimybė prie jų prisijungti (t.y. partnerystės problema) • Projektų dydis – dideli projektai problematiški naujiems ir mažiems dalyviams • Dalyvavimo patirtis, informacijos prieinamumas, mokymai, komunikacija, patarimai, etc.

 6. Ko reikia visiems BP dalyviams? • Iniciatyvos „iš apačios“ plėtojimas • Administravimo supaprastinimas ir įprastų buhalterinių praktikų taikymas • Plačiau taikomos vienkartinių išmokų ir nustatyto dydžio finansavimo normas • Maži konsorciumai ir maži projektai • Naujos, paprastesnės programos, skirtos MVĮ • MVĮ finansavimo palaikymas per vietines paskolas, veiklos rizikos amortizavimo priemonės

 7. Kaip EK mato galimybę plėsti dalyvių ratą? • ŠN ir regionų palaikymas kuriant jų strategijas ir specializacijas • Jungiant atsirandančias infrastruktūras, klasterius, inovacijų centrus mažiau išvystytuose regionuose su labiau išvystytų regionų kompetencijomis • „EMTE profesūra“ – galimybė perspektyviausiems mokslininkams ir tyrėjams naudotis geriausia europine infrastruktūra • Informacijos pateikimo ir komunikacijos tobulinimas, prieiga prie kompetencijos tinklų – tokių struktūrų kaip BP nacionalinių atstovų tinklų palaikymas ir tolimesnis COST (European Cooperation in Science and Technology)struktūros palaikymas • Mokslininkų mobilumas ir sugrįžtančių mokslininkų palaikymas (Marie Curie programa). Ypatingas dėmesys jauniesiems mokslininkams (šiuo metu yra atotrūkis tarp ERASMUS ir Marie Curie programų) • BP taisyklių supaprastinimas • Daugiau mažų projektų ir pareiškėjų iniciatyvų (ypač skirtų MVĮ) • Sinergijos su ES Sanglaudos fondais. Mažiau išsivystę regionai bus įpareigoti 50% gaunamų Europos regioninės plėtros fondo lėšų investuoti į mokslinių tyrimų infrastruktūrą bei inovacijas ir siekti ES užsibrėžto 3% nuo BVP rodiklio.

 8. Europos problema: „Valley of Death“ valley“ Didelio poveikio technologijų aukšto lygio ekspertų grupės (KET HLG) silpnos grandies Europos inovacijų įgyvendinime pašalinimo modelis: „TRIJŲ RAMSČIŲ TILTAS“ „Žinių kūrimo“ projektai finansavimas iki 100% Projektai „arčiau rinkos“ finansavimas iki 70% Netiesioginės išlaidos – 20%

 9. Europinės MTTP programos – 7BP ir HORIZON2020

 10. HORIZON 2020 • didelis supaprastinimas • požiūris, pagrįstas galimybe įtraukti naujus dalyvius • daugiau galimybių naujiems rinkos dalyviams ir jauniems, daug žadantiems mokslininkams • mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimas - sklandų ir nuoseklų finansavimą nuo idėjos iki rinkos • daugiau paramos inovacijoms ir glaudžiai su rinka susijusiai veiklai • orientacija į verslo galimybių kūrimą Horizon 2020 – struktūra pagrįsta strateginiu „atsako į iššūkius“ programavimu, t.y. teminės sritys nebėra griežtai atskirtos, atskiros biudžeto eilutės labiau orientuotos į tarpdisciplininių projektų, skirtų globaliems iššūkiams spręsti, finansavimą.

 11. HORIZON 2020 – biudžetas(1 prioritetas) HORIZONTALIOS VEIKLOS

 12. HORIZON 2020 – biudžetas(2 prioritetas)

 13. HORIZON 2020 – biudžetas(3 prioritetas)

 14. Pagrindinės naujovės • Bendros taisyklės – “nuo sumanymo iki gamybos”: visai inovacijų grandinei taikomas bendras taisyklių rinkinys • Suderintas finansavimas su naujuoju ES bendrojo biudžeto finansiniu reglamentu,numatytas kumuliatyvinis finansavimas su kitomis ES programomis • Nauji finansiniai instrumentai: • Galimos dotacijos inovacinėms veikloms vienam pareiškėjui • Paskolos (debt facility) • Akcijų išpirkimas (equity facility) – pradedantiems veiklą ir augantiems • Viešieji pirkimai prieš produkto komercializaciją • Inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai • Paprastesnis projekto biudžeto sudarymas – vienas projektas - vienas finansavimo intensyvumas, dėl to – galimybė keiti partnerius projekto eigoje • Mažesnė ir tikslingesnė kontrolė ir auditas • Administracinio krūvio mažinimas • Greitesnės procedūros – nereikalaujama finansinio patikimumo tikrinimo

 15. Naujas MVĮ rėmimo instrumentas • Skirtas finansuoti MVĮ siūlomas inovatyvias įdėjas, skirtas spręsti Europai svarbius uždavinius. • Tinkamos MVĮ - tiek technologinės tiek teikiančias paslaugas ar dirbančios socialiniame sektoriuje • Užtenka vieno partnerio • Apima: • Tyrimų rezultatų pirkimą („Moksliniai tyrimai, skirti MVĮ“) • SBIR („Small Business Innovation Research Award Programme“) modelis (JAV pavyzdžiu): • Paraiška (Sprendimo būdas) siūloma Europos mastu svarbiai tematikai • Dvipakopis finansavimas: • Galimybių studija • Dotacija • Netiesioginis komercializavimo rėmimas per INT apsaugą ir prieigą prie lengvatinio finansavimo • Informacinė ir konsultacinė parama iš esamų tinklų (EEN)

 16. Dėkoju už dėmesį! Sekitemūsų naujienas www.mita.lt!