Download
identifik cia hlavn ch probl mov slovensk ho zdravotn ctva anal za ich pr in a d sledkov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Identifikácia hlavných problémov slovenského zdravotníctva, analýza ich príčin a dôsledkov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Identifikácia hlavných problémov slovenského zdravotníctva, analýza ich príčin a dôsledkov

Identifikácia hlavných problémov slovenského zdravotníctva, analýza ich príčin a dôsledkov

170 Views Download Presentation
Download Presentation

Identifikácia hlavných problémov slovenského zdravotníctva, analýza ich príčin a dôsledkov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Identifikácia hlavných problémov slovenského zdravotníctva, analýza ich príčin a dôsledkov Peter Pažitný - M.E.S.A. 10 Rudolf Zajac - nezávislý expert ANO www.reformazdravotnictva.sk

 2. Obsah • Hybné sily reforiem • Teória reformného cyklu • Etické východiská • Identifikácia hlavných problémov • Dôsledky • Kľúčové závery

 3. I. Hybné sily reforiem • Rastúce očakávania • Rastúce náklady • Limitovaná schopnosť platiť • Skepticizmus tradičných názorov

 4. II. Teória reformného cyklu Etika Politika Vyhodnotenie Definícia problému Implementácia Diagnóza príčin Politické rozhodnutie Vytvorenie politík

 5. III. Etické východiská Subjektívni WTP - Ochota platiť Utilitariáni DALE Dôraz na maximalizáciu úžitku Objektívni Libertariáni Negatívne práva Liberáli Pozitívne práva Egalitariáni Dôraz na rešpektovanie individuálnych práv Univerzálni Univerzálne normy Komunitariáni Relatívne normy Relatívni Dôraz na rešpektovanie podmienok komunity

 6. III. Etické východiská našej reformy zdravotníctva 1. Predpokladom slobodného rozhodnutia jednotlivca o svojom živote je plnohodnotný zdravotný stav. 2. Zdravie preto vnímame ako nevyhnutný predpoklad zmysluplnej a slobodnej voľby. 3. Naším cieľom je vybudovať systém zdravotníctva rešpektujúci egalitariánske etické princípy s reálne určenou mierou solidárnosti.

 7. IV. Hlavné problémy Problém č. 1: 1.Nedostatočná efektívna dostupnosť Príčiny: 1.Centrálne riadenie rezortu zdravotníctva 2.Nerovnosť šancí a mäkké rozpočtové obmedzenie 3.Pasivita zdravotných poisťovní 4.Pasivita a pretrvávajúci socializmus v správaní pacienta 

 8. IV. Hlavné problémy Problém č. 2: 1.Nízka alokatívna a technická efektívnosť Príčiny: 1.Nemotivačne nastavené parametre systému zdravotného poistenia 2.Nemotivačne nastavený systém platobných mechanizmov v ambulantnej sfére 3.Štátne vlastníctvo a pretrvávajúce socialistické praktiky v lôžkovej sfére 4.Nevhodne nastavený systém znášania rizika medzi jednotlivými subjektmi

 9. IV. Hlavné problémy Problém č. 3: 1.Nízka kvalita Príčiny: 1.Nie je dostatočne silný vzťah medzi tým, čo platímea tým, čodostávame 2.Absencia konkurencie 3.Slabá organizovanosť pacientov

 10. IV. Hlavné problémy Problém č. 4: 1.Nebola definovaná miera solidarity a spôsob optimálneho výberuzdrojov Príčiny: 1.Nie je dostatočne oddelené zdravotné poistenie od štátneho rozpočtu 2.Nie je posilnený vzťah medzi tým, čo platíme a tým, čo dostávame 3.Nie je legálne možné do zdravotníctva dostať súkromné zdroje 

 11. IV. Hlavné problémy Problém č.5: 1.Neudržateľná výška nákladov 2.Nevyhovujúca štruktúra nákladov Príčiny: 1.Neprimeraný rozsah nepoistiteľného rizika (široký BBP) 2.Neefektívna a často zbytočná štátna regulácia 

