Publiczna jawno post powania s dowego
Download
1 / 24

PUBLICZNA JAWNO?? POST?POWANIA S?DOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


  • 141 Views
  • Uploaded on

PUBLICZNA JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO. SSR ZBIGNIEW MICZEK. KONSTYTUCYJNE PRAWO DO INFORMACJI. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publicznej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PUBLICZNA JAWNO?? POST?POWANIA S?DOWEGO' - gagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Konstytucyjne prawo do informacji
KONSTYTUCYJNE PRAWO DO INFORMACJI

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publicznej.

Ograniczenie praw, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwo lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Art. 61 Konstytucji (wyciąg)


Jawno post powa s dowych
JAWNOŚĆ POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

Każdy ma prawo do sprawiedliwego

i jawnego rozpatrzenia sprawy (…)

przez (…) sąd.

Art. 45 pkt 1 Konstytucji (wyciąg)


Jawno post powa s dowych1
JAWNOŚĆ POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

Sądy rozpoznają i rozstrzygają sprawy w postępowaniu jawnym.

Rozpoznanie sprawy w postępowaniu niejawnym lub wyłączenie jawności postępowania jest dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów ustaw.

Art. 42 ust 2 i 3 Prawa o ustroju sądów powszechnych


Jawno og aszania wyrok w
JAWNOŚĆ OGŁASZANIA WYROKÓW

Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym

Art. 326 § 2 k.p.c.


Jawno post powania
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

JAWNOŚĆ ZEWNĘTRZNA

(PUBLICZNA, OGÓLNA)

czyli jawność publiczną posiedzeń sądowych, która dotyczy wszystkich

JAWNOŚĆ WEWNĘTRZNA

posiedzenia sądowe i akta sprawy są dostępne dla uczestników postępowania,


Jawno post powania a tajemnica pa stwowa
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIAATAJEMNICA PAŃSTWOWA

Tajemnicą państwową jest informacja niejawna określona w wykazie rodzajów informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium, interesów obronności, bezpieczeństwa państwa i obywateli, albo narazić te interesy na co najmniej znaczną szkodę.

art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych


Jawno post powania a tajemnica s u bowa
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIAATAJEMNICA SŁUŻBOWA

Tajemnicą służbową - jest informacja niejawna nie będąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej.

art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 22.01.1999 roku o ochronie informacji niejawnych


Jawno post powania a tajemnice zawodowe
JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIAATAJEMNICE ZAWODOWE

TAJEMNICA LEKARSKA

TAJMENICA SKARBOWA

TAJEMNICA ADWOKACKA

TAJEMNICA RADCOWSKA


Ocena sytuacji
OCENA SYTUACJI

SPOJRZENIE ZE STRONY SĘDZIEGO

MOJA SPRAWA – MOJE AKTA


Ocena sytuacji1
OCENA SYTUACJI

SPOJRZENIE ZE STRONY

PUBLICZNEJ

AKTA SĄDOWE – AKTA PUBLICZNEDost p do akt1
DOSTĘP DO AKT

OSOBY MAJĄCE UPRAWNIENIA PROCESOWE

STRONY POSTĘPOWANIA

PEŁNOMOCNICY STRON

INNI UCZESTNICY świadek, biegły, tłumacz przysięgły, osoba zobowiązana do wydania dokumentu lub przedmiotu oględzin

W STOSUNKU DO TYCH OSÓB NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ


Dost p do akt2
DOSTĘP DO AKT

NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO AKT

SĄDOWYCH STRON I PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH

OGRANICZONY DOSTĘP

DO AKT SĄDOWYCH

INNYCH UCZESTNIKÓW


Kryteria kwalifikacji danych osobowych 1
KRYTERIA KWALIFIKACJI DANYCH OSOBOWYCH (1)

Art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych

1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.


