slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kovy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kovy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Kovy - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Kovy. Kovy a jejich vlastnosti. 63 z 83 neradioaktivních prvků Zařazení na základě fysikálních vlastností: Kujnost Tažnost Vodivost Tepelná Elektrická. Chemické vlastnosti kovů. Nízká elektronegativita Obvykle kladné oxidační číslo ve sloučeninách s nekovovými prvky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kovy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kovy a jejich vlastnosti
Kovy a jejich vlastnosti
 • 63 z 83 neradioaktivních prvků
 • Zařazení na základě fysikálních vlastností:
  • Kujnost
  • Tažnost
  • Vodivost
   • Tepelná
   • Elektrická
chemick vlastnosti kov
Chemické vlastnosti kovů
 • Nízká elektronegativita
 • Obvykle kladné oxidační číslo ve sloučeninách s nekovovými prvky
 • V solích tvoří vždy kationty
molekul rn struktura kov kovov vazba
Molekulární struktura kovů – kovová vazba
 • Atomy kovů v kovech obklopeny stejnými, nebo podobnými atomy
 • Společná vlastnost → schopnost uvolňovat část valenčních elektronů
 • Struktura: kladně nabité „zbytky atomů“ tvoří statickou mřížku, ve které se volně pohybují uvolněné elektrony
 • „zbytky atomů“: průměrný počet uvolněných elektronů není celočíselný  nejedná se o ionty
 • Valenční elektrony vazby současně sdíleny všemi obklopujícími se atomy
 • Vznik obrovského delokalisovaného vazebného orbitalu
 • Ve sloučeninách s nekovovými prvky tvoří atomy kovů vazby kovalentní, nebo iontové v závislosti na charakteru vázaného protiatomu
fysik ln vlastnosti kov kujnost a ta nost
Fysikální vlastnosti kovů – kujnost a tažnost
 • Kujnost = možnost deformování plastickou deformací
 • Tažnost = schopnost prodlužovat se při tahu (dráty)
 • Při plastické deformaci se posouvají vrstvy atomů vůči sobě, aniž by se měnilo jejich okolí
fysik ln vlastnosti kov pevnost a tvrdost
Fysikální vlastnosti kovů – pevnost a tvrdost
 • Pevnost - zatížení, jaké unese drát o průměru 1 mm
 • Tvrdost kovů je závislá na teplotě tání
fysik ln vlastnosti kov vodivost
Fysikální vlastnosti kovů – vodivost
 • Valenční elektrony tvoří tzv. „elektronový plyn“ – oblak snadno pohyblivých elektronů
 • Přiložení vnějšího napětí má za následek usměrněný tok elektronů – elektrická vodivost