 12. Nastavenie súčasného systému solidarita rozpor medzi zdrojmi a solidaritou zdroje 5 (privatizačné príjmy) 17 (neformálne platby) 8 23 (dane) (priame platby) 47 (odvody) solidarita 0 zdroje

 13. V. Dôsledky Prebytok dopytu a ponuky 3 Výdavky 1 2 Ceny a výdavky 3 Nekonečný dopyt 1 Množstvo

 14. V. Dôsledky Parlament Ministerstvo zdravotníctva (Povolenia, licencie, certifikáty, regulácia, kategorizácia, a pod.) Korupčný trh Distributéri a výrobcovia liečiv Zdravotné poisťovne Lôžkové zariadenia (akútne) Lôžkové zariadenia (LDCH) Lekárne Primárna sféra (PAS, ŠAS) Polikliniky Pacient a príbuzní Pacient

 15. V. Dôsledky 1,137 (0,423) Zdravotné poisťovne 5,883 (4,004) Lekárne Ostatné 4,400 (4,001) Dlh v mld. Sk k 30.6.2001 (30.6.2000) Štátny rozpočet 7,736 (5,151) 1,345 (0,797) Pokuty a penále Ostatní PZS Lieky, ŠZM 3,859 (3,830) 2,988 (4,629) Lôžkové zdravotné zariadenia Preddavky od ZP 2,042 (1,462) 10,549 (9,993) Energie Nezaplatené poistné 3,055 (4,515) 4,253 (2,739) Sociálne fondy Potravi-ny a ostatné 3,500 (2,704) 0,918 (1,373) Iné

 16. VI. Hlavné závery 1.Systém funguje sám pre seba, pacient, pre ktorého je určený, v ňom hrá iba minimálnu úlohu. 2.Systém je zároveň bremenom sám pre seba, pretože chce zabezpečiť kompletnú finančnú ochranu všetkým účastníkom poskytovania služieb (ZP, LZZ), čo je možné iba v tom prípade, ak má dostatočnú „štátnu“ ingerenciu. Na túto finančnú ochranu však nie sú pripravené dostatočné zdroje.

 17. VI. Hlavné závery 3.Riziko, ktoré štát pôvodne nechcel znášať a preto ho presunul na zdravotné poisťovne, tieto ho ihneď previedli poskytovateľom a tí ho ihneď vrátili štátu. 4.Takzvane úplne zaistený pacient nedostáva ani tie služby, na ktoré zdroje sú, pretože tieto zdroje sú veľmi neefektívne alokované.

 18. VI. Hlavné závery 5. Rozsiahly liečebný poriadok a nulové marginálne náklady vedú k častému zneužívaniu systému nielen pacientmi, ale aj poskytovateľmi. 6.Je vytvorená dokonalá živná pôda pre bezprostrednú dennú masovú korupciu, ale aj veľmi nebezpečnú „sofistikovanú korupciu“, v ktorej je zapojených najviac niekoľko sto ľudí.

 19. VI. Hlavné závery 7.Ekonomicky paradoxne pri nadbytku ponuky stúpa dopyt po službách. 8.Vytvorený dlh a jeho mesačný rast hrozí vážnym kolapsom celého systému, ktorý môže ľahko prerásť do chaosu a anarchie. 9. Zdravotníctvo postupne stráca „svoju výrobnú schopnosť“ a nepomáhajú ani finančné injekcie z privatizácie, ktoré iba „maskujú“ rýchlosť straty výrobnej schopnosti

 20. Kam smerujeme ? 100 ? ? Osobná sloboda ? ? ? 0 100 Ekonomická sloboda

 21. Ďakujeme za Vašu pozornosť • Vaše pripomienky radi privítame a ďalšie informácie sa dozviete na • www.reformazdravotnictva.sk