slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

SMEROVANIE ŠTÚDIA LIEČEBNO - PEDAGOGICKEJ PROFESIE V EÚ STUDY TOWARDS CURATIVE – EDUCATION (teaching profession) IN THE EU. Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. Študijný odbor Liečebná pedagogika. (angl. Curative education) v roku 2002 zaradený do

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SMEROVANIE ŠTÚDIA

LIEČEBNO - PEDAGOGICKEJ PROFESIE V EÚ

STUDY TOWARDS

CURATIVE – EDUCATION (teaching profession) IN THE EU

Doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.

tudijn odbor lie ebn pedagogika
Študijný odbor Liečebná pedagogika

(angl. Curative education)

v roku 2002 zaradený do

Zoznamu vysokoškolských študijných odborov pod č. 1.1.7 pre stupne Bc., Mgr. a PhD.

Liečebná pedagogika patrí do oblasti vied všeobecnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky,

Patrí medzi hraničné oblasti s medicínskymi, psychologickými a sociálnymi vedami. (v koncepcii je potrebné dosiahnuť príbuznosť aj s Ošetrovateľstvom!)

V zahraničí sú podobné študijné programy v Nemecku (Heilpädagogik/Rehabilitations Pädagogik), Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Maďarsku.

smerovanie t dia a lie ebnopedagogickej profesie
Smerovanie štúdia a liečebnopedagogickej profesie
 • založené na jeho zaradení do sústavy odborov spravovaných MŠ SR ako oblasť poznania, v ktorej absolvent nadobudne kompetencie vykonávať svoje povolanie, alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom VŠ štúdiu.
 • (§50 a §51 odst.1 Zákona č. 131/2002),
spolo ensk potreba lp
Spoločenská potreba LP
 • LP a spoločenská potreba pomoci znevýhodneným jednotlivcom
 • LP v pracovnom poli pomáhajúcich profesií.
 • prípravu odborníkov pre kvalifikované využívanie vedeckých poznatkov v rámci zabezpečovania výchovných a sociálnopolitických cieľov pri vzdelávaní, rehabilitácii, terapii a inklúzii jednotlivcov s rizikovým a narušeným vývinom, poruchami zdravia a ťažkosťami pri sebarealizácii, participácii a reintegrácii.
 • Odborník sa zameriava na pomoc pri vnímaní, poznávaní, orientácii, na vytváranie priestoru pre samostatnosť a rozvíjanie stratégií konať, ako aj na nachádzanie individuálneho významu a realizáciu hodnôt všade tam, kde bez tejto pomoci človek zaostáva za svojimi možnosťami, trpí a je ohrozený on i jeho okolie.
 • Subjektom liečebnopedagogickej starostlivosti je človek v ťažkej situácii, pričom nie je rozhodujúce, či má postihnutie alebo určenú diagnózu. Ide o podporu jeho zdravia, vývinu a zabezpečenie kvality života.
lie ebn pedag g bakal r bc
Liečebný pedagóg – bakalár (Bc.)
 • ovláda kľúčové kompetencie a kvalifikácie liečebného pedagóga,
 • má odborné a osobnostné  predpoklady pre poskytovanie asistenčných služieb pri inklúzii, v rámci rozvíjajúcich a korekčných cvičení, pri kreatívnych, podporných, reedukačných a psychorehabilitačných formách liečebnopedagogickej práce.
 • Absolvovaním študijného odboru LP získa zručnosti a schopnosti samostatne poskytovať LP starostlivosť v oblasti preventívnej, podpornej, edukačnej, rehabilitačnej a pomocnej činnosti pre jednotlivcov, rodiny, skupiny a komunity.
 • Získava aktívnu spoluúčasť jednotlivcov, rodiny, skupiny a komunity v procese zvyšovania, udržiavania a podpory kvality života a zdravia.
 • Sleduje potrebu LP starostlivosti vrátane edukácie u jednotlivcov, rodiny, skupiny, komunity.
teoretick pr prava tudentov lp
Teoretická príprava študentov LP

(realizovaná formou prednášok a cvičení)

vedné disciplíny biológie, psychológie, sociálnych zákonitostí vývinu a správania človeka, disciplín z oblasti spoločenských vied (sociálnych, kultúrnych, ekonomických, právnych a filozofických),

Vied,ktoré vedú k výchove a k starostlivosti o osoby so špeciálnymi potrebami, k porozumeniu súvislostí a preventívnym intervenciám v rôznych formách pomoci a poradenskej oblasti.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti všetkých študentov na KU sa týkajú rozvoja jazykových zručností a základov odborného cudzieho jazyka, zručností v práci s odbornou literatúrou a s PC.

