1 / 8

KRIZNA ŽARIŠČA NA JV EVROPE

KRIZNA ŽARIŠČA NA JV EVROPE. KOSOVSKO VPRAŠANJE. 102,350 km ² 10,829,175 MIO(July 2005) $2,600 (2005) –BDP/PREB. VOJVODINA. SRBIJA. ČRNA GORA. KOSOVO. SESTAVA PREBIVALSTVA NA KOSOVU. ZGODOVINA KOSOVSKE KRIZE. 1989 – ODPRAVA KOSOVSKE AVTONOMIJE

Download Presentation

KRIZNA ŽARIŠČA NA JV EVROPE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KRIZNA ŽARIŠČA NA JV EVROPE KOSOVSKO VPRAŠANJE

  2. 102,350 km²10,829,175 MIO(July 2005) $2,600 (2005) –BDP/PREB VOJVODINA SRBIJA ČRNA GORA KOSOVO

  3. SESTAVA PREBIVALSTVA NA KOSOVU

  4. ZGODOVINA KOSOVSKE KRIZE • 1989 – ODPRAVA KOSOVSKE AVTONOMIJE • 1990 – RAZGLASITEV SAMOSTOJNOSTI V SKLOPU YU • 1996 – OVK • 1998 – BOJ ZA NEODVISNOST • 1999 – NAPAD NATA, MEDNARODNI PROTEKTORAT (KFOR)

  5. POMEN KOSOVA ZA SRBIJO 1389 – 28.6. – VIDOV DAN GRAČANICA TE OBILIĆ, LIGNIT

More Related