 • Zahřátí na konci kovu má za následek zvýšení srážek mezi elektrony navzájem – rázy se přenáší energie postupně přes celou délku kovu – tepelná vodivost
fysik ln vlastnosti optick vlastnosti
Fysikální vlastnosti – optické vlastnosti
 • Volně pohyblivé elektrony snadno absorbují a následně emitují záření
 • Kovový lesk
 • Ionty kovů zbarvují charakteristicky plamen
slitiny ovliv ov n vlastnost kov
Slitiny – ovlivňování vlastností kovů
 • Elektrická vodivost – lepší u čistých kovů
 • Topné spirály – odporové slitiny – nichrom (80 % Ni a 20 % Cr); kanthal (80 % Fe, 18 % Cr a 2 % Al)
 • Oceli – zvýšená tvrdost a pevnost oproti surovému Fe
 • Mosaz (Cu – Zn)
 • Dural (Al, Mg + další prvky) – konstrukční materiál pro výrobu dopravních prostředků, nízká teplota tání
 • Bronz (Cu – Sn)
 • Titanové slitiny – nejvýhodnější poměr pevnost/hmotnost, letecká a raketová technika
ot zky k opakov n
Otázky k opakování
 • Co jsou kovy?
 • Co je kovová vazba a jak vypadá?
 • Proč jsou kovy dobře kujné a tažné?
 • Proč jsou kovy dobře vodivé?
 • Jakou mají kovy barvu? Které se liší a jak?
 • Jmenujte dvě slitiny.
 • Proč se slitiny používají?
v skyt kov
Výskyt kovů
 • Ryzí – Au, Ag, Pt, …
 • Vázané - většina
 • Rudy: přírodniny vhodné k výrobě kovů
  • Nejčastěji oxidické a sulfidické
  • Bohaté: bauxit  40 – 60 % AlO(OH)
  • Chudé: měděné rudy  1 % CuFeS2
 • Hlušina = příměsi rud, balast
 • Geopolitické souvislosti
 • Recyklace a tříděný sběr
fysik ln zpracov n rud
Fysikální zpracování rud
 • Rýžování – Au
 • Flotace – rudy Cu, Pb a Zn
 • Magnetická separace – rudy Fe
chemick zpracov n rud bauxit
Chemické zpracování rud - bauxit
 • Bauxit = AlO(OH); Fe2O3 (až 15 %); hlušina
 • AlO(OH)(s) + NaOH(aq) + H2O(l) Na[Al(OH)4](aq)
  • Fe2O3 – nerozpustný
  • Křemičitany – sraženina hlinitokřemičitanů
 • Zředění  pokles pH: [Al(OH)4]-(aq)  Al(OH)3(s) + OH-(aq)
 • Žíhání: 2 Al(OH)3(s)  Al2O3(s) + 3 H2O(g)
 •  základní krok chemické separace = přeměna „kovonosné sloučeniny“ na sloučeninu stabilní v jiné fázi, než složky hlušiny
chemick zpracov n rud
Chemické zpracování rud
 • Au
  • 0,0001 % v rudě
  • 4 Au(s) + 8 CN-(aq) + O2(g) + 2 H2O  4 [Au(CN)2]-(aq) + 4 OH-(aq)
  • V ČR postup zakázán
 • Ti
  • Rutil – TiO2
  • TiO2(s) + C(s) + 2 Cl2(g)  TiCl4(g) + CO2(g)
 • Pražení
  • 2 ZnS(s) + 3 O2  2 ZnO(s) + 2 SO2(g)
  • Zn, Cu, Pb, Ni, Fe
  • Příprava rudy pro redukci kovu uhlíkem

