„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia n...
Download
1 / 16

Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca I stopnia – MEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”. Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca I stopnia – MEN Instytucja pośrednicząca II stopnia – ORE Beneficjent – Powiat. Miejsce projektu w systemie wdrażania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Instytucja zarządzająca POKL – MRR Instytucja pośrednicząca I stopnia – MEN' - frey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Instytucja zarządzająca POKL – MRR

Instytucja pośrednicząca I stopnia – MEN

Instytucja pośrednicząca II stopnia – ORE

Beneficjent – Powiat


Miejsce projektu w systemie wdra ania
Miejsce projektu w systemie wdrażania zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (10 priorytetów) –

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół


Harmonogram dzia a
Harmonogram działań zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

okres realizacji 2012 – 2014

 • Nabór wniosków:

  - styczeń-marzec 2012

 • Podpisywanie umów z samorządami powiatowymi:

  - do końca czerwca 2012

 • Działania prowadzone w szkołach:

  - od września 2012 do czerwca 2014

 • Rozliczenie projektu:

  – do końca sierpnia 2014


Główny cel projektu: zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych

Najważniejsze założenia projektu:

system doskonalenia w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą czy placówką, powinien służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. Oferta kierowana do szkół z systemu doskonalenia powinna być wynikiem analizy sytuacji szkoły, wobec której jest kierowana


Kryteria dost pu
Kryteria dostępu zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Do udziału w projekcie powiaty będą mogły zgłaszać publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe (dla młodzieży).

udział w projekcie powiatowym co najmniej 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, a także co najmniej 10% szkół znajdujących się powyżej średniej

udział w projekcie powiatowym co najmniej 2, ale nie więcej niż 15 przedszkoli z terenu powiatu

okres realizacji projektu powiatowego nieprzekraczający 24 miesięcy,

udział w projekcie co najmniej 20% szkół w przypadku, gdy beneficjentem jest powiat ziemski oraz co najmniej 20% szkół, ale nie więcej niż 40% szkół - gdy beneficjentem jest powiat grodzki


Dzia ania finansowane w ramach projektu wdro eniowego
Działania finansowane w ramach zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”projektu wdrożeniowego

 • Przeprowadzenie procesu wsparcia w zainteresowanych szkołach (w każdej szkole można zrealizować 2 oferty doskonalenia według zasad wypracowanych w projekcie systemowym ORE). W ramach realizacji rocznej oferty doskonalenia w szkołach biorących udział w projekcie finansowane będą takie działania jak: konsultacje indywidualne, konsultacje grupowe, warsztaty oraz inne formy doskonalenia dostosowane do specyfiki danej oferty.

 • Budowa i moderowanie lokalnych sieci współpracy dla dyrektorów szkół i nauczycieli


Roczne plany wspomagania szk przedszkoli
Roczne plany wspomagania szkół/przedszkoli zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Szkoły i przedszkola zgłoszone do projektu realizują po dwa roczne plany wspomagania, wybrane z następującej listy:

Budowa systemu wsparcia pracy wychowawców klas

Organizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Budowa szkolnego programu współpracy ze środowiskiem lokalnym

Organizacja i funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Realizacja projektu edukacyjnego w szkole

Organizacja pracy zespołów nauczycielskich


Sieci wsp pracy i samokszta cenia
Sieci współpracy i samokształcenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

 • Każdy z powiatów przystępujących do projektu buduje minimum 4 wybrane sieci współpracy (w tym obowiązkowo jedną dla dyrektorów szkół)

 • W jednej sieci funkcjonuje około 20 - 25 nauczycieli

 • Każda sieć jest pod opieką jednego koordynatora

 • W roku szkolnym odbywa się 5 spotkań uczestników sieci

 • W spotkaniach sieci uczestniczą eksperci zewnętrzni

 • Nauczyciele w sieci mogą komunikować się ze sobą pomiędzy spotkaniami na platformie internetowej udostępnionej powiatom przez ORE


Sieci wsp pracy i samokszta cenia katalog
Sieci współpracy i samokształcenia - katalog zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Tematy sieci dla dyrektorów szkół (powiat wybiera jedną):

Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu)

Pozapedagogiczne zadania dyrektora szkoły

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Rola dyrektora w promocji szkoły

Poza wybraną siecią dla dyrektorów powiat tworzy jeszcze trzy sieci współpracy dla nauczycieli; dwie wybiera z dostępnego katalogu, trzecią może również wybrać z katalogu lub utworzyć według własnych potrzeb (zachowując jednak przyjęte w projekcie ramy organizacyjne).