Študenti KU sa zúčastňujú na spirituálnej formácii.

praktick zru nosti lp
Praktické zručnosti LP
 • (formou seminárov, cvičení a praktických výstupov v reálnej praxi),
 • zručnosti vedúce k schopnosti porozumieť a zohľadniť v LP intervencii diagnózy a opatrenia iných odborníkov (lekárov, psychológov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov...).
 • Absolventi sa pripravia v schopnosti zostaviť problémovú anamnézu, získajú orientáciu vo výchovnej situácii klienta, naučia sa počas praktickej prípravy aktualizovať korekčné opatrenia so sledovaním ich účinnosti.
 • Prostredníctvom LP cvičení alebo programov sa naučia inštruovať o aktuálnych výchovných opatreniach vo výchovnom, vzdelávacom a sociálnom prostredí klienta.
 • Naučia sa využívať v práci: Výtvarné umenie vo výchove a arteterapia, Biblioterapia, Hudba vo výchove a muzikoterapia, Ergoterapia, Terapia hrou, Dramatoterapia, Terapia pohybom, montessoriovej metódy a ďalšie.
 • Naučia sa plánovať a realizovať LP asistenciu a poznať rôzne terapeutické techniky vedúce k dosiahnutiu liečebnovýchovného zámeru.
 • V neposlednom rade sa absolventi naučia uplatniť tímový a interdisciplinárny prístup v riešení problému klienta a schopnosť kontrolovať a hodnotiť svoje správanie, postoje, city a starať sa o svoju psychohygienu.
 • Reflexívna kompetencia absolventa je založená na zodpovednosti a spôsobilosti odborne konať, lebo liečebný pedagóg musí byť schopný primerane reflektovať svoje konanie (reflexívna evaluácia, intervízia, supervízia)
ukon enie t dia lp
Ukončenie štúdia LP

Štúdium Liečebnej pedagogiky končí štátnou skúškou:

 • obhajoba bakalárskej práce
 • kolokviálna skúška z predmetov: Liečebná pedagogika, Psychoterapia a rodinná terapia.
 • Ďalšími predmetmi štátnej skúšky sú: Hudba vo výchove a muzikoterapia , Výtvarné umenie vo výchove a arteterapia, Psychomotorická terapia, Ergoterapia, Hra vo výchove, terapia hrou

(študent si vyberá 2 predmety podľa vlastného výberu)

uplatnenie absolventov lp
Uplatnenie absolventov LP

LP činnosť na Slovensku v rezorte školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a vnútra

Liečebnopedagogickú činnosť môžu vykonávať len liečební pedagógovia.

Uplatnenie v rámci prevencie vzniku porúch a možného  narušenia psychosociálneho zdravia, ako aj prevencie druhotných porúch a komplikácií u rizikových jednotlivcov, kompetencie v aktuálnej (spravidla výchovnej, ale aj zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta,  na zistenie jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, asistencie pri liečebnopedagogických cvičeniach a programoch v rámci inklúzie alebo podporných opatrení na zlepšenie podmienok vývinu a kvality života človeka v ťažkej životnej situácii.

Absolvent tiež ovláda po skončení štúdia konzultačno-poradenské intervencie smerom do životného prostredia klienta s cieľom zlepšiť jeho životné podmienky a okolnosti vývinu.

koncepcia lp a medzin rodn vedeck spolupr ca
Koncepcia LP a medzinárodná vedecká spolupráca
 • Koncepcia LP - založená na vedeckých základoch a medzinárodnej vedeckej spolupráci.
 • Záujemcovia o problematiku Liečebnej pedagogiky nájde mnohé odpovede na svoje otázky aj prostredníctvom stránky www.prolp.sk .
 • Prácu odborníkov skvalitňuje profesijné združenie PROLP, ako profesijné združenie, ktoré je začlenené do IGhB (Internationale Gesellschaft heilpädagogischer Berufs- und Fachverbände - Medzinárodná spoločnosť liečebnopedagogických profesijných a odborných organizácií).
 • Spoločnosť IGhB bola založená v r. 2005. V súčasnosti združuje sedem liečebnopedagogických profesijných organizácií z Nemecka, Luxemburska, Holandska, Rakúska, Švajčiarska, Slovenska a Maďarska.
 • Táto koncepcia bola po prvý raz formulovaná v internacionálnom rámci – LP sa etabluje stále viac na európsku disciplínu.
 • Zásady koncepci Liečebnej pedagogiky boli odsúhlasené na stretnutí Exekutívneho výboru IGhB v Utrechte/ Holandsko a odoslané na prerokovanie a schválenie v predsedníctvach členských organizácií (Horňáková, M., Bernath, K. 2008).
 • Predsedníčkou IGhB je Prof. Dr. Karin Bernath z Utrechtu vo Švajčiarsku.
 • Hlavná odborníčka pre LP na Slovensku - Prof. Horňáková, Marta
cie medzin rodn ch organiz ci
Cieľ medzinárodných organizácií
 • Medzinárodná spoločnosť LP profesijných a odborných organizácií si kladie za cieľ prispieť k uskutočneniu inklúzie v členských krajinách.
 • Inklúzia a participácia ľudí so znevýhodnením sú hlavným cieľom LP práce.
 • V tomto smere sa IGhB zmluvne a odborne zapojí do týchto procesov vo svojich členských krajinách.
 • Úlohy LP profesie majú v jednotlivých krajinách svoje špecifiká, ktoré IGhB popisuje vo svojich materiáloch.
lohy medzin rodn ch profesijn ch a odborn ch zv zov v lp
Úlohy medzinárodných profesijných a odborných zväzov v LP
 • hodnotia kvalitu liečebnopedagogické služby v členských krajinách,
 • majú výsostné právo, (na báze profesijnej etiky a základných povinností k členstvu), registrovať a certifikovať členov profesie, ako aj liečebnopedagogické zariadenia a svojpomocné organizácie.
 • Úlohou profesijných a odborných organizácií v IGhB je v zásade zastupovať špecifické záujmy svojich členov.
 • Participujú na činnosti iných spoločností a svojimi aktivitami podporujú spoločenský dialóg.
mo n p sobisk lp
Možné pôsobiská LP.

