Ochrona przyrody w powiecie w oszczowskim
Download
1 / 19

„Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

„Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim ”. Jan Kusa kl. II B Publiczne Gimnazjum nr2 we Włoszczowie. Ochrona środowiska jest jednym z obowiązkowych działań każdego mieszkańca. Państwo określa zasady i sposoby ochrony dziedzictwa przyrodniczego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim ”' - fiona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ochrona przyrody w powiecie w oszczowskim

„Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim”

Jan Kusa kl. II B

Publiczne Gimnazjum nr2 we Włoszczowie


Ochrona rodowiska jest jednym z obowi zkowych dzia a ka dego mieszka ca
Ochrona środowiskajest jednym z obowiązkowych działań każdego mieszkańca.

Państwo określa zasady i sposoby ochrony dziedzictwa przyrodniczego

oraz racjonalne użytkowanie zasobów przyrody.

Wskazuje na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez:

 • znaczny wzrost lesistości,

 • utrzymanie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,

 • ochronę terenów wodno-błotnych,

 • ochronę bioróżnorodności,

 • renaturalizacjęi udrażnianie rzek,

 • poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych,

 • poprawę klimatu akustycznego ,

 • ochronę przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i poważnymi awariami przemysłowymi,

 • przeciwdziałanie zmianom klimatu,

 • uporządkowanie gospodarowania odpadami.


Powiat włoszczowski

położony jest w zachodniej, silnie zalesionej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 908 km2.

Ze względu na duże walory przyrodniczo-krajobrazowe większa część powiatu włoszczowskiego

została objęta prawną ochroną przyrody.


 • część Przedborskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład

  Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wraz z otuliną

 • Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony w 2002 r. na obszarze części otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowegoobejmuje fragmenty trzech mezoregionów:

 • Niecki Włoszczowskiej,

 • Pasma Przedborsko-Małogoskiego

 • Wzgórz Łopuszniańskich.

 • fragment Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

  (część gminy Krasocin)

 • rezerwaty przyrody (Ługi, Bukowa Góra, Murawy Dobromierskie i Oleszno)

 • część Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

  (część gminy Włoszczowa i Krasocin);


Teren powiatu stanowi obszar obfitujący w wiele gatunków fauny i flory.

Wiele cennych gatunków znalazło ostoję

w lasach i rezerwatach, tworzonych z myślą

o zachowaniu dóbr przyrodniczych w swojej

jak najmniej zmienionej postaci.


W powiecie włoszczowskim stwierdzono występowanie 743 gatunków roślin naczyniowych, z czego 64 taksony zostały objęte ochroną gatunkową.

Na szczególną uwagę zasługują występujące w dolinach rzecznych zbiorowiska wodne, łąkowe i bagienne.

stwierdzono tutaj występowanie 136 gatunków ptaków.

Szczególnie godne uwagi jest występowanie na tych terenach:

 • cietrzewia(jedna z nielicznych w skali kraju stref jego regularnego przebywania i rozrodu),

 • bociana czarnego,

 • żurawia ,

 • orła bielika.


Cietrzew obecnie mimo pr b prawnej ochrony jego populacja stale maleje
Cietrzew gatunków roślin naczyniowych, z czego 64 taksony zostały objęte ochroną gatunkową. Obecnie mimo prób prawnej ochrony jego populacja stale maleje.


Bocian czarny
Bocian czarny gatunków roślin naczyniowych, z czego 64 taksony zostały objęte ochroną gatunkową.


Żuraw gatunków roślin naczyniowych, z czego 64 taksony zostały objęte ochroną gatunkową.


Orze bielik
Orzeł bielik gatunków roślin naczyniowych, z czego 64 taksony zostały objęte ochroną gatunkową.


Niecka Włoszczowska gatunków roślin naczyniowych, z czego 64 taksony zostały objęte ochroną gatunkową. -jej środkową część przecina rozległa dolina rzeki Pilicy.

Większą część tego obszaru zajmują duże kompleksy leśne.

Północno-wschodnie obrzeżenie Niecki Włoszczowskiej stanowi Pasmo Przedborsko-Małogoskie,

ciągnie się na przestrzeni ok. 60 km od doliny Pilicy

w okolicach Przedborza, przez Małogoszcz,

aż do doliny Białej Nidy.


Najcenniejsze gatunków roślin naczyniowych, z czego 64 taksony zostały objęte ochroną gatunkową. przyrodniczo na tym obszarze są doliny Pilicy, Białej Nidy i Czarnej Włoszczowskiej

Wzdłuż koryt ciągną się gęste zarośla wierzbowe, które przechodzą w podmokłe łąki o dużych walorach florystycznych.

Bagna i torfowiska są najbardziej zagrożonym ekosystemem na tym obszarze.

Ich powierzchnia systematycznie się kurczy w wyniku nieprzemyślanych, osuszających zabiegów melioracyjnych.


W Dolinie Pilicy licznie reprezentowane są przyrodniczo cenne gatunki ptaków,

dla których powinna zostać powołana dodatkowo ostoja ptasia.

Szczególne znaczenie mają populacje:


B k bardzo nielicznie l gowy i nielicznie zimuj cy nad wodami r dl dowymi
Bąk cenne gatunki ptaków-bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi.


B otniak stawowy obj ty ochron gatunkow cis
Błotniak stawowy cenne gatunki ptaków- objęty ochroną gatunkową ścisłą


B otnik kowy bardzo nieliczny ptak l gowy
B cenne gatunki ptakówłotnik łąkowybardzo nieliczny ptaklęgowy


Orlik krzykliwy gatunek chroniony w polsce w czerwonej ksi dze zwierz t
Orlik cenne gatunki ptakówkrzykliwy- gatunek chroniony w Polsce w czerwonej księdze zwierząt


Jarz batka
Jarzębatka cenne gatunki ptaków


Koniec cenne gatunki ptaków

Dziękuję za uwagę


ad