500 °C

t

redukce elektrolysou
Redukce elektrolysou
 • Výroba elektropositivních kovů
 • Elektrolysa tavenin (hlavně chloridy)
 • Na, Mg
 • Al
  • Elektrolysa Al2O3 při 950 °C
  • Přídavek Na3[AlF6] – snižuje teplotu tání Al2O3 (normálně 2 050 °C)
  • 2 Al2O3(l) 4 Al(l) + 3 O2(g)
redukce uhl kem v roba fe
Redukce uhlíkem – výroba Fe
 • Redukce uhlíkem za vysokých teplot
 • Suroviny:
  • Obohacená železná ruda: Fe2O3, zbytky hlušiny s SiO2
  • Koks: uhlík – slouží současně i jako palivo 2 C(s) + O2(g) 2 CO(g)
  • Vápenec: CaCO3
  • Vzduch: předehřátý, vháněný spodem
 • Hlavní redukovadlo – CO, C pouze v tavící části pece!
redukce uhl kem v roba fe1
Redukce uhlíkem – výroba Fe

Napište rovnice pro redukci uhlíkem!

redukce uhl kem v roba fe2
Redukce uhlíkem – výroba Fe
 • Struska:
  • Střední část pece: CaCO3(s) CaO(s) + CO2(g)
  • Reakce se zbytky hlušiny: CaO(s) + SiO2(s)  CaSiO3(l)
  • Význam:
   • Brání styku s kyslíkem
   • Brání reakci s Si
redukce jin m kovem
Redukce jiným kovem
 • Redukce hořčíkem: TiCl4(g) + 2 Mg(l) Ti(s) + 2 MgCl2(l)
 • Redukce hliníkem = aluminothermie: Cr2O3(s) + 2 Al(l)  2 Cr(l) + Al2O3(s)
 • Obdobně V; Nb; Mn
 • Redukce v roztoku: 2 [Au(CN)2]-(aq) + Zn(s)  [Zn(CN)4]2-(aq) + 2 Au(s)
 • Elektrolysou roztoku Ni; Zn; Cd; Ga
rafinace surov elezo a v roba oceli
Rafinace – surové železo a výroba oceli
 • Surové železo: 4 % C; 2 % Si; P; Mn; S
 • Princip: oxidace příměsí kyslíkem na oxidy
  • Plynné – CO, SO2
  • Pevné – SiO2, P4O10, MnO2 součást strusky
 • Rozhodující pro vlastnosti – obsah C
  • Nástrojová ocel – 1,5 % C
  • Konstrukční ocel – méně než 0,3 %
 • Další přísady:
  • Cr (více než 12 %) – nerezocel
ot zky k opakov n1
Otázky k opakování
 • Co je flotace a jaký je její princip?
 • Jak se vyrábí hliník?
 • Popište činnost vysoké pece!
 • Co je struska a jakou má funkci?
 • Co je aluminothermie a k čemu se používá?
 • Jak se rafinuje měď?
 • K čemu jsou dobré anodové kaly?
 • Popište princip CVD!
koroze
Koroze
 • Elementární kovy jsou obvykle nestabilní a přeměňují se zpět na částice s kladným oxidačním číslem
 • Postupná oxidace kovů slučováním s jinými prvky působením okolního prostředí
 • Obvykle ve vodném prostředí
 • Soubor procesů, kterými se postupně mění vlastnosti jakýchkoliv materiálů do té míry, že ztrácejí užitnou hodnotu
beketovova ada kov
Beketovova řada kovů
 • Kovy odštěpují valenční elektrony a tvoří kationty
 • Kovy se liší svojí schopností kationty tvořit
 • Reaktivnější kovy vytěsňují z roztoku kovy méně reaktivní
 • Reaktivní kovy snadno korodují – ušlechtilé a neušlechtilé kovy
 • Ušlechtilé a neušlechtilé kovy se liší svojí reakcí s kyselinami
 • Beketov – sestavil kovy do řady dle jejich schopnosti vzájemně se redukovat:

K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb H Cu Hg Ag Au

 • Vodík – výsadní postavení
 • Kovy vlevo redukují kovy vpravo
 • Neušlechtilé kovy reagují s kyselinami za vzniku vodíku, snadno korodují
 • Ušlechtilé kovy s kyselinami nereagují, a nebo pouze za současné redukce kyseliny a vzniku vody – vodík nevzniká. Jsou extrémně stále, korodují pomalu, v přírodě často v ryzí formě

Ušlechtilé kovy

Neušlechtilé kovy

volt v sloup
Voltův sloup
 • Pokud se dva rozdílné kovy vodivě spojí, generuje se elektrické napětí
 • Alessandro Volta – 1799/1800 – Voltův sloup
 • Měděné a zinkové destičky proložené papírem nasáklým elektrolytem (vodivou kapalinou)
daniell v l nek
Daniellův článek
 • John Frederic Daniell – 1836
 • Zinková a měděná tyčinka ponořené do svých iontových roztoků (ZnSO4; CuSO4), spojené solným můstkem, který nedovolí průchod iontů
pojmy
Pojmy
 • Elektroda: vodivý materiál ponořený do příslušného elektrolytu
 • Anoda: elektroda, na níž dochází k oxidaci
 • Katoda: elektroda, na níž dochází k redukci
 • Elektrolyt: vodivý roztok
 • Poločlánek: elektroda
 • Článek: kombinace dvou poločlánků, zdroj elektrického napětí
standardn elektrodov potenci l
Standardní elektrodový potenciál
 • Schopnost generovat napětí je možné využít pro charakterisaci reaktivity kovů
 • Standardní elektrodový potenciál
  • Charakterisuje schopnost atomů daného kovu odštěpovat elektrony za vzniku iontů
  • Určuje se jako napětí, které je generováno v článku, tvořeném elektrodou kation/kov a vodíkovou elektrodou za standardních podmínek (101,325 kPa, 1 M roztoky)
  • Tabelován jako dílčí iontová poloreakce, vyjadřující redukční reakci na katodě
 • Ušlechtilé kovy:
  • Odštěpují elektrony méně snadno než vodík
  • Kladný E°
 • Neušlechtilé kovy:
  • Odštěpují elektrony snadněji než vodík
  • Záporný E°

