menin s rai kos priemon s l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meninės raiškos priemonės PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meninės raiškos priemonės

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Meninės raiškos priemonės - PowerPoint PPT Presentation

xiu
770 Views
Download Presentation

Meninės raiškos priemonės

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Meninės raiškos priemonės

 2. Epitetas – meninis pažyminys. Keista saulėgrąža.

 3. Deminutyvas – mažybinis apibūdinimas. Geltona saulėgrąžėlė.

 4. Palyginimas – kai kas nors su kuo nors palyginama. Saulėgrąža geltona kaip saulė.

 5. Personifikacija – kai kam nors suteikiamos žmogaus savybės. Saulė gražiai šypsosi.

 6. Metafora – ypač vaizdinga, įmantri mintis. Ir plyšo širdis iš skausmo.

 7. Metonimija – vardo pakeitimas. Šeimos galva sėdi centre.

 8. Hiperbolė – meninis padidinimas. Šimtai rankų apglėbs pasaulį.

 9. Litotė – meninis sumažinimas. Išsivystęs iš beždžionės šiuolaikinis žmogus vėl beždžione tampa.

 10. Paralelizmas – žmogaus gyvenimo gretinimas su kuo nors. Ir būsiu stipri kaip tas medis.

 11. Oksimoronas – antonimiškas žodžių junginys. Juodai baltas zebras.

 12. Onomatopėja – gamtos garsų pamėgdžiojimas. Miau miau miau...

 13. Asonansas – balsių ar dvibalsių pabrėžimas.

 14. Aliteracija – priebalsių pabrėžimas, sutankinimas.

 15. Ironija – nepikta pašaipa. Vyrai – tikri kūdikiai.

 16. Sarkazmas – pikta pašaipa. Girtuoklis pamažu virsta pliku šunimi.

 17. Groteskas – labai pikta pašaipa. Didžiai rūpestingas vyras niekuo nesirūpina, nes visą laiką praleidžia spoksodamas į televizorių.

 18. Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones. Ramaus vidudienio auksinės naginės Per tuščią lauką brenda neskubiai. Švelnus rugsėjis migdo mano smegenis, Kur baigia degti vasaros drugiai.

 19. Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones. Nuo meilės niekur nepabėgsi, Jinai tave visur pavys. Ją lyg perkūniją ar giesmę, Lyg potvynį girdėsi vis.

 20. Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones. Klykia žuvėdros prieš audrą, - Dreba širdis nerami - Leidžiasi saulė nuraudus - Šiaušias krantai barami. Ko jūs ten šmėkšot prie kranto? Ašaras braukiat? Baugu? Vergo širdis nesupranta Mėlynos laisvės bangų!