Did iosios kalbos klaidos ir kaip j i vengti
Download
1 / 34

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Dokumentų rengimo taisyklės i r vengtinos klaidos. Didžiosios kalbos klaidos ir kaip jų išvengti. ŠALTINIAI. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė ( Žin ., 2011, Nr. 32-1534; 2011, Nr. 67-3209 ); Dokumentų rengimo taisyklės ( Žin ., 2011, Nr. 88-4229; 2012, Nr. 15-683);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - forrester-brodie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Did iosios kalbos klaidos ir kaip j i vengti

Dokumentų rengimo taisyklės

ir vengtinos klaidos

Didžiosios kalbos klaidos ir kaip jų išvengti


Altiniai
ŠALTINIAI

 • Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (Žin., 2011, Nr. 32-1534; 2011, Nr. 67-3209);

 • Dokumentų rengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 88-4229; 2012, Nr. 15-683);

 • Dokumentų saugojimo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 2-64; 2012, Nr. 79-4131);

 • Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės (Žin., 2011, Nr. 88-4230; 2012, Nr. 72-3768);

 • Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų aprašas (Žin., 2008, Nr. 118-4488; 2009, Nr. 108-4573; 2010, Nr. 136-6972);

 • Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0 (Žin., 2009, Nr. 108-4574);

 • Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės (Žin., 2012, Nr. 3-104; 2012 Nr. 79-4132);

 • Įslaptintos informacijos administravimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 143-5193; 2012 Nr. 130-6638);

 • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2007, Nr. 4-154; 2008, Nr. 50-1846; 2008, Nr. 81-3181; 2010, Nr. 79-4055; 2012, Nr. 44-2147);

 • Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės (Žin., 2012, Nr. 2-63);

 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklės (Žin., 2011, Nr. 23-1140;2011, Nr. 33);

 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklės (Žin., 2012, Nr. 72-3767) ir kt.


Forminimo reikalavimai
ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

A4

A5

A5 L

Ne mažesnė kaip 20 mm

Ne mažesnė kaip 10 mm

Ne mažesnė kaip 30 mm

Ne mažesnė kaip 20 mm


Forminimo reikalavimai1
ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

Ne mažesnė kaip 30 mm

A4 L

Ne mažesnė kaip 10 mm

Ne mažesnė kaip 20 mm

Ne mažesnė kaip 20 mm


Dokumento lap numeracija
DOKUMENTO LAPŲ NUMERACIJA

Dokumento, spausdinamo keliuose lapuose, numeruojamas antras ir tolesni lapai, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis.

2

2-10


Dokument rekvizitai
DOKUMENTŲ REKVIZITAI

 • Rekvizitas – dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusių procedūrų įforminimo elementas.

  Kiekvienas dokumentas būtinai privalo turėti šiuos pagrindiniusrekvizitus:

 • adresantą,

 • adresatą,

 • datą,

 • dokumento sudarymo vietą,

 • dokumento pavadinimą,

 • tekstą,

 • parašą.


Visi rekvizitai
VISI REKVIZITAI

1. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas;

2. Dokumento sudarytojo pavadinimas;

3. Įstaigos duomenys;

4. Adresatas;

5. Dokumento pavadinimas;

6. Dokumento data;

7. Dokumento registracijos numeris;

8. Dokumento sudarymo vieta;

9. Dokumento tekstas;

10. Parašas;

11. Dokumento tvirtinimo žyma;

12. Specialioji žyma;

13. Priedo žyma;

14. Gauto dokumento registracijos žyma;

15. Gauto dokumento nuoroda;

16. Rezoliucija;

17. Dokumento suderinimo žyma;

18. Viza;

19. Supažindinimo žyma;

20. Dokumento rengėjo nuoroda;

21. Dokumento paieškos nuoroda;

22. Tikrumo žyma.


Did iosios kalbos klaidos ir kaip j i vengti

2-10

Direktorius /Parašas/ Petras Petraitis

 • Pastaba

  Kai spausdinamą dokumentą

  sudaro daugiau nei vienas

  lapas, rekvizitai turi būti

  išdėstyti taip, kad į atskirą lapą

  nebūtų perkeliamas vien

  parašo ir po juo esantys kiti

  rekvizitai.


