punkt informacyjny europe direct warszawa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa. Opracowanie projektów w ramach RPO WM Prowadzący: Alina Szklaruk. RPO. Instytucja Wdrażająca - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych www. mazowia .eu Dokumenty: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa' - forrest-lloyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
punkt informacyjny europe direct warszawa

Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa

Opracowanie projektów

w ramach RPO WM

Prowadzący:

Alina Szklaruk

slide2
RPO
 • Instytucja Wdrażająca - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

www. mazowia .eu

 • Dokumenty:
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
 • Szczegółowy Opis Priorytetów
 • Zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM
 • Wytyczne sporządzania studium wykonalności
 • Wzór biznes planu
 • Postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko
priorytety
Priorytety

Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

 • Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego (jednostki naukowe, szkoły wyższe)
 • Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka (przedsiębiorcy)
 • Działanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą (jst i ich jednostki, podmioty wykonujące usługi na zlecenie jst, podmioty działające w oparciu o umowę zgodnie z ustawą o PPP)
 • Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (instytucje otoczenia biznesu, fundusze pożyczkowe/poręczeniowe)
priorytety1
Priorytety
 • Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości (przedsiębiorcy)
 • Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym (przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki badawcze, ngo, instytucje otoczenia biznesu)
 • Działanie 1.7. Promocja gospodarcza (jst i ich związki i jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, ngo powiązane z biznesem, instytucje regionalne wspierającepromocję regionu, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst)
 • Działanie 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik –BAT (MŚP)
priorytety2
Priorytety
 • Priorytet II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
 • Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu (jst i ich związki i jednostki organizacyjne, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, ZOZ-y, NGO, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe, spółki z większościowym udziałem jst)
 • Działanie 2.2. Rozwój e- usług (szkoły wyższe, jednostki naukowe, jst, ZOZ-y, Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, , jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną)
 • Działanie 2.3. Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP (mikro i MSP)
priorytety3
Priorytety
 • Priorytet III. Regionalny system transportowy
 • Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa ( jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty działające na podstawie ustawy o PPP)
 • Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny drogowa ( jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty działające na podstawie ustawy o PPP, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst)
 • Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza ( spółki z udziałem jst zarządzające portami lotniczymi, państwowy organ zarządzający ruchemlotniczym)
priorytety4
Priorytety
 • Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
 • Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty działające na podstawie ustawy o PPP, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, podmioty wybrane w drodze Ustawy PZP i wykonujące usługi na zlecenie jst)
 • Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty działające na podstawie ustawy o PPP, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, podmioty wybrane w drodze Ustawy PZP i wykonujące usługi na zlecenie jst, podmioty podległe MON, ZOZ-y)
priorytety5
Priorytety
 • Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, przedsiębiorcy, ZOZ-y, jednostki naukowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, organy adm. rządowej, osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, ngo, kościoły i związki wyznaniowe, parki narodowe i krajobrazowe)
 • Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jst, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, podmioty wybrane w drodze Ustawy PZP, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Regionalny w Warszawie, Główny Inspektorat/Ochrony Środowiska i wojewódzkie, Komenda Głowna i wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, parki narodowe i krajobrazowe, spółki wodne)
priorytety6
Priorytety
 • Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
 • Działanie 5.1. Transport miejski (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy wykonujący zlecenia jst w zakresie transportu publicznego)
 • Działanie 5.2. Rewitalizacja miast (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, spółki z większościowym udziałem jst, instytucje kultury, szkoły wyższe, ngo, kościoły i ich związki wyznaniowe, TBS, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organy adm. rządowej , podmioty działające o zapisy Ustawy PPP, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną)
priorytety7
Priorytety
 • Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
 • Działanie 6.1. Kultura (jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, ngo, kościoły i ich związki wyznaniowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, podmioty działające o zapisy Ustawy PPP, instytucje kultury)
 • Działanie 6.2. Turystyka ( jst i ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, instytucje kultury, kościoły i ich związki wyznaniowe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, ngo, PGL Lasy Państwowe, przedsiębiorcy sektora turystyki, podmioty działające o zapisy Ustawy PPP
priorytety8
Priorytety
 • Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
 • Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (jst i ich związki i stowarzyszenia, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, grupowe i indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, ngo, , kościoły i ich związki wyznaniowe)
 • Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji (jst i ich związki i stowarzyszenia, ngo, osoby prawne i fizyczne prowadzące placówki oświatowe, szkoły wyższe publiczne i niepubliczne)
 • Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej (1. opieka społeczna: jst, ngo, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie stosunku Państwa do Kościoła 2. stacjonarna opieka paliatywna/hospicja: jst i ich związki i stowarzyszenia, ngo, ZOZ-y, podmioty działające o zapisy Ustawy PPP, kościoły i ich związki wyznaniowe)
metoda matrycy logicznej
Metoda matrycy logicznej

Narzędzie zarządzania programami/ projektami powstałe we wczesnych latach 70-tych na potrzeby USAID. Obecnie jest de facto standardem stosowanym w wielu programach UE w fazach: przygotowywania projektów, ich monitorowania i oceny. Dotyczy to zwłaszcza programów pomocy zewnętrznej UE.

metoda matrycy logicznej1
Metoda matrycy logicznej

Jest to narzędzie służące:

 • sformułowaniu konsekwentnego i realistycznego programu/projektu
 • jako pomoc w sprawnym zarządzaniu programem/realizacji projektu
 • sformułowaniu punktów odniesienia do monitorowania i oceny osiągnięć/wyników programu/projektu
etapy budowania matrycy
Etapy budowania matrycy
 • Analiza interesariuszy (stakeholders)
 • Analiza problemów
 • Analiza celów
 • Analiza strategii
jak utworzy drzewo problem w 1
Jak utworzyć drzewo problemów? (1)

Uwagi:

 • Problemy muszą być sformułowane jako negatywne sytuacje

2. Problemy muszą być rzeczywiste a nie przyszłe czy wyimaginowane

3. Pozycja problemu w hierarchii nie odnosi się do jego ważności

4. Problem nie jest wynikiem braku rozwiązania ale istniejącą negatywną sytuacją

jak utworzy drzewo problem w 2
Jak utworzyć drzewo problemów? (2)

Krok 1: Identyfikacja głównych problemów charakteryzujących istniejącą sytuację (burza mózgów)

Krok 2: Wybór pojedynczego problemu startowego/głównego

Krok 3: Identyfikacja problemów związanych z problemem startowym

Krok 4: Ustanowienie hierarchii przyczynowo skutkowej

 • Problemy, które bezpośrednio powodują problem startowy umieszczone są na poniżej
 • Problemy , które są bezpośrednimi efektami problemów startowych są umieszczone powyżej
jak utworzy drzewo problem w 3
Jak utworzyć drzewo problemów? (3)

Krok 5: Postąpić analogicznie z wszystkimi innymi problemami

Krok 6: Połączyć problemy strzałkami ilustrującymi związki przyczynowo skutkowe

Krok 7: Przejrzeć diagram i weryfikować jego poprawność i kompletność

slide19

Drzewo problemów

SKUTKI

Problem startowy

PRZYCZYNY

analiza cel w 1
Analiza celów (1)

Technika służąca:

 • opisowi przyszłego stanu rzeczy, który zaistnieje po rozwiązaniu problemów
 • identyfikacji potencjalnych rozwiązań
 • przekształceniu aspektów negatywnych w pozytywne

Krok 1: Przeformułuj wszystkie negatywne sytuacje w analizie problemów w sytuacje pozytywne, które są:

  • pożądane
  • osiągalne
analiza cel w 2
Analiza celów (2)

Krok 2: Zamień relacje przyczynowo-skutkowe w relacje środki-cele

Krok 3: Jeśli konieczne:

• przeformułuj stwierdzenia;

• dodaj nowe cele jeśli wydają się one właściwe i konieczne do osiągnięcia celu na wyższym poziomie;

• usuń cele, które nie są odpowiednie lub konieczne.

slide22

Drzewo celów

CELE

CEL

ŚRODKI

cel powinien by smart
CEL powinien być SMART:
 • Specific – konkretny, powinien wskazywać na jedno oczekiwane osiągnięcie
 • Measurable – mierzalny, efekt powinien być zauważalny i dać się łatwo opisać w kryteriach ilościowych lub możliwie tego najbliżej tego kryterium
 • Achievable/available – osiągalny, powinien być tak sformułowany aby można było, wyobrazić efekt, do którego prowadzi
 • Realistic – realistyczny, możliwy do zrealizowania
 • Timed - określony w czasie
metoda matrycy logicznej 1
Metoda matrycy logicznej(1)

Kolumna pierwsza (Interventionlogic – logika przedsięwzięcia) – Opis podstawowych elementów projektu ilustrujący główne relacje środek - cel pomiędzy nimi. Każdy ze wskazanych poziomów winien logicznie wynikać z poziomu hierarchicznie niższego.

metoda matrycy logicznej 2
Metoda matrycy logicznej(2)

Kolumna druga (Objectivelyverifiableindicators – obiektywnie weryfikowalne wskaźniki osiągnięć) - operacyjne definicje wskaźników, które posłużą do oceny powodzenia realizacji projektu. Wskaźniki te winny być weryfikowalne

metoda matrycy logicznej 3
Metoda matrycy logicznej(3)

Kolumna trzecia (Sources of verification/information – źródła weryfikacji/informacji) - Dane o źródłach informacji, które pozwolą na pomiar/ocenę wskaźników osiągnięć projektu i co za tym idzie weryfikację czy założone wartości/charakterystyki tych wskaźników zostały osiągnięte. Mogą to być wewnętrzne dokumenty projektu, dane zewnętrzne np. oficjalne statystyki bądź wyniki specjalnych badań.

metoda matrycy logicznej 4
Metoda matrycy logicznej(4)

Kolumna czwarta (Assumptions and Risks – założenia i czynniki ryzyka) – Definicje ograniczeń/uwarunkowań projektu w odniesieniu do istotnych czynników, które są poza kontrolą zarządzających projektem a które są istotne dla pomyślnej jego realizacji i uzyskania założonych rezultatów oraz osiągnięcia założonych celów oraz dla trwałości jego wyników. Chodzi o czynniki, których zaistnienie jest prawdopodobne ale nie całkiem pewne.

trwa o projektu
Trwałość projektu

Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.:

 • modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny oraz
 • wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej
trwa o projektu1
Trwałość projektu

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b. Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi.

kwalifikowalno wydatk w
Kwalifikowalność wydatków
 • Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
 • Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowaniania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013
 • Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006 r. L 210/25),
kwalifikowalno
Kwalifikowalność
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 t. jedn.)
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą o VAT”, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970, z późn. zm.)
okres kwalifikowalno ci
Okres kwalifikowalności
 • Początek - 1 stycznia 2007 r.
 • Koniec - 31 grudnia 2015 r.
 • Ostateczny okres kwalifikowania wydatków jest określony w Umowie o dofinansowanie projektu
 • Data poniesienia wydatku:
 • Środki pieniężne – data obciążenia rachunku
 • Amortyzacja – data dokonania odpisu amortyzacyjnego
 • Wkład rzeczowy – data wniesienia wkładu
 • Kompensata – data uznania kompensaty
wydatki kwalifikowalne
Wydatki kwalifikowalne
 • Faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności
 • Zostały faktycznie udokumentowane
 • Zgodne z postanowieniami PRO WM
 • Niezbędne do realizacji projektu
 • Poniesione racjonalnie i efektywnie
 • Przewidziane w budżecie projektu
 • Zgodne z zasadami kwalifikowalności oraz prawem krajowym i wspólnotowym
dokumentowanie wydatk w
Dokumentowanie wydatków
 • Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub ewidencjonowania dokumentów
 • Posiadanie dokumentów księgowych lub równoważnych , dowodów zapłaty, protokołów odbioru robót
 • Wypłata zaliczki na podstawie wniosku o zaliczkę (zaliczka płatna w 100% jst, 95% zaliczka + 5 % refundacja pozostałym)
 • Polecenie księgowania – amortyzacja
 • Akt notarialny- zakup gruntów
 • Wartość wyceny –wkład rzeczowy
zakaz podw jnego finansowania
Zakaz podwójnego finansowania
 • Zrefundowanie tego samego wydatku z różnych funduszy
 • Odzyskanie VAT-u kwalifikowalnego
 • Zakup środka trwałego ze środków krajowych, a następnie zrefundowanie
 • otrzymanie refundacji ze środków EFRR na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych
projekt generuj cy doch d
Projekt generujący dochód

Całkowity koszt przekracza 1 mln EUR.Są to projekty:

 • obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających
 • projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków
 • wszelkie inne odpłatne świadczenie usług
 • Projektami generującymi dochody nie są projekty, które podlegają zasadom pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis
pomoc publiczna
Pomoc publiczna

Występuje gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • transfer skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
 • transfer jest selektywny - powoduje uprzywilejowanie określonych podmiotów lub wytwarzanie określonych dóbr,
 • w efekcie transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,
 • transfer wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
pomoc publiczna1
Pomoc publiczna
 • Nie ma znaczenia forma prawna Beneficjenta. Pomocą publiczną może być również transfer dokonany na rzecz takich podmiotów jak organizacje pozarządowe, spółki komunalne, a nawet jednostki samorządu terytorialnego, które wykonują działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego.
 • Istotny jest fakt, czy działalność jest wykonywana w warunkach faktycznej lub potencjalnej konkurencji.
 • Pomoc de minimis nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi lub nie zakłóca konkurencji (200 tys. EUR na 3 lata, sektor transportowy 100 tys. EUR)
wydatki kwalifikowalne vat wk ad niepieni ny
Wydatki kwalifikowalne:VAT ,wkład niepieniężny
 • Podatek VAT, jeśli nie można odzyskać
 • Wkład niepienięnżny:
 • wkład niepieniężny polega na wniesieniu nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy,
 • wartość wkładu niepieniężnego może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz - jeśli zaistnieje taka konieczność – zweryfikowana,
 • w wyniku realizacji projektu nieruchomość zmieni swoje przeznaczenie lub funkcje
dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa
 • biznes plan lub studium wykonalności,
 • ocena oddziaływania na środowisko,
 • mapy lub szkice lokalne sytuujące projekt
 • inna niezbędna dokumentacja techniczna lub finansowa, z wyjątkiem wypełnienia formularza Wniosku o dofinansowanie projektu.
zakup rodk w trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • środek będzie ujęty w ewidencji księgowej Beneficjenta, podmioty nieprowadzące ewidencji powinny założyć rejestr z numerem i nazwą środka
 • środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z dotacji krajowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. Dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie ostatniego sprzedawcy.
 • wartości niematerialne i prawne będą ujęte w ewidencji księgowej
amortyzacja
Amortyzacja
 • odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania
 • kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu
 • odpisy amortyzacyjne zostały dokonane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • w przypadku środków trwałych, wydatki poniesione na ich zakup nie zostały zgłoszone jako wydatki kwalifikowalne, ani też zakup środka trwałego nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z dotacji krajowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu
zakup gruntu
Zakup gruntu
 • kwalifikowalny tylko do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów współf. ze środków EFRR wyższy udział procentowy dopuszczalny jest w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, za zgodą IZ RPO WM),
 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, a jego wartość jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego
 • nieruchomość jest wykorzystywana tylko do celów realizacji projektu
 • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
 • zakup nieruchomości został przewidziany we Wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w Umowie o dofinansowanie projektu.
zakup nieruchomo ci zabudowanej
Zakup nieruchomości zabudowanej
 • cena nabycia nieruchomości zabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej, a wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego
 • nieruchomość jest wykorzystywana tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu
 • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu
 • zakup nieruchomości został przewidziany we Wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w Umowie o dofinansowanie projektu
leasing
Leasing
 • Wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest część raty leasingowej związanej ze spłatą kapitału dobra leasingowanego przez Beneficjenta, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków.
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • Kwalifikowalne są tylko raty, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych
leasing1
Leasing

Do współfinansowania kwalifikują się następujące formy leasingu:

 • a) leasing finansowy
 • b) leasing operacyjny
 • c) leasing zwrotny

Wydatkami niekwalifikującymi się są wydatki związane z umową leasingu, m.in:

 • a) marża finansującego,
 • b) odsetki od refinansowania kosztów,
 • c) opłaty ubezpieczeniowe,
koszty og lne
Koszty ogólne
 • Koszty ogólne to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do kategorii kosztów ogólnych należą m. in.: opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie.
 • Koszty ogólne kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że:
 • kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu lub rzeczywistych kosztach projektu tego samego typu
 • koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią.
op aty finansowe doradztwo i inne us ugi
Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi
 • opłaty finansowe: otwarcie oraz prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, opłaty od transakcji
 • wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację Umowy o dofinansowanie projektu
 • wydatki poniesione na doradztwo: prawne, finansowe lub techniczne
 • wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu
 • wydatki poniesione na usługi w zakresie księgowości zlecone zewnętrznemu wykonawcy,
 • opłaty notarialne
instrumenty in ynierii finansowej
Instrumenty inżynierii finansowej

Wspieranie instrumentów inżynierii finansowej:

 • funduszy kapitału podwyższonego ryzyka,
 • fundusze gwarancyjnych
 • funduszy pożyczkowych
 • funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich tj. funduszy inwestujących w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz rozwoju obszarów miejskich

Wydatki w ramach instrumentów inżynierii finansowej ponoszone są zgodnie z przepisami art. 44 Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1083/2006 oraz art. 43-46 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1828/2006.

mened er projektu
Menedżer projektu

Zakup usług menedżera projektu, których zakres obejmuje :

 • koordynację zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
 • monitorowanie i rozliczenie projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu,
 • księgowy projektu

Max. 2% kwalifikujących się wydatków. Zakup usług nie dotyczy Działań 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6.

koszty wynagrodze
Koszty wynagrodzeń
 • zaangażowanie nowych osób na potrzeby realizacji projektu (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub mianowania)
 • oddelegowanie, lub zmiana zakresu czynności wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji nowych zadań dotyczących realizacji projektu
 • w przypadku Działania 1.1 i 1.2 średnie miesięczne wynagrodzenie brutto osoby zaangażowanej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub mianowania nie przekracza pięciokrotności płacy minimalnej
 • Beneficjent powinien posiadać regulamin wynagrodzeń
koszty wynagrodze1
Koszty wynagrodzeń
 • wydatki związane z dodatkami, nagrodami, premiami oraz rocznym wynagrodzeniem dodatkowym mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli:
 • ich poniesienie wynika z regulaminu wynagrodzeń przyjętego przez Beneficjenta
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu
 • zostały poniesione w okresie kwalifikowania wydatków dla danego projektu
 • wydatek poniesiony na tzw. trzynastą pensję kwalifikowalny proporcjonalnie do okresu, wykonywania zadania związanego z realizacją projektu
koszty wynagrodze2
Koszty wynagrodzeń
 • Dla celów kontroli należy prowadzić ewidencję spraw, którymi dany pracownik zajmował się w danych okresach miesięcznych
 • Do umów z zakresu prawa pracy oraz innych podstaw nawiązania stosunku pracy nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, jak również nie stosuje się trybu przetargu zgodnego z Kodeksem cywilnym
wydatki niekwalifikowalne
Wydatki niekwalifikowalne
 • Cross-financing (nie przewiduje się w RPO WM)
 • prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut
 • kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z procesami sądowymi (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot niezależnie wypłaconych po akceptacji IZ RPO WM) oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd
 • odsetki od zadłużenia, koszty kredytu,
 • zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków wspólnotowych lub z dotacji krajowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka trwałego przez Beneficjenta
wydatki niekwalifikowalne1
Wydatki niekwalifikowalne
 • podatek VAT, który może zostać odzyskany
 • zakup gruntu przekraczający 10% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych (wyższy udział procentowy jest dopuszczalny w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, za zgodą IZ RPO WM)
 • wypełnienie formularza Wniosku o dof. projektu
 • wydatki związane z umową leasingu
 • transakcje opłacone w formie gotówkowej w kwocie przekraczającej 15 000 euro (bez względu na liczbę wynikających z ich przeprowadzenia płatności)
 • wykonanie nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego w przypadku pracowników zatrudnionych przez Beneficjenta na umowę o pracę
studium wykonalno ci
Studium wykonalności

Powinno składać się z następujących elementów:

 • Wnioski
 • Definicja celów projektu
 • Identyfikacja projektu
 • Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych
 • Analiza finansowa
 • Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)
 • Analiza wrażliwości i ryzyka
 • Analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu
 • Analizy specyficzne dla danego projektu/sektora
 • Pomoc publiczna
 • Analiza oddziaływania na środowisko
biznes plan
Biznes plan

Powinien składać się z następujących elementów:

 • Informacje ogólne o wnioskodawcy
 • Plan marketingowy
 • Zatrudnienie i personel
 • Planowana inwestycja
 • Sytuacja ekonomiczno - finansowa
dokumentacja w zakresie oceny oddzia ywania na rodowisko
Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
 • Dokumentacja zgodna z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3.06.2008 r. przygotowanymi przez MRR (trwa proces dostosowywania prawa polskiego do wspólnotowego)
 • Dyrektywę Rady z dnia 27.06.1985 r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ)
 • Dyrektywę Rady z dnia 21 .05.1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa Siedliskowa)
 • Dyrektywę Rady z dnia 2.04.1979 r. nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa Ptasia)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)
warunki wyp aty i rozliczenia dofinansowania w formie zaliczki
Warunki wypłaty i rozliczenia dofinansowania w formie zaliczki
 • Zaliczka w wysokości 100% dofinansowania –projekty władne samorządów, pozostałe podmioty 95%, a 5 % refundacja
 • Przedłożenie wniosku o płatność zaliczkową
 • Rozliczenie 100% otrzymanej transzy przed otrzymaniem kolejnej
 • Zwrot niewykorzystanej części transzy
 • Rozliczenie wnioskiem o płatność
 • Rozliczenie zaliczki w ciągu 10 dni od otrzymania
ocena wniosk w
Ocena wniosków
 • Ocena strategiczna – na podstawie kryteriów strategicznych, punktowa
 • Ocena merytoryczna (ocena horyzontalna i szczegółowa merytoryczna) –pod kątem kryteriów merytorycznych horyzontalnych , punktowa
 • Ocena wykonalności, na podstawie kryteriów wykonalności , ocena 0/1

Negocjacje mogą przebiegać tylko w obszarze wykonalności finansowej

ocena w trybie konkursowym zamkni tym bez preselekcji
Ocena w trybie konkursowym zamkniętym bez preselekcji
 • Odbywa się jednoetapowo –ocena wykonalności 0/1, gdy 0 wniosek odpada
 • Oceny wykonalności i merytoryczna są dokonywane przez tych samych ekspertów
 • Z projektów pozytywnie ocenionych, min. 60% punktów powstaje lista rankingowa
ocena w trybie konkursowym zamkni tym z preselekcj
Ocena w trybie konkursowym zamkniętym z preselekcją
 • 1 etap
 • Ocena merytoryczna (może być dokonywana przez tych samych ekspertów co wykonalności)
 • Powstaje lista projektów, przekazana Zarządowi Województwa)
 • Zarząd po dokonaniu analizy bieżących potrzeb tworzy listę rankingową

2 etap

 • Ocena wykonalności
ocena strategiczna
Ocena strategiczna
 • Oceniają dwaj losowo wybrani pracowanicy Mazowieckiego biura Planowania Regionalnego wpisani do odnośnej bazy
 • Ocena punktowa max. 35 punktów, dokonywana po ocenie formalnej
 • Może odbywać się równolegle do oceny merytorycznej
ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna
 • Dokonuje 4 ekspertów:2 –ocena strategiczna, 2 merytoryczna i wykonalności
 • Końcowa ocena stanowi średnią arytmetyczną liczby punktów nadanych podczas danej oceny
 • Ponowna ocena, gdy różnica punktów pomiędzy dwoma ekspertami wynosi od 30% wartości punktów
 • Ponowna ocena, gdy eksperci oceniający wykonalność ocenią O i 1
 • Do uzupełnienia przez beneficjenta w ciągu 14 dni rozbieżności pomiędzy wnioskiem a załącznikami (wychwycone przez ekspertów)
ocena projekt w indywidualnych
Ocena projektów indywidualnych
 • Projekty ujęte w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla RPO województwa
 • Ocena jednoetapowa –równolegle strategiczna, merytoryczna i wykonalności, dokonywana przez tych samych ekspertów
 • Projekty z pow. 60 % maks. Liczby punktów i pozytywną oceną wykonalności przekazywane na posiedzenie Zarządu Województwa
slide66

Dziękuję za uwagę

Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej