Download
n vers tem zde 2012 bologna s rec ali malari neredey z ve neler yapilmali n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI? PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI?

ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI?

218 Views Download Presentation
Download Presentation

ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÜNİVERSİTEMİZDE 2012 BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMALARINEREDEYİZ ve NELER YAPILMALI? Prof. Dr. Selda ÖnderoğluBologna Uzmanı 19-21 Eylül 2012 Çalıştay 2 İ.İ.B.F. Tuğrul Çubukçu Salonu Hacettepe Üniversitesi

 2. Bologna Süreci Yükseköğretimin son on yılda en hızlı ve en kapsamlı yapılanması 1998 tarihinde 4 ülkenin (İngiltere, Almanya, Fransa,İtalya) bir araya gelerek başlattığı 2010 yılında 47 ülkenin üye olduğu bir Yükseköğretim reform süreci Avrupa dışındaki ülkelerin de yükseköğretim sistemlerini etkilemektedir ( Bologna Policy Forum)

 3. Bologna Süreci nasıl işlemektedir? • ULUSLARARASI DÜZEY BAKANLAR KONFERANSI (İKİ YILDA BİR KEZ TOPLANIR) BOLOGNA İZLEME GRUBU (BFUG) BFUG YÜRÜTME KURULU BFUG ÇALIŞMA GRUPLARI BOLOGNA DURUM DEĞERLENDİRMESİ (STOCKTAKİNG) ÇALIŞMA GRUBU BOLOGNA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ ÇALIŞMA GRUBU SOSYAL BOYUT ÇALIŞMA GRUBU, VB. BOLOGNA SEMİNERLERİULUSAL DÜZEY: YÖK, ULUSAL AJANS VE BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMIKURUMSAL DÜZEY: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI • Bologna Eşgüdüm Komisyonu

 4. BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) • 2008 YÖK kararı- tüm üniversitelerde BEK kurulması • BEK çalışmaları: • Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), • Diploma Eki (DE), • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, • kalite güvencesi, • hareketlilik, • öğrenci katılımı ve sosyal boyut • planlama, koordinasyon, izleme

 5. BOLOGNA BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ • Kuruluş: 12.Eylül.2012 Senato kararı (oturum sayısı:26) • Bolognasürecinin 2012 yılında Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı olarak devam eden yüksek öğretim reformu çalışmalarının konuları olan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), Diploma Eki (DE), yeterlilikler, kalite güvencesi, tanınma, hareketlilik, öğrenci katılımı ve sosyal boyut alanlarındaki çalışmaların üniversitede gerçekleştirilmesi,yaygınlaştırılması, ve süreçteki yeni gelişmelere uyum sağlanması için faaliyet gösterir. • BEK Komisyonu • Tüm birimlerde: Bologna koordinatörleri

 6. Hacettepe Üniversitesi’nde Bologna Süreci Çalışmaları • AKTS/DE çalışmaları üniversitemizde 2003 yılı Kasım ayında başlamış ve gelişerek devam etmiştir. • Kurum AKTS/DE Danışmanları ile Bölüm Koordinatörlerin belirlenmesi • Fakülte ve bölümlerde eğitimler • AKTS bilgi paketlerinin hazırlanması • Bireysel danışmanlıklar, sürekli bilgilendirme • AKTS yönergesi- Öğrenci iş yükü nasıl hesaplanır? • Eğiticilerin eğitim- öğrenci merkezli eğitim • Yapılan işlerin geçici iş olarak algılanmasından sürekliliğe geçiş • Erasmus hareketlilik

 7. Tüm programlarda bu süreçlerin devam etmesi ve • program güncelleme çalışmalarıyla birlikte • gerçekleştirilmesi gerekir.

 8. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ACİL EYLEM PLANI 2012 Alan 11: Bologna sürecine uyum çalışmaları 11.1-AB yükseköğretim yeterlilikleri uyum çalışması 11.2-Geçmişteki AKTS çalışmalarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi 11.3- Geçmişteki Diploma Eki çalışmalarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi

 9. YÖK kararları: • Tüm Programlar TYYÇ ile uyumlu olacak şekilde gözden geçirilmelidir, • Programda Seçmeli ders oranı en az %25 olmalıdır, • 1 (AKTS)Kredi=25-30 saatlik öğrenci iş yüküdür.