Rekvizit i d stymo b dai
REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO BŪDAI

 • Išilginis centruotas, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusios nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių:

  XXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXX

  XXXXXXXX

 • Kampinis vėliavinis, kai rekvizito eilutės prasideda arba vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės:

  XXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXX

  XXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXX

  XXXXXXXX


Tarpai tarp rekvizit
TARPAI TARP REKVIZITŲ

Kiekvienas rekvizitas išdėstomas nustatytoje dokumento vietoje ir atskiriamas nuo aukščiau esančių rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Išimtys :

2014-08-09 Nr. 21-000

Vilnius

Dokumento sudarymo vieta išdėstoma po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu, nepaliekant vienos eilutės intervalo


Tarpai tarp rekvizit1
TARPAI TARP REKVIZITŲ

2014-08-09 Nr. 21-000

Į 2014-03-21 Nr. 1-13

Gauto dokumento nuorodaatsakomuosiuose raštuose rašoma po dokumento datos ir registracijos numerio rekvizitais, nepaliekant vienos eilutės intervalo.

LietuvosRespublikosšvietimo ir mokslo ministerijai

DĖL .......

Raštuoseantraštė nuo aukščiauesančioadresatorekvizitoatskiriamadidesniuneivienoseilutės intervalu


Adresantas
ADRESANTAS

 • Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis (gali būti didesnėmis negu kitų rekvizitų) raidėmis ir dėstomas išilginiu centruotu būdu.

 • Pastaba.Dokumento sudarytojo pavadinimas turi atitikti teisės aktuose nustatytą pavadinimą. Vadinasi, pavadinimo struktūra privalo atitikti oficialią (pavyzdžiui, Juridinių asmenų registre registruotą) formą.

  Pavyzdžiui:

 • UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARS LIBRI“


Adresantas1
ADRESANTAS

Kai dokumento sudarytojas yra vieno asmens institucija, įstaigos vadovas, kitas įstatymų ar kitų teisės aktų suteiktus įgaliojimus turintis tarnautojas, rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos priklausomybę, pvz.:

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Kai dokumento (tarnybinio pranešimo, tarnautojo ataskaitos ir kt.) sudarytojas yra įstaigos tarnautojas, neturintis juridinių įgaliojimų, sudarytojo rekvizite rašomas pareigybės pavadinimas, nurodant jos priklausomybę, pvz.:

RŪDIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAS

Kai dokumento sudarytojas yra komisija, sudaryta iš kelių įstaigų atstovų, jos pavadinimas rašomas pagal teisės akte nustatytą komisijos funkciją, pvz.:

PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMOKOMISIJA


Staigos duomenys
ĮSTAIGOS DUOMENYS

Įstaigos duomenų struktūra priklauso nuo dokumento sudarytojo.

Dažnai nurodomi šie duomenys:

 • juridinio asmens teisinė forma;

 • buveinė;

 • kontaktinė informacija (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, kita reikalinga informacija);

 • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį;

 • juridinio asmens kodas;

 • pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas,

  LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

  Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 00 / A. Stulginskio g. 0, 0000 Vilnius, tel. (8 0)  000 0000,

  tel./faks. (8 0)  000 0000, el. p. aaa@aaa.aa.

  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 000000000


Adresatas
ADRESATAS

 • Rašomas mažosiomis raidėmis (pagal įstaigų bei kitų institucijų sudėtinių pavadinimų rašybos taisykles) nuo dokumento kairiosios paraštės ir dėstomas kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:

  Vilniaus universiteto

  Ekonomikos fakulteto

  Buhalterinės apskaitos katedros vedėjui

  Petrui Petraičiui

 • Kai dokumentas adresuojamas fiziniam asmeniui, adresato rekvizitas rašomas kartu su adresu, pvz.:

  Onai Onaitei

  Žolyno g. 0-00

  00000 Vilnius


Dokumento pavadinimas
DOKUMENTO PAVADINIMAS

Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto antraštė.

PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS

Dokumento rūšies pavadinimas tvarkomuosiuose dokumentuose rašomas atskiroje eilutėje, pvz.:

ĮSAKYMASDĖL PRIEDO SKYRIMO

Raštuosedokumento rūšies pavadinimas nenurodomas. Antraštė pradedama žodžiu „dėl“, rašoma nuo dokumento kairiosios paraštės ir nuo aukščiau esančio adresato rekvizito atskiriama didesniu nei vienos eilutės intervalu, pvz.:

DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĖS


Dokumento data ir vieta
DOKUMENTO DATA IR VIETA

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEDO SKYRIMO

2014 m. rugpjūčio 9 d. Nr. P-21

Vilnius

Dokumento datarašomapodokumentopavadinimuišilginiucentruotu būdu

PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS

2014-08-09 Nr. 21-21

Vilnius

Rašantdatąskaitmenų grupėmis (įstaigos rengiamuose dokumentuose), skaitmenys skiriami brūkšneliais.

DĖL NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĖS 2014-08-09 Nr. 21

Raštuose data rašoma dokumento dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu arba, jei įstaigos duomenys nurodomi dokumento apatinėje paraštėje, – dešinėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu.


