Utviklingshemmedes situasjon i dag
Download
1 / 25

Utviklingshemmedes situasjon i dag - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Utviklingshemmedes situasjon i dag. Jens Petter Gitlesen. Disposisjon. NFU sine holdninger til ”tvungen omsorg” Situasjonen til utviklingshemmede Forhold med spesiell relevans for tvungen omsorg. NFU sine holdninger til tvungen omsorg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utviklingshemmedes situasjon i dag' - finian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Disposisjon
Disposisjon

 • NFU sine holdninger til ”tvungen omsorg”

 • Situasjonen til utviklingshemmede

 • Forhold med spesiell relevans for tvungen omsorg


Nfu sine holdninger til tvungen omsorg
NFU sine holdninger til tvungen omsorg

 • Behovet kommer i stor grad av et svakt eller fraværende tjenestetilbud

 • Kan erstattes med et godt tjenestetilbud, uten endringer i lovverket

  • Sosialtjenestelovens § 4A bør også gjelde under tvungen omsorg.

   • ”Skadeavvergende tiltak” som omtales i Sosialtjenestelovens § 4A hjemler hindring av alvorlig kriminelle handlinger.

   • Snevre tolkninger av § 4A, vil gi mer kriminalitet blant utviklingshemmede.

   • NFU etterlyser oppfølging av Mælandsutvalgets forslag om å utrede bruken av sosialtjenesteloven kapitel 4A.


Nfu sine holdninger til tvungen omsorg1
NFU sine holdninger til tvungen omsorg

 • Feil part er ofte tiltalt

 • I den grad økonomiske virkemidler har effekt, skal ordningen med tvungen omsorg gi uønskede tilpasninger av tjenestetilbudet

 • Kritisk til rettsystemets evne til å behandle denne type saker

 • Kritisk til sakkyndiges muligheter i forkant av domstolsbehandling

 • Ser positivt på dagens praktisering fra Fagenheten, hvor tjenestetilbudet sikres i hjemstedskommunen


Situasjonen til utviklingshemmede i dag

Mange med utviklingshemning har et godt og aktivt liv

 • Vi hører lite om disse

 • Sannsynligheten for et godt og aktivt liv avtar med tjenestebehovet og øker med spesielle særegne handlinger og oppfatninger


Situasjonen til utviklingshemmede i dag
Situasjonen til utviklingshemmede i dag

 • Materielt sett har det vært positiv utvikling, men trolig ikke samme positive utvikling som for resten av befolkningen

 • Bruken av ”grov vold” fra tjenesteytere er svært redusert


Situasjonen til utviklingshemmede i dag1
Situasjonen til utviklingshemmede i dag

 • Økt segregering og store samlokaliseringer i boligtilbudet

  • Samling av diagnosegrupper

  • Sortering av beboere etter funksjonsnivå


Situasjonen til utviklingshemmede i dag2
Situasjonen til utviklingshemmede i dag

 • Kompetansemangel og små stillingsbrøker i kommunene


Situasjonen til utviklingshemmede i dag3
Situasjonen til utviklingshemmede i dag

 • Tjenester koples til bolig og er ikke individuelt tilpasset

  • Når NFU Stavanger lokallag arrangerer juletrefest, forvinner halvparten av deltakerne kl. 18.30-19.00 pga. vaktskifte

  • En av hovedårsakene til den store interessen for BPA


Situasjonen til utviklingshemmede i dag4
Situasjonen til utviklingshemmede i dag

 • Helsetilstanden og helsetilbudet er svakere enn for resten av befolkningen

  • Disponert for somatiske, nevrologiske og psykiske lidelser

  • Mindre i stand til å forstå egen helse

  • Mindre i stand til å orientere seg i helsetilbudet

  • Helsevesenet er mindre i stand til å fange opp behovene til personer med utviklingshemning

  • En urovekkende stor andel (40% ?) får medisiner mot psykiske lidelser, en liten andel har psykiatriske diagnoser


Situasjonen til utviklingshemmede i dag5
Situasjonen til utviklingshemmede i dag

 • Manglende ambisjoner om inkludering av personer med kognitive funksjonsnedsettelser i arbeidslivet


Situasjonen til utviklingshemmede i dag6
Situasjonen til utviklingshemmede i dag

 • Sterk segregering i skolen

  • Kommunale spesialavdelinger/spesialskoler har ca. 7000 elever, vesentlig flere elever enn det noen gang var i de nedlagte statlige spesialskolene.

  • Over et halvt årskull av grunnskolens elever, dvs. ca. 34.000 elever, mottar spesialundervisning alene eller i spesielle grupper på fem eller færre elever.