Niektoré oblasti uplatnenia platia len v určitých členských krajinách IGhB:

 • Liečebnopedagogická včasná diagnostika, intervencia a včasná výchova
 • Liečebnopedagogická elementárna a predškolská výchova
 • Podpora integrácie a inklúzie
 • Školské a výchovné poradenstvo
 • Opatrenia a sprevádzanie v školskom veku, v špeciálnych školách, pri integratívnom zaškolení a inklúzii.
 • Preventívne služby
 • Integratívne a separatívne prípravy na povolanie a vzdelávanie
 • Vedenie a asistencia pri začlenení, chránené dielne a pracoviská, aktivačné zamestnávanie, pracovná terapia a poradenstvo pre zamestnávateľov a spolupracovníkov ľudí s postihnutím
 • Asistencia v chránenom bývaní a pri voľnočasových aktivitách
 • Liečebno-výchovná pomoc mládeži
 • Liečebnopedagogická intervencia pre dospelých (LP andragogika)
 • Pedagogicko-terapeutické pôsobenie (napr. psychomotorická terapia, terapia hrou, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia, dramatoterapia, ergoterapia)
 • Psychosociálna rehabilitácia (pre klientov psychiatrických liečební a sanatórií)
 • Liečebnopedagogická gerontológia
 • Vedenie liečebnopedagogického zariadenia/ oddelenia
 • Výskum
mo n p sobisk lp14
Možné pôsobiská LP.
 • Pracoviská liečebných pedagógov:
 • Stanice pre predčasne narodené deti (sociálno-pediatrické centrá a ambulancie, Poradne/Centrá pre včasnú diagnostiku a terapiu)
 • Liečebnopedagogické, logopedické a psychomotorické zariadenia
 • Špeciálne materské školy, liečebnopedagogické, integratívne predškolské zariadenia, príprava na školu
 • Výchovné, rodinné a školské poradenstvo, centrum pre rodinu
 • Stacionárne a denné zariadenia pre prevýchovu (Diagnostické centrum, Detský domov)
 • Nemocnice (zaradenie – ďalší zdravotnícky pracovník)
 • Psychiatrické a psychoterapeutické zariadenia
 • Sociálnopediatrické centrá a ambulancie pre deti, mládež a rodinu, služby odľahčujúce rodinu
 • Alternatívne projekty v oblasti sociálnej pomoci deťom a rodinám
 • Školy (základné, špeciálne)
 • Súkromné ambulancie (v rámci liečebnopedagogických, pedopsychiatrických, psychologických a psychoterapeutických služieb)
 • Materské centrá
 • Rehabilitačné a školiace pracoviská a dielne pre prípravu na povolanie
 • Rehabilitačné zariadenia, chránené dielne pre ľudí s postihnutím
 • Chránené bývanie pre ľudí s postihnutiami
 • Domovy seniorov a opatrovateľské domy
 • Profesijné zväzy a združenia,
 • Ministerstvá, zriaďovateľské úrady
 • V niektorých európskych krajinách sú typickými pracoviskami zdravotnícke zariadenia ako nemocnice, ambulancie, liečebne.
 • Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie liečebných pedagógov
bud ce smerovanie lp
Budúce smerovanie LP
 • Celostné konanie vyžadujúce pochopenie individuálnych možností a limitov u klientov, ako aj odhadnutie očakávaní, prekážok a kompetencií sociálneho okolia.
 • Všetko toto má v čo najvyššej miere umožniť participáciu a dosiahnutie vysokej kvality života.
 • Podľa úrovne dosiahnutého vzdelania, aj vypracovanie stratégie a konceptov v zariadeniach, vedenie supervízie, kontrola kvality ako aj riadiace funkcie.
 • Stále väčší počet liečebných pedagógov vykonáva súkromnú prax, ktorej kvalitu môže garantovať národná profesijná organizácia.
 • Liečebná pedagogika v mnohých ohľadoch nachádza budúce uplatnenie aj u dospelých a u seniorov.