Download
stillas et viktig aksjonstema i hms arbeidet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet

Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet

161 Views Download Presentation
Download Presentation

Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stillas - et viktig aksjonstema i HMS-arbeidet Ingun Rosenberg, HMS-sjef

 2. Byggebransjens hverdag 30.04.2012 Foto:ToreMeek

 3. Stillaskollaps i Tromsø- 2013 Foto: Øistein Norum Monsen

 4. Stillaskollaps i Tromsø - 2013 Foto: Øistein Norum Monsen

 5. Instruks for stillasbyggere og Instruks for bruk av stillas

 6. Stillaskollaps - Hva gjør vi? • Regionskontoret får melding om hendelsen • Distriktssjef og HMS-leder drar ut til byggeplassen. • Går igjennom hendelsen med de som er på plassen. Det avdekkes at SJA ikke er gjennomført • Diskuterer hendelsen • Blir enige om hva som burde ha vært gjort og hvilke tiltak som skulle ha vært iverksatt. • Hendelsen registreres i Peabs avvikssystem

 7. Krav til UE • SJA skal gjennomføres for arbeidsoperasjoner som er vurdert å være farlige/risikofylte • UE skal utarbeide egne SJA, som leveres og gjennomgås med Peab før oppstart av arbeidet. • Krav til markering av SJA i fremdriftsplan • SJA følges opp i driftsmøter Peabs HMS-bestemmelser

 8. Rutine for Sikker Jobb Analyse

 9. Hva lærte vi av dette? • Vi må tydeliggjøre våre HMS krav til UE i kontraktsinngåelsen • Hvordan sikre at UE informerer sine egne arbeidstakere om våre HMS-krav? • Ved innregistrering på byggeplass. HMS-informasjon må være tydeligere i forhold til krav til SJA også fra UE. • Presiseringer i vår egen Rutine for SJA • i forhold til krav til UE • at UE’s SJA også skal markeres fremdriftsplan

 10. Informasjon til alle ansatte

 11. Risikovurdering og SJA

 12. Forebyggende HMS-arbeid i Peab • To HMS aksjonsuker hvert år • Hele ledelsen deltar og besøker forskjellige prosjekt i løpet av aksjonsuken • Tema har vært risikovurdering, Sikker Jobb Analyser, Peabs HMS-regler, vernerunder og bruk av verneutstyr

 13. Stillas - månedens HMS-tema i mai 2013 • Presentasjon om tema stillas • Prosjektledere presenterer denne til alle på prosjektet i løpet av måneden. • Månedens tema er fokus på vernerunder • Prosjektet får oppgaver i henhold til tema • Det legges ut linker til temaet på vårt intranett

 14. Peabs HMS-regler Gå igjennom de reglene som gjelder i forhold til tema: • Stillas

 15. Smakebiter fra presentasjon om Stillas

 16. Oppsummering • Risikovurdering • SJA • Klarere kompetansekrav til montering og kontroll av stillas • Klarere krav i forhold til bruk av stillas • Fokus på arbeid i høyden og forebyggende arbeid – kontinuerlig prosess • Strengere og tydeligere krav til UE