Sieci wsp pracy i samokszta cenia katalog1
Sieci współpracy i samokształcenia - katalog zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Jak budować własne programy nauczania?

Praca z nowoczesnymi technologiami

Walka ze szkolną absencją

Nauczyciele pracują zespołowo

Promocja szkoły

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego

Kreatywność na zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych

Sieć polonistów - edukacja czytelnicza

Sieć polonistów - edukacja filmowa

Sieć matematyków - jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki

Sieć matematyków - edukacja wczesnoszkolna

Sieć historyków - praca ze źródłami

Sieć przyrodników - doświadczenia i eksperymenty na zajęciach lekcyjnych

Sieć przyrodników - wycieczki jako forma nauczania


Sieci wsp pracy i samokszta cenia1
Sieci współpracy i samokształcenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Sieci czyli współpracujące zespoły nauczycieli umożliwiają:

 • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami,

 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od kolegów nauczycieli oraz zewnętrznych ekspertów,

 • wspólne wykonywanie wyznaczonych zadań,

 • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

  W ramach projektu wdrożeniowego możliwe jest finansowanie takich działań związanych z budową sieci współpracy jak: organizacja spotkań, moderowanie dyskusji i forów  wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół, pedagogów i  przedmiotowych grup nauczycielskich.


Powiatowy organizator rozwoju edukacji pore
Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji (PORE) zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie powiatu do realizacji projektu wdrożeniowego; najważniejsze zadania to:

 • oszacowanie posiadanych zasobów (instytucje, specjaliści)

 • pozyskanie szkół do współpracy

 • przygotowanie wstępnej koncepcji organizacji wsparcia szkół według nowych zasad

 • przygotowanie wniosku projektowego

 • prowadzenie działań informacyjnych

  Po przystąpieniu powiatu do realizacji projektu wdrożeniowego Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji może pełnić funkcję koordynatora projektu


Szkolny organizator rozwoju edukacji sore
Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie poszczególnych ofert doskonalenia realizowanych bezpośrednio w szkołach;

najważniejsze zadania to:

 • wsparcie dyrektora i nauczycieli w sprecyzowaniu diagnozy potrzeb, przygotowanie wybranej oferty doskonalenia do realizacji

 • podejmowanie wszelkich działań związanych z realizacją w szkole konkretnej oferty (spotkania, konsultacje zbiorowe i indywidualne, w miarę potrzeby organizowanie spotkań i konsultacji z ekspertami – specjalistami w wybranym obszarze doskonalenia)

 • utrzymywanie stałego kontaktu z dyrektorem i nauczycielami.

  Jego zadania obejmują również organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami oraz inicjowanie powstania i moderowanie działania lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół


Dyrektorzy szk i nauczyciele
Dyrektorzy szkół i nauczyciele zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

Zadania uczestników procesu doskonalenia obejmują między innymi:

 • współpracę przy diagnozie potrzeb szkoły

 • pomoc przy uszczegóławianiu planu realizacji oferty

 • aktywny udział w objętych ofertą formach doskonalenia (spotkaniach, konsultacjach indywidualnych i grupowych)

 • przystąpienie do działań związanych z ewaluacją realizacji oferty

 • współpracę w ramach wybranych sieci przedmiotowych i tematycznych


Kto skorzysta na zmianach
Kto skorzysta na zmianach? zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”

 • Uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów.

 • Szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania. Proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami.

 • Nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie.

 • Samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej.


Wsp praca anita kieslich ppp w kluczborku anna turczy ska weis starostwo powiatowe w kluczborku

Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji – zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”AnnaDzierżan – PODN

W KLUCZBORKU

Współpraca:Anita kieslich - PPP w KluczborkuAnna Turczyńska - WEiS STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU


ad