Kryteria kwalifikacji danych osobowych 2
KRYTERIA KWALIFIKACJI DANYCH OSOBOWYCH (2)

informacja , a więc pewna wiadomość , przy czym nie ma znaczenia jej prawdziwość lub nie , obojętny jest także sposób wyrażenia tej informacji, a także czy obejmuje to informacje już upowszechnione, czy też nie. Ustawodawca mówi tu o wszelkich informacjach jest oczywistym, że chodzi tu o takie informacje, które dotyczą takich aspektów związanych z życiem danej osoby fizycznej, które pozwalają na jej identyfikację;


Kryteria kwalifikacji danych osobowych 3
KRYTERIA KWALIFIKACJI DANYCH OSOBOWYCH (3)

informacje dotyczą osoby fizycznej, a zatem informacje dotyczące wszelkich innych podmiotów nie będącymi osobami fizycznymi nie podlegają ochronie. Na tym tle ciekawy jest wyrok dotyczący przedsiębiorcy, który zakresem danych swojej firmy objął także dane indywidualne. Zdaniem NSA taki przedsiębiorca nie może, „jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobowych, które są wykorzystywane nie, jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Decydując się na utożsamianie tych danych, godzi się tym samym na szersze ich ujawnianie i plansza ochronę”


Kryteria kwalifikacji danych osobowych 4
KRYTERIA KWALIFIKACJI DANYCH OSOBOWYCH (4)

informacje dotyczą osoby zidentyfikowanej lub możliwej do ustalenia, a więc takiej której tożsamość niejako od pierwszego spojrzenia można ustalić, bądź przy niewielkim wysiłku. Jeśli jakiś podmiot posiada dane dotyczące określonej osoby, ale ustalenie jej danych osobowych wymagałoby nadmiernych kosztów lub działań wówczas można uznać, że nie są to dane osobowe


Za atwienie wniosku o ujawnienie danych osobowych
ZAŁATWIENIE WNIOSKU O UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku wystąpieniem z żądaniem przez osoby, które nie mają uprawnień procesowych, udostępnianie danych z postępowania cywilnego będzie następowało zgodnie z regułami określonymi w art. 29 ust. 2 u.o.d.o., stanowiącym, iż dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 u.o.d.o. (dotyczące: poglądów rasowych lub etnicznych, poglądów politycznych, przekonań politycznych, religijnych, filozoficznych, przynależności partyjnej lub związkowej, stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogach, życiu seksualnym) mogą być udostępniane innym osobom i podmiotom, niż uprawnione na podstawie prawa, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą. W tej sytuacji przepisu u.o.d.o. będą miały pierwszeństwo przed przepisami sądowymi regulującymi udostępnianie akt postępowania. Organ (przewodniczący wydziału lub prezes sądu) podejmujący decyzję o udostępnieniu akt, zawierających dane osobowe, będzie musiał zawsze rozważyć, czy spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 29 ust. 2 w zw. z art. 27 u.o.d.o.


Udzielanie informacji publicznej 1
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (1)

Przewodniczący wydziału ma kompetencje decydowania o udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych i o zakresie wykorzystania przez nie tych akt (§ 94 ust. 2 Regulaminu), przy czym udostępnienie większej liczby akt, np. dla celów naukowo-badawczych, wymaga zgody prezesa sądu (§ 94 ust. 3 Regulaminu).


Udzielanie informacji publicznej 2
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (2)

Udzielenie informacji -

czynność materialno - techniczna

Przewodniczący wydziału


Udzielanie informacji publicznej 3
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (3)

Odmowa udzielenia informacji

– decyzja administracyjna

  • Prezes sądu

  • Przewodniczący wydziału, jeśli będzie miał upoważnienie z art. 268 a k.p.a.

    Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.


Udzielanie informacji publicznej 4
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (4)

Art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a. u.d.i.p. przewiduje udostępnianie danych publicznych, w tym treść i postać dokumentów publicznych. Nie dotyczy to treści i postaci dokumentów prywatnych znajdujących się w aktach sprawy.


Dzi kuj bardzo
DZIĘKUJĘ BARDZO!!!!

SSR Zbigniew Miczek

z_miczek@tarnow.so.gov.pl