ochrona las w zwierz t pomnik w przyrody rezerwat w w gminie szamotu y n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
arleen

Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły. - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ochrona lasów, zwierząt, pomników przyrody, rezerwatów w gminie Szamotuły. Beata Świerc Julia Gomółka Justyna Kowalczyk

 2. Co to są pomniki przyrody ? Pomniki przyrody są to pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnych wartościach naukowych, kulturowych, historyczno-pamiątkowych oraz odznaczających się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Pomnikami przyrody są najczęściej sędziwe o okazałych rozmiarach drzewa i krzewy rodzimych lub obcych gatunków, źródła , wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie.

 3. Pomniki przyrody W Otorowie znajduje się wiele pięknych i dużych drzew, ale nie wszystkie są pomnikami przyrody. Na skraju lasu, w odległości 800 na północ od zabudowań Otorowa, rośnie sosna pospolita o obw. 202 cm (pomnik przyrody). Przy leśniczówce, przy drodze leśnej do Ostroroga, rosnie dąb szypułkowy o obw. 325 cm. Pomnik przyrody przed Domem Dziecka w Otorowie. 

 4. Pomniki przyrody Według danych statystycznych na terenie powiatu szamotulskiego było ustanowionych 96 pomników przyrody oraz 8 rezerwatów przyrody.

 5. Brzęki przy Starej Gajówce (gm. Kaźmierz) - ochronie podlega ok. 30 okazów brzęka. Bytyńskie Brzęki (gm. Kaźmierz) – ochronie podlega wiciokrzew pomorski, wawrzynek wilczełyko i podholan biały. Duszniczki (gm. Duszniki) – ochronie podlega 140-letnie modrzewie polskie. Huby Grzebieniskie (gm. Kaźmierz) – podlega ochronie storczyk (obuwik pospolity). Jakubowo (gm. Pniewy) - ochronie podlega las dębowo- grabowy. Las Grądowy nad Mogilnicą (gm. Pniewy) – podlega ochronie 120-letni las liściasty (grąd). Wyspy na Jeziorze Bytyńskim (gm. Kaźmierz) – podlegają ochronie ptaki wodne i błotne. Świetlista Dąbrowa (gm. Obrzycko) -podlega ochronie poszycie leśne. Jezioro Zamorze (gm. Pniewy) – podlega ochronie rosiczka okrągłolistna, grzebień czarny, kalina kolorowa. Rezerwaty przyrody.

 6. Rezerwaty przyrody. Rezerwat „Brzęki przy Starej Gajówce” Leśny rezerwat przyrody położony jest na terenie gminy Kaźmierz, w zasięgu wsi Bytyń. Rezerwat utworzono w 1959 roku na obszarze 5,96 ha. Ochroną objęto obszar lasu liściastego z okazami jarząbu brekinii, inaczej nazywanego brzękiem. Dla zabezpieczenia tego obszaru przed ujemnym wpływem warunków zewnętrznych utworzono otulinę o powierzchni 10,03 ha. Rezerwat udostępniony jest dla zwiedzających, co powoduje szkody w postaci wydeptywania przez odwiedzających i poruszających się poza wyznaczonymi szlakami. Jarząb brekinia

 7. Rezerwat przyrody. Rezerwat leśny „ Jakubowo” Utworzony w1959 roku zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego z udziałem buka, charakterystycznego dla Polski północnej – zachodniej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 4,02 ha. Rezerwat administrowany jest przez Nadleśnictwo Pniewy. Powierzchnia otuliny rezerwatu wynosi 14,71 ha. Buczyny Jakubowe 

 8. Rezerwat przyrody. Rezerwat ,, Duszniczki” Położony jest na terenie gminy Duszniki. Utworzony w roku 1958 roku w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, fragmentu lasu z udziałem modrzewia polskiego. Obejmuje obszar 0,77 ha. Głównym przedmiotem ochrony jest grupa 16 drzew w wieku 140 lat. Drzewa dorastaja tu imponujących rozmiarów osiągając ponad 80 cm pierśnicy i 36 m wysokości. Rezerwat objęty jest ochroną częściową. Dąb

 9. Parki krajobrazowe. Sierakowski Park Krajobrazowy Został utworzony w 1991 roku. Położony jest w centralnej części Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego. Jego celem jest ochrona niezwykle interesującego krajobrazu o bogatej rzeźbie z licznymi wzgórzami morenowymi, rynnami jeziornymi, dolinamirzek i wydmami. Ponad 33% powierzchni Parku pokrywają lasy. Największym jeziorem na terenie Parku jest Jezioro Chrzypskie (304 ha). Logo Parku 

 10. Parki krajobrazowe. Puszcza Notecka Północną część Powiatu Szamotulskiego stanowi zwarty kompleks leśny – Puszcza Notecka. Krajobraz puszczy urozmaicają potężne wały wydm, które tworzą labirynt dolin i pagórków. Nad Jez. Radziszewskim koło Chojna znajduje się jedno z nielicznych w kraju stanowisk paproci – długosz królewski Osmunda regalis. Dogodne miejsce do gniazdowania i żerowania znalazły ptaki chronione: bielik, bocian czarny, rybołów. Bocian czarny 

 11. Formy ochrony przyrody Określone formy przyrody wprowadza się dla zachowania cennych składników przyrody, takich jak : siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków chronionych, dziko występujących roślin i zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, przyrody nieożywionej, krajobrazu. Pozwoli to na ich zachowanie, właściwe wykorzystanie i odnawianie przyrody oraz jej poszczególnych składników. Bielik 

 12. Pamiętaj gdy jesteś w lesie! • Gdy odwiedzisz WPN poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak dowiedz się czy nie ogłoszono zakaz wstępu do lasu ! • Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami. • Zapamiętaj, że w lesie obowiązuje generalna zasada - OSTROŻNIE Z OGNIEM! • Należy zachować ciszę.

 13. Złe zachowania ludzi w lesie W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności: a) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. Pamiętaj jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk jest zabronione, b) korzystania z otwartego płomienia, c) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, d) palenia tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

 14. Środki ochrony środowiska • rezerwat przyrody, • park krajobrazowy, • ogród botaniczny, • ogród zoologiczny, • park narodowy, • pomnik przyrody, • użytek ekologiczny, • obszar chronionego krajobrazu, • stanowisko dokumentacyjne, • zespół przyrodniczo-krajobrazowy

 15. Wywiad z myśliwym- Krzysztofem Walkowiakiem • Do jakiego koła myśliwskiego pan należy? • Należę do koła myśliwskiego nr. 47 w okręgu otorowskim. Który liczy 18 członków. • Jak dba Pan o zwierzęta w czasie zimy? • Na terenie obwodu znajduje się 10 paśników. Mniej więcej po dwóch myśliwych na jeden paśnik. Wczesną jesienią zaczynamy wypełniać paśniki sianem i snopówką, a koło paśników umieszczamy lizawki solne. • W jaki sposób my możemy dbać o zwierzęta? • Mogłybyście pomagać myśliwym i dokładać do karmników. • Czy zajmuje się pan też roślinami? • Nie. Roślinami zajmują się rolnicy. • Jak duży jest nasz okręg? • Nasz okręg liczy 5 tys. ha. Na tym terenie znajduje się duża zwierzyna a nie ma np. kuropatw, bażantów. • Dziękujemy Panu za wywiad. Bardzo nam było miło.