 10. TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)- YÖK • “Yeterlilikler çerçevesi ülke düzeyinde eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. “ • TYYÇ,YÖK bünyesinde kurulan komisyon ve çalışma grubu tarafından hazırlandı,paydaşlarla tartışıldı ve kabul edildi(2006-2010). • http://tyyc.yok.gov.tr/

 11. TYYÇ -TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ çalışması(YÖK) • TYYÇ ile uyumlu Temel Alan yeterlilikleri: İlgili alandan öğretim elemanlarından oluşan çalışma grupları tarafından hazırlandı (21 temel alan), • Şu anda TYYÇ ve temel alan yeterlilikleri YÖK web sayfasında yer alıyor (http://tyyc.yok.gov.tr/ ) • Tüm eğitim programlarında yeterliliklerin belirlenmesi ve eğitim-öğretim programlarının gözden geçirilmesi çalışmalarının bitiş tarihi: 2012 Aralık

 12. Yükseköğretiminyenidenyapılandırılmasının; “bireylerin dünyanındeğişenkoşullarınauyumsağlayabilecekbilgi, beceriveyetkinliklerledonatılması,girişimdebulunmaktanvesorumlulukyüklenmektenkaçınmayan, eleştireldüşünmebecerilerinesahip, insanhaklarıvedemokrasi, çevresel, kültürelveestetikdeğerlerkonularındaduyarlıaktifyurttaşlarolması,ayrıcaverileneğitimingenişkitlelereerişerekülkeninyarışmacıpotansiyelinigeliştirmesi,yapılanaraştırmalarınuluslararasıdüzeydesaygınlığıolanbilimvesanatüretimineyönelmişolması, ülkeninrekabetedebilirliliğinedestekolması,toplumahizmetfaaliyetlerininetkinvesürdürülebilirkılınmasınıamaçlaması”gerektiğinidüşünüyoruz. Yenisistemkendikendineöğrenen,gelişenvekendinisürekliyenileyenbiryapıyasahipolacaktır.  (YÖK Genel Kurulu, 3 Şubat.2011)

 13. H.Ü. 2012 BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI (BOLOGNA PROJESİ) • 1- Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesine göre uyarlanması, Program çıktılarının hazırlanması, Ders öğrenme çıktılarını yazma ve AKTS hesaplama çalışmalarının yapılması: Hacettepe Üniversitesi Örneği • -Alt yapı projesi, 3 yıl. • 2- Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin Uygulanması • - Alt yapı projesi, 3 Yıl. • www.hubologna.hacettepe.edu.tr

 14. Proje kapsamında: • üniversitemizde eğitim-öğretim veren bütün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını yürüten birimlerin;   • 1Program Eğitim Amaçları’nı yazmaları, • 2. Program Yeterliliklerini (Program çıktılarını) belirlemeleri, • 3. Belirlenen program çıktılarına ulaşmak için hangi derslerin verilmesi gerektiğine karar vermeleri, • 4. Her bir ders için “Öğrenme kazanımlarını (Çıktılarını) Yazmaları, • 5. Ders Öğrenme kazanımları (Çıktıları) ile Program yeterliliklerini İlişkilendirmeleri, • 6.Ders öğretim planlarını hazırlamaları, • 7. Ders öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için gerekli iş yükünü ve AKTS kredilerini hesaplamaları, • 8. Her program için hazırlanacak tüm bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamaları amaçlanmaktadır.

 15. PROJE MALZEMELERİ, BÜTÇE VE DESTEK • 1-Program Yeterliliklerinin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesine göre Uyarlanması, Program çıktılarının hazırlanması, Ders öğrenme çıktılarını yazma ve AKTS hesaplama çalışmalarının yapılması: Hacettepe Üniversitesi Örneği : • Bütçe: 2143980TL • Malzeme: 150 adet bilgisayar +150 adet monitör, 150 adet projeksiyon, 150 adet monolazer yazıcı, 150 adet harici bellek, 15 netbook, 10 adet tablet, 650 taşınabilir bellek,13800 CD-RW rewritable, 650 adet A4 kağıt (BAB’a istek yapıldı-İhale aşamasında) • Destek: Ders öğrenme çıktılarını belirleyen her öğretim elemanına: 1000tl. yurt içi toplantı desteği • 2- Avrupa Kredi Transfer Sistemi'nin Uygulanması: • Bütçe:97763TL • Malzeme: 3 adet A3 Yazıcı, 5 adet notebook, 2 adet sunucu (1 adet sunucu bekleniyor, diğerleri teslim alındı)

 16. BİRİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI (PİLOT)- Nisan-Temmuz 2012 • Sağlık Bilimleri F.+ Eğitim F.+ Polatlı Teknik Bil. MYO. • ( Bologna ekipleri: Toplam: 73 kişi) • 23 program güncellendi ve Senato’da onaylandı. • Program güncelleme: Program yeterlilikleri • Derslerin öğrenme çıktıları • TYYÇ temel alan yeterlilikleri- program • yeterlilikleri matrisi • Program yeterlilikleri-ders Öğrenme Çıktıları matrisi • Seçmeli ders oranı: en az %25 • -1 çalıştay+1 eğitim semineri yapıldı. • - 28 bilgisayar+ 50 top A4 kağıt+ 13 toner dağıtıldı (istenen birimlere iade edilmek üzere). • proje ekibi her hafta toplandı • Hubologna web sayfası güncellemesi:sürekli • Danışmanlık: sürekli.

 17. İKİNCİ DÖNEM ÇALIŞMALARI (Eylül- Aralık 2012) • Pilot okullar dışındaki tüm birimlerdeki programlar (toplam programlar sayısı: 455 ) • Bologna ekipleri: 400 öğretim elemanı+öğrenci temsilcileri • Program güncelleme: Program yeterlilikleri • Derslerin öğrenme çıktıları • TYYÇ temel alan yeterlilikleri- program • yeterlilikleri matrisi • Program yeterlilikleri-ders Öğr. Çıktıları • matrisi • Seçmeli ders oranı: en az %25 • -2 çalıştay/eğitim semineri yapılacak (19 ve 21 Eylül 2012) . • - Birimlere malzeme sağlanacak. • proje ekibi her hafta toplantı • Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) : ayda bir toplantı • Hubolognaweb sayfası güncellemesi:sürekli • Danışmanlık: sürekli.

 18. BİRİM BOLOGNA EKİPLERİ • -Dekanlık düzeyinden bölüm/anabilim dalı düzeyine • Öğrenci temsilcileri • Toplam 464 kişi. • İletişim : Ortak e-posta grubu aracılığyla • hubologna@hacettepe.edu.tr • Görev tanımı: Program güncellemesi çalışmasında bölüm/ABD’na • kılavuzluk etmek, bilgi aktarmak. • DANIŞMANLAR EKİBİ • -Danışman ve danışman yardımcıları (17 kişi) • -Fakülte , yüksek okul ve MYO’lar paylaşıldı. • Görev Tanımı: Program güncelleme çalışmalarında sorumlu oldukları F/YO/MYO birim Bologna ekiplerine danışmanlık vermek, soruları yanıtlamak (etkin iletişim : e-posta) • tüm resmi yazı/dökümanlar için: http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6764/bologna-sureci.html

 19. YENİ ÖĞRENCİLERİM HANGİ YETERLİLİKLERE SAHİP? PROGRAM / DERS HEDEFLERİM HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÖĞRENCİ NELER ÖĞRENECEK? PAYDAŞLARIMI BİLGİLENDİRİP HANGİ İYİLEŞTİRME ÖNLEMLERİNİ ALACAĞIM? ÖĞRENİLMESİ GEREKENLER NASIL ÖĞRENİLECEK? • YÜKSEKÖĞRETİM • YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİNE • UYGUN MU? • BÖLGESEL/YEREL ÖNCELİKLERİM NE? • PAYDAŞLARIM NE İSTİYOR? ÖĞRENİLMİŞ OLANLAR NEYE GÖRE, NASIL ÖLÇÜLECEK? ÇIKTILARIM HEDEFLERİME YAKIN MI? BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ?

 20. PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI: • Diploma Eki (DE)Etiketine hazırlık • AKTS Etiketine hazırlık • Program bilgilerinin çevrim içi paylaşılması • iç ve dış paydaşlarla • Hareketlilik • Yatay(Kredi)/dikey(derece) hareketliliği • Ortak program oluşturmada prensipler oluşturma • Akademik işbirliklerinde prensipler oluşturma • Yurt içi ve yurtdışı öğrenci kayıt kabul koşulları,Öğrenme-öğretme teknikleri, değerlendirme, not ağırlıkları, • Üniversite genel bilgileri, barınma, sosyal olanaklar vd. • Şeffaflık, Hesap verebilirlik

 21. Teşekkür Ederim ..