Vodíková elektroda:

- E° = 0 V

vyu it e pro ur en pr b hu reakce
Využití E° pro určení průběhu reakce
 • Pokud se kovy seřadí dle vzrůstajícího E°, získá se Beketovova řada kovů
 • Kovy s nižším E° redukují kovy s vyšším E°

Ag + Cu(NO3)2 Cu + AgNO3

Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu

Mg + NiCl2 MgCl2 + Ni

Cr + Al2O3 Cr2O3 + Al

vyu it e pro odhad nap t l nku
Využití E° pro odhad napětí článku
 • Z rovnic dílčích reakcí se sestaví celková rovnice
 • E° příslušných poloreakcí se od sebe odečtou
  • Je-li rozdíl kladný, probíhá reakce zleva doprava
  • Je-li rozdíl záporný, probíhá reakce opačně
  • Hodnota rozdílu udává napětí článku
 • Daniellův článek:
  • Cu2+ + Zn → Cu + Zn2+
  • DE° = E°(Cu2+ + 2 e- Cu) – E°(Zn2+ + 2 e-  Zn) = 0,34 – (-0,76) = 1,00 V
mono l nek1
Monočlánek
 • Spočtěte napětí monočlánku, jsou-li známé E° dílčích poloreakcí:
 • Zn(OH)2 / Zn Zn(OH)2 + 2e-  Zn + 2 OH- E0 = - 1,246
 • MnO2 / Mn2O3 ; 2 MnO2 + 2e- + H2O  Mn2O3 + 2 OH- E0 = + 0,15
olov n akumul tor
Olověný akumulátor
 • Možnost zpětného nabití – obrácení chemického děje dodáním energie
 • Katoda: houbovité olovo
 • Anoda: vrstva oxidu olovičitého
 • Elektrolyt: 38% kyselina sírová
 • Nenabitý akumulátor – obě elektrody pokryty vrstvou síranu olovnatého
olov n akumul tor1
Olověný akumulátor
 • Spočtěte napětí olověného akumulátoru, jsou-li známé E° dílčích poloreakcí:
elektrolysa
Elektrolysa
 • fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem elektrického proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách
 • Při elektrolyse putují kationty elektrolytu ke katodě, kde jsou redukovány a anionty putují k anodě, kde jsou oxidovány
 • Využití:
  • Výroba chlóru
  • Rozklad různých chemických látek (elektrolýza vody)
  • Elektrometalurgie - výroba čistých kovů (hliník) – viz presentace 01 Kovy
  • Elektrolytické čištění kovů - rafinace (měď, zinek, nikl) – viz presentace 01 Kovy
  • Galvanické pokovování (chromování, niklování, zlacení) - pokrývání předmětů vrstvou kovu
  • Galvanoplastika - kovové obtisky předmětů, např. pro výrobu odlévacích forem
  • Galvanické leptání - kovová elektroda se v některých místech pokryje nevodivou vrstvou, nepokrytá část se průchodem proudu elektrolytem vyleptá
  • Polarografie - určování chemického složení látky pomocí změn elektrického proudu procházejícího roztokem zkoumané látky
  • Akumulátory - nabíjení chemického zdroje elektrického napětí průchodem elektrického proudu
  • Epilace - metoda jak permanentně odstranit chloupky na těle
elektrolysa solanky
Elektrolysa solanky
 • Elektrolytem vodný roztok NaCl (kuchyňská sůl) –disociován na Na+ a Cl−
 • Elektrody např. uhlíkové, železné
 • Elektrické napětí mezi elektrodami usměrní pohyb Na+ ke katodě, ze které si iont H+ vezme elektron a změní se na elektricky neutrální částici - atom vodíku H, který se sloučí s jiným atomem vodíku za vzniku molekuly H2
 • Záporné ionty Cl− jsou přitahovány k anodě, které odevzdají svůj přebytečný elektron, a po dvou se sloučí do elektricky neutrální molekuly chloru Cl2
 • Na záporné elektrodě se z roztoku nevylučuje pevný sodík (to by se stalo v tavenině – viz výroba sodíku), ale probíhá zde redukce vodíku
 • Sodíkové kationty zůstávají v roztoku spolu s hydroxidovými anionty - jedná se o výrobu hydroxidu sodného.
elektrolysa vody
Elektrolysa vody
 • Elektrolyt roztok H2SO4 ve vodě
 • Elektrody z platiny (nereaguje s H2SO4)
 • Disociací H2SO4 vznikají v roztoku H+ a záporné ionty SO42−
 • Kationty vodíku se pohybují ke katodě, od které přijímají elektron a slučují se do molekuly vodíku H2.
 • Anionty SO42− se pohybují ke kladné elektrodě, které odevzdají své přebytečné elektrony a elektricky neutrální molekula SO4 okamžitě reaguje s vodou za vzniku H2SO4 a molekuly kyslíku O2
 • U katody se vylučuje z roztoku vodík, u anody se vylučuje kyslík, počet molekul kyseliny sírové H2SO4 se nemění  ubývá molekul H2O  koncentrace roztoku se zvyšuje
 • Hofmanův přístroj.
 • Energetická účinnost elektrolýzy vody (získaná chemická energie/dodaná elektrická energie) dosahuje v praxi 60-70%.

Navrhněte rovnice!

faradayovy z kony
Faradayovy zákony
 • 1. zákon: „Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.“
 • 2. zákon: „Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent A závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.“

m … hmotnost vyloučené látky [g]

A … elektrochemický ekvivalent [g/C]

I … proud [A]

t … čas [s]

Q … náboj [C]

M … molární hmotnost vyloučené látky [g/mol]

F … Faradayova konstanta [9,6481×104 C.mol−1]

z … počet elektronů potřebných pro průběh redukce

p klad 1
Příklad 1
 • Vypočítejte, kolik mědi se vyloučilo na katodě při rafinaci surové mědi, pokud elektrolysa probíhala po dobu 1,5 h a elektrolytem tekl proud 2 A.

tabulky

konstanta – 9,6481×104

Cu2+ + 2 e- Cu0

p klad 2
Příklad 2
 • Kolik chromu se vyloučí na povrch elektrody při galvanickém pokovování v roztoku kyseliny chromové, pokud elektrolysa bude probíhat po dobu 24 h a bude použit proud o velikosti 2,5 A
alkalick kovy
Alkalické kovy
 • Prvky skupiny I.A
 • Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
 • Valenční konfigurace ns1
 • Elementární kovy odevzdávají 1 elektron a přechází na oxidační číslo +I
 • Obecné vlastnosti:
  • Nízká elektronegativita
  • Nízké teploty tání a varu
  • Malá hustota
  • Měkké (lze je krájet nožem)
  • Velmi reaktivní – všechny reagují s vodou podle rovnice:
lithium li
Lithium – Li
 • Přídavek do slitin s hliníkem – součástky letadel (extremně nízká hustota)
 • Výroba akumulátorových baterií s dlouhou životností
 • Použití v organické synthese
sod k na
Sodík – Na
 • Redukční činidlo v organických laboratořích
 • Chladící činidlo v jaderných reaktorech (nízká teplota tání – 98 °C je spojena s dobrou tepelnou vodivostí)
 • Sloučeniny:
  • Chlorid sodný – NaCl – kuchyňská sůl, výroba sodíku i chloru
  • Hydroxid sodný – NaOH – důležitá průmyslová chemikálie
  • Uhličitan sodný – Na2CO3 – soda, levná náhražka hydroxidu, změkčovadlo vody, výroba skla
  • Hydrogenuhličitan sodný – NaHCO3 – jedlá soda, sodabicarbona, antacidum, prášek do pečiva
drasl k k
Draslík – K
 • Sloučeniny:
  • Chlorid draselný – KCl – hnojivo
  • Uhličitan draselný – K2CO3 – potaš, výroba skla
kovy alkalick ch zemin
Kovy alkalických zemin
 • Prvky skupiny II.A
 • Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
 • Valenční konfigurace ns2
 • Elementární odevzdávají 2 elektrony elektronegativnějšímu prvku a přechází v oxidační číslo +II
 • Obecné vlastnosti:
  • Méně reaktivní než kovy alkalické
  • Ra je radioaktivní
ho k mg
Hořčík - Mg
 • Oproti ostatním zástupcům této skupiny relativně málo reaktivní – možno skladovat na suchém vzduchu
 • Redukovadlo v organických laboratořích a použití v organické synthese
 • Využití ve slitinách s hořčíkem
 • Pyrotechnika
 • Sloučeniny:
  • Oxid hořečnatý – MgO – žáruvzdorný materiál, tepelná isolace pecí
  • Hydroxid hořečnatý – Mg(OH)2 - antacidum
slou eniny v pn ku a baria
Sloučeniny vápníku a baria

Vápník – Ca

Barium – Ba

Rozpustné sloučeniny baria jsou jedovaté!

Síran barnatý – BaSO4 – nerozpustný, netoxický, pohlcuje rentgenové záření, použití v lékařství pro vyšetření trávicího ústrojí

 • Oxid vápenatý – CaO – nejrozšířenější průmyslová base – pálené vápno
 • Hemihydrát síranu vápenatého – CaSO4.1/2H2O – sádra
 • Uhličitan vápenatý – CaCO3 – vápenec, mramor, výroba CaO
zaj mav kovy p bloku
Zajímavé kovy p-bloku

Hliník – Al

Olovo – Pb

Těžký, ale měkký kov

Nízká teplota tání

Ve sloučeninách zaujímá oxidační číslo +II a +IV

Sloučeniny s ox.č. +IV jsou nestálé a snadno se redukují na +II – využití jako oxidačních činidel

Výroba akumulátorů, olůvek, ochrana před zářením (X, g)

 • Používá se jako vodič elektrického proudu
 • Válený na folii – alobal
 • Výroba nádobí a příborů
 • Použití do slitin
 • Sloučeniny:
  • Oxid hlinitý – Al2O3 – chemicky stálý, přetavený = korund – brusivo, korundová keramika (laboratorní vybavení)
  • Síran hlinitý – Al2(SO4)3 – výroba papíru a úprava vody
kovy d bloku
Kovy d-bloku
 • Na vazbách se podílí jak valenční elektrony, tak i elektrony předcházející vrstvy (n-1)d
 • Rozmanité vazebné možnosti, více stabilních oxidačních stavů
 • Vysoká hustota
skupina i b cu ag au
Skupina I.B – Cu, Ag, Au

Měď - Cu

Stříbro - Ag

Bílý, stříbrolesklý kov

Výborný vodič

Součástky v elektronice

Pamětní medaile, šperky, ozdobné předměty, mince

Výroba zrcadel

Slitiny se zlatem

Na vzduchu postupně černá (Ag2S – působení sulfanu ve vzduchu)

Sloučeniny:

Dusičnan stříbrný – AgNO3– nejznámější sloučenina stříbra, výchozí látka pro výrobu stříbrných sloučenin, fotografických materiálů, použití v lékařství (lápis – léčba bradavic)

 • Rudohnědý kov
 • Výborný vodič
 • Výroba kotlů a slitin
 • Na vzduchu oxiduje (za sucha na hnědý Cu2O, za vlhka na zelenou měděnku CuCO3.Cu(OH)2)
 • Sloučeniny:
  • Oxid měďný – Cu2O – polovodič
  • Oxid měďnatý – CuO – oxidační činidlo
  • Pentahydrát síranu měďnatého – CuSO4.5H2O – modrá skalice, poměďování, ocharana před škůdci
zlato au
Zlato - Au
 • Žlutý kov
 • Chemicky velmi stálé – rozpouští se pouze v lučavce královské (HCl : HNO3 = 3 : 1) (Pozn.: Všechny kovy skupiny I.B jsou ušlechtilé kovy, chemicky stálé, ale Au vyniká)
 • Z větší části zlatý poklad státu – mezinárodní platidlo
 • Zubní lékařství
 • Zlatnictví, pamětní medaile
 • Slitiny se stříbrem a mědí
 • Zdobení skla a keramiky
skupina ii b zn cd hg
Skupina II.B – Zn, Cd, Hg

Zinek - Zn

Rtuť - Hg

Kapalný kov!

Dobrý vodič

Páry i sloučeniny prudce jedovaté

Ušlechtilý kov

Reaguje jen s kyselinou dusičnou

Amalgámy

Náplň teploměrů a tlakoměrů

Elektroda

Zubní lékařství

Sloučeny:

Chlorid rtuťný – Hg2Cl2– kalomel, oční lékařství – mast

Chlorid rtuťnatý – HgCl2 – sublimát, desinfekce, impregnace

 • Bílý kov s modrošedým odstínem
 • Křehký
 • Na vzduchu se pokrývá vrstvou ZnO – pasivace
 • Pozinkovávání železných plechů
 • Tiskařské štočky
 • Slitiny – mosaz
 • Sloučeniny:
  • Oxid zinečnatý – ZnO – zinková běloba, kosmetika, lékařství (masti
  • Heptahydrát síranu zinečnatého ZnSO4.7H2O – bílá skalice, oční lékařství, galvanické pokovování, impregnace dřeva, kůže
  • Sulfid zinečnatý – ZnS – sfalerit, stínítka na televisní obrazovky, stínící číselníky, etc.

Poznámka: Cadmium a jeho sloučeniny jsou prudce jedovaté, použití do akumulátorů

chrom cr
Chrom – Cr
 • Bílý kov s modrých nádechem
 • Lesklý, velmi tvrdý
 • Pokovování, přísada do nerez-ocelí (ložiska, chirurgické nástroje, příbory)
 • Vyskytuje se v oxidačním stavu +III a +VI, přičemž stav +VI je nestabilní a snadno se redukuje na +III – oxidační činidla
 • Sloučeniny v oxidačním stupni +VI jsou toxické, karcinogenní
 • Sloučeniny:
  • Oxid chromitý – Cr2O3 – zelený prášek (chromová zeleň), hlavní složkou rudy chromitu (FeO.Cr2O3)
  • Oxid chomičitý – CrO2 – součást magnetofonových pásků
  • Oxid chromový – CrO3 – tmavočervené krystaly, silné oxidační činidlo, pokovování, v roztoku přechází na kyselinu chromovou – H2CrO4, obé se používá v organické synthese
  • Chroman olovnatý – PbCrO4 – žlutý pigment (chromová žluť)
mangan mn
Mangan – Mn
 • Šedý, tvrdý a křehký kov
 • Slitiny se železem na výrobu namáhaných součástek
 • Slitina Mn, Cu a Ni na výrobu přesných odporů v elektrotechnice
 • Oxidační stavy II, III, IV, VI, VII – nejstabilnější II, ostatní oxidační činidla se vzrůstající silou
 • Sloučeniny:
  • Oxid manganičitý – MnO2 – burel, černý prášek, oxidační činidlo, barvivo ve sklářství, katalysator
  • Manganistan draselný – KMnO4– hypermangan, fialová krystalická pevná látka, velmi silné oxidační činidlo, desinfekční prostředek v lékařství