barnet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
barnet PowerPoint Presentation
Download Presentation
barnet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

barnet - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

barnet. Födelse Föräldrar Personlighet Utveckling Kultur Rättigheter. Personlighet. Introverta Extroverta Tidigare upplevelser Situation. Barnets utveckling. Rädslor i bandomen. Att falla Mörker Ensamhet Att bli lämnad Främlingar Fantasin. föräldrar. Attachment Bounding

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'barnet' - fran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
barnet
barnet
 • Födelse
 • Föräldrar
 • Personlighet
 • Utveckling
 • Kultur
 • Rättigheter
personlighet
Personlighet
 • Introverta
 • Extroverta
 • Tidigare upplevelser
 • Situation
r dslor i bandomen
Rädslor i bandomen
 • Att falla
 • Mörker
 • Ensamhet
 • Att bli lämnad
 • Främlingar
 • Fantasin
f r ldrar
föräldrar
 • Attachment
 • Bounding
 • Barnet får info om
 • - är jag värd att vårdas
 • - kan man lita på andra
 • - är det värt att jag uttrycker vad jag känner
f r ldra rollen karta
Göra förtrogen med livet

Undervisa i relationer

Sätta gränser

Mark service

Givare av kärlek

föräldrarollenkarta
familjecentreringens attribut
FAMILJECENTRERINGENS ATTRIBUT
 • - EN ICKEFÖRDÖMANDE (TILLÅTANDE) RELATION MELLAN FAMILJ OCH VÅRDARE SOM BASERAR SIG PÅ ÄRLIG KOMMUNIKATION
 • -FAMILJENS OLIKHET RESPEKTERAS
 • - INFORMATION GES PÅ ETT SÄTT SOM MÖJLIGGÖR BESLUT
 • - FÖRÄLDRARNA DELTAR I BESLUT SOM BERÖR BARNEN
 • - DET FINNS BEVIS PÅ SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION MELLAN FAMILJEN OCHVÅRDAREN
 • - DELTAGANDE I VÅRDEN ÄR FRIVILLIGT OCH BASERAR SIG PÅ UNDERHANDLING
 • - VÅRDAREN MÖJLIGGÖR NORMAL FAMILJEFUNKTION
 • - VÅRDAREN ÄR INTRESSERAD AV HELA FAMILJENS VÄLBEFINNANDE OCH VET ATT DET SJUKA BARNET KANSKE INTE ÄR FAMILJENS ENDA PROBLEM
 • - FAMILJEN FÅR FYSISK EMOTIONELLT OCH KUNSKAPSMÄSSIGT STÖD TILL SITT VÅRDANDE AV BARNET
barnets r dsla p sjukhus
Barnets rädsla på sjukhus
 • Ingrepp
 • Symtom
 • Undersökning
 • Restriktioner
 • Separation
 • omgivning
 • Smärta
 • Övergrepp
barnets redskap att befr mja sin existens p sjukhus
Barnets redskap att befrämja sin existens på sjukhus
 • Inre resurser
  • Aktivitet
  • Nyfikenhet
  • Tro
  • Yttre resurser
  • Kunskap
  • Upplevelse av att ha ett värde
  • Bekräftelse
  • Hopp
  • Ansvar
barnets sm rtupplevelse
Barnets smärtupplevelse
 • Def.
 • Subjektiv personlig upplevelse, allt som en person uttrycker som smärta är det
upplevelsen av sm rtan p verkas av
UPPLEVELSEN AV SMÄRTAN PÅVERKAS AV
 • PERSONLIGHET
 • ORO
 • STRESSTRÖSKEL
 • TRÖTTHET
 • TIDIGARE ERFARENHETER
 • ILLAMÅENDE
 • HUNGER
 • OTRYGGHET
m let vid sm rtlindring
MÅLET VID SMÄRTLINDRING
 • HINDRA ONÖDIGT LIDANDE GENOM ATT FÖRUTSE SMÄRTSAMMA PROCEDURER
 • FÖRSÄKRA TRYGG OCH BEKVÄM OMGIVNING
 • SNARAST MÖJLIG FÅ BARNET I BALANS EFTERÅT
 • SMÄRTLINDRING
barnmisshandel
Barnmisshandel
 • Ett allvarligt tillstånd eller sjukdom med hög risk för dödlig utgång
 • 300 på sjukhus
diagnos
diagnos
 • Skada hos spädbarn utan godtagbar förklaring
 • Diskrepans mellan skadans art och uppkomsmekanism
 • Många skador av olika åldrar
 • Avvikande beteende hos föräldrar och barn
 • Fördröjd reaktion att uppsöka hjälp
kliniska fynd
Kliniska fynd
 • Blåmärken
 • Brännmärken
 • Tecken att hår rivits
 • Ögon, öron tandfynd
 • Skallskador
 • Skelettskador
 • Inre skador
 • Drogpåverkan
fysisk vanv rd
Fysisk vanvård
 • En kronisk oförmåga att tillgodose barnets grundbehov och att emotionellt internalisera sitt ansvar och uppgift som förälder
emotionell f rsummelse
Emotionell försummelse
 • Barnet behandlas kroniskt på ett sätt som äventyrar eller förhindrar utvecklingen av en positiv självbild
 • - avvisande
 • Osynliggörande
 • Isolerande
 • korrumpernade
sexuella vergrepp
Sexuella övergrepp
 • När barn blir invecklade i sådana aktiviteter som de inte till fullo förstår och till vilka de därför inte kan ge sitt medgivande och vilka dessutom kränker familjemedlemmarnas inbördes sociala tabun
diagnostisering
diagnostisering
 • Barnet berättar
 • Beteende och emotionella tillstånd
 • Fysiska fynd
 • Föräldrarnas, släktingars eller någon annans misstanke
faktorer som p verkar
Faktorer som påverkar
 • Barnets ålder
 • Övergeppets duration
 • Graden av våld
 • Skillnaden i ålder mellan offren
 • Graden av släktinsskap
 • Graden av sekretess
 • Förekomsten av trygg vuxen
shaken baby 24 6 per 100 000
Shaken baby 24.6 per 100.000
 • Barnet skakas av och an
 • Symtom
  • Medvetanderubbningar
  • Kramper
  • Ätproblem
  • Apneer
  • Irritabilitet
  • Cyanos
  • Revbensfrakturer
  • Synskada
  • Brillenhematom
  • Frakturer i extremiteter
v rden av traumapatienten i akutskede
Vården av traumapatienten i akutskede
 • Vila
 • Målet
  • Minskad oro ångest
  • Tillräckligt med vila
  • Dagsrytmen klarnar

Aktiviteter

  • Ordna lugn omgivning
  • Se till att barnet inte är ensamt
  • Observera
  • Bestämd vilo och aktivitetsrytm
r relse
Rörelse
 • Målet
 • Aksepterar hjälp
 • Kan stegvis börja använda sin potential

Aktiviteter

vårdaren gör allt i början uppmuntrar till att stegis utöka aktiviteten

Värderar smärta, rädsla, trygghet, motivation

k nslobortfall koordinerings sv righeter
Känslobortfall, koordinerings svårigheter
 • Mål
 • Hindersfri aktivitet

Aktivitet

kontinuerlig handledning till rätta rörelsemönster

observerar funktionshinder som förorsakats av trauma

Använder hjälpmedel som man kommit överens om och värderar tillsammans med barnet och föräldrarna nyttan

n ring
Näring
 • Målet
 • - Får tillräckligt med åldersadekvat näring och vätska
 • - Äter självständigt
 • - Viktuppgång relaterat till åldern
  • Aktivitet
  • Favorit rätter, rätt ställning, hjälpmedel, övning av att öppna munnen, tugga, svälja, informera föräldrar
uts ndring
Utsöndring
 • Enures, enopres, förstoppning
 • Mål
  • Regelbunden tarm och blåsfunktion
  • Uttrycker själv behov att utsöndra
  • Lär sig kontinens
  • Klara sig själv i toaletten

Aktiviteter

Vårdaren känner igen uttryck för utsöndring, observering dokumentering

hjälpmedel

syn och h rsel
Syn och hörsel
 • Mål
 • Patienten lugnar sig

Aktivitet

 • Rummet lugnt begränsat med sinnes impulser
 • Beskriv långsamt, konkret och tydligt vad som sker, kommer att göras och hur det känns
kning av hj rntrycket
Ökning av hjärntrycket
 • Mål
 • Förhindra förvärring av tillståndet

Aktivitet

 • Puls och blodtryck
 • Huvudvärk, irritation sänkning av medvetande nivån
huden
Huden
 • Målet
 • - Huden hålls hel
 • - barnet sköte själv om sin hygien

Aktivitet

- Förhindra tryckskador

jag bild
Jag bild
 • Oro
 • Rädslor
 • Emotionell instabilitet
 • Depression
 • Skygghet
 • Minnesluckor
 • Mål
 • Patienten orienterar sig
aktiviteter till jagbild
Aktiviteter till jagbild
 • Håller om barnet, klappar, smeker, berättar vad som görs
 • Utnyttjar sinnesbilder till stöd för minnet
 • Kräver inte för mycket av barnet
 • Bekanta saker hemmifrån
 • Stöder och tröstar barnets föräldrar
 • Dokumentering rapportering
rollfunktoner
Rollfunktoner
 • Mål
 • - Barnet bevarar kontakten till familj och syskon
 • - lär sig att känna andra barn på avdelningen
 • - får kontakt med sin vänner
 • - klarar av att skapa nya vänskapsförhållanden
aktiviteter
Aktiviteter
 • Stöder, lyssnar och ger information till familjen
 • Uppmuntrar till att delta aktivt i rehabilitering
 • Organiserar hembesök, att syskon och vänner kommer
 • Stöder i skolgång
interaktion
Interaktion
 • Mål
 • Barnet blir förstådd
 • Får utrymme att genomgå sin kris
 • Aktivtet
  • Vårdaren känner igen kommunikationssätt
  • Värderar barnets förmåga till att kunna uttrycka sig och förstå
  • Använder t.ex bilder vid behov
  • Ger utrymme för känslo uttryck och beskriver hur det känskför barnet
beroendef rh llande
Beroendeförhållande
 • Mål
 • Självständigheten ökas
 • Lär sig att klara sig på ett nytt sätt

Aktivitet

 • Vårdaren deltar i rehabilteringsplanen
 • Kontaktar skola, dagvård, hälsosyster, lärare osv.