bausmi vykdymo teis 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bausmių vykdymo teisė , 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Bausmių vykdymo teisė , 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 156 Views
  • Uploaded on

Bausmių vykdymo teisė , 2013. 5 tema. Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodekso 41 str. 2 d.: “<...> 2. Bausmės paskirtis: 1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bausmių vykdymo teisė , 2013' - fulton-guthrie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bausmi vykdymo teis 2013
Bausmių vykdymo teisė, 2013

5 tema. Bausmių vykdymo tikslai, nuteistųjų integracijos prielaidos ir galimybės

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodekso 41 str. 2 d.:

“<...> 2. Bausmės paskirtis:

1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo;

2) nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį;

3) atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas;

4) paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų;

5) užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.”

bausmi vykdymo teis 20131

Teisingumas (iustitia)

(teisingumas siaurąja prasme – kaip lygių teisių turėjimas)

Visuomenė

Iustitia distributivaIustitia legalis

Padalomasis Įstatyminis

Teisingumas

A1 A2 An B1 B2 Bn

Iustitia commutativa

Pavieniai asmenysPavieniai asmenys

Išlyginamasis teisingumas

(mainų teisingumas)

(Pagal Aristotelį, „Nikomacho etika“)

Arthur Kaufmann. Problemgeschichte der Rechtsphilosophie. In: A.Kaufmann/W.Hassemer (Hrsg.). Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart. München 1994, p. 45.

Bausmių vykdymo teisė, 2013
bausmi vykdymo teis 20132
Bausmių vykdymo teisė, 2013

Pagal Aristotelį: Teisingumo branduolys yra lygybė. Tačiau lygybė nereiškia formalios lygybės (kaip vėliau pas I. Kantą), bet reiškia tam tikrą proporcingumą, geometriją, analogiją. Geometrija (gr.Γη, Gē – Žemė; μετρεω, metreō – matuoju) – matematikos dalis, tiriantierdvinius ryšius.

“Lygybė” yra vidurkis tarp per daug ir per mažai. Kadangi lygybė yra vidurkis, tai ir teisė yra vidurkis, kažkas proporcionalaus. Nes proporcionalumas yra vidurkis, o teisingumas yra proporcionalumas. Proporcijai reikia tam tikro masto, analogijos. Šiuo mastu jam yra “vertingumas”.

Įstatyminis teisingumas – atskirų asmenų įsipareigojimas prieš visumą (visuomenę).

Išlyginamasis teisingumas – tai nelygių iš prigimties, bet lygių pagal įstatymą teisingumas. Jis reiškia absoliutų abipusiai teikiamų paslaugų lygybę (prekė ir jo kaina, žala ir jos atlyginimas) tarp visų, lygiųjų pagal įstatymą.

Padalomasis teisingumas – tai santykinis teisingumas tarp žmonių grupių: suteikiant jiems atitinkamas teises ir pareigas, atsižvelgiant į vertingumą, sugebėjimus, poreikius (pvz., skirtingas mokesčių tarifas, priklausantis nuo darbo užmokesčio dydžio, ar skirtingi darbo užmokesčio tarifai, priklausantys nuo darbo stažo bei kvalifikacijos).

bausmi vykdymo teis 20133
Bausmių vykdymo teisė, 2013

Jau minėtas Vokietijos Konstitucinio teismo 1973 m. birželio 5 d., vadinamasis “Lebacho nutarimas (BVerfGE 35, 202):

„Vertinant iš bendruomeninių pozicijų, socialinės valstybės principas reikalauja rūpesčio ir paramos tokioms socialinėms grupėms, kurios dėl asmeninio silpnumo ar kaltės, nesugebėjimo ar dėl socialinės atskirties negali asmeniškai ar socialiai skleistis; prie tokių priskirtini kaliniai ir iš įkalinimo įstaigų paleistieji. <...> Kalinamajam turi būti suteikiami gebėjimai ir valia gyventi atsakingai, jis turi išmokti įsitvirtinti laisvoje visuomenėje nenusikalsdamas, naudotis suteikiamomis galimybėmis ir įveikti kylančią riziką”.

bausmi vykdymo teis 20134
Bausmių vykdymo teisė, 2013

Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas:

“<...> Vienas pagrindinių teisės, kaip socialinio gyvenimo reguliavimo būdų, tikslų – teisingumas. Jis yra vienas svarbiausių moralinių vertybių ir teisinės valstybės pagrindų. <...> Jis gali būti įgyvendintas užtikrinant interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų priešpriešos. Teisingumo negalima pasiekti pripažįstant tik vienos grupės arba vieno asmens interesus ir kartu neigiant kitų interesus <...>”.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 1995 m. gruodžio 22 d. nutarimas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas:

“<...> Teisingumo principas yra universalus principas, kuris be kita ko suponuoja ir tai, kad bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, be to, teisingumas gali būti įgyvendinamas tik užtikrinant interesų pusiausvyrą bei išvengiant socialinio gyvenimo nestabilumo. Teisingumo negalima pasiekti pripažįstant tik vieno asmens interesus ir neigiant kito asmens teisėtus interesus <...>”.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. sausio 21 d. nutartis.

bausmi vykdymo teis 20135
Bausmių vykdymo teisė, 2013

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1 str. 2 d.:

“<...> 2. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymų paskirtis – nustatyti tokią bausmės vykdymo tvarką, kad atlikęs bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis. <...>”

Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 1 str. 2 d.:

“<...> 2.Šio įstatymo paskirtis – nustatyti tokią probacijos vykdymo tvarką ir sąlygas, kad asmuo, atlikęs probaciją, savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis.”

bausmi vykdymo teis 20137
Bausmių vykdymo teisė, 2013

Tarybinė baudžiamoji teisė. Vilnius, 1972, p. 295:

„Pataisyti nuteistąjį – reiškia išvaduoti jį nuo žalingų praeities atgyvenų, įskiepyti jam pagarbą socialistinei teisėtvarkai ir įtikinti jį, jog būtina nebedaryti nusikaltimų ir kitokių pažaidų. Perauklėjimas reiškia gilesnį nuteistojo sąmonės pakeitimą. Čia kalbama apie tai, kad vykdant paskirtą bausmę, buvęs nusikaltėlis pasidarytų tikru tarybiniu žmogumi, sąmoningu ir aktyviu socialistinės visuomenės nariu, kurio elgesį apspręstų ne baudžiamųjų įstatymų baimė, o paties įsitikinimai, aukšti komunistinės moralės principai“.

bausmi vykdymo teis 20138
Bausmių vykdymo teisė, 2013

1888 m. rusų mokslininkas I. A. Fojnickis knygoje „Mokymas apie bausmę“, rašydamas apie „dvasinę kalinių pataisą“ ironiškai pastebėjo, kad

„įstaigų administracija, neturėdama tvirto objektyvaus kriterijaus, pagal kurį galėtų atpažinti vidinį kalinių pasitaisymą, apie tai buvo priversta spręsti pagal jų atsakymų kuklumą, pagal jų išorinį susitaikymą, tokiu būdu darbo su jais rezultatu buvo tai, kad jie virsdavo gerais kaliniais, o ne gerais žmonėmis“.

Žr. Фойницкий И. Я. Учение о наказании. Москва, 2000, p. 63 (originalas – 1888 m.).

bausmi vykdymo teis 20139
Bausmių vykdymo teisė, 2013

Europos Tarybos rekomendacijos Dėl Europos kalinimo įstaigų taisyklių Rec Nr. R (87) 3 aiškinamajame memorandume teigiama: „Žymi permaina požiūryje į kalinių priežiūrą įvyko dėl perėjimo nuo režimų, siekiančių paveikti kalinių pažiūras ir elgesį, prie modelio, paremto socialinių sugebėjimų ir asmeninių galimybių vystymosi skatinimu, kas perspektyvoje padėtų jiems sėkmingai grįžti į visuomenę.“

2006 m. sausio 11 d. buvo priimtos naujos Europos kalėjimų taisyklės Nr. R (2006) 2.