slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuálne otázky slovenského knihovníctva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuálne otázky slovenského knihovníctva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Aktuálne otázky slovenského knihovníctva - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Aktuálne otázky slovenského knihovníctva. Informačná výchova používateľov, 4. 12. 2007 Slovenská národná knižnica, Martin Milan Rakús, Slovenská národná knižnica. Aktuálne otázky slovenského knihovníctva. Stratégie a programy Projekty a aktivity Slovenskej národnej knižnice (SNK).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktuálne otázky slovenského knihovníctva' - fritz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Aktuálne otázky slovenského knihovníctva

Informačná výchova používateľov, 4. 12. 2007

Slovenská národná knižnica, Martin

Milan Rakús, Slovenská národná knižnica

slide2

Aktuálne otázky slovenského knihovníctva

 • Stratégie a programy
 • Projekty a aktivity Slovenskej národnej knižnice
 • (SNK)
slide3

Stratégie a programy

 • Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na
 • roky 2008 – 2013
 • Stratégia digitalizácie na Slovensku
 • Vzdelávanie
 • Operačný program Informatizácia spoločnosti
 • (OPIS)
slide4

Projekty a aktivity Slovenskej národnej knižnice (SNK)

 • Knižnično-informačný systém tretej generácie
 • (KIS3G)
 • TEL-ME-MOR
 • Knižnično-informačný systém pre malé a stredné
 • knižnice (KIS MaSK)
 • Verejný internet v knižniciach
 • Informácie pre inovácie
 • KNIHA SK
 • Slovenská digitálna knižnica
 • Konzervovanie a reštaurovanie fotografií
slide5

Stratégie a programyStratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013

 • Uznesenie vlády SR č. 943 zo 7. novembra 2007
 • Strategické úlohy (1 – 8)
 • Garantom realizácie stratégie je SNK
 • Nevyhnutná spolupráca pri spresnení cieľov,
 • aktivít a úloh
 • Nevyhnutnosť vypracovať Akčný plán
 • (január – marec 2008)
 • Financovanie
slide6

Stratégie a programyStratégia digitalizácie na Slovensku

 • Základný materiál bol predložený MK SR na
 • ďalšie pokračovanie
slide7

Stratégie a programyVzdelávanie

Akreditácia vzdelávacích programov

1. Spracovanie dokumentov v knižniciach a

pamäťových inštitúciách (inovačný kurz)

2. Konzervovanie a reštaurovanie dokumentov v

knižniciach (inovačný kurz)

3. Príprava projektových manažérov pre oblasť

fondov EÚ v knižniciach a kultúre

4. Národné súbory autorít (inovačný kurz)

slide8

Stratégie a programy

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS)

 • Národný strategický a referenčný rámec
 • (11 operačných programov)
 • OPIS schválila Európska komisia v auguste 2007
 • (2008 - 2013)
slide9

Stratégie a programy

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS)

 • Priority OPIS:
 • Elektronizácia verejnej správy a elektronické
 • služby (695 166 783 €)
 • Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a
 • obnova ich národnej infraštruktúry
 • (163 541 958 €)
 • Širokopásmový internet (260 228 383 €)
 • Technická pomoc (36 919 782 €)
 • Spolu 1 168 347 535 € zo ŠF EÚ
slide10

Stratégie a programy

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS)

 • Medzi prioritami sú knižnice, múzeá,
 • galérie a archívy
 • Alokované financie umožnia naštartovať
 • informatizáciu kultúry a digitalizáciu
 • Sprostredkovateľský orgán – MK SR
 • Rada pre informatizáciu kultúry ako poradný
 • orgán ministra kultúry SR
 • Národný projekt Slovenská digitálna knižnica
slide11

Projekty a aktivity SNK

Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G)

 • Pripomenutie
 • Stav implementácie KIS Virtua v knižniciach SR
 • Prehľad databáz používaných v rámci KIS Virtua
 • Zámery
 • Európska knižnica (TEL-ME-MOR)
 • KIS MaSK
slide12

Projekty a aktivity SNK

Verejný internet v knižniciach

 • Iniciatíva SCHK STU a SNK
 • Národný projekt zameraný na verejné knižnice
 • s profesionálnym zamestnancom
 • Bezplatný prístup na internet vo verejných
 • knižniciach
 • Technológia tenkých klientov, centrálna správa
 • (1 server + 4/8 pracovných staníc)
slide13

Projekty a aktivity SNK

Verejný internet v knižniciach

 • Do projektu zapojených 110 knižníc
 • (760 prístupových miest)
 • Účastníci: 6 krajských, 21 regionálnych,
 • 45 mestských 38 obecných knižníc
 • Gestor realizácie projektu je SNK
 • Náklady 40 mil. SKK (1 mil. €)
 • Projekt je prakticky zrealizovaný
slide14

Projekty a aktivity SNK

Informácie pre inovácie

 • Iniciatíva SNK
 • Aktívna úloha vedeckých a akademických knižníc
 • v znalostnej spoločnosti
 • Dobudovať a sfunkčniť otvorenú národnú
 • informačnú infaštruktúru, ktorej hlavnými piliermi
 • sú univerzitné a vedecké knižnice a orientovať
 • ich informačnú činnosť na podporu priemyslu
 • a služieb ako aj na podporu malého a stredného
 • podnikania
slide15

Projekty a aktivity SNK

Informácie pre inovácie

 • Sektorový operačný program Priemysel a služby (1.2)
 • Projekt schválený MH SR 2006
 • Schválené 240 mil. SKK (Infraštruktúra, HW, SW, externé informačné zdroje)
 • Účastníci projektu: 9 akademických a vedeckých knižníc SR
 • Projekt je vo fáze realizácie
  • (ukončenie október 2008)
slide16

Projekty a aktivity SNK

KNIHA SK

 • Vedecký projekt – štátny základný výskum,
 • gestor MŠ SR
 • Partneri: SNK, Slovenský národný archív, STU,
 • SAV)
 • Cieľ: Výskum a vývoj technológie masovej
 • deacidifikácie papiera – viazané a neviazané
 • dokumenty vydané po roku 1850 na kyslom papieri
 • Trvanie projektu: 5 rokov (2003 - 2008)
 • Zameranie na archívne a knižničné materiály
 • Rozpočet cca 40 mil. SKK
slide17

Projekty a aktivity SNK

Slovenská digitálna knižnica

 • Iniciatíva SNK, projekt predložený na ÚV SR
 • Masová priemyselná digitalizácia
 • Areál Vrútky
 • Kompetenčné centrum pre digitalizáciu v SR
 • Digitalizačné roboty (4 ks)
 • Slovacikálne dokumenty 122 mil. strán
 • (6 rokov od začiatku roku 2008)
 • Nórske zdroje (1. etapa 55 mil. SKK)
 • Ďalšie financovanie - OPIS
slide18

Projekty a aktivity SNK

Konzervovanie a reštaurovanie fotografií

 • Dňa 8. 11. 2007 podpísaná zmluva o spolupráci
 • medzi:
 • GETTY INSTITUTE, California, USA
 • Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava,
 • Slovenská republika
 • Slovenská národná knižnica, Martin,
 • Slovenská republika
slide19

Koniec

Ďakujem Vám za vašu pozornosť.

slide20

Strategické úlohy na roky

2008 – 2013

1. Informatizácia knižníc

2. Zabezpečovanie informačných zdrojov pre

knižnice

3. Knižnično-informačné služby

4. Tvorba, ochrana a sprístupňovanie digitálneho

kultúrneho a vedeckého dedičstva

slide21

Strategické úlohy na roky

2008 – 2013

5. Pasportizácia a ochrana starých a vzácnych tlačí

6. Rozvoj ľudských zdrojov a kontinuálne

vzdelávanie zamestnancov knižníc

7. Podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovania

informačnej gramotnosti používateľov

8. Výstavba a rekonštrukcia knižníc, ochrana

knižničného fondu

slide22

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

1. Zlepšenie systémov získavania, spracovania

a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových

a fondových inštitúcií

2. Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových

inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie

digitálnych dát

slide23

Pripomenutie

 • Program elektronizácie knižníc v SR
 • Uznesenie vlády SR č. 801 zo 17. júla 2002
 • k Programu elektronizácie knižníc v SR
 • Projekt KIS3G
 • Nákup SW Virtua (december 2003)
 • Nákup a inštalácia HW (jún 2004)
 • Inštalácia SW Virtua (júl 2004)
 • Implementácia KIS Virtua v knižniciach SR
 • (október 2004)
slide24

Prehľad databáz používaných

v rámci KIS Virtua

 • Clas01 – Súborný katalóg monografií a článkov
 • Clas02 – Súborný katalóg periodík
 • Clas03 – Lokálny katalóg ŠVK BB
 • Clas05 – Lokálny katalóg UKB
 • Clas99 – Školiaca a testovacia databáza
slide25

Zámery

 • Prechod KIS Virtua na konzorcionálnu verziu
 • Postupná implementácia KIS Virtua v knižniciach
 • na úroveň Č+M+S
 • Samosprávne kraje
 • KIS MaSK