1 / 16

HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020. Viktoras Mongirdas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra www.mita.lt. HORIZON 2020 –. f inansinis instrumentas strategijos EUROPA 2020 Inovacijų iniciatyvos įgyvendinimui. EUROPA 2020

patch
Download Presentation

HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. HORIZON 2020 Bendroji programa tyrimams ir inovacijoms 2014 - 2020 Viktoras Mongirdas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra www.mita.lt

 2. HORIZON 2020 – finansinis instrumentas strategijos EUROPA 2020 Inovacijų iniciatyvos įgyvendinimui EUROPA 2020 3 prioritetai, 7 pagrindinės iniciatyvos • Sustainable growth • Resource efficient Europe • An industrial policy for the globalisation era • Smart growth • Digital agenda for Europe • Innovation Union • Youth on the move • Inclusive growth • An agenda for new skills and jobs • European platform against poverty • INNOVATION UNION • 30 pagrindinių iniciatyvų – veikimo krypčių (key initiatives-action points), kurių tikslas: • Padaryti Europos mokslą pirmaujančiu pasaulyje • Pašalinti kliūtis inovacijų patekimui į rinką (brangus patentavimas, rinkos fragmentacija, lėtas standartų diegimas, gebėjimų trūkumas) • Iš pagrindų pakeisti viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, diegiant inovacijas į Europos institucijų, nacionalinių ir regioninių administracijų ir verslo bendradarbiavimą HORIZON 2020 finansinis instrumentas

 3. EUROPA 2020 – biudžetas

 4. Kam skirtos europinės MTTP? Gauti EK finansavimą savo tyrimams Padėti ES išspręsti jos suformuluotas problemas • Teikiamo projekto rezultatas tai priemonė problemai spręsti su numatomu dideliu poveikiu, o ne konkretaus rezultato pasiekimas • Problema aktuali EK požiūriu, turėsianti didelį būsimą poveikį, jau suformuluota ES strateginėje politikoje • Adresuotos rinkos aktualios Europai arba kuriose Europa užima arba gali užimti pirmaujančias pozicijas

 5. Kas apsprendžia dalyvavimą BP? • Nacionalinės investicijos į tyrimus • Sinergijos ir bendrystės tarp nacionalinių programų ir BP • DU skirtumai tarp šalių – pagrindinė priežastis dėl ko šalys gauna skirtingas sumas iš BP • Dalyvavimas tinkluose ir galimybė prie jų prisijungti (t.y. partnerystės problema) • Projektų dydis – dideli projektai problematiški naujiems ir mažiems dalyviams • Dalyvavimo patirtis, informacijos prieinamumas, mokymai, komunikacija, patarimai, etc.

 6. Ko reikia visiems BP dalyviams? • Iniciatyvos „iš apačios“ plėtojimas • Administravimo supaprastinimas ir įprastų buhalterinių praktikų taikymas • Plačiau taikomos vienkartinių išmokų ir nustatyto dydžio finansavimo normas • Maži konsorciumai ir maži projektai • Naujos, paprastesnės programos, skirtos MVĮ • MVĮ finansavimo palaikymas per vietines paskolas, veiklos rizikos amortizavimo priemonės

 7. Kaip EK mato galimybę plėsti dalyvių ratą? • ŠN ir regionų palaikymas kuriant jų strategijas ir specializacijas • Jungiant atsirandančias infrastruktūras, klasterius, inovacijų centrus mažiau išvystytuose regionuose su labiau išvystytų regionų kompetencijomis • „EMTE profesūra“ – galimybė perspektyviausiems mokslininkams ir tyrėjams naudotis geriausia europine infrastruktūra • Informacijos pateikimo ir komunikacijos tobulinimas, prieiga prie kompetencijos tinklų – tokių struktūrų kaip BP nacionalinių atstovų tinklų palaikymas ir tolimesnis COST (European Cooperation in Science and Technology)struktūros palaikymas • Mokslininkų mobilumas ir sugrįžtančių mokslininkų palaikymas (Marie Curie programa). Ypatingas dėmesys jauniesiems mokslininkams (šiuo metu yra atotrūkis tarp ERASMUS ir Marie Curie programų) • BP taisyklių supaprastinimas • Daugiau mažų projektų ir pareiškėjų iniciatyvų (ypač skirtų MVĮ) • Sinergijos su ES Sanglaudos fondais. Mažiau išsivystę regionai bus įpareigoti 50% gaunamų Europos regioninės plėtros fondo lėšų investuoti į mokslinių tyrimų infrastruktūrą bei inovacijas ir siekti ES užsibrėžto 3% nuo BVP rodiklio.