Dokumento tekstas
DOKUMENTO TEKSTAS

Dokumento tekstas (lentelė, grafikas ir kt.)rašomas:

 • po dokumento datos, registracijos numerio, sudarymo vietos, raštuose – po antraštės rekvizitais;

 • nuo aukščiau parašytų rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu;

 • pastraipų pirmąsias eilutes spausdinant vienodu, ne daugiau kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios paraštės.

  Tekstas gali būti skirstomas skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais.


Para as
PARAŠAS

Direktorius /Parašas/ Petras Petraitis

L. e. direktoriaus pareigas /Parašas/ Petras Petraitis

Kai dokumentą pasirašo laikinai vadovo pareigas einantis asmuo, tokios jo pareigos nurodomos parašo rekvizite

Direktorius /Parašas/ Petras Petraitis

Direktoriaus pavaduotoja /Parašas/ Ona Onaitė

Kai dokumentą pasirašo keli darbuotojai, parašo rekvizitai išdėstomi vienas po kitu pagal pasirašančių asmenų einamas pareigas ir vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu


Kanceliarin kalba
KANCELIARINĖ KALBA

 • Kanceliarinė kalba – tai oficialioji įstaigų ir jų dokumentų kalba. Ja rašomi administraciniai ir tarnybiniai dokumentai, įvairūs tvarkomieji ir kitokie reikalų raštai. Kanceliarinė kalba kartais tiesiog ir vadinama reikalų raštų kalba.

 • 4 žodžių taisyklė:

 • Trumpumas

 • Paprastumas

 • Efektyvumas

 • Nuoširdumas


Moni staig ir organizacij pavadinim ra ymas
ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAVADINIMŲ RAŠYMAS

Rašant įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimus, reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

 • 1) ar tikrinis pavadinimas negali būti išskaidytas į kelias dalis (t. y. ar į jį neįeina smulkesnių struktūrinių padalinių pavadinimai);

 • 2) ar jis neturi kabutėmis skiriamo simbolinio pavadinimo;

 • 3) negalima pamiršti išimčių: aukščiausiasias institucijas nusakančių pavadinimų visus žodžius turime rašyti didžiąja raide.


Moni staig ir organizacij pavadinim ra ymas1
ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAVADINIMŲ RAŠYMAS

 • Lietuvos mokslų akademija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Mokesčių policijos departamentas

 • Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 • Panevėžio akcinė bendrovė „Kalnapilis“, AB „Lietuvos avialinijos“, bet: Viešoji įstaiga Šilainių poliklinika

 • Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Užsienio kalbų katedra

 • Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinis pensijų įstatymas, Aukštųjų mokyklų steigimo ir atestavimo nuostatai


Mon s teisin s formos nurodymas
ĮMONĖS TEISINĖS FORMOS NURODYMAS

 • Lietuvių kalbai nebūdinga įmonės, įstaigos, organizacijos teisinę formą nusakančius žodžius nurodyti po pavadinimo, šie žodžiai teikiami prieš pavadinimą, pvz.: uždaroji akcinė bendrovė „Ars libri“, arba UAB „Ars libri“. Jei teisinė forma ar jos santrumpa nurodoma po pavadinimo, ją būtina išskirti kableliais, pvz.: „Liteksa“, akcinė bendrovė, arba „Liteksa“, AB.

 • Taip pat išskiriami ir kiti po tikrinio pavadinimo vartojami teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpos (akcinė bendrovė, viešoji įstaiga, valstybės įmonė, individuali įmonė ir kt.).


Skyrybos klaidos
SKYRYBOS KLAIDOS

 • Įmonė užsiimanti (= Įmonė, užsiimanti) atliekų tvarkymu, turi vadovautis specialiais reikalavimais.

 • Onos Onaitės, gimusios 1987-07-11 (=1987-07-11, šeima) šeiminė padėtis.

 • Klaipėdos rajono agentūra, vykdydama direktoriaus nurodymą, patikrino kaip (= patikrino, kaip) tvarkomos atliekos.


Padalyvis
PADALYVIS

 • Jei Jūsų netenkina šio prašymo nagrinėjimo rezultatai, Jūs turite teisę paduoti skundą vadovaujantis (= vadovaudamiesi) Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 • Išnagrinėjus (= Išnagrinėję) Jūsų prašymą, teikiame Jums žemės sklypo patvirtintą kopiją.


Linksni vartojimo klaidos
LINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS

 • DALIES KILMININKAS

  Klaipėdos rajono skyrius nėra įgaliotas išduoti sutikimus (= sutikimų).

  Gyventojai daro pažeidimus (= pažeidimų).

 • VIETININKAS

  Statybai skirta 900 tūkst. litų, tame skaičiuje (taisoma: iš jų; iš to skaičiaus) 500 tūkstančių litų montavimo ir apdailos darbams.