  • Ingen er kjent med effektene av segregeringstiltakene, verken for elevene som blir skilt ut eller for de som ikke blir skilt ut.

   • Selvbilde, toleranse


Forhold med spesiell relevans
Forhold med spesiell relevans

 • Mange med utviklingshemning mangler diagnose

 • Lindaker/Holden spekulerer i et omfang på – 15.000 – 20.000 personer

  • Ofte andre diagnoser, spesifikke lærevansker, ADHD med mer

 • Statistisk definisjon

  • IQ < 70 – 2,27% -> 108131

  • IQ < 65 – 0,98% -> 46652


Forhold med spesiell relevans1
Forhold med spesiell relevans

Mange får diagnosen utviklingshemning for sent


Forhold med spesiell relevans2
Forhold med spesiell relevans

Opplæringsloven:

§ 5-1. Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.


Forhold med spesiell relevans

Opplæringsloven

§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning

Eleven eller foreldra til eleven kan krevje at skolen gjer dei undersøkingar som er nødvendige for å finne ut om eleven treng spesialundervisning, og eventuelt kva opplæring eleven treng. Undervisningspersonalet skal vurdere om ein elev treng spesialundervisning, og melde frå til rektor når slike behov er til stades.Forhold med spesiell relevans3
Forhold med spesiell relevans

Elever med utviklingshemning kan gå gjennom hele grunnskolen uten rett diagnose

Kosekvens:

 • Manglende læringsutbytte

 • Stor risiko for en begynnende uønsket karrierebane innen områder som dop, sex og kriminalitet

 • Stor risiko for depresjon og andre psykiske reaksjoner på mangelfull oppfølging

  Ansvar:

 • For personer med utvikingshemning, har ingen reelt ansvar

  • Tilsynsorgan og klageinstans mangler sanksjonsmuligheter

  • Vanskelig å dokumentere økonomisk tap

  • Ikkeøkonomisk tap gir lav erstatning


Forhold med spesiell relevans4
Forhold med spesiell relevans

Tvang og makt:

 • Lovreguleringens siktemål er å forhindre bruk av makt og tvang

  • Systematisk kartlegging av inngripende tiltak

  • Vurdering av alternativ til bruk av makt og tvang

  • Regelverket åpner for læring og systemutvikling


Forhold med spesiell relevans5
Forhold med spesiell relevans

Status om tvang og makt:

 • Antallet vedtak øker

  • 655 godkjente vedtak i 2004

  • 1268 godkjente vedtak i 2007

 • Antallet a-meldinger øker

  • 22700 beslutninger om skadehindrende tiltak i nødssituasjoner i 2004

  • 31533 beslutninger om skadehindrende tiltak i nødssituasjoner i 2007

 • Omfanget av ulovlig bruk av makt og tvang synes å være konstant


Forhold med spesiell relevans6
Forhold med spesiell relevans

 • Få forhold som kommer inn under tvungen omsorg oppstår plutselig

 • Styrk kompetansen i alle ledd:

  • Politikere og forvaltere har svært liten kjennskap til feltet

  • Miljøarbeidere er en lite prioritert gruppe

  • De akademiske institusjonene og profesjonene har lite fokus på personer med utviklingshemning

  • Lite forskning på gruppen

  • Utdanningsinstitusjonene har lite kompetanse på feltet

  • Spesialisthelsetjenesten er preget av tilfeldigheter

  • Utstrakt bruk av private konsulenter

  • Stadig mer institusjonspreg og kommunal særomsorg

  • Statpeds rolle er uklar

  • Skole og ppt mangler kompetanse

 • Registrer manglende kompetanse/tjenestetilbud

 • Tilsyn og klageorgan må få sanksjonsmuligheter

  • Loven får karakter av anmodning

  • Lønnsomt for kommunene å bryte lovverket

 • Misforstått lojalitet feil vei

 • Interessen i ikke å se problemer kan være sterkere enn motivasjonen for å drive forebygging og tidlig innsats


 • Forhold med spesiell relevans7
  Forhold med spesiell relevans

  • Prioriter det kommunale tjenestetilbudet

   • Sett krav til skole, PPT, sosialtjeneste og arbeid (NAV).

   • Veiledning, utdanning, kursing

   • Sanksjoner

   • Opplæring i bruk av individuell plan

  • Styrk oppfølgingstjenesten i den videregående skolen

  • Etabler klart lovverk for Statped (sammensatte lærevansker/atferdsproblemer)

  • Etabler krav til helseforetakene om dimensjonering av spesialisthelsetjenesten

   • Utvid henvisningsretten

   • Sanksjonsmuligheter

   • Evaluering av tiltak

  • Kommunenes kostnader bør ikke reduseres som følge av dom om tvungen omsorg


  ad