 8. Europos problema: „Valley of Death“ valley“ Didelio poveikio technologijų aukšto lygio ekspertų grupės (KET HLG) silpnos grandies Europos inovacijų įgyvendinime pašalinimo modelis: „TRIJŲ RAMSČIŲ TILTAS“ „Žinių kūrimo“ projektai finansavimas iki 100% Projektai „arčiau rinkos“ finansavimas iki 70% Netiesioginės išlaidos – 20%

 9. Europinės MTTP programos – 7BP ir HORIZON2020

 10. HORIZON 2020 • didelis supaprastinimas • požiūris, pagrįstas galimybe įtraukti naujus dalyvius • daugiau galimybių naujiems rinkos dalyviams ir jauniems, daug žadantiems mokslininkams • mokslinių tyrimų ir inovacijų integravimas - sklandų ir nuoseklų finansavimą nuo idėjos iki rinkos • daugiau paramos inovacijoms ir glaudžiai su rinka susijusiai veiklai • orientacija į verslo galimybių kūrimą Horizon 2020 – struktūra pagrįsta strateginiu „atsako į iššūkius“ programavimu, t.y. teminės sritys nebėra griežtai atskirtos, atskiros biudžeto eilutės labiau orientuotos į tarpdisciplininių projektų, skirtų globaliems iššūkiams spręsti, finansavimą.

 11. HORIZON 2020 – biudžetas(1 prioritetas) HORIZONTALIOS VEIKLOS

 12. HORIZON 2020 – biudžetas(2 prioritetas)

 13. HORIZON 2020 – biudžetas(3 prioritetas)

 14. Pagrindinės naujovės • Bendros taisyklės – “nuo sumanymo iki gamybos”: visai inovacijų grandinei taikomas bendras taisyklių rinkinys • Suderintas finansavimas su naujuoju ES bendrojo biudžeto finansiniu reglamentu,numatytas kumuliatyvinis finansavimas su kitomis ES programomis • Nauji finansiniai instrumentai: • Galimos dotacijos inovacinėms veikloms vienam pareiškėjui • Paskolos (debt facility) • Akcijų išpirkimas (equity facility) – pradedantiems veiklą ir augantiems • Viešieji pirkimai prieš produkto komercializaciją • Inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai • Paprastesnis projekto biudžeto sudarymas – vienas projektas - vienas finansavimo intensyvumas, dėl to – galimybė keiti partnerius projekto eigoje • Mažesnė ir tikslingesnė kontrolė ir auditas • Administracinio krūvio mažinimas • Greitesnės procedūros – nereikalaujama finansinio patikimumo tikrinimo

 15. Naujas MVĮ rėmimo instrumentas • Skirtas finansuoti MVĮ siūlomas inovatyvias įdėjas, skirtas spręsti Europai svarbius uždavinius. • Tinkamos MVĮ - tiek technologinės tiek teikiančias paslaugas ar dirbančios socialiniame sektoriuje • Užtenka vieno partnerio • Apima: • Tyrimų rezultatų pirkimą („Moksliniai tyrimai, skirti MVĮ“) • SBIR („Small Business Innovation Research Award Programme“) modelis (JAV pavyzdžiu): • Paraiška (Sprendimo būdas) siūloma Europos mastu svarbiai tematikai • Dvipakopis finansavimas: • Galimybių studija • Dotacija • Netiesioginis komercializavimo rėmimas per INT apsaugą ir prieigą prie lengvatinio finansavimo • Informacinė ir konsultacinė parama iš esamų tinklų (EEN)

 16. Dėkoju už dėmesį! Sekitemūsų naujienas www.mita.lt!

More Related