Ako nap sa z vere n pr cu
Download
1 / 30

Ako napísať ZÁVEREČNÚ PRÁCU? - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenská zdravotnícka univerzita. Ako napísať ZÁVEREČNÚ PRÁCU?. RNDr. Ležovič Mário, Ph.D., MPH. Predmet: Príprava záverečnej práce. Bratislava, 16.september 2010. Záverečná práca (ZP).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ako napísať ZÁVEREČNÚ PRÁCU?' - reese-lynch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ako nap sa z vere n pr cu

Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita

Ako napísať ZÁVEREČNÚ PRÁCU?

RNDr. Ležovič Mário, Ph.D., MPH

Predmet: Príprava záverečnej práce

Bratislava, 16.september 2010


Z vere n pr ca zp
Záverečná práca (ZP)

 • Je to záverečná práca štúdia na konci študijného programu 1. a 2.stupňa

 • Overuje sa ňou zvládnutie teórie a odbornej terminológie, aplikácia základných štandardných vedeckých metód, úroveň vedomostí, znalosti a zručností, ktoré študent získal počas štúdia, a jeho schopnosť používať ich pri riešení úloh študijného odboru

 • Preukazuje ňou schopnosť samostatnej odbornej práce z formálneho a obsahového hľadiska

 • Má charakter kvalifikačnej práce

 • Na jednotlivých častiach ZP sa metodicky podieľa vedúci záverečnej práce (školiteľ)

 • ZP sa pripravuje spravidla v slovenskom jazyku

 • Absolventom 1.stupňa vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) sa udeľuje akadamický titul „bakalár“ (skrátene „Bc.“; uvádza sa pred menom); 2.stupňa vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium) sa udeľuje akadamický titul „magister“ (skrátene „Mgr.“; uvádza sa pred menom)


Trukt ra z vere nej pr ce zp 1
Štruktúra záverečnej práce (ZP) 1

 • Predná časť

  • (1) OBAL

   • Názov ZP

   • Meno a priezvisko autora

   • rok

  • (2) TITULNÝ LIST

   • Názov práce

   • Úplné meno a priezvisko autora

   • Názov a mesto inštitúcie (univerzita, fakulta, katedra)

   • Meno vedúceho záverečnej práce

  • (3) ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

  • (4) ABSTRAKT

   • PRIEZVISKO, meno autora; názov: podnázov (Bakalárska práca); názov univerzity,fakulty, katedry; vedúci záverečnej práce; meno a priezvisko; stupeň odbornej kvalifikácie

   • Text abstraktu

    • neštrukturovaný 100 – 350 slov (teoretické práce) – bakalárska práca

    • štrukturovaný 350 – 500 slov (empirické práce) – diplomová práca

    • 3-5 kľúčových slov (predmetové slová)

  • (5) OBSAH / OSNOVA PRÁCE

  • (7) ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A ZOZNAM TABULIEK

  • (8) ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV


Trukt ra z vere nej pr ce zp 2
Štruktúra záverečnej práce (ZP) 2

 • Jadro práce/hlavný text

  • (9) Úvod

   • Hlavný text

  • (10) Jadro

   • Súčasný stav riešenej problematiky (doma a v zahraničí)

   • Ciele práce

   • Metodika práce a metódy skúmania

   • Štatistické spracovanie (ak je potrebné)

   • Výsledky práce

   • Diskusia

  • (11) Záver

  • (12) Zoznam bibliografických odkazov

   • Obrazový materiál a symboly

   • Ostatné náležitosti hlavného textu


Trukt ra z vere nej pr ce zp 3
Štruktúra záverečnej práce (ZP) 3

 • Prílohy

  • (13) Prílohy

   • Doplnkové ilustrácie alebo tabuľky

   • Osobitné materiály


Z kladn po iadavky na nap sanie z vere nej pr ce
Základné požiadavky na napísanie záverečnej práce:

 • Schopnosť definovať pracovné hypotézy /ak sa to v práci vyžaduje/

 • Rozhľadenosť v problematike, ktorá sa stala predmetom záujmu autora

 • Schopnosť zvoliť si primerané metódy a techniky na spracovanie témy

 • Schopnosť autora odlíšiť vlastné myšlienky a myšlienky prevzaté

 • Schopnosť realizovať výskumnú časť práce, spracovať výsledky a vyvodiť odporúčania pre prax

 • Schopnosť samostatne, tvorivo myslieť a adekvátne vyjadrovať myšlienky

 • Schopnosť syntetizovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti a skúsenosti

 • Schopnosť samostatne pracovať s našou a zahraničnou literatúrou (vrátane jej správneho citovania)

 • Schopnosť napísať prácu v korektnej forme z jazykového a gramatického hľadiska


Formálna stránka prípravy a úpravy písomnej práce:

 • Pozri Metodické usmernenie MŠ SR

 • Písmo

  • Times New Roman alebo Arial

   • Neodporúča sa používať rozličné ozdobné typy písma ani zošikmené písmo (italica)

 • Formát

  • Formát A4 (210 x 297 mm)

 • Orientačný rozsah práce

  • Bakalárska 30-40 normovaných strán (54 000-72 000)

  • 1-2 autorské hárky

  • Diplomová 50-70 normovaných strán (90 000-126 000)

  • 3–4 autorské hárky

 • Riadkovanie, veľkosť písma a odsadzovanie

  • Jednoduché riadkovanie alebo 1,5 riadkovanie

  • 12-bodové písmo

  • Odsadzovanie – nastaviť odstavec alebo používať tabelátor

 • OkrajeMetodol gia p sania zp
Metodológia písania ZP

 • Rešerš

  • Rešerš je druh bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z dostupných bibliografických alebo plnotextových databáz o určitej problematike, téme, osobe a pod. Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický zoznam dokumentov (knihy, články a pod.), ktorý obsahuje základné bibliografické údaje – autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán a prípadne i ďalší popis - predmetové heslá alebo abstrakt a pod.


 • Databázy

  • PubMed (Medline)

  • Scopus

  • ProQuest

  • ... (pozri zoznam databáz prístupne používateľom SZU)


Abstrakt
Abstrakt

 • Krátka, konkrétna, presná a výstižná charakteristika obsahu článku/dokumentu

 • Skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez dodatočnej interpretácie jeho výkladu alebo kritiky a bez hodnotiaceho stanoviska toho, kto je autorom abstraktu

 • Abstrakt v štátnom jazyku + v anglickom jazyku, resp. inom cudzom jazyku

 • Zrozumiteľnosť, výstižnosť, kompletnosť

 • Miniatúra článku/správy bez špecifických detailov

 • Súčasť odborno-vedeckých článkov, monografií, bakalárskych, diplomových, rigoróznych, dizertačných prác, autoreferátov, posterov ...


Spr vne vypracovan abstrakt sp a
Správne vypracovaný abstrakt spĺňa:

 • Umožňuje čitateľovi presne a rýchlo identifikovať základný obsah dokumentu

 • Určuje relevantnosť jeho záujmu a rozhoduje o tom, či bude čítať celý článok

 • Umožňuje čitateľovi zapamätať si kľúčové údaje

 • Pomáha pochopiť text článku – náčrt hlavných bodov

 • Umožňuje čitateľovi indexovať články

 • Umožňuje konzultantovi „prezrieť“ prácu bez toho, aby sa musel detailne zaoberať celým článkom


Typy abstraktov
Typy abstraktov:

 • Neštrukturovaný (píše sa ako celý článok, 100–350 slov)

 • Štrukturovaný (píše sa v odstavcoch a kopíruje základné členenie vlastného dokumentu: názov, úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia, záver ..., 350-500)

 • Informatívny (venované jednej téme, je štruktúrovaný, zachováva tematické a štýlové vlastnosti)

 • Deskriptívny (stručne, opisne uvádzajú informácie obsahujúce správy alebo články, bez výsledkov, záverov, odporúčaní, max 100 slov)

 • Indikatívny (oboznamuje čitateľa s dokumentom rámcovo a všeobecnejšie, zachytáva iba základný predmet a spôsob spracovania faktov)

 • Informatívno-indikatívny (celková charakteristika obsahu, vecná informácia o niektorých častiach práce)


Vlastn abstrakt
Vlastný abstrakt:

 • Názov práce (titul/nadpis)

  • Výstižný, informatívny, stručný (najviac 10 slov)

  • Mal by objasňovať obsah dokumentu, vyjadrovať zámer štúdie, mal by upútať

 • Text abstraktu

  • 1-2 vety, v ktorých autor súhrnne vyjadrí hlavnú ideu práce, predmet, obsah prezentovaného výskumu, význam pre publikovanie

  • Definovať hlavné ciele, dôvod vykonania štúdie, jej zameranie

  • V metodologickej časti stručne popísať techniky, postupy, vyšetrované súbory, použité metódy, štatistická významnosť

  • Dosiahnuté výsledky a závery – jasné, konkrétne, možné uplatnenie výsledkov v praxi

  • Text – minulý čas v 1.osobe množného čísla alebo v kombinácii s trpným rodom

  • Rozsah – maximálne jedna strana

 • Nemal by obsahovať:

  • Opakované informácie uvedené v názve, obrázky, grafy, tabuľkyAbstrakt1
Abstrakt

Ležovič, M.: Výskyt a príčiny vzniku cirhózy pečene vo vybranej populácii. (Bakalárska práca). Slovenská zdravotnícka univerzita. Fakulta verejného zdravotníctva. Katedra epidemiológie. Vedúci záverečnej práce: doc. MUDr. Egnerová Anna, CSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár verejného zdravotníctva. Bratislava: FVZ, 2011. 75 s.

/za hlavným názvom sa vloží prázdny riadok./

Text abstraktu,....../max 350 slov/

Obsahuje údaje o cieľoch práce, metódach, výsledkoch a záveroch obsiahnutých v dokumente.

/za abstraktom nasleduje prázdny riadok./

Kľúčové slová: cirhóza, úmrtnosť, rizikové faktory

/vyjadrujú tému, vecný obsah práce, jednoslovné, viacslovné výrazy, ktoré sa v práci vyskytujú/


Abstrakt a in pojmy
Abstrakt a iné pojmy:

 • Anotácia

  • Krátka informácia o problematike vo forme poznámky, vysvetlivky, veľmi stručnej charakteristiky

  • Pripája sa k bibliografickému popisu či odkazu na dokument

 • Výťah (extrakt)

  • Krátky výpis jednej alebo niekoľkých častí dokumentu, ktoré výstižne charakterizujú celý obsah

 • Súhrn (resumé)

  • Krátka rekapitulácia výsledkov práce, strčné zopakovanie, významných prínosov a záverov

  • Na konci dokumentu, súhrnná informácia


Číslovanie častí, odstavcov, pododstavcov (ZP)

 • Obsah

 • Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek

 • Zoznam skratiek a symbolov


Slovanie ast odstavcov pododstavcov zp
Číslovanie častí, odstavcov, pododstavcov (ZP)

 • Členenie jadra ZP:

  • Úvod

   • Hlavný text

  • Cieľ práce

  • Súčasný stav riešenej problematiky (doma a v zahraničí)

  • Záver


Hlavn text
Hlavný text

 • Úvod

  • Vzťahuje sa na obsah spracovanej témy a uvádza čitateľa do problematiky

  • Obsahuje jasné informácie o probléme alebo projekte a o dôvodoch, pre ktoré sa nimi autor zaoberá

  • Stručný a výstižný opis problematiky, oboznámiť čitateľa s významom, cieľom a záberom práce

  • Prvá komplexná informácia o práci, jej cieli, obsahu štruktúre, ktorú čitateľ/oponent/člen komisie dostane

  • Rozsah úvodu 1 strana

  • Používa sa prítomná čas pre tvrdenia, ktoré sú známe, overené a pravdivé, minulý čas pre experimentálny prístup a výsledky výskumu


Hlavn text pokra ovanie
Hlavný text (pokračovanie)

 • 1 Ciele práce

  • Stručne a jasne sformulovať ciele práce, ktoré vyplvývaju:

   • Z našich poznatkov a skúseností

   • Z poznatkov získaných v informačnom prieskume


Hlavn text pokra ovanie1
Hlavný text (pokračovanie)

 • 2 Súčasný stav riešenej problematiky

  • Uvádzame, komentujeme, analyzujeme a interpretujeme informácie, ktoré sme získali v procese informačného prieskumu k danej téme

  • Súhrnne opisuje stav riešenia problematiky doma a v zahraničí

  • Dbať na správne a jednotné používanie metód citovania a tvorby bibliografických odkazov


Hlavn text pokra ovanie2
Hlavný text (pokračovanie)

 • 3 Záver

  • Vecný

  • Vlastný prínos alebo pohľad sumarizovaný autorom

  • Stručná charakteristika práce s hodnotením výsledkov a odhadom významu pre teóriu a prax


Zoznam bibliografick ch odkazov
Zoznam bibliografických odkazov

 • Citované práce

 • Zoznam citovanej literatúry

 • Zoznam použitej literatúry

 • Odkazy na literatúru

 • Použitá literatúra

 • Referencie

 • Zoznam citovaných prameňov

 • Bibliografia citovanej literatúry

 • Zoznam citovaných dokumentov


Pr lohy
Prílohy

 • Podľa úvahy autora práce

 • Informácie širšie a hlbšie vysvetľujúce a dokresľujúce metódy a techniky v hlavnom texte

 • Každá príloha na novej strane

 • Označenie – Príloha A, Príloha B, atď.

 • Číslovanie strán príloh je priebežné a nadväzuje na číslovanie strán v hlavnom texte

 • Zoskupovanie príloh podľa druhov

 • Každá príloha – uvádzať prameň


Pr lohy pokra ovanie
Prílohy (pokračovanie)

 • Za prílohy považujeme tieto skupiny materiálov:

  • Doplnkové ilustrácie a alebo tabuľky (grafy, diagramy, fotografie, schémy, ...)

  • Osobitné materiály (špeciálne mapy, originálne fotografie, ...)

  • Bibliografia (nepoužitá, ale relevantná literatúra predmetu)

  • Popis zaradenia, počítačové programy


1 ilustr cie
1. Ilustrácie

 • Grafy, diagramy, nákresy, fotografie, schémy, plány a pod.

 • Ak je v práci väčší počet ilustrácií jedného typu, každý typ sa môže číslovať samostatne

 • Jednoduchosť, zrozumiteľnosť, výstižnosť

 • Autora ilustrácie označiť!

 • Titulky/názvy obrázkov musia byť pod každým obrázkom

 • Text titulku nie je v rámčeku


1 ilustr cie pokra ovanie
1. Ilustrácie (pokračovanie)

 • Číslovanie ilustrácii týmto spôsobom:

  • Jednotne (od začiatku do konca)

   napr.: Obrázok 1, Obrázok 2 atď.

  • Samostatne v kapitole

   napr.: Obrázok 2-1 (čiže: 1. obr. v 2.časti)

  • Samostatne v prílohe

   napr.: Obrázok A.1 – 1 (čiže: 1. obr. v príl. A.1)

 • Ak je potrebné, treba použiť aj legendu

  píše sa pod ilustráciu, ak je ilustrácia celostránková, legenda sa píše v päte protiľahlej strany)


1 ilustr cie koniec
1. Ilustrácie (koniec)

 • Zoznam ilustrácií v obsahu

  • Napr.:

   • Obrázok 1 Stĺpcový graf rastu nákladov vo firme Omnia v rokoch 1990 – 2000

    (Prameň: Štatistická ročenka firmy Omnia. Bratislava : Olymp, 2000, s. 28)

   • Obrázok 3 Mapka chránenej krajinnej oblasti Kvačianska dolina

 • Umiestnenie ilustrácií

  • Bezprostredne za textom, kde sa spomínajú prvýkrát

  • Zaradenie ilustrácii, ktoré súvisia s textom

 • Citovanie ilustrácii v texte – jednotne

  • Tabuľka 1, Tab. 1, tab. 1, Obrázok 1, Obr. 1, obr. 1, Obr. B.1 a pod.


2 tabu ky
2. Tabuľky

 • Význam

  • obsah súvisiaci s textom

 • Umiestnenie

  • bezprostredne za miestom, kde sa tabuľka cituje prvýkrát, ak sa tabuľka netýka textu práce, nevkladá sa do hlavného textu, ale do príloh

 • Označenie/Titulok/Názov.

  • Každá tabuľka má svoje arabské poradové číslo

  • Napr.: Tabuľka 1, Tabuľka 2 ... Alebo Tab.1, Tab. 2 atď.

 • Názov tabuľky nad tabuľku

 • Prehľadnosť údajov


ad