Obchodn zmluvy 2010 2011
Download
1 / 22

Obchodné zmluvy 2010/2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Obchodné zmluvy 2010/2011. Právnická fakulta UK Garant: Prof. JUDr. Mária Patakyová Lektor: JUDr. Radoslava Solčanská. Obsah. Kolektívne investovanie Spravovanie podielových fondov Podielový fond Definície Otvorený podielový fond Podielový list a podiel depozitár.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obchodné zmluvy 2010/2011' - fruma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obchodn zmluvy 2010 2011

Obchodné zmluvy2010/2011

Právnická fakulta UK

Garant: Prof. JUDr. Mária Patakyová

Lektor: JUDr. Radoslava Solčanská


Obsah
Obsah

 • Kolektívne investovanie

 • Spravovanie podielových fondov

 • Podielový fond

 • Definície

 • Otvorený podielový fond

 • Podielový list a podiel

 • depozitár


Kolekt vne investovanie
Kolektívne investovanie

 • zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do likvidných finančných aktív podľa § 44 ZKI a do majetku ustanoveného ZKI na princípe obmedzenia a rozloženia rizika

Akcie

Správcovská spoločnosť

Podielové fondy

Likvidné finančné aktíva

Verejnosť

dlhopisy

Peňažné prostriedky

Vytváranie a Správa

Investovanie

depozitá

Podielové listy

Majetok

deriváty


Kolekt vne investovanie1
Kolektívne investovanie

 • Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním podielových fondov za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika.

 • Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska; zapisuje sa do obchodného registra


Spravovanie podielov ch fondov
Spravovanie podielových fondov

 • riadenie investícií,

 • administrácia, ktorou sa rozumie najmä

  • vedenie účtovníctva podielového fondu,

  • zabezpečovanie právnych služieb pre podielový fond,

  • určovanie hodnoty majetku v podielovom fonde a stanovenie ceny podielových listov,

  • zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v podielovom fonde,

  • vedenie zoznamu podielnikov a účtov majiteľov zaknihovaných podielových listov vedených v samostatnej evidencii zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu (ďalej len "samostatná evidencia"),

  • rozdeľovanie a vyplácanie výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,

  • vydávanie podielových listov a vyplácanie podielových listov,

  • uzavieranie zmlúv o vydaní podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo o vyplatení podielových listov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich vyrovnávanie,

  • vedenie obchodnej dokumentácie,

  • informovanie investorov a vybavovanie ich sťažností,

  • vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej banky Slovenska a vnútorných aktov riadenia správcovskej spoločnosti,

 • distribúcia podielových listov a propagácia podielových fondov.


Innosti spr vcovskej spolo nosti
Činnosti správcovskej spoločnosti

 • Správcovská spoločnosť môže okrem vytvárania podielových fondov a činností, ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti a ak spravuje najmenej jeden otvorený podielový fond, vykonávať tieto ďalšie činnosti:

  a) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného zákona,

  b) investičné poradenstvo,

  c) úschovu a správu podielových listov vydávaných správcovskými spoločnosťami a cenných papierov vydávaných zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.


Podielov fond
Podielový fond

 • Podielový fond = spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním podielových listov a investovaním tohto majetku

 • Majetkové práva podielnikov sú reprezentované podielovými listami


Podielov fond1
Podielový fond

 • Podielový fond tvorí:

Majetok

zhromaždený

správcovskou spoločnosťou

od investorov vydávaním

podielových listov

Majetok

nadobudnutý

správcovskou spoločnosťou

investovaním majetku

v podielovom fonde do

likvidných

finančných aktív

Peňažné prostriedky od verejnosti

Investície


Podielov fond2
Podielový fond

 • A) je subjektom kolektívneho investovania

 • B) nemá právnu subjektivitu

 • C) je spravovaný správcovskou spoločnosťou

 • D) majetok v podielovom fonde nie je

  súčasťou majetku správcovskej

  spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje

 • E) každý podielový fond má svoj štatút, ktorý

  obsahuje, najmä základné údaje o podielovom

  fonde a jeho majetku a v ktorom sú upravené

  základné pravidlá investovania, hospodárenia a

  oceňovania majetku v tomto podielovom fonde


Defin cie
Definície

 • verejnou ponukou akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov uskutočnené právnickou osobou alebo fyzickou osobou vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia voči okruhu fyzických osôb, ktorých počet presahuje 50,

 • prostriedkami zverejnenia

  1. tlač, rozhlas a televízia,

  2. obežníky, brožúry alebo iné písomnosti a záznamy na trvanlivých médiách aj v prípade, ak sú adresované osobne príjemcovi,

  3. internet a iné elektronické komunikačné alebo informačné systémy,

  4. nevyžiadaný osobný kontakt,

 • investorom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej je určená verejná ponuka alebo ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie podielových listov vydávaných správcovskou spoločnosťou alebo cenných papierov vydávaných zahraničným subjektom kolektívneho investovania,


Defin cie1
Definície

 • podielnikom investor, ktorý svoje peňažné prostriedky použil na nadobudnutie podielových listov podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; za podielnika môže konať aj iná osoba na základe zmluvy o správe cenných papierov,

 • nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, sú likvidné a ktorých hodnota je kedykoľvek presne určiteľná v peniazoch,

 • riadením investícii zhodnocovanie majetku v podielovom fonde na základe rozhodovania právnickej osoby vykonávajúcej túto činnosť,

 • rizikovým profilom podielového fondu vyjadrenie druhov rizík spojených s investovaním do podielového fondu a miery týchto rizík,


Otvoren podielov fond
Otvorený podielový fond

 • Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto podielovom fonde.

 • Otvorený podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov.

 • Peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok za ne nadobudnutý v otvorenom podielovom fonde (ďalej len "majetok v otvorenom podielovom fonde") sú spoločným majetkom podielnikov.

 • Na majetok v otvorenom podielovom fonde sa nepoužijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve. Každý podielnik môže uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne.


Podielov list
Podielový list

 • cenný papier s ktorým je spojené:

  (i) právo podielnika na zodpovedajúci podiel na

  majetku v podielovom fonde

  (ii) právo podielnika podieľať sa na výnosoch z

  majetku v podielovom fonde

 • 1 Podielový list znie na 1 podiel na majetku v podielovom fonde

  ALEBO

  1 Podielový list znie na viac podielov na majetku v podielovom fonde


Podielov list1
Podielový list

 • forma podielového listu:

  - na meno

  - na doručiteľa

 • podoba podielového listu:

  - listinný cenný papier

  - zaknihovaný cenný papier


Podielov list2
Podielový list

- vydáva investorovi správcovská spoločnosť ako protihodnotu za investované peňažné prostriedky do podielových fondov

- nadobudnutím podielového listu sa investor stáva podielnikom príslušného podielového fondu

- podielový list reprezentuje právo podielnika na majetku v podielovom fonde a výnosoch z tohto majetku

- podielnik, ktorý nemá záujem o ďalšie investovanie do podielových fondov môže požiadať správcovskú spoločnosť o vyplatenie (tzv. redemáciu) nakúpených podielových listov príslušného podielového fondu

- na vyplatenie podielových listov sa použijú prostriedky z majetku v podielovom fonde, ktorého je majiteľ vyplácaného (redemovaného) podielového listu podielnikom


Podielov list3
Podielový list

Žiadosť o nákup Žiadosť o vyplatenie

Správcovská spoločnosť

Správcovská spoločnosť

Investor

Podielový list

Podielový

fond

Podielový list

Podielnik

Podielový list

Podielový list

Podielový list

Podielový list

Podielový list

Podielový list

Vydanie

podielových listov

Vyplatenie

podielových listov


Depozit r
Depozitár

 • Všetky podielové fondy spravované jednou správcovskou spoločnosťou musia mať rovnakého depozitára

 • Ide o subjekt vykonávajúci najmä kontrolnú činnosť vo vzťahu k správe majetku v podielových fondoch správcovskými spoločnosťami

 • Vykonáva aj činnosť v oblasti platobného styku a zúčtovania súvisiacich s vydaním a vyplatením podielových listov či investovaním majetku v podielových fondoch (najmä vedie bežný účet pre správcovskú spoločnosť a jeden bežný účet pre každý ňou spravovaný podielový fond, ktorým musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria majetok fondu)


Depozit r1
Depozitár

 • Depozitárom podielového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banka,ktorá má v bankovom povolení uvedenú vedľajšiu investičnú službu spočívajúcu v úschove alebo správe investičných nástrojov.

 • Depozitárom podielového fondu nesmie byť správcovská spoločnosť, ktorá tento podielový fond spravuje.

 • Depozitár vykonáva činnosť na základe depozitárskej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu a musí byť uzavretá na dobu neurčitú alebo na dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený

 • V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára najmenej v rozsahu ustanovenom ZKI a výška odplaty za výkon činnosti depozitára.


Ochrana investora
Ochrana investora

 • Pri ponúkaní predaja podielových listov musí správcovská spoločnosť dodržiavať pravidlá ochrany investorov, najmä musí investorom poskytnúť dostatočné informácie pred realizáciou danej investície (informovanie o povahe finančných nástrojov a rizikách investovania do podielových fondov) tak, aby investor mohol prijať kvalifikované rozhodnutie či investíciu uskutoční alebo nie


Ochrana investora1
Ochrana investora

 • správcovská spoločnosť nesmie používať pri propagácii svojich podielových fondov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie investorov

 • každá propagácia podielového fondu, správcovskej spoločnosti alebo akákoľvek propagácia týkajúca sa investovania do podielových fondov musí obsahovať výrazné upozornenie, že hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy alebo že s investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko

 • Správcovská spoločnosť musí informovať investorov o povahe investície a rizikách s ňou spojených a to formou zostavenia a zverejnenia predajného prospektu a zjednodušeného predajného prospektu


Predajn prospekt a zjednodu en predajn prospekt
Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt

A) musia obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania a o rizikách spojených s takýmto investovaním,

B) predajný prospekt musí obsahovať aj jasné a pre bežných investorov zrozumiteľné vysvetlenie rizikového profilu podielového fondu

C) Zjednodušený predajný prospekt musí byť zostavený a štrukturovaný tak, aby bol ľahko zrozumiteľný pre priemerného investora

D) Súčasťou predajného prospektu je aj štatút príslušného fondu

E) Predajný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akých kategórií aktív je povolené investovať majetok v podielovom fonde (ak je povolené uskutočňovať obchody s derivátmi s majetkom v príslušnom podielovom fonde, musí byť táto informácia osobitne zvýraznená a musí byť uvedené vyhlásenie, či je účelom týchto obchodov zabezpečenie majetku v podielovom fonde alebo investovanie majetku v podielovom fonde, a možný dopad týchto obchodov s derivátmi na rizikový profil podielového fondu)


Predajn prospekt a zjednodu en predajn prospekt1
Predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt

F) predajný prospekt musí obsahovať upozornenie na príslušnú investičnú stratégiu, ak je investičnou stratégiou podielového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu

G) predajný prospekt musí obsahovať výrazné upozornenie nakolísanie čistej hodnoty majetku v podielovom fonde z dôvodu zloženia majetku v podielovom fonde alebo v dôsledku postupov riadenia investícií využívaných správcovskou spoločnosťou

H) predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt môžu mať listinnú podobu alebo podobu zápisu na trvanlivom médiu (CD nosič)

I) predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt musia byť zverejnené najneskôr do začiatku vydávania podielových listov

J) správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v predajnom prospekte a zjednodušenom predajnom prospekte

K) správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v predajnom prospekte a v zjednodušenom predajnom prospekte


ad