Teksto tvarkybos netikslumai
TEKSTO TVARKYBOS NETIKSLUMAI

Tarpeliai

Vilniaus r. sav. (ne Vilniaus r.sav.) 2012 m. (ne 2012m.); Žolyno g. 20 (ne Žolyno g.20) ir pan.

Brūkšnelis

paskaita-koncertas, pasitarimas-seminaras, Kymantaitė-Čiurlionienė

Brūkšnys

Vilniaus rajono skyrius (toliau-skyrius) (= toliau − skyrius).

Lankytojai priimami 12.30–16.30 valandomis.

2003-2011 m. (= 2003−2011 m.)


Taisyklingas adresavimas
TAISYKLINGAS ADRESAVIMAS

 • Užrašant adresą, nereikia dėti kablelio ar brūkšnelio tarp indekso ir vietovardžio nuorodos, o jei laiškas siunčiamas Lietuvoje, nereikalinga ir santrumpa LT:

  Onai OnaiteiŽolyno g. 901122 Vilnius


Rekvizit ra yba
REKVIZITŲ RAŠYBA

 • Nurodant įmonės kontaktus, jei nėra išvardijimo, lietuvių kalboje dvitaškis nerašomas, pvz.:

  Telefonas: <…> (=Telefonas <…>);

  Faksas: <…> (=Faksas <…>);

  El. paštas: <…> (=El. paštas <…>).

 • Elektroninispaštas (ne emeilas!) trumpintinasel. paštasarbael. p. Derinantpriesistemosgalimiirsutrumpinimaie. paštas, e. p.Faksastrumpinamasfaks.

 • Ženklas/lietuviųkalbojereiškiaarba, todėlklaidapasvirąjįbrūkšnįrašytisutrumpintųžodžių gale, vietojetaško. Pvz.: atsiskaitomojisąskaita – a. s. (ne a/s), įmonėskodas – į. k. (ne į/k), asmenskodas – a. k. (ne a/k) ir pan.


Lito trumpinimas
LITO TRUMPINIMAS

 • Lito santrumpa – Lt (pirma santrumpos raidė visada didžioji, rašoma be taško). Pvz.: Kiekvienas konferencijos dalyvis turės sumokėti 25 Lt dalyvio mokestį.

 • Po santrumpos taškas rašomas tik tuo atveju, kai ja baigiamas sakinys, pvz.: Dalyvio mokestis – 20 Lt. Visos prekės kainavo 120 Lt.

 • Tarptautinis lito žymėjimas – LTL


Skaitmen ra ymas
SKAITMENŲ RAŠYMAS

 • Dešimtainės skaičių dalys atskiriamos kableliais (ne taškais):

  548,50 Lt

 • Dideli skaičiai žymimi grupuojamais skiemenimis:

  3 000 000,00

  Telefonų ir faksų numeriai:

 • Tel. (8 5) 241 3156

 •  Mob. 8 699 90 656

 •  Faks. (8 5) 241 3153

  Po santrumpų tel., faks. dvitaškis rašomos tik tuomet, kai išvardijami keli numeriai.


Da nesn s kanceliarin s kalbos klaidos
DAŽNESNĖS KANCELIARINĖS KALBOS KLAIDOS

 • Apiforminti – įformintiApjungti – sujungtiApmokamos atostogos – mokamosApskaitą vesti – tvarkytiAtstatyti diplomatinius santykius – atkurtiAtstovauti savivaldybę – atstovauti savivaldybeiAukštame lygyje – aukšto lygio (geras)Bėgyje (pvz., metų) – per metusDaugiau šimto – daugiau kaip šimtasDaugumoje – dažniausiaiDidelių pastangų dėka – didelėmis pastangomisDienai  (pvz., informuoti kovo 1 dienai) – iki kovo 1 d.Keliuose egzemplioriuose – keliais egzemplioriaisGlausti terminai – trumpi terminai


Da nesn s kanceliarin s kalbos klaidos1
DAŽNESNĖS KANCELIARINĖS KALBOS KLAIDOS

 • Imti už pagrindą – imti pagrindu, kaip pagrindąĮsisavinti, įsavinti lėšas – panaudoti, sunaudotiĮtakoti – daryti įtakąKaip taisyklė – dažniausiaiKompetencijos ribose – pagal savo kompetencijąNešti atsakomybę – būti atsakingamNuimti nuo pareigų – atleisti iš pareigų Paskaičiuoti – apskaičiuotiPilnas krūvis – visas krūvisPrabalsuoti – pabalsuotiUž  pagrindą imti – pagrindu, kaip pagrindąVesti apskaitą – tvarkyti apskaitąVietoj to, kad išsiaiškinti – užuot